Ps 103

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

1917
1: Av David. Lova HERREN, min själ, och allt det i mig är hans heliga namn.

2: Lova HERREN, min själ, och förgät icke vad gott han har gjort,
3: han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister,
4: han som förlossar ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet,
5: han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du bliver ung på nytt såsom en örn.
6: HERREN gör rättfärdighetens verk och skaffar rätt åt alla förtryckta.
7: Han lät Mose se sina vägar, Israels barn sina gärningar.
8: Barmhärtig och nådig är HERREN, långmodig och stor i mildhet.
9: Han går icke ständigt till rätta och behåller ej vrede evinnerligen.
10: Han handlar icke med oss efter våra synder och vedergäller oss icke efter våra missgärningar.
11: Ty så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som frukta honom.
12: Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss.
13: Såsom en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig HERREN över dem som frukta honom.
14: Ty han vet vad för ett verk vi äro, han tänker därpå att vi äro stoft.
15: En människas dagar äro såsom gräset, hon blomstrar såsom ett blomster på marken.
16: När vinden går däröver, då är det icke mer, och dess plats vet icke mer därav.
17: Men HERRENS nåd varar från evighet till evighet över dem som frukta honom, och hans rättfärdighet intill barnbarn,
18: när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och gör efter dem.
19: HERREN har ställt sin tron i himmelen, och hans konungavälde omfattar allt.
20: Loven HERREN, I hans änglar, I starke hjältar, som uträtten hans befallning, så snart I hören ljudet av hans befallning.
21: Loven HERREN, I alla hans härskaror, I hans tjänare, som uträtten hans vilja.
22: Loven HERREN, I alla hans verk, varhelst hans herradöme är. Min själ, lova HERREN.

 

KJV
1: ((A Psalm of David.)) Bless the LORD, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.

2: Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits:
3: Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;
4: Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;
5: Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle's.
6: The LORD executeth righteousness and judgment for all that are oppressed.
7: He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel.
8: The LORD is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy.
9: He will not always chide: neither will he keep his anger for ever.
10: He hath not dealt with us after our sins; nor rewarded us according to our iniquities.
11: For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him.
12: As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us.
13: Like as a father pitieth his children, so the LORD pitieth them that fear him.
14: For he knoweth our frame; he remembereth that we are dust.
15: As for man, his days are as grass: as a flower of the field, so he flourisheth.
16: For the wind passeth over it, and it is gone; and the place thereof shall know it no more.
17: But the mercy of the LORD is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children;
18: To such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them.
19: The LORD hath prepared his throne in the heavens; and his kingdom ruleth over all.
20: Bless the LORD, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word.
21: Bless ye the LORD, all ye his hosts; ye ministers of his, that do his pleasure.
22: Bless the LORD, all his works in all places of his dominion: bless the LORD, O my soul.

 

PR33.38
1: Daavidin virsi. Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä.

2: Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt,
3: hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi,
4: joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella,
5: joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan.
6: Herra tekee vanhurskauden ja hankkii oikeuden kaikille sorretuille.
7: Hän on tehnyt Moosekselle tunnetuksi tiensä, Israelin lapsille suuret tekonsa.
8: Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa.
9: Ei hän aina riitele eikä pidä vihaa iankaikkisesti.
10: Ei hän tee meille syntiemme mukaan eikä kosta meille pahain tekojemme mukaan.
11: Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät.
12: Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme.
13: Niinkuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä.
14: Sillä hän tietää, minkäkaltaista tekoa me olemme: hän muistaa meidät tomuksi.
15: Ihmisen elinpäivät ovat niinkuin ruoho, hän kukoistaa niinkuin kukkanen kedolla.
16: Kun tuuli käy hänen ylitsensä, ei häntä enää ole, eikä hänen asuinsijansa häntä enää tunne.
17: Mutta Herran armo pysyy iankaikkisesta iankaikkiseen niille, jotka häntä pelkäävät, ja hänen vanhurskautensa lasten lapsille,
18: niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja muistavat hänen käskynsä ja noudattavat niitä.
19: Herra on pystyttänyt istuimensa taivaisiin, ja hänen kuninkuutensa hallitsee kaikkia.
20: Kiittäkää Herraa, te hänen enkelinsä, te väkevät sankarit, jotka hänen käskynsä täytätte, kun kuulette hänen sanansa äänen.
21: Kiittäkää Herraa, kaikki hänen sotaväkensä, te hänen palvelijansa, jotka hänen tahtonsa teette.
22: Kiittäkää Herraa, kaikki hänen tekonsa, hänen valtakuntansa kaikissa paikoissa. Kiitä, minun sieluni, Herraa.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg