Matt 1

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

1917
1: Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla.

2: Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Judas och hans bröder;
3: Judas födde Fares och Sara med Tamar, Fares födde Esrom, Esrom födde Aram;
4: Aram födde Aminadab, Aminadab födde Naasson, Naasson födde Salmon;
5: Salmon födde Boes med Rakab, Boes födde Jobed med Rut, Jobed födde Jessai;
6: Jessai födde David, konungen, David födde Salomo med Urias' hustru;
7: Salomo födde Roboam, Roboam födde Abia. Abia födde Asaf;
8: Asaf födde Josafat, Josafat födde Joram, Joram födde Osias;
9: Osias födde Joatam, Joatam födde Akas, Akas födde Esekias;
10: Esekias födde Manasses, Manasses födde Amos, Amos födde Josias;
11: Josias födde Jekonias och hans bröder, vid den tid då folket blev bortfört i fångenskap till Babylonien.
12: Sedan folket hade blivit bortfört i fångenskap till Babylonien, födde Jekonias Salatiel, Salatiel födde Sorobabel;
13: Sorobabel födde Abiud, Abiud födde Eljakim, Eljakim födde Asor;
14: Asor födde Sadok, Sadok födde Akim, Akim födde Eliud;
15: Eliud födde Eleasar, Eleasar födde Mattan, Mattan födde Jakob;
16: Jakob födde Josef, Marias man, och av henne föddes Jesus, som kallas Kristus.
17: Så utgöra släktlederna från Abraham intill David tillsammans fjorton leder, och från David intill dess att folket blev bortfört i fångenskap till Babylonien fjorton leder, och från det att folket blev bortfört i fångenskap till Babylonien intill Kristus fjorton leder.
18: Med Jesu Kristi födelse gick det så till. Sedan Maria, hans moder, hade blivit trolovad med Josef, befanns hon, förrän de kommo tillsammans, vara havande av helig ande.
19: Nu var Josef, hennes man, en rättsinnig man och ville icke utsätta henne for vanära; därför beslöt han att hemligen skilja sig från henne.
20: Men när han hade fått detta i sinnet, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel för honom och sade: "Josef, Davids son, frukta icke att taga till dig Maria, din hustru; ty det som är avlat i henne är av helig ande.
21: Och hon skall föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder."
22: Allt detta har skett, för att det skulle fullbordas, som var sagt av Herren genom profeten som sade:
23: "Se, jungfrun skall bliva havande och föda en son, och man skall giva honom namnet Emmanuel" (det betyder Gud med oss).
24: När Josef hade vaknat upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt honom och tog sin hustru till sig.
25: Och han kände henne icke, förrän hon hade fött en son; och honom gav han namnet Jesus.

 

KJV
1: The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.

2: Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren;
3: And Judas begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram;
4: And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon;
5: And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;
6: And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias;
7: And Solomon begat Roboam; and Roboam begat Abia; and Abia begat Asa;
8: And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias;
9: And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias;
10: And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias;
11: And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon:
12: And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel;
13: And Zorobabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor;
14: And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;
15: And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob;
16: And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.
17: So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations.
18: Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.
19: Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a publick example, was minded to put her away privily.
20: But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.
21: And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins.
22: Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying,
23: Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.
24: Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife:
25: And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS.

 

PR33.38
1: Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja.

2: Aabrahamille syntyi Iisak, Iisakille syntyi Jaakob, Jaakobille syntyi Juuda ja tämän veljet;
3: Juudalle syntyi Faares ja Sera Taamarista, Faareelle syntyi Esrom, Esromille syntyi Aram;
4: Aramille syntyi Aminadab, Aminadabille syntyi Nahasson, Nahassonille syntyi Salmon;
5: Salmonille syntyi Booas Raahabista, Booaalle syntyi Oobed Ruutista, Oobedille syntyi Iisai;
6: Iisaille syntyi Daavid, kuningas. Daavidille syntyi Salomo Uurian vaimosta;
7: Salomolle syntyi Rehabeam, Rehabeamille syntyi Abia, Abialle syntyi Aasa;
8: Aasalle syntyi Joosafat, Joosafatille syntyi Jooram, Jooramille syntyi Ussia;
9: Ussialle syntyi Jootam, Jootamille syntyi Aahas, Aahaalle syntyi Hiskia;
10: Hiskialle syntyi Manasse, Manasselle syntyi Aamon, Aamonille syntyi Joosia;
11: Joosialle syntyi Jekonja ja tämän veljet Babyloniin siirtämisen aikoina.
12: Babyloniin siirtämisen jälkeen Jekonjalle syntyi Sealtiel, Sealtielille syntyi Serubbaabel;
13: Serubbaabelille syntyi Abiud, Abiudille syntyi Eljakim, Eljakimille syntyi Asor;
14: Asorille syntyi Saadok, Saadokille syntyi Akim, Akimille syntyi Eliud;
15: Eliudille syntyi Eleasar, Eleasarille syntyi Mattan, Mattanille syntyi Jaakob;
16: Jaakobille syntyi Joosef, Marian mies, hänen, josta syntyi Jeesus, jota kutsutaan Kristukseksi.
17: Näin on sukupolvia Aabrahamista Daavidiin kaikkiaan neljätoista polvea, ja Daavidista Babyloniin siirtämiseen neljätoista polvea, ja Babyloniin siirtämisestä Kristukseen asti neljätoista polvea.
18: Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä.
19: Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet.
20: Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.
21: Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä."
22: Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo:
23: "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme.
24: Herättyään unesta Joosef teki, niinkuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä
25: eikä yhtynyt häneen, ennenkuin hän oli synnyttänyt pojan. Ja hän antoi hänelle nimen Jeesus.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg