Filem 1

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

1917
1: Paulus, Kristi Jesu fånge, och brodern Timoteus hälsa Filemon, vår älskade broder och medarbetare,

2: och Appfia, vår syster, och Arkippus, vår medkämpe, och den församling som kommer tillhopa i ditt hus..
3: Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.
4: Jag tackar min Gud alltid, när jag tänker på dig i mina böner,
5: ty jag har hört om den kärlek och den tro som du har till Herren Jesus, och som du bevisar mot alla de heliga.
6: Och min bön är att den tro du har gemensam med oss må visa sig verksam, i det att du fullt inser huru mycket gott vi hava i Kristus.
7: Ty jag har fått mycken glädje och hugnad av den kärlek varmed du, min broder, har vederkvickt de heligas hjärtan.
8: Därför, fastän jag med mycken frimodighet i Kristus kunde befalla dig att göra vad du nu bör göra,
9: beder jag dig dock hellre därom för kärlekens skull - jag, sådan jag nu är, den gamle Paulus, han som därtill nu är en Kristi Jesu fånge;
10: ja, jag beder dig för min son, den som jag har fött i min fångenskap, för Onesimus,
11: som förut var ingalunda var dig till "till gagn", men som nu är både dig och mig till stort gagn.
12: Denne sänder jag här tillbaka till dig; och när jag så gör, är det såsom sände jag åstad mitt eget hjärta.
13: Jag hade väl själv velat behålla honom hos mig, så att han å dina vägnar kunde hava betjänat mig i den fångenskap som jag utstår för evangelii skull.
14: Men utan ditt samtycke ville jag intet göra, ty det goda du gjorde skulle ju icke ske såsom av tvång, utan göras av fri vilja.
15: När han för en liten tid blev skild från dig, skedde detta till äventyrs just för att du skulle få honom igen för alltid,
16: nu icke längre såsom en träl, utan såsom något vida mer än en träl: såsom en älskad broder. Detta är han redan för mig i högsta måtto; huru mycket mer då för dig, han, din broder både efter köttet och i Herren!
17: Om du alltså håller mig för din medbroder, så tag emot honom såsom du skulle taga emot mig själv.
18: Har han gjort dig någon orätt, eller är han dig något skyldig, så för upp det på min räkning.
19: Jag, Paulus, skriver här med egen hand: "Jag skall själv betala det." Jag skulle också kunna säga: "För upp det på din räkning." Ty du har ju en ännu större skuld till mig, nämligen - dig själv.
20: Ja, min broder, måtte jag "få gagn" av dig i Herren! Vederkvick mitt hjärta i Kristus.
21: Det är därför att jag är viss om din lydaktighet som jag har skrivit detta till dig. Och jag vet att du kommer att göra ännu mer än jag begär.
22: Och så tillägger jag: bered dig på att giva mig härbärge. Jag hoppas nämligen att jag genom edra böner skall bliva skänkt åt eder.
23: Epafras, min medfånge i Kristus Jesus, hälsar dig;
24: så göra ock Markus, Aristarkus, Demas och Lukas, mina medarbetare.
25: Herrens, Jesu Kristi, nåd vare med eder ande.

 

KJV
1: Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, unto Philemon our dearly beloved, and fellowlabourer,

2: And to our beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house:
3: Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.
4: I thank my God, making mention of thee always in my prayers,
5: Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints;
6: That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.
7: For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.
8: Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient,
9: Yet for love's sake I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ.
10: I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:
11: Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me:
12: Whom I have sent again: thou therefore receive him, that is, mine own bowels:
13: Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel:
14: But without thy mind would I do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly.
15: For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;
16: Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord?
17: If thou count me therefore a partner, receive him as myself.
18: If he hath wronged thee, or oweth thee ought, put that on mine account;
19: I Paul have written it with mine own hand, I will repay it: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.
20: Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord: refresh my bowels in the Lord.
21: Having confidence in thy obedience I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say.
22: But withal prepare me also a lodging: for I trust that through your prayers I shall be given unto you.
23: There salute thee Epaphras, my fellowprisoner in Christ Jesus;
24: Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellowlabourers.
25: The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.

 

PR33.38
1: Paavali, Kristuksen Jeesuksen vanki, ja veli Timoteus rakkaalle Filemonille, työtoverillemme,

2: ja Appialle, sisarellemme, ja Arkippukselle, taistelutoverillemme, ja sinun kodissasi kokoontuvalle seurakunnalle.
3: Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!
4: Minä kiitän Jumalaani aina, muistaessani sinua rukouksissani,
5: sillä minä olen kuullut sinun rakkaudestasi ja uskostasi, joka sinulla on Herraan Jeesukseen ja kaikkia pyhiä kohtaan;
6: ja rukoukseni on, että sinun uskosi, se usko, joka on meille yhteinen, olisi väkevä kaiken hyvän tuntemisessa, mikä meillä Kristuksessa on.
7: Sillä minä olen saanut paljon iloa ja lohdutusta sinun rakkaudestasi, koska pyhien sydämet ovat virvoittuneet sinun kauttasi, veljeni.
8: Sentähden, vaikka minulla Kristuksessa on paljon rohkeutta käskeä sinua tekemään, mitä tehdä tulee,
9: niin rakkauden tähden minä kuitenkin mieluummin pyydän, ollen tämmöinen kuin olen, minä vanha Paavali, ja nyt myös Kristuksen Jeesuksen vanki -
10: pyydän sinua poikani puolesta, jonka minä kahleissani synnytin, Onesimuksen puolesta,
11: sinulle ennen hyödyttömän, mutta nyt sekä sinulle että minulle hyödyllisen;
12: hänet minä lähetän sinulle takaisin, hänet, se on: oman sydämeni.
13: Olisin tahtonut pidättää hänet tykönäni, että hän sinun sijassasi olisi palvellut minua, joka olen evankeliumin tähden kahleissa;
14: mutta ilman sinun suostumustasi en tahtonut tehdä mitään, ettei hyvyytesi olisi ikäänkuin pakollinen, vaan vapaaehtoinen.
15: Sillä ehkäpä hän sentähden joutui eroamaan sinusta ajaksi, että saisit hänet takaisin iäksi,
16: ei enää orjana, vaan orjaa enempänä: rakkaana veljenä, ylen rakkaana jo minulle, kuinka paljoa enemmän sitten sinulle, sekä ihmisenä että Herran omana!
17: Jos siis pidät minua toverinasi, niin ota hänet luoksesi niinkuin minut;
18: mutta jos hän on tehnyt sinulle jotakin vääryyttä tai on sinulle jotakin velkaa, niin pane se minun laskuuni.
19: Minä, Paavali, kirjoitan omalla kädelläni: "Minä sen maksan"; saattaisinpa sanoa: pane se omaan laskuusi; sillä sinä olet minulle velkaa oman itsesikin.
20: Niin, veljeni, jospa saisin sinusta hyötyä Herrassa; virvoita sydäntäni Kristuksessa.
21: Luottaen kuuliaisuuteesi minä kirjoitan sinulle, ja minä tiedän, että sinä teet enemmänkin, kuin mitä sanon.
22: Lisäksi vielä: valmista minulle maja luonasi; toivon näet, että minut rukoustenne kautta lahjoitetaan teille.
23: Tervehdyksen lähettävät sinulle Epafras, minun vankitoverini Kristuksessa Jeesuksessa,
24: Markus, Aristarkus, Deemas ja Luukas, jotka ovat minun työtovereitani.
25: Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg