Joh 1

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |

1917
1: I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.

2: Detta var i begynnelsen hos Gud.
3: Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till.
4: I det var liv, och livet var människornas ljus.
5: Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed.
6: En man uppträdde, sänd av Gud; hans namn var Johannes.
7: Han kom såsom ett vittne, för att vittna om ljuset, på det att alla skulle komma till tro genom honom.
8: Icke var han ljuset, men han skulle vittna om ljuset.
9: Det sanna ljuset, det som lyser över alla människor, skulle nu komma i världen.
10: I världen var han, och genom honom hade världen blivit till, men världen ville icke veta av honom.
11: Han kom till sitt eget, och hans egna togo icke emot honom.
12: Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn;
13: och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud.
14: Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning.
15: Johannes vittnar om honom, han ropar och säger: "Det var om denne jag sade: 'Den som kommer efter mig, han är före mig; ty han var förr än jag.'"
16: Av hans fullhet hava vi ju alla fått, ja, nåd utöver nåd;
17: ty genom Moses blev lagen given, men nåden och sanningen hava kommit genom Jesus Kristus.
18: Ingen har någonsin sett Gud; den enfödde Sonen, som är i Faderns sköte, han har kungjort vad Gud är.
19: Och detta är vad Johannes vittnade, när judarna hade sänt till honom präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var.
20: Han svarade öppet och förnekade icke; han sade öppet: "Jag är icke Messias."
21: Åter frågade de honom: "Vad är du då? Är du Elias?" Han svarade: "Det är jag icke." - "Är du Profeten?" Han svarade: "Nej."
22: Då sade de till honom: "Vem är du då? Säg oss det, så att vi kunna giva dem svar, som hava sänt oss. Vad säger du om dig själv?"
23: Han svarade: "Jag är rösten av en som ropar i öknen: 'Jämnen vägen för Herren', såsom profeten Esaias sade."
24: Och männen voro utsända ifrån fariséerna.
25: Och de frågade honom och sade till honom: "Varför döper du då, om du icke är Messias, ej heller Elias, ej heller Profeten?"
26: Johannes svarade dem och sade: "Jag döper i vatten; men mitt ibland eder står en som I icke kännen:
27: han som kommer efter mig (eller: vilken har varit före mig), vilkens skorem jag icke är värdig att upplösa."
28: Detta skedde i Betania, på andra sidan Jordan, där Johannes döpte.
29: Dagen därefter såg han Jesus nalkas; då sade han: "Se, Guds Lamm, som borttager världens synd!
30: Om denne var det som jag sade: 'Efter mig kommer en man som är före mig; ty han var förr än jag.'
31: Och jag kände honom icke; men för att han skall bliva uppenbar för Israel, därför är jag kommen och döper i vatten."
32: Och Johannes vittnade och sade: "Jag såg Anden såsom en duva sänka sig ned från himmelen; och han förblev över honom.
33: Och jag kände honom icke; men den som sände mig till att döpa i vatten, han sade till mig: 'Den över vilken du får se Anden sänka sig ned och förbliva, han är den som döper i helig ande.'
34: Och jag har sett det, och jag har vittnat att denne är Guds Son."
35: Dagen därefter stod Johannes åter där med två av sina lärjungar.
36: När då Jesus kom gående, såg Johannes på honom och sade: "Se, Guds Lamm!"
37: Och de två lärjungarna hörde hans ord och följde Jesus.
38: Då vände sig Jesus om, och när han såg att de följde honom, frågade han dem: "Vad viljen I?" De svarade honom: "Rabbi" (det betyder mästare) "var bor du?"
39: Han sade till dem: "Kommen och sen." Då gingo de med honom och sågo var han bodde; och de stannade den dagen hos honom. - Detta skedde vid den tionde timmen.
40: En av de två som hade hört var Johannes sade, och som hade följt Jesus, var Andreas, Simon Petrus' broder.
41: Denne träffade först sin broder Simon och sade till honom: "Vi hava funnit Messias" (det betyder detsamma som Kristus).
42: Och han förde honom till Jesus. Då såg Jesus på honom och sade: "Du är Simon, Johannes' son; du skall heta Cefas" (det betyder detsamma som Petrus).
43: Dagen därefter ville Jesus gå därifrån till Galileen, och han träffade då Filippus. Och Jesus sade till honom: "Följ mig."
44: Och Filippus var från Betsaida, Andreas' och Petrus' stad.
45: Filippus träffade Natanael och sade till honom: "Den som Moses har skrivit om i lagen och som profeterna hava skrivit om, honom hava vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret."
46: Natanael sade till honom: "Kan något gott komma från Nasaret?" Filippus svarade honom: "Kom och se."
47: När nu Jesus såg Natanael nalkas, sade han om honom: "Se, denne är en rätt israelit, i vilken icke finnes något svek."
48: Natanael frågade honom: "Huru kunna du känna mig?" Jesus svarade och sade till honom: "Förrän Filippus kallade dig, såg jag dig, där du var under fikonträdet."
49: Natanael svarade honom: "Rabbi, du är Guds Son, du är Israels konung."
50: Jesus svarade och sade till honom: "Eftersom jag sade dig att jag såg dig under fikonträdet, tror du? Större ting än vad detta är skall du få se."
51: Därefter sade han till honom: "Sannerligen, sannerligen säger jag eder: I skolen få se himmelen öppen och Guds änglar fara upp och fara ned över Människosonen."

 

KJV
1: In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

2: The same was in the beginning with God.
3: All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.
4: In him was life; and the life was the light of men.
5: And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.
6: There was a man sent from God, whose name was John.
7: The same came for a witness, to bear witness of the Light, that all men through him might believe.
8: He was not that Light, but was sent to bear witness of that Light.
9: That was the true Light, which lighteth every man that cometh into the world.
10: He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not.
11: He came unto his own, and his own received him not.
12: But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name:
13: Which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.
14: And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.
15: John bare witness of him, and cried, saying, This was he of whom I spake, He that cometh after me is preferred before me: for he was before me.
16: And of his fulness have all we received, and grace for grace.
17: For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ.
18: No man hath seen God at any time; the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him.
19: And this is the record of John, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, Who art thou?
20: And he confessed, and denied not; but confessed, I am not the Christ.
21: And they asked him, What then? Art thou Elias? And he saith, I am not. Art thou that prophet? And he answered, No.
22: Then said they unto him, Who art thou? that we may give an answer to them that sent us. What sayest thou of thyself?
23: He said, I am the voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the Lord, as said the prophet Esaias.
24: And they which were sent were of the Pharisees.
25: And they asked him, and said unto him, Why baptizest thou then, if thou be not that Christ, nor Elias, neither that prophet?
26: John answered them, saying, I baptize with water: but there standeth one among you, whom ye know not;
27: He it is, who coming after me is preferred before me, whose shoe's latchet I am not worthy to unloose.
28: These things were done in Bethabara beyond Jordan, where John was baptizing.
29: The next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world.
30: This is he of whom I said, After me cometh a man which is preferred before me: for he was before me.
31: And I knew him not: but that he should be made manifest to Israel, therefore am I come baptizing with water.
32: And John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him.
33: And I knew him not: but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending, and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost.
34: And I saw, and bare record that this is the Son of God.
35: Again the next day after John stood, and two of his disciples;
36: And looking upon Jesus as he walked, he saith, Behold the Lamb of God!
37: And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus.
38: Then Jesus turned, and saw them following, and saith unto them, What seek ye? They said unto him, Rabbi, (which is to say, being interpreted, Master,) where dwellest thou?
39: He saith unto them, Come and see. They came and saw where he dwelt, and abode with him that day: for it was about the tenth hour.
40: One of the two which heard John speak, and followed him, was Andrew, Simon Peter's brother.
41: He first findeth his own brother Simon, and saith unto him, We have found the Messias, which is, being interpreted, the Christ.
42: And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon the son of Jona: thou shalt be called Cephas, which is by interpretation, A stone.
43: The day following Jesus would go forth into Galilee, and findeth Philip, and saith unto him, Follow me.
44: Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter.
45: Philip findeth Nathanael, and saith unto him, We have found him, of whom Moses in the law, and the prophets, did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.
46: And Nathanael said unto him, Can there any good thing come out of Nazareth? Philip saith unto him, Come and see.
47: Jesus saw Nathanael coming to him, and saith of him, Behold an Israelite indeed, in whom is no guile!
48: Nathanael saith unto him, Whence knowest thou me? Jesus answered and said unto him, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee.
49: Nathanael answered and saith unto him, Rabbi, thou art the Son of God; thou art the King of Israel.
50: Jesus answered and said unto him, Because I said unto thee, I saw thee under the fig tree, believest thou? thou shalt see greater things than these.
51: And he saith unto him, Verily, verily, I say unto you, Hereafter ye shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of man.

 

PR33.38
1: Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

2: Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3: Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
4: Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.
5: Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.
6: Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes.
7: Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa.
8: Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan.
9: Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.
10: Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut.
11: Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.
12: Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,
13: jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.
14: Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.
15: Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen: "Tämä on se, josta minä sanoin: se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä."
16: Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle.
17: Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.
18: Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.
19: Ja tämä on Johanneksen todistus, kun juutalaiset lähettivät hänen luoksensa Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: "Kuka sinä olet?"
20: Ja hän tunnusti eikä kieltänyt; ja hän tunnusti: "Minä en ole Kristus".
21: Ja he kysyivät häneltä: "Mikä sitten? Oletko sinä Elias?" Hän sanoi: "En ole". "Se profeettako olet?" Hän vastasi: "En".
22: Niin he sanoivat hänelle: "Kuka olet, että voisimme antaa vastauksen niille, jotka meidät lähettivät? Mitä sanot itsestäsi?"
23: Hän sanoi: "Minä olen huutavan ääni erämaassa: 'Tehkää tie tasaiseksi Herralle', niinkuin profeetta Esaias on sanonut."
24: Ja lähetetyt olivat fariseuksia;
25: ja he kysyivät häneltä ja sanoivat hänelle: "Miksi sitten kastat, jos et ole Kristus etkä Elias etkä se profeetta?"
26: Johannes vastasi heille sanoen: "Minä kastan vedellä; mutta teidän keskellänne seisoo hän, jota te ette tunne.
27: Hän on se, joka tulee minun jälkeeni ja jonka kengänpaulaa minä en ole arvollinen päästämään."
28: Tämä tapahtui Betaniassa, Jordanin tuolla puolella, jossa Johannes oli kastamassa.
29: Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!
30: Tämä on se, josta minä sanoin: 'Minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä'.
31: Ja minä en tuntenut häntä; mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan."
32: Ja Johannes todisti sanoen: "Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta alas niinkuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä.
33: Ja minä en tuntenut häntä; mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: 'Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä'.
34: Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika."
35: Seuraavana päivänä Johannes taas seisoi siellä ja kaksi hänen opetuslapsistansa.
36: Ja kiinnittäen katseensa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa!"
37: Ja ne kaksi opetuslasta kuulivat hänen näin puhuvan ja seurasivat Jeesusta.
38: Niin Jeesus kääntyi ja nähdessään heidän seuraavan sanoi heille: "Mitä te etsitte?" He vastasivat hänelle: "Rabbi" - se on käännettynä: opettaja - "missä sinä majailet?"
39: Hän sanoi heille: "Tulkaa ja katsokaa". Niin he menivät ja näkivät, missä hän majaili, ja viipyivät hänen tykönään sen päivän. Silloin oli noin kymmenes hetki.
40: Andreas, Simon Pietarin veli, oli toinen niistä kahdesta, jotka olivat kuulleet, mitä Johannes sanoi, ja seuranneet Jeesusta.
41: Hän tapasi ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet Messiaan", se on käännettynä: Kristus.
42: Ja hän vei hänet Jeesuksen tykö. Jeesus kiinnitti katseensa häneen ja sanoi: "Sinä olet Simon, Johanneksen poika; sinun nimesi on oleva Keefas", joka käännettynä on Pietari.
43: Seuraavana päivänä Jeesus tahtoi lähteä Galileaan; ja hän tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle: "Seuraa minua".
44: Ja Filippus oli Beetsaidasta, Andreaan ja Pietarin kaupungista.
45: Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista".
46: Natanael sanoi hänelle: "Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?" Filippus sanoi hänelle: "Tule ja katso".
47: Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänestä: "Katso, oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole!"
48: Natanael sanoi hänelle: "Mistä minut tunnet?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Ennenkuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä sinut".
49: Natanael vastasi ja sanoi hänelle: "Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas".
50: Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sentähden, että minä sanoin sinulle: 'minä näin sinut viikunapuun alla', sinä uskot. Sinä saat nähdä suurempia, kuin nämä ovat."
51: Ja hän sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas Ihmisen Pojan päälle."
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg