1 Krön 1

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |

1917
1: Adam, Set, Enos,

2: Kenan, Mahalalel, Jered,
3: Hanok, Metusela, Lemek,
4: Noa, Sem, Ham och Jafet.
5: Jafets söner voro Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek och Tiras.
6: Gomers söner voro Askenas, Difat och Togarma.
7: Javans söner voro Elisa och Tarsisa, kittéerna och rodanéerna.
8: Hams söner voro Kus, Misraim, Put och Kanaan.
9: Kus' söner voro Seba, Havila, Sabta, Raema och Sabteka. Raemas söner voro Saba och Dedan.
10: Men Kus födde Nimrod; han var den förste som upprättade ett välde på jorden.
11: Och Misraim födde ludéerna, anaméerna, lehabéerna, naftuhéerna,
12: patroséerna, kasluhéerna, från vilka filistéerna hava utgått, och kaftoréerna.
13: Och Kanaan födde Sidon, som var hans förstfödde, och Het,
14: så ock jebuséerna, amoréerna och girgaséerna,
15: hivéerna, arkéerna, sinéerna,
16: arvadéerna, semaréerna och hamatéerna.
17: Sems söner voro Elam, Assur, Arpaksad, Lud och Aram, så ock Us, Hul, Geter och Mesek.
18: Arpaksad födde Sela, och Sela födde Eber.
19: Men åt Eber föddes två söner; den ene hette Peleg, ty i hans tid blev jorden fördelad; och hans broder hette Joktan.
20: Och Joktan födde Almodad, Selef, Hasarmavet, Jera,
21: Hadoram, Usal, Dikla,
22: Ebal, Abimael, Saba,
23: Ofir, Havila och Jobab; alla dessa voro Joktans söner.
24: Sem, Arpaksad, Sela,
25: Eber, Peleg, Regu,
26: Serug, Nahor, Tera,
27: Abram, det är Abraham
28: Abrahams söner voro Isak och Ismael.
29: Detta är deras släkttavla: Nebajot, Ismaels förstfödde, vidare Kedar, Adbeel och Mibsam,
30: Misma och Duma, Massa, Hadad och Tema,
31: Jetur, Nafis och Kedma. Dessa voro Ismaels söner.
32: Och de söner som Ketura, Abrahams bihustru, födde voro Simran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak och Sua. Joksans söner voro Saba och Dedan.
33: Och Midjans söner voro Efa, Efer, Hanok, Abida och Eldaa. Alla dessa voro Keturas söner.
34: Och Abraham födde Isak. Isaks söner voro Esau och Israel.
35: Esaus söner voro Elifas, Reguel, Jeus, Jaelam och Kora.
36: Elifas' söner voro Teman och Omar, Sefi och Gaetam, Kenas, Timna och Amalek
37: Reguels söner voro Nahat, Sera, Samma och Missa.
38: Men Seirs söner voro Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser och Disan.
39: Lotans söner voro Hori och Homam; och Lotans syster var Timna.
40: Sobals söner voro Aljan, Manahat och Ebal, Sefi och Onam. Och Sibeons söner voro Aja och Ana.
41: Anas söner voro Dison. Och Disons söner voro Hamran, Esban, Jitran och Keran.
42: Esers söner voro Bilhan, Saavan, Jaakan. Disans söner voro Us och Aran.
43: Och dessa voro de konungar som regerade i Edoms land, innan ännu någon israelitisk konung var konung där: Bela, Beors son, och hans stad hette Dinhaba.
44: När Bela dog, blev Jobab, Seras son, från Bosra, konung efter honom.
45: När Jobab dog, blev Husam från temanéernas land konung efter honom.
46: När Husam dog, blev Hadad, Bedads son, konung efter honom, han som slog midjaniterna på Moabs mark; och hans stad hette Avit.
47: När Hadad dog, blev Samla från Masreka konung efter honom.
48: När Samla dog, blev Saul, från Rehobot vid floden, konung efter honom.
49: När Saul dog, blev Baal-Hanan, Akbors son, konung efter honom
50: När Baal-Hanan dog, blev Hadad konung efter honom; och hans stad hette Pagi, och hans hustru hette Mehetabel, dotter till Matred, var dotter till Me-Sahab.
51: Men när Hadad hade dött, voro dessa Edoms stamfurstar: fursten Timna, fursten Alja, fursten Jetet,
52: fursten Oholibama, fursten Ela, fursten Pinon,
53: fursten Kenas, fursten Teman, fursten Mibsar,
54: fursten Magdiel, fursten Iram. Dessa voro Edoms stamfurstar.

 

KJV
1: Adam, Sheth, Enosh,

2: Kenan, Mahalaleel, Jered,
3: Henoch, Methuselah, Lamech,
4: Noah, Shem, Ham, and Japheth.
5: The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.
6: And the sons of Gomer; Ashchenaz, and Riphath, and Togarmah.
7: And the sons of Javan; Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim.
8: The sons of Ham; Cush, and Mizraim, Put, and Canaan.
9: And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabta, and Raamah, and Sabtecha. And the sons of Raamah; Sheba, and Dedan.
10: And Cush begat Nimrod: he began to be mighty upon the earth.
11: And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,
12: And Pathrusim, and Casluhim, (of whom came the Philistines,) and Caphthorim.
13: And Canaan begat Zidon his firstborn, and Heth,
14: The Jebusite also, and the Amorite, and the Girgashite,
15: And the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,
16: And the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite.
17: The sons of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram, and Uz, and Hul, and Gether, and Meshech.
18: And Arphaxad begat Shelah, and Shelah begat Eber.
19: And unto Eber were born two sons: the name of the one was Peleg; because in his days the earth was divided: and his brother's name was Joktan.
20: And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,
21: Hadoram also, and Uzal, and Diklah,
22: And Ebal, and Abimael, and Sheba,
23: And Ophir, and Havilah, and Jobab. All these were the sons of Joktan.
24: Shem, Arphaxad, Shelah,
25: Eber, Peleg, Reu,
26: Serug, Nahor, Terah,
27: Abram; the same is Abraham.
28: The sons of Abraham; Isaac, and Ishmael.
29: These are their generations: The firstborn of Ishmael, Nebaioth; then Kedar, and Adbeel, and Mibsam,
30: Mishma, and Dumah, Massa, Hadad, and Tema,
31: Jetur, Naphish, and Kedemah. These are the sons of Ishmael.
32: Now the sons of Keturah, Abraham's concubine: she bare Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. And the sons of Jokshan; Sheba, and Dedan.
33: And the sons of Midian; Ephah, and Epher, and Henoch, and Abida, and Eldaah. All these are the sons of Keturah.
34: And Abraham begat Isaac. The sons of Isaac; Esau and Israel.
35: The sons of Esau; Eliphaz, Reuel, and Jeush, and Jaalam, and Korah.
36: The sons of Eliphaz; Teman, and Omar, Zephi, and Gatam, Kenaz, and Timna, and Amalek.
37: The sons of Reuel; Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah.
38: And the sons of Seir; Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah, and Dishon, and Ezer, and Dishan.
39: And the sons of Lotan; Hori, and Homam: and Timna was Lotan's sister.
40: The sons of Shobal; Alian, and Manahath, and Ebal, Shephi, and Onam. And the sons of Zibeon; Aiah, and Anah.
41: The sons of Anah; Dishon. And the sons of Dishon; Amram, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
42: The sons of Ezer; Bilhan, and Zavan, and Jakan. The sons of Dishan; Uz, and Aran.
43: Now these are the kings that reigned in the land of Edom before any king reigned over the children of Israel; Bela the son of Beor: and the name of his city was Dinhabah.
44: And when Bela was dead, Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead.
45: And when Jobab was dead, Husham of the land of the Temanites reigned in his stead.
46: And when Husham was dead, Hadad the son of Bedad, which smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead: and the name of his city was Avith.
47: And when Hadad was dead, Samlah of Masrekah reigned in his stead.
48: And when Samlah was dead, Shaul of Rehoboth by the river reigned in his stead.
49: And when Shaul was dead, Baalhanan the son of Achbor reigned in his stead.
50: And when Baalhanan was dead, Hadad reigned in his stead: and the name of his city was Pai; and his wife's name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab.
51: Hadad died also. And the dukes of Edom were; duke Timnah, duke Aliah, duke Jetheth,
52: Duke Aholibamah, duke Elah, duke Pinon,
53: Duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar,
54: Duke Magdiel, duke Iram. These are the dukes of Edom.

 

PR33.38
1: Aadam, Seet, Enos,

2: Keenan, Mahalalel, Jered,
3: Hanok, Metusalah, Lemek,
4: Nooa, Seem, Haam ja Jaafet.
5: Jaafetin pojat olivat Goomer, Maagog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiiras.
6: Ja Goomerin pojat olivat Askenas, Diifat ja Toogarma.
7: Ja Jaavanin pojat olivat Elisa ja Tarsisa, kittiläiset ja roodanilaiset.
8: Haamin pojat olivat Kuus, Misraim, Puut ja Kanaan.
9: Ja Kuusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Ja Raeman pojat olivat Saba ja Dedan.
10: Ja Kuusille syntyi Nimrod; hän oli ensimmäinen valtias maan päällä.
11: Ja Misraimille syntyivät luudilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset,
12: patrokselaiset ja kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähteneet, sekä kaftorilaiset.
13: Ja Kanaanille syntyivät Siidon, hänen esikoisensa, ja Heet,
14: sekä jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset,
15: hivviläiset, arkilaiset, siiniläiset,
16: arvadilaiset, semarilaiset ja hamatilaiset.
17: Seemin pojat olivat Eelam, Assur, Arpaksad, Luud, Aram, Uus, Huul, Geter ja Mesek.
18: Ja Arpaksadille syntyi Selah, ja Selahille syntyi Eeber.
19: Ja Eeberille syntyi kaksi poikaa; toisen nimi oli Peleg, sillä hänen aikanansa jakaantuivat maan asukkaat, ja hänen veljensä nimi oli Joktan.
20: Ja Joktanille syntyivät Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah,
21: Hadoram, Uusal, Dikla,
22: Eebal, Abimael, Saba,
23: Oofir, Havila ja Joobab. Kaikki nämä olivat Joktanin poikia.
24: Seem, Arpaksad, Selah,
25: Eeber, Peleg, Regu,
26: Serug, Naahor, Terah,
27: Abram, se on Aabraham.
28: Aabrahamin pojat olivat Iisak ja Ismael.
29: Tämä on heidän sukuluettelonsa: Nebajot, Ismaelin esikoinen, Keedar, Adbeel, Mibsan,
30: Misma, Duuma, Massa, Hadad, Teema,
31: Jetur, Naafis ja Keedma. Nämä olivat Ismaelin pojat.
32: Ja Keturan, Aabrahamin sivuvaimon, pojat, jotka tämä synnytti, olivat Simran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak ja Suuah. Joksanin pojat olivat Saba ja Dedan.
33: Ja Midianin pojat olivat Eefa, Eefer, Hanok, Abida ja Eldaa. Kaikki nämä olivat Keturan jälkeläisiä.
34: Ja Aabrahamille syntyi Iisak. Iisakin pojat olivat Eesau ja Israel.
35: Eesaun pojat olivat Elifas, Reguel, Jeus, Jaelam ja Koorah.
36: Elifaan pojat olivat Teeman, Oomar, Sefi, Gaetam, Kenas, Timna ja Amalek.
37: Reguelin pojat olivat Nahat, Serah, Samma ja Missa.
38: Seirin pojat olivat Lootan, Soobal, Sibon, Ana, Diison, Eeser ja Diisan.
39: Lootanin pojat olivat Hoori ja Hoomam; ja Lootanin sisar oli Timna.
40: Soobalin pojat olivat Aljan, Maanahat, Eebal, Sefi ja Oonan. Ja Sibonin pojat olivat Aija ja Ana.
41: Anan pojat olivat Diison. Ja Diisonin pojat olivat Hamran, Esban, Jitran ja Keran.
42: Eeserin pojat olivat Bilhan, Saavan ja Jaakan. Diisanin pojat olivat Uus ja Aran.
43: Ja nämä olivat ne kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maassa, ennenkuin mikään kuningas oli hallinnut israelilaisia: Bela, Beorin poika; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Dinhaba.
44: Ja kun Bela kuoli, tuli Joobab, Serahin poika, Bosrasta, kuninkaaksi hänen sijaansa.
45: Kun Joobab kuoli, tuli Huusam, teemanilaisten maasta, kuninkaaksi hänen sijaansa.
46: Kun Huusam kuoli, tuli Hadad, Bedadin poika, kuninkaaksi hänen sijaansa, hän, joka voitti midianilaiset Mooabin maassa; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Avit.
47: Kun Hadad kuoli, tuli Samla, Masrekasta, kuninkaaksi hänen sijaansa.
48: Kun Samla kuoli, tuli Saul, virran rannalla olevasta Rehobotista, kuninkaaksi hänen sijaansa.
49: Kun Saul kuoli, tuli Baal-Haanan, Akborin poika, kuninkaaksi hänen sijaansa.
50: Kun Baal-Haanan kuoli, tuli Hadad kuninkaaksi hänen sijaansa, ja hänen kaupunkinsa nimi oli Paagi; ja hänen vaimonsa nimi oli Mehetabel, Matredin tytär, joka oli Mee-Saahabin tytär.
51: Ja Hadad kuoli; ja Edomin sukuruhtinaat olivat: ruhtinas Timna, ruhtinas Alva, ruhtinas Jetet,
52: ruhtinas Oholibama, ruhtinas Eela, ruhtinas Piinon,
53: ruhtinas Kenas, ruhtinas Teeman, ruhtinas Mibsar,
54: ruhtinas Magdiel, ruhtinas Iiram. Nämä olivat Edomin sukuruhtinaat.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg