Ps 119

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 |

1917
1: Saliga äro de vilkas väg är ostrafflig, de som vandra efter HERRENS lag.

2: Saliga äro de som taga hans vittnesbörd i akt, de som av allt hjärta söka honom,
3: de som icke göra vad orätt är, utan vandra på hans vägar.
4: Du har givit befallningar, för att de skola hållas med all flit.
5: O att mina vägar vore rätta, så att jag hölle dina stadgar!
6: Då skulle jag icke komma på skam, när jag skådade på alla dina bud.
7: Jag vill tacka dig av uppriktigt hjärta, när jag får lära din rättfärdighets rätter.
8: Dina stadgar vill jag hålla; övergiv mig icke så helt och hållet.
9: Huru skall en yngling bevara sin väg obesmittad? När han håller sig efter ditt ord.
10: Jag söker dig av allt mitt hjärta; låt mig icke fara vilse från dina bud.
11: Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta, för att jag icke skall synda mot dig.
12: Lovad vare du, HERRE! Lär mig dina stadgar.
13: Med mina läppar förtäljer jag alla din muns rätter.
14: Jag fröjdar mig över dina vittnesbörds väg såsom över alla skatter.
15: Jag vill begrunda dina befallningar och skåda på dina stigar.
16: Jag har min lust i dina stadgar, jag förgäter icke ditt ord.
17: Gör väl mot din tjänare, så att jag får leva, då vill jag hålla ditt ord.
18: Öppna mina ögon, så att jag kan skåda undren i din lag.
19: Jag är en främling på jorden; fördölj icke dina bud för mig.
20: Min själ är sönderkrossad av ständig trängtan efter dina rätter.
21: Du näpser de fräcka, de förbannade, dem som fara vilse från dina bud.
22: Tag bort ifrån mig smälek och förakt, ty jag tager i akt dina vittnesbörd.
23: Ja, furstar sitta och lägga råd mot mig, men din tjänare begrundar dina stadgar;
24: ja, dina vittnesbörd äro min lust, de äro mina rådgivare.
25: Min själ ligger nedtryckt i stoftet; behåll mig vid liv efter ditt ord.
26: Jag förtäljde om mina vägar, och du svarade mig; lär mig dina stadgar.
27: Lär mig att förstå dina befallningars väg, så vill jag begrunda dina under.
28: Min själ gråter av bedrövelse; upprätta mig efter ditt ord.
29: Låt lögnens väg vara fjärran ifrån mig, och förunna mig din undervisning.
30: Jag har utvalt sanningens väg, dina rätter har jag ställt framför mig.
31: Jag håller mig till dina vittnesbörd; HERRE, låt mig icke komma på skam.
32: Jag vill löpa dina buds väg, ty du tröstar mitt hjärta.
33: Visa mig, HERRE, dina stadgars väg, så vill jag taga den i akt intill änden.
34: Giv mig förstånd, så vill jag taga din lag i akt och hålla den av allt hjärta.
35: Led mig på dina buds stig, ty till den har jag behag.
36: Böj mitt hjärta till dina vittnesbörd, och låt det icke vika av till orätt vinning.
37: Vänd bort mina ögon, så att de icke se efter fåfänglighet; behåll mig vid liv på dina vägar.
38: Uppfyll på din tjänare ditt tal, ty det leder till din fruktan.
39: Vänd bort ifrån mig den smälek som jag fruktar; ty dina rätter äro goda.
40: Se, jag längtar efter dina befallningar; behåll mig vid liv genom din rättfärdighet.
41: Din nåd komme över mig, HERRE, din frälsning efter ditt tal;
42: Så kan jag giva den svar, som smädar mig; ty jag förtröstar på ditt ord.
43: Ryck icke sanningens ord så helt och hållet bort ifrån min mun, ty jag hoppas på dina domar.
44: Så vill jag hålla din lag beständigt, ja, alltid och evinnerligen.
45: Låt mig gå fram på rymlig plats, ty jag begrundar dina befallningar.
46: Jag vill tala om dina vittnesbörd inför konungar, och jag skall icke komma på skam.
47: Jag vill hava min lust i dina bud, ty de äro mig kära;
48: jag vill lyfta mina händer upp till dina bud, ty de äro mig kära, och jag vill begrunda dina stadgar.
49: Tänk på ordet till din tjänare, eftersom du har givit mig hopp.
50: Det är min tröst i mitt lidande att ditt tal behåller mig vid liv.
51: De fräcka bespotta mig övermåttan; likväl viker jag icke ifrån din lag.
52: Jag tänker på dina domar i forna tider, HERRE, och jag varder tröstar.
53: Glödande harm griper mig för de ogudaktigas skull, därför att de övergiva din lag.
54: Dina stadgar äro lovsånger för mig i det hus där jag dväljes.
55: Jag tänker om natten på ditt namn, HERRE, och jag håller din lag.
56: Detta har blivit mig beskärt: att jag får taga dina befallningar i akt.
57: Min del är HERREN; jag har beslutit att hålla dina ord.
58: Jag bönfaller inför dig av allt hjärta; var mig nådig efter ditt tal.
59: Jag betänker mina vägar och vänder mina fötter till dina vittnesbörd.
60: Jag skyndar mig och dröjer icke att hålla dina bud.
61: De ogudaktigas snaror omgiva mig, men jag förgäter icke din lag.
62: Mitt i natten står jag upp för att tacka dig för din rättfärdighets rätter.
63: Jag sluter mig till alla dem som frukta dig och till dem som hålla dina befallningar.
64: Jorden är full av din nåd, o HERRE; lär mig dina stadgar.
65: Du gör din tjänare gott, HERRE, efter ditt ord.
66: Lär mig gott förstånd och kunskap, ty jag tror på dina bud.
67: Förrän jag fick lida, for jag vilse, men nu håller jag mig vid ditt tal.
68: Du är god och gör vad gott är; lär mig dina stadgar.
69: De fräcka hopspinna lögn mot mig, men jag vill av allt hjärta taga dina befallningar i akt.
70: Deras hjärtan äro okänsliga såsom fett, men jag har min lust i din lag.
71: Det var mig gott att jag vart tuktad, så att jag fick lära mig dina stadgar.
72: Din muns lag är mig bättre än tusentals stycken guld och silver.
73: Dina händer hava gjort och berett mig; giv mig förstånd, så att jag kan lära dina bud.
74: De som frukta dig skola se mig och glädjas, ty jag hoppas på ditt ord.
75: HERRE, jag vet att dina domar äro rättfärdiga, och att du har tuktat mig i trofasthet.
76: Din nåd vare min tröst, såsom du har lovat din tjänare.
77: Din barmhärtighet komme över mig, så att jag får leva; ty din lag är min lust.
78: På skam komme de fräcka, ty de hava gjort mig orätt utan sak; men jag vill begrunda dina befallningar.
79: Till mig må de vända sig, som frukta dig, och de om känna dina vittnesbörd.
80: Mitt hjärta vare ostraffligt i dina stadgar, så att jag icke kommer på skam.
81: Min själ trängtar efter din frälsning, jag hoppas på ditt ord.
82: Mina ögon trängta efter ditt tal, och jag säger: "När vill du trösta mig?"
83: Ty jag är såsom en vinlägel i rök, men jag förgäter icke dina stadgar.
84: Huru få äro icke din tjänares dagar! När vill du hålla dom över mina förföljare?
85: De fräcka gräva gropar för mig, de som icke leva efter din lag.
86: Alla dina bud äro sanning; utan sak förföljer man mig; hjälp mig.
87: De hava så när fördärvat mig på jorden, fastän jag icke har övergivit dina befallningar.
88: Behåll mig vid liv efter din nåd, så vill jag hålla din muns vittnesbörd.
89: Evinnerligen, HERRE, står ditt ord fast i himmelen.
90: Från släkte till släkte varar din trofasthet; du har grundat jorden, och den består.
91: Till att utföra dina rätter består allt än i dag, ty allting måste tjäna dig.
92: Om din lag icke hade varit min lust, så hade jag förgåtts i mitt elände.
93: Aldrig skall jag förgäta dina befallningar, ty genom dem har du behållit mig vid liv.
94: Jag är din, fräls mig; ty jag begrundar dina befallningar.
95: På mig vakta de ogudaktiga för att förgöra mig; men jag aktar på dina vittnesbörd.
96: På all annan fullkomlighet har jag sett en ände, men ditt bud är omätligt i vidd.
97: Huru kär har jag icke din lag! Hela dagen begrundar jag den.
98: Visare än mina fiender äro, göra mig dina bud, ty de tillhöra mig för evig tid.
99: Jag är klokare än alla mina lärare, ty jag begrundar dina vittnesbörd.
100: Jag är förståndigare än de gamle, ty jag tager dina befallningar i akt.
101: Jag avhåller mina fötter ifrån alla onda vägar, för att jag må hålla ditt ord.
102: Jag viker icke ifrån dina rätter, ty du undervisar mig.
103: Huru ljuvt för min tunga är icke ditt tal! Det är ljuvare än honung för min mun.
104: Av dina befallningar får jag förstånd; därför hatar jag alla lögnens vägar.
105: Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.
106: Jag har svurit och hållit det: att taga din rättfärdighets rätter i akt.
107: Jag är storligen plågad; HERRE, behåll mig vid liv efter ditt ord.
108: Låt min muns frivilliga offer behaga dig, HERRE, och lär mig dina rätter.
109: Jag bär min själ alltid i min hand, men jag förgäter icke din lag.
110: De ogudaktiga lägga ut snaror för mig, men jag far icke vilse från dina befallningar.
111: Jag har dina vittnesbörd till min eviga arvedel, ty de äro mitt hjärtas fröjd.
112: Jag har böjt mitt hjärta till att göra efter dina stadgar, alltid och intill änden.
113: Jag hatar dem som halta på båda sidor, men din lag har jag kär.
114: Du är mitt beskärm och min sköld; jag hoppas på ditt ord.
115: Viken bort ifrån mig, I onde; jag vill taga min Guds bud i akt.
116: Uppehåll mig efter ditt tal, så att jag får leva, och låt mig icke komma på skam med mitt hopp.
117: Stöd mig, så att jag varder frälst, så vill jag alltid se med lust på dina stadgar.
118: Du aktar för intet alla som fara vilse från dina stadgar, ty förgäves är deras svek.
119: Du förkastar såsom slagg alla ogudaktiga på jorden; därför har jag dina vittnesbörd kära.
120: Av fruktan för dig ryser mitt kött, och jag rädes för dina domar.
121: Jag övar rätt och rättfärdighet; du skall icke överlämna mig åt mina förtryckare.
122: Tag dig an din tjänares sak, och låt det gå honom väl; låt icke de fräcka förtrycka mig.
123: Mina ögon trängta efter din frälsning och efter din rättfärdighets tal.
124: Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar.
125: Jag är din tjänare; giv mig förstånd, så att jag kan känna dina vittnesbörd.
126: Det är tid för HERREN att handla, ty de hava gjort din lag om intet.
127: Därför har jag dina bud kära mer än guld, jag, mer än fint guld.
128: Därför håller jag alla dina befallningar i allo för rätta, men alla lögnens vägar hatar jag.
129: Underbara äro dina vittnesbörd, därför tager min själ dem i akt.
130: När dina ord upplåtas, giva de ljus och skänka förstånd åt de enfaldiga.
131: Jag spärrar upp min mun och flämtar, ty jag längtar ivrigt efter dina bud.
132: Vänd dig till mig och var mig nådig, såsom rätt är mot dem som hava ditt namn kärt.
133: Gör mina steg fasta genom ditt tal, och låt ingen orätt varda mig övermäktig.
134: Förlossa mig från människors förtryck, så vill jag hålla dina befallningar.
135: Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, och lär mig dina stadgar.
136: Vattenbäckar rinna ned från mina ögon, därför att man icke håller din lag.
137: HERRE, du är rättfärdig, och dina domar äro rättvisa.
138: Du har påbjudit dina vittnesbörd i rättfärdighet och i stor trofasthet.
139: Jag förtäres av nitälskan, därför att mina ovänner förgäta dina ord.
140: Ditt tal är väl luttrat, och din tjänare har det kärt.
141: Jag är ringa och föraktad, men jag förgäter icke dina befallningar.
142: Din rättfärdighet är en evig rättfärdighet, och din lag är sanning.
143: Nöd och trångmål hava träffat mig, men dina bud äro min lust.
144: Dina vittnesbörd äro rättfärdiga evinnerligen; giv mig förstånd, så att jag får leva.
145: Jag ropar av allt hjärta, svara mig, HERRE; jag vill taga dina stadgar i akt.
146: Jag ropar till dig, fräls mig, så vill jag hålla dina vittnesbörd.
147: Jag kommer tidigt i morgongryningen och ropar; jag hoppas på dina ord.
148: Mina ögon hasta före nattens väkter till att begrunda ditt tal.
149: Hör min röst efter din nåd; HERRE, behåll mig vid liv efter dina rätter.
150: Nära äro de som jaga efter skändlighet, de som äro långt ifrån din lag.
151: Nära är ock du, HERRE, och alla dina bud äro sanning.
152: Längesedan vet jag genom dina vittnesbörd att du har stadgat dem för evig tid.
153: Se till mitt lidande och rädda mig, ty jag förgäter icke din lag.
154: Utför min sak och förlossa mig; behåll mig vid liv efter ditt tal.
155: Frälsning är långt borta från de ogudaktiga, ty de fråga icke efter dina stadgar.
156: HERRE, din barmhärtighet är stor; behåll mig vid liv efter dina rätter.
157: Mina förföljare och ovänner äro många, men jag viker icke ifrån dina vittnesbörd.
158: När jag ser de trolösa, känner jag leda vid dem, därför att de icke hålla sig vid ditt tal.
159: Se därtill att jag har dina befallningar kära; HERRE, behåll mig vid liv efter din nåd.
160: Summan av ditt ord är sanning, och alla din rättfärdighets rätter vara evinnerligen.
161: Furstar förfölja mig utan sak, men mitt hjärta fruktar för dina ord.
162: Jag fröjdar mig över ditt tal såsom den som vinner stort byte.
163: Jag hatar lögnen, den skall vara mig en styggelse; men din lag har jag kär.
164: Jag lovar dig sju gånger om dagen för din rättfärdighets rätter.
165: Stor frid äga de som hava din lag kär, och intet finnes, som bringar dem på fall.
166: Jag väntar efter din frälsning, HERRE, och jag gör efter dina bud.
167: Min själ håller dina vittnesbörd, och jag har dem storligen kära.
168: Jag håller dina befallningar och vittnesbörd, ty du känner alla mina vägar.
169: HERRE, mitt rop komme inför ditt ansikte; giv mig förstånd efter ditt ord.
170: Min bön komme inför ditt ansikte; rädda mig efter ditt tal.
171: Mina läppar må flöda över av lov, ty du lär mig dina stadgar.
172: Min tunga sjunge om ditt ord, ty alla dina bud äro rättfärdiga.
173: Din hand vare mig till hjälp, ty jag har utvalt dina befallningar.
174: Jag längtar efter din frälsning, HERRE, och din lag är min lust.
175: Låt min själ leva, så skall hon lova dig; och låt dina rätter hjälpa mig.
176: Om jag far vilse, så uppsök din tjänare såsom ett förlorat får, ty jag förgäter icke dina bud.

 

KJV
1: ALEPH. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the LORD.

2: Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart.
3: They also do no iniquity: they walk in his ways.
4: Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently.
5: O that my ways were directed to keep thy statutes!
6: Then shall I not be ashamed, when I have respect unto all thy commandments.
7: I will praise thee with uprightness of heart, when I shall have learned thy righteous judgments.
8: I will keep thy statutes: O forsake me not utterly.
9: BETH. Wherewithal shall a young man cleanse his way? by taking heed thereto according to thy word.
10: With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.
11: Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee.
12: Blessed art thou, O LORD: teach me thy statutes.
13: With my lips have I declared all the judgments of thy mouth.
14: I have rejoiced in the way of thy testimonies, as much as in all riches.
15: I will meditate in thy precepts, and have respect unto thy ways.
16: I will delight myself in thy statutes: I will not forget thy word.
17: GIMEL. Deal bountifully with thy servant, that I may live, and keep thy word.
18: Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law.
19: I am a stranger in the earth: hide not thy commandments from me.
20: My soul breaketh for the longing that it hath unto thy judgments at all times.
21: Thou hast rebuked the proud that are cursed, which do err from thy commandments.
22: Remove from me reproach and contempt; for I have kept thy testimonies.
23: Princes also did sit and speak against me: but thy servant did meditate in thy statutes.
24: Thy testimonies also are my delight and my counsellors.
25: DALETH. My soul cleaveth unto the dust: quicken thou me according to thy word.
26: I have declared my ways, and thou heardest me: teach me thy statutes.
27: Make me to understand the way of thy precepts: so shall I talk of thy wondrous works.
28: My soul melteth for heaviness: strengthen thou me according unto thy word.
29: Remove from me the way of lying: and grant me thy law graciously.
30: I have chosen the way of truth: thy judgments have I laid before me.
31: I have stuck unto thy testimonies: O LORD, put me not to shame.
32: I will run the way of thy commandments, when thou shalt enlarge my heart.
33: HE. Teach me, O LORD, the way of thy statutes; and I shall keep it unto the end.
34: Give me understanding, and I shall keep thy law; yea, I shall observe it with my whole heart.
35: Make me to go in the path of thy commandments; for therein do I delight.
36: Incline my heart unto thy testimonies, and not to covetousness.
37: Turn away mine eyes from beholding vanity; and quicken thou me in thy way.
38: Stablish thy word unto thy servant, who is devoted to thy fear.
39: Turn away my reproach which I fear: for thy judgments are good.
40: Behold, I have longed after thy precepts: quicken me in thy righteousness.
41: VAU. Let thy mercies come also unto me, O LORD, even thy salvation, according to thy word.
42: So shall I have wherewith to answer him that reproacheth me: for I trust in thy word.
43: And take not the word of truth utterly out of my mouth; for I have hoped in thy judgments.
44: So shall I keep thy law continually for ever and ever.
45: And I will walk at liberty: for I seek thy precepts.
46: I will speak of thy testimonies also before kings, and will not be ashamed.
47: And I will delight myself in thy commandments, which I have loved.
48: My hands also will I lift up unto thy commandments, which I have loved; and I will meditate in thy statutes.
49: ZAIN. Remember the word unto thy servant, upon which thou hast caused me to hope.
50: This is my comfort in my affliction: for thy word hath quickened me.
51: The proud have had me greatly in derision: yet have I not declined from thy law.
52: I remembered thy judgments of old, O LORD; and have comforted myself.
53: Horror hath taken hold upon me because of the wicked that forsake thy law.
54: Thy statutes have been my songs in the house of my pilgrimage.
55: I have remembered thy name, O LORD, in the night, and have kept thy law.
56: This I had, because I kept thy precepts.
57: CHETH. Thou art my portion, O LORD: I have said that I would keep thy words.
58: I intreated thy favour with my whole heart: be merciful unto me according to thy word.
59: I thought on my ways, and turned my feet unto thy testimonies.
60: I made haste, and delayed not to keep thy commandments.
61: The bands of the wicked have robbed me: but I have not forgotten thy law.
62: At midnight I will rise to give thanks unto thee because of thy righteous judgments.
63: I am a companion of all them that fear thee, and of them that keep thy precepts.
64: The earth, O LORD, is full of thy mercy: teach me thy statutes.
65: TETH. Thou hast dealt well with thy servant, O LORD, according unto thy word.
66: Teach me good judgment and knowledge: for I have believed thy commandments.
67: Before I was afflicted I went astray: but now have I kept thy word.
68: Thou art good, and doest good; teach me thy statutes.
69: The proud have forged a lie against me: but I will keep thy precepts with my whole heart.
70: Their heart is as fat as grease; but I delight in thy law.
71: It is good for me that I have been afflicted; that I might learn thy statutes.
72: The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver.
73: JOD. Thy hands have made me and fashioned me: give me understanding, that I may learn thy commandments.
74: They that fear thee will be glad when they see me; because I have hoped in thy word.
75: I know, O LORD, that thy judgments are right, and that thou in faithfulness hast afflicted me.
76: Let, I pray thee, thy merciful kindness be for my comfort, according to thy word unto thy servant.
77: Let thy tender mercies come unto me, that I may live: for thy law is my delight.
78: Let the proud be ashamed; for they dealt perversely with me without a cause: but I will meditate in thy precepts.
79: Let those that fear thee turn unto me, and those that have known thy testimonies.
80: Let my heart be sound in thy statutes; that I be not ashamed.
81: CAPH. My soul fainteth for thy salvation: but I hope in thy word.
82: Mine eyes fail for thy word, saying, When wilt thou comfort me?
83: For I am become like a bottle in the smoke; yet do I not forget thy statutes.
84: How many are the days of thy servant? when wilt thou execute judgment on them that persecute me?
85: The proud have digged pits for me, which are not after thy law.
86: All thy commandments are faithful: they persecute me wrongfully; help thou me.
87: They had almost consumed me upon earth; but I forsook not thy precepts.
88: Quicken me after thy lovingkindness; so shall I keep the testimony of thy mouth.
89: LAMED. For ever, O LORD, thy word is settled in heaven.
90: Thy faithfulness is unto all generations: thou hast established the earth, and it abideth.
91: They continue this day according to thine ordinances: for all are thy servants.
92: Unless thy law had been my delights, I should then have perished in mine affliction.
93: I will never forget thy precepts: for with them thou hast quickened me.
94: I am thine, save me; for I have sought thy precepts.
95: The wicked have waited for me to destroy me: but I will consider thy testimonies.
96: I have seen an end of all perfection: but thy commandment is exceeding broad.
97: MEM. O how love I thy law! it is my meditation all the day.
98: Thou through thy commandments hast made me wiser than mine enemies: for they are ever with me.
99: I have more understanding than all my teachers: for thy testimonies are my meditation.
100: I understand more than the ancients, because I keep thy precepts.
101: I have refrained my feet from every evil way, that I might keep thy word.
102: I have not departed from thy judgments: for thou hast taught me.
103: How sweet are thy words unto my taste! yea, sweeter than honey to my mouth!
104: Through thy precepts I get understanding: therefore I hate every false way.
105: NUN. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
106: I have sworn, and I will perform it, that I will keep thy righteous judgments.
107: I am afflicted very much: quicken me, O LORD, according unto thy word.
108: Accept, I beseech thee, the freewill offerings of my mouth, O LORD, and teach me thy judgments.
109: My soul is continually in my hand: yet do I not forget thy law.
110: The wicked have laid a snare for me: yet I erred not from thy precepts.
111: Thy testimonies have I taken as an heritage for ever: for they are the rejoicing of my heart.
112: I have inclined mine heart to perform thy statutes alway, even unto the end.
113: SAMECH. I hate vain thoughts: but thy law do I love.
114: Thou art my hiding place and my shield: I hope in thy word.
115: Depart from me, ye evildoers: for I will keep the commandments of my God.
116: Uphold me according unto thy word, that I may live: and let me not be ashamed of my hope.
117: Hold thou me up, and I shall be safe: and I will have respect unto thy statutes continually.
118: Thou hast trodden down all them that err from thy statutes: for their deceit is falsehood.
119: Thou puttest away all the wicked of the earth like dross: therefore I love thy testimonies.
120: My flesh trembleth for fear of thee; and I am afraid of thy judgments.
121: AIN. I have done judgment and justice: leave me not to mine oppressors.
122: Be surety for thy servant for good: let not the proud oppress me.
123: Mine eyes fail for thy salvation, and for the word of thy righteousness.
124: Deal with thy servant according unto thy mercy, and teach me thy statutes.
125: I am thy servant; give me understanding, that I may know thy testimonies.
126: It is time for thee, LORD, to work: for they have made void thy law.
127: Therefore I love thy commandments above gold; yea, above fine gold.
128: Therefore I esteem all thy precepts concerning all things to be right; and I hate every false way.
129: PE. Thy testimonies are wonderful: therefore doth my soul keep them.
130: The entrance of thy words giveth light; it giveth understanding unto the simple.
131: I opened my mouth, and panted: for I longed for thy commandments.
132: Look thou upon me, and be merciful unto me, as thou usest to do unto those that love thy name.
133: Order my steps in thy word: and let not any iniquity have dominion over me.
134: Deliver me from the oppression of man: so will I keep thy precepts.
135: Make thy face to shine upon thy servant; and teach me thy statutes.
136: Rivers of waters run down mine eyes, because they keep not thy law.
137: TZADDI. Righteous art thou, O LORD, and upright are thy judgments.
138: Thy testimonies that thou hast commanded are righteous and very faithful.
139: My zeal hath consumed me, because mine enemies have forgotten thy words.
140: Thy word is very pure: therefore thy servant loveth it.
141: I am small and despised: yet do not I forget thy precepts.
142: Thy righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is the truth.
143: Trouble and anguish have taken hold on me: yet thy commandments are my delights.
144: The righteousness of thy testimonies is everlasting: give me understanding, and I shall live.
145: KOPH. I cried with my whole heart; hear me, O LORD: I will keep thy statutes.
146: I cried unto thee; save me, and I shall keep thy testimonies.
147: I prevented the dawning of the morning, and cried: I hoped in thy word.
148: Mine eyes prevent the night watches, that I might meditate in thy word.
149: Hear my voice according unto thy lovingkindness: O LORD, quicken me according to thy judgment.
150: They draw nigh that follow after mischief: they are far from thy law.
151: Thou art near, O LORD; and all thy commandments are truth.
152: Concerning thy testimonies, I have known of old that thou hast founded them for ever.
153: RESH. Consider mine affliction, and deliver me: for I do not forget thy law.
154: Plead my cause, and deliver me: quicken me according to thy word.
155: Salvation is far from the wicked: for they seek not thy statutes.
156: Great are thy tender mercies, O LORD: quicken me according to thy judgments.
157: Many are my persecutors and mine enemies; yet do I not decline from thy testimonies.
158: I beheld the transgressors, and was grieved; because they kept not thy word.
159: Consider how I love thy precepts: quicken me, O LORD, according to thy lovingkindness.
160: Thy word is true from the beginning: and every one of thy righteous judgments endureth for ever.
161: SCHIN. Princes have persecuted me without a cause: but my heart standeth in awe of thy word.
162: I rejoice at thy word, as one that findeth great spoil.
163: I hate and abhor lying: but thy law do I love.
164: Seven times a day do I praise thee because of thy righteous judgments.
165: Great peace have they which love thy law: and nothing shall offend them.
166: LORD, I have hoped for thy salvation, and done thy commandments.
167: My soul hath kept thy testimonies; and I love them exceedingly.
168: I have kept thy precepts and thy testimonies: for all my ways are before thee.
169: TAU. Let my cry come near before thee, O LORD: give me understanding according to thy word.
170: Let my supplication come before thee: deliver me according to thy word.
171: My lips shall utter praise, when thou hast taught me thy statutes.
172: My tongue shall speak of thy word: for all thy commandments are righteousness.
173: Let thine hand help me; for I have chosen thy precepts.
174: I have longed for thy salvation, O LORD; and thy law is my delight.
175: Let my soul live, and it shall praise thee; and let thy judgments help me.
176: I have gone astray like a lost sheep; seek thy servant; for I do not forget thy commandments.

 

PR33.38
1: Autuaat ne, joiden tie on nuhteeton, jotka Herran laissa vaeltavat!

2: Autuaat ne, jotka ottavat vaarin hänen todistuksistaan, jotka etsivät häntä kaikesta sydämestänsä,
3: jotka eivät vääryyttä tee, vaan vaeltavat hänen teillään!
4: Sinä olet asetuksesi säätänyt, että niitä tarkasti noudatettaisiin.
5: Oi, jospa minun vaellukseni olisi vakaa, niin että noudattaisin sinun käskyjäsi!
6: Silloin minä en joudu häpeään, kun katselen kaikkia sinun käskyjäsi.
7: Minä kiitän sinua vilpittömällä sydämellä, kun opin sinun vanhurskautesi oikeudet.
8: Minä noudatan sinun käskyjäsi, älä minua peräti hylkää.
9: Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana? Siten, että hän noudattaa sinun sanaasi.
10: Minä etsin sinua kaikesta sydämestäni, älä salli minun eksyä pois sinun käskyistäsi.
11: Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan.
12: Kiitetty ole sinä, Herra, opeta minulle käskysi.
13: Huulillani minä julistan kaikki sinun suusi oikeudet.
14: Minä iloitsen sinun todistustesi tiestä, niinkuin kaikkinaisesta rikkaudesta.
15: Minä tutkistelen sinun asetuksiasi ja katselen sinun polkujasi.
16: Minä iloitsen sinun käskyistäsi enkä sinun sanaasi unhota.
17: Tee palvelijallesi hyvin, että minä eläisin ja noudattaisin sinun sanaasi.
18: Avaa minun silmäni näkemään sinun lakisi ihmeitä.
19: Minä olen muukalainen maan päällä; älä salaa minulta käskyjäsi.
20: Minun sieluni hiukeaa ikävöidessäni alati sinun oikeuksiasi.
21: Sinä nuhtelet julkeita, kirotuita, jotka poikkeavat pois sinun käskyistäsi.
22: Poista minun päältäni häväistys ja ylenkatse, sillä minä otan sinun todistuksistasi vaarin.
23: Ruhtinaatkin istuvat ja pitävät neuvoa minua vastaan, mutta palvelijasi tutkistelee sinun käskyjäsi.
24: Sinun todistuksesi ovat minun iloni, ne ovat minun neuvonantajani.
25: Minun sieluni on vaipunut tomuun; virvoita minua sanasi jälkeen.
26: Minä kerron vaellukseni, ja sinä vastaat minulle; opeta minulle käskysi.
27: Saata minut ymmärtämään asetustesi tie, niin minä tutkistelen sinun ihmeitäsi.
28: Minun sieluni itkee murheesta; vahvista minua sanasi jälkeen.
29: Käännä minusta pois valheen tie, ja anna armostasi minulle lakisi.
30: Minä olen valinnut totuuden tien, olen asettanut eteeni sinun oikeutesi.
31: Minä riipun kiinni sinun todistuksissasi, Herra, älä anna minun joutua häpeään.
32: Minä juoksen sinun käskyjesi tietä, sillä sinä avarrat minun sydämeni.
33: Opeta minulle, Herra, käskyjesi tie, niin minä seuraan sitä loppuun asti.
34: Anna minulle ymmärrys ottaakseni sinun laistasi vaarin ja noudattaakseni sitä kaikesta sydämestäni.
35: Anna minun vaeltaa sinun käskyjesi polkua, sillä sitä minä halajan.
36: Anna minun sydämeni taipua sinun todistuksiisi, ei väärän voiton puoleen.
37: Käännä silmäni pois turhuutta katselemasta, anna minun saada virvoitus sinun teilläsi.
38: Anna palvelijallesi toteutua lupauksesi, joka on annettu sinua pelkääville.
39: Poista minusta häväistys, jota pelkään, sillä sinun oikeutesi ovat hyvät.
40: Katso, minä ikävöitsen sinun asetuksiasi; virvoita minua vanhurskaudellasi.
41: Tulkoon minulle sinun armosi, Herra, sinun apusi, sinun lupauksesi jälkeen,
42: että minä voisin vastata herjaajalleni; sillä sinun sanaasi minä turvaan.
43: Älä ota peräti pois minun suustani totuuden sanaa, sillä sinun oikeuteesi minä panen toivoni.
44: Minä tahdon alati noudattaa sinun lakiasi, aina ja iankaikkisesti.
45: Silloin minä vaellan avaralla paikalla; sillä sinun asetuksiasi minä kysyn.
46: Minä puhun sinun todistuksistasi kuningasten edessä, enkä häpeään joudu.
47: Minä iloitsen sinun käskyistäsi, jotka ovat minulle rakkaat.
48: Minä kohotan käteni sinun käskyjesi puoleen, jotka ovat minulle rakkaat, ja tutkistelen sinun säädöksiäsi.
49: Muista sana, jonka olet palvelijallesi puhunut, sillä sinä olet antanut minulle toivon.
50: Se on minun lohdutukseni kurjuudessani, että sinun lupauksesi minua virvoittaa.
51: Julkeat pilkkaavat minua kovin, mutta sinun laistasi minä en poikkea.
52: Herra, minä ajattelen sinun tuomioitasi, tuomioitasi hamasta ikiajoista asti, ja minä saan lohdutuksen.
53: Minut valtaa palava vihastus jumalattomien tähden, jotka hylkäävät sinun lakisi.
54: Sinun käskysi ovat minun ylistysvirteni minun muukalaisuuteni majassa.
55: Yöllä minä ajattelen sinun nimeäsi, Herra, ja minä noudatan sinun lakiasi.
56: Tämä on minun osakseni suotu: että otan vaarin sinun asetuksistasi.
57: Herra on minun osani; minä olen päättänyt noudattaa sinun sanojasi.
58: Minä etsin sinun mielisuosiotasi kaikesta sydämestäni; ole minulle armollinen lupauksesi mukaan.
59: Minä tutkin teitäni, ja käännän askeleeni sinun todistustesi puoleen.
60: Minä riennän viivyttelemättä noudattamaan sinun käskyjäsi.
61: Jumalattomain paulat piirittävät minua, mutta minä en unhota sinun lakiasi.
62: Puoliyöstä minä nousen kiittämään sinua sinun vanhurskautesi oikeuksista.
63: Minä olen kaikkien niiden ystävä, jotka sinua pelkäävät ja noudattavat sinun asetuksiasi.
64: Maa on täynnä sinun laupeuttasi, Herra; opeta minulle käskysi.
65: Sinä osoitat palvelijallesi hyvyyttä sanasi jälkeen, Herra.
66: Opeta minulle hyvä ymmärrys ja tieto, sillä sinun käskyihisi minä panen uskallukseni.
67: Ennenkuin minut nöyryytettiin, minä eksyin, mutta nyt minä noudatan sinun sanaasi.
68: Sinä olet hyvä, ja hyvin sinä teet; opeta minulle käskysi.
69: Julkeat tahraavat minua valheillansa, mutta minä otan sinun asetuksistasi vaarin kaikesta sydämestäni.
70: Heidän sydämensä on turta kuin ihra, mutta minä iloitsen sinun laistasi.
71: Hyvä oli minulle, että minut nöyryytettiin: niin minä opin sinun käskysi.
72: Sinun suusi laki on minulle kalliimpi kuin tuhannet kappaleet kultaa ja hopeata.
73: Sinun kätesi ovat minut tehneet ja valmistaneet; anna minulle ymmärrys oppiakseni sinun käskysi.
74: Sinua pelkääväiset näkevät minut ja iloitsevat, sillä minä panen toivoni sinun sanaasi.
75: Herra, minä tiedän, että sinun tuomiosi ovat vanhurskaat, ja uskollisuudessasi sinä olet minut nöyryyttänyt.
76: Sinun armosi olkoon minun lohdutukseni, niinkuin sinä olet palvelijallesi luvannut.
77: Tulkoon minulle sinun laupeutesi, että minä eläisin; sillä sinun lakisi on minun iloni.
78: Joutukoot julkeat häpeään, sillä he sortavat minua syyttä; minä tutkistelen sinun asetuksiasi.
79: Kääntykööt minun puolelleni ne, jotka sinua pelkäävät ja jotka sinun todistuksesi tuntevat.
80: Pysyköön sydämeni vakaana sinun käskyissäsi, etten minä häpeään joutuisi.
81: Sinun apuasi minun sieluni ikävöitsee, sinun sanaasi minä panen toivoni.
82: Minun silmäni ikävöitsevät sinun sanaasi; minä kysyn: "Milloin lohdutat minua?"
83: Sillä minä olen kuin nahkaleili savussa, mutta sinun käskyjäsi minä en unhota.
84: Kuinka harvat ovat palvelijasi päivät! Milloin sinä tuomitset minun vainoojani?
85: Julkeat kaivavat minulle kuoppia, ne, jotka eivät elä sinun lakisi mukaan.
86: Kaikki sinun käskysi ovat todet; syyttä he minua vainoavat; auta minua.
87: He ovat minut miltei tuhonneet tässä maassa, mutta minä en ole hyljännyt sinun asetuksiasi.
88: Virvoita minua armosi jälkeen, niin minä noudatan sinun suusi todistuksia.
89: Iankaikkisesti pysyy sinun sanasi, Herra, vahvana taivaissa.
90: Sinun uskollisuutesi kestää polvesta polveen, sinä perustit maan, ja se pysyy.
91: Sinun järjestyksesi mukaan ne pysyvät vielä tänä päivänä, sillä ne kaikki ovat sinun palvelijoitasi.
92: Ellei sinun lakisi olisi ollut minun iloni, olisin menehtynyt kurjuuteeni.
93: En minä ikinä unhota sinun asetuksiasi, sillä niillä sinä minua virvoitat.
94: Sinun omasi minä olen, pelasta minut, sillä sinun asetuksiasi minä kysyn.
95: Jumalattomat väijyvät minua, tuhotakseen minut, mutta minä tarkkaan sinun todistuksiasi.
96: Kaikella täydellisellä on rajansa - sen olen nähnyt - mutta sinun käskysi ovat ylen avarat.
97: Kuinka sinun lakisi onkaan minulle rakas! Kaiken päivää minä sitä tutkistelen.
98: Sinun käskysi tekevät minut vihollisiani viisaammaksi, sillä ne ovat minun omani iankaikkisesti.
99: Minä olen kaikkia opettajiani taitavampi, sillä minä tutkistelen sinun todistuksiasi.
100: Minä olen ymmärtäväisempi kuin vanhat, sillä minä otan vaarin sinun asetuksistasi.
101: Minä pidätän jalkani kaikilta pahoilta teiltä, noudattaakseni sinun sanaasi.
102: Minä en poikkea sinun oikeuksistasi, sillä sinä neuvot minua.
103: Kuinka makeat ovat minulle sinun lupauksesi! Ne ovat hunajaa makeammat minun suussani.
104: Sinun asetuksistasi minä saan ymmärrystä; sentähden minä vihaan kaikkia valheen teitä.
105: Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni.
106: Minä olen vannonut ja tahdon sen täyttää: noudattaa sinun vanhurskautesi oikeuksia.
107: Minä olen kovin vaivattu; Herra, virvoita minua sanasi jälkeen.
108: Kelvatkoot sinulle, Herra, minun suuni vapaaehtoiset uhrit, ja opeta minulle oikeutesi.
109: Minun henkeni häälyy alati kämmenelläni, mutta sinun lakiasi minä en unhota.
110: Jumalattomat virittävät pauloja minun eteeni, mutta sinun asetuksistasi minä en eksy.
111: Sinun todistuksesi ovat minun ikuinen perintöosani, sillä ne ovat minun sydämeni ilo.
112: Minä olen taivuttanut sydämeni pitämään sinun käskysi, aina ja loppuun asti.
113: Kaksimielisiä minä vihaan, mutta sinun lakiasi minä rakastan.
114: Sinä olet minun suojani ja kilpeni, sinun sanaasi minä panen toivoni.
115: Luopukaa minusta, te pahantekijät, minä tahdon ottaa Jumalani käskyistä vaarin.
116: Tue minua lupauksesi jälkeen, että minä eläisin, äläkä anna minun joutua toivossani häpeään.
117: Vahvista minua, että minä pelastuisin, niin minä katselen alati sinun käskyjäsi.
118: Sinä hylkäät kaikki, jotka sinun käskyistäsi eksyvät, sillä heidän kavaluutensa on turha.
119: Kaikki maan jumalattomat sinä heität pois niinkuin kuonan; sentähden minä rakastan sinun todistuksiasi.
120: Sinun peljättävyytesi edessä minun ruumiini vapisee, ja minä pelkään sinun tuomioitasi.
121: Minä teen oikeuden ja vanhurskauden, älä jätä minua sortajaini käsiin.
122: Ole palvelijasi puolusmies hänen parhaaksensa, älä salli julkeain minua sortaa.
123: Minun silmäni hiueten halajavat sinun apuasi ja sinun vanhurskaita lupauksiasi.
124: Tee palvelijallesi armosi jälkeen ja opeta minulle käskysi.
125: Minä olen sinun palvelijasi, anna minulle ymmärrys, että minä sinun todistuksesi tuntisin.
126: On aika Herran tehdä tekonsa: he ovat rikkoneet sinun lakisi.
127: Sentähden minä rakastan sinun käskyjäsi enemmän kuin kultaa, enemmän kuin puhtainta kultaa.
128: Sentähden minä vaellan kaikessa suoraan, kaikkien sinun asetuksiesi mukaan; kaikkia valheen teitä minä vihaan.
129: Ihmeelliset ovat sinun todistuksesi, sentähden minun sieluni ottaa niistä vaarin.
130: Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä.
131: Minä avaan suuni ja huohotan, sillä minä halajan sinun käskyjäsi.
132: Käänny minun puoleeni, ole minulle armollinen, niinkuin on oikein niitä kohtaan, jotka sinun nimeäsi rakastavat.
133: Tee minun askeleeni vakaviksi sanallasi äläkä salli minkään vääryyden minua hallita.
134: Päästä minut ihmisten sorrosta, niin minä noudatan sinun asetuksiasi.
135: Kirkasta kasvosi palvelijallesi ja opeta minulle käskysi.
136: Minun silmistäni vuotavat kyynelvirrat, kun sinun lakiasi ei noudateta.
137: Sinä olet vanhurskas, Herra, ja sinun tuomiosi ovat oikeat.
138: Sinä olet säätänyt todistuksesi vanhurskaudessa ja suuressa uskollisuudessa.
139: Minun kiivauteni kuluttaa minut, sillä minun vihamieheni unhottavat sinun sanasi.
140: Sinun sanasi on hyvin koeteltu, ja sinun palvelijasi rakastaa sitä.
141: Minä olen vähäinen ja halveksittu, mutta minä en unhota sinun asetuksiasi.
142: Sinun vanhurskautesi on iankaikkinen vanhurskaus, ja sinun lakisi on totuus.
143: Hätä ja ahdistus ovat minut saavuttaneet, mutta sinun käskysi ovat minun iloni.
144: Sinun todistuksesi ovat iankaikkisesti vanhurskaat; anna minulle ymmärrys, että minä eläisin.
145: Kaikesta sydämestäni minä huudan; vastaa minulle, Herra. Minä tahdon ottaa sinun käskyistäsi vaarin.
146: Minä huudan sinua, pelasta minut, niin minä noudatan sinun todistuksiasi.
147: Jo ennen aamun valkenemista minä huudan, sinun sanoihisi minä panen toivoni.
148: Jo ennen yön vartiohetkiä minun silmäni tutkistelevat sinun puhettasi.
149: Kuule minun ääneni armosi jälkeen; Herra, virvoita minua oikeutesi mukaan.
150: Lähellä ovat ilkeät vainoojat, jotka ovat kaukana sinun laistasi.
151: Lähellä olet sinä, Herra, ja kaikki sinun käskysi ovat todet.
152: Jo aikoja minä olen tiennyt sinun todistuksistasi, että sinä olet ne perustanut iäti pysyviksi.
153: Katso minun kurjuuttani ja pelasta minut, sillä minä en unhota sinun lakiasi.
154: Aja minun asiani ja lunasta minut, virvoita minua lupauksesi jälkeen.
155: Kaukana on pelastus jumalattomista, sillä he eivät kysy sinun käskyjäsi.
156: Herra, sinun armahtavaisuutesi on suuri, virvoita minua oikeutesi mukaan.
157: Monta on minulla vainoojaa ja vihamiestä, mutta sinun todistuksistasi minä en poikkea.
158: Minä näen uskottomat, ja minua iljettää, sillä he eivät noudata sinun sanaasi.
159: Huomaa, että minä rakastan sinun asetuksiasi. Herra, virvoita minua armosi jälkeen.
160: Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti.
161: Ruhtinaat vainoavat minua syyttä, mutta minun sydämeni pelkää sinun sanojasi.
162: Minä riemuitsen sinun puheestasi, niinkuin suuren saaliin saanut.
163: Valhetta minä vihaan ja inhoan, mutta sinun lakiasi minä rakastan.
164: Seitsemästi päivässä minä ylistän sinua sinun vanhurskautesi oikeuksien tähden.
165: Suuri rauha on niillä, jotka rakastavat sinun lakiasi, eikä heille kompastusta tule.
166: Minä odotan sinulta pelastusta, Herra, ja täytän sinun käskysi.
167: Minun sieluni noudattaa sinun todistuksiasi, ja suuresti minä niitä rakastan.
168: Minä noudatan sinun asetuksiasi ja sinun todistuksiasi, sillä kaikki minun tieni ovat sinun edessäsi.
169: Herra, suo minun valitukseni tulla sinun kasvojesi eteen, anna minulle ymmärrys sanasi jälkeen.
170: Tulkoon minun anomiseni sinun kasvojesi eteen, pelasta minut lupauksesi mukaan.
171: Vuodattakoot minun huuleni ylistystä, sillä sinä opetat minulle käskysi.
172: Minun kieleni veisatkoon sinun lupauksistasi, sillä kaikki sinun käskysi ovat vanhurskaat.
173: Sinun kätesi olkoon minun apuni, sillä minä olen valinnut sinun asetuksesi.
174: Minä ikävöitsen pelastusta sinulta, Herra, ja sinun lakisi on minun iloni.
175: Saakoon minun sieluni elää ja ylistää sinua, ja sinun oikeutesi minua auttakoot.
176: Minä olen eksyksissä kuin kadonnut lammas; etsi palvelijaasi, sillä minä en unhota sinun käskyjäsi.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg