Matematikterminologi

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Det här är en lista över vanlig förekommande terminologi inom matematiken, sorterad i bokstavsordning.


Matematikterminologi
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö

A

10-logaritmen Abskissa Absolut frekvens
Absolutbelopp Absolutfel Absolutkonvergent serie
Absurditet Addend Addition
Additionsmetod Additiv invers Algebra
Algebraisk summa Algebraiska ekvationer Algebraiska funktioner
Algebraiska operationer Algebraiskt tal Algebraiskt uttryck
Algoritm Allkvantifikator Allmän form
Allmänt bråk Alternatvinklar Alternerande serie
Alternering Amplitud Analogi
Analys Analytisk geometri Andra axel
Andra komponent Andra koordinat Andraderivata
Andragradsekvationen Andragradsfunktion Andragradskurvor
Annullering Antal Antilogaritm
Approximera Arabiska siffror Arcusfunktioner
Area Area sinus hyperbolicus Areaenhet
Areaformeln Areafunktioner Argument
Aritmetik Aritmetisk enhet Aritmetisk summa
Aritmetisk talföljd Aritmetiskt medelvärde Artificiell logaritm
Associativ Asymptot Avbildning
Avhuggning Avhuggningsfel Avrundning
Avrundningsfel Avrundningssiffra Avskärningsform
Avstånd Avståndsformeln Avtagande funktion
Avtagande talföljd Axel Axiom

B

Bas (dignitet) Bas (likbent triangel) Bas (logaritm)
Bas (logaritmfunktion) Bas (parallellogram) Bas (positionssystem)
Bas (potens) Bas (triangelhöjd) Baskant
Basvektor Basvinkel Basyta
Begränsad talföljd Begränsad talmängd Begränsat intervall
Begränsat område Begränsat rymdområde Belopp
Beloppsmedelvärde Benämnt tal Beroende storhet
Beroende variabel Beskrivande statistik Bestämd integral
Beteckningar Bevis Bijektiv avbildning
Bildmängd Biljon Binom
Binomialformeln Binomialfördelning Binomialkoefficient
Binomialsats Binär operator Binärt talsystem
Bisektris Bisektrissatsen Biss
Blandad form Bokstavs-kvantitet Bokstavsräkning
Borgenär Brahmaguptas formel Bredd (rektangel)
Bretschneiders formel Briggska logaritmen Bruten linje
Bryta ut en faktor Brännpunkt Brännpunktsradie
Brännpuntskorda Bråkform Bråkstreck
Bråktal Bråkuttryck Bunden bokstav
Bäring Båge Båglängd
Bågmått Bågvinkel

C

Calculus Cauchys medelvärdessats Centesimalsystem
Centrum Cirkel Cirkelbåge
Cirkeldiagram Cirkelekvation Cirkelfunktioner
Cirkelområde Cirkelring Cirkelskiva
Cirkulär cylinder Cirkulär kon Cosekant
Cosinus Cosinussatsen Cotangens
Cramers regler Cyklometriska funktioner Cylinder
Cylindrisk yta

D

de Moivres formel Decimal Decimalbråk
Decimalform Decimaltal Decimaltalsystem
Decimalutveckling Definition Definitionsmängd
Definitionsområde Dekadiskt tal Delare
Delbarhet Delmängd Delning
Delningsdivision Delningsformeln Delsumma av serie
Delta Deltoid Depressionsvinkel
Derivata Deriverbar Derivering
Determinant Diagonal Diagonalmatris
Diagram Diameter Differens
Differensekvation Differenskvot Differensserie
Differentia specifica Differential Differentialekvation
Differentialkalkyl Dignitet Dimension
Diofantiska ekvationer Direkt mätmetod Direkt proportionalitet
Direktris Disjunkta mängder Disjunktion
Diskontinuitet Diskret Diskret matematik
Diskret sannolikhetsfördelning Diskriminant Distansminut
Distributiv Divergens Dividend
Division Divisionsuppställningar Divisor
Dodekaeder Dubbelbråk Dubbelrot
Dubbelt nollställe Duplicerad proportion

E

e Effektivvärde Egentliga bråk
Ekvation Ekvationslösning Ekvationssystem
Ekvivalenspil Ekvivalent (mstematik) Ekvivalenta ekvationer
Element av mängd Element av talföljd Element av triangeln
Elevationsvinkel Elimination Ellips
Enhet Enhetscirkel Enhetsmatris
Enhetspunkt Enhetssträckan Enhetsvektor
Enkla harmoniska funktioner Enklaste bråkform Enpunktsform
Entydig funktion Euklides algoritm Euklides axiom
Eulers formler Eulers linje Evolution
Excentricitet Excentriska cirklar Existenskvantifikator
Expandera Explementvinklar Explicit funktion
Exponent (logaritmen) Exponent (potens) Exponent (rotexponent)
Exponentialfunktion Exponentiell form Exponentiering
Expression

F

Faktor Faktorisering Fakultet
Falska rötter Fasvinkeln Felgräns
Fibonaccital Figur Figurativa tal
Finit matematik Flertydig funktion Fokus
Formel Fotpunkt Frekvens
Fri vektor Fråndragning Full vinkel
Fullståndig fyrhörning Funktion Funktionsbeteckning
Funktionsvärde Fyrhörning Följd
Följdsats Fördelning Förhållande
Första axel Förstagradsekvation

G

Gausska talplan Gemensam delare Gemensam multipel
Gemensam nämnare Generator Generatris
Genomsnittligt värde Genus proximum Geometri
Geometrisk ort Geometrisk serie Geometrisk summa
Geometriska konstruktioner Geometriskt medelvärde Geometriskt medium
Grad Graf Grafisk framställning
Grekiska bokstäver Grundpotensform Gränsvärde
Gyllene snittet Gäldenär Gällande siffra
Gånger Gångertecken

H

Halvcirkel Halvlinje Harmonisk funktion
Harmonisk serie Harmonisk svängning Harmoniskt medelvärde
Helt rationellt uttryck Heltal Heltalspotens
Heptagon Herons formel Hexadecimalt talsystem
Hexaeder Hexagon Hexagonaltal
Hjälpsats Homogent polynom Homolog
Horisontal Hospitals regel Hyperbel
Hyperbelsektorns area Hyperbolisk sinus Hyperboliska ettan
Hyperboliska funktioner Hypotenusa Hypotes
Härledda enheter Högersystem Höjd
Höjdsatsen Hörn

I

Icke-reellt tal Ickenegativ Ickepositiv
Idempotent Identitet Ikosaeder
Imaginära axeln Imaginära enheten Imaginärdel
Imaginärt tal Implicit funktion Implikationer
Implikationssymbol Incidens Index
Indexbeteckning Indirekt mätmetod Infimum
Infinitesimalkalkyl Influensstorhet Injektiv avbildning
Inkommensurabel Inkrement Innehållsdivision
Innervinkel Inre derivatan Inre punkt
Inskriven cirkel Inskriven polygon Integral
Integralkalkyl Integraltecken Integrand
Integrationsgräns Integrationskonstant Integrationsvariabel
Intercept Interceptform Intersektion
Intervall Intervallhalvering Intresse
Invers Inversa funktioner Inversa hyperboliska funktioner
Inversmatris Inverterade tal Invertering
Involution Irrationellt tal Irrationellt uttryck
Isomeri Isoperimetrisk

J

Jämn funktion Jämna tal

K

K-form Kalott Kanonisk form
Kant Kantvinkel Kapital
Karakteristika Kartesiska koordinater Katet
Kedjebråk Kedjelinje Kedjeregeln
Klotsegment Klotsektor Klotskiva
Klotyta Koefficient Kolonn
Kolonnmatris Kolonnvektor Kombinationer
Kombinatorik Kommensurabel Kommutativ
Komplement Komplementvinkel Komplex analys
Komplext tal Komplext talplan Komponent
Komposant Kon Koncentriska cirklar
Kongruens Kongruens modulo Kongruensaxiomen
Kongruensfall Kongruenta vinklar Konisk yta
Konjugat Konjugataxeln Konjugathyperbel
Konjugatregeln Konjugerade komplexa talet Konkav
Konkav vinkel Konklusion Konstant
Konstruktion Kontinuitet Konvergent
Konvex Koordinater Koordinatsystem
Koordinattransformation Korda Kordasatsen
Korollarium Korrektionsterm Korresponderande
Korsa Korsvis multiplicering Kort division
Kroklinje Kroneckers delta-symbol Kropp
Kub Kubikrot Kubiktal
Kubisk ekvation Kurva Kvadranter
Kvadrat Kvadratisk ekvation Kvadratisk matris
Kvadratiskt medelvärde Kvadratkompletering Kvadratrot
Kvadrattal Kvadreringsreglerna Kvadriljon
Kvantifikator Kvantitet Kvantor
Kvintiljon Kvot Kvotpolynom
Kägelsnitt

L

Lagranges restterm Latinska räkneord Led i ekvation
Lemma Liggande stol Likbelägna vinklar
Likbent trapets Likbent triangel Likformiga polygoner
Likformiga termer Likformighet Likformighetsfall
Liknämniga bråk Liksidig polygon Liksidig triangel
Likvinklig polygon Lillaxel Limes
Linje Linjes ekvation Linjär ekvation
Linjär funktion Linjära ekvationssystem Linjärt beroende
Linjärt oberoende Lodrät Logaritm
Logaritmekvation Logaritmfunktion Logaritmsystem
Logisk evivalens Längd Långivare
Låntagare Lösa ut Lösning
Lösningsmängd

M

Mac-Laurin serie MacLaurins formel Majorant
Mantelyta Mantissa Matematik
Matris (matematik) Medelbelopp Medelproportional
Medelpunkt Medelpunktsvinkel Medelvärde
Medelvärdessatsen Median Medians längd
Membra Meridian Metrologi
Miljard Minorant Minskning
Minsta gemensamma multipel Minsta gemensamma nämnare Minuend
Minut Mittpunktsformel Mittpunktsnormal
Mittpunktstransversal Mittransversal Mod
Modul Modulo Modulär aritmetik
Modyl Momentanvärde Monom
Monoton talföljd Motsatta tal Motstående inre vinklar
Multipel Multipelenhet Multipelprefix
Multiplikand Multiplikation Multiplikationstecken
Multiplikator Mängd Mängdalgebra
Mängdoperationer Mätetal Mätfel
Mätning Mätstorhet Mätvärde
Mångfald Mångfaldigande Månghörning
Mångplaning Mångtydig funktion Mått

N

N-tipel n:te rot Naturlig logaritm
Naturliga tal Negation Negativt tal
Nepers tal Newton-Raphsons metod Newtons binomialteorem
Nollmatris Nollställe Nollvektor
Normal Normalform Normalplan
Numerisk lösning Nygrad Nämnare
Närliggande sida Närliggande vinklar Närmevärde

O

Obegränsat intervall Obekant storhet Obenämnt tal
Oberoende variabel Obestämd integral Obestämda koefficientmetoden
Obestämt tal Ockrare Oegentligt bråk
Oktaeder Oktiljon Oktogon
Olikheter Omgivning Omkrets
Omm Omskriven cirkel Omskriven polygon
Omvänd proportionalitet Operand Operation, operator
Operationssymboler Ordinata Ordnad mängd
Ordnad talmängd Ordnat par Ordningslagar
Orienterad vinkel Orienterat koordinatsystem Origo
Ortogonal Ortonormerat koordinatsystem Ortsvektor
Oscillerande serie Oäkta bråk Oändlig talföljd

P

Parabel Parallella Parallellepiped
Parallellförskjutning Parallellogram Parallellogrammetod
Parallelltransversal Parallelltrapets Parameter
Parameterform Parameterframställning Parametern till en ellips
Parentes Partialbråk Partialbråksuppdelning
Partialnämnare Partialsumma Pascals triangel
Pentagon Pentagonaltal Pentagram
Perfekt tal Periferi Periferivinkel
Perimeter Periodicitet Periodisk funktion
Periodisk kurva Periodiska växelstorheter Periodiskt decimalbråk
Permutationer Perpendikel Pi
Plan Plan figur Planimetri
Platonska kroppar Plustecken Pol
Polyeder Polygon Polygonmetod
Polynom Polynomdivision Polynomekvation
Polynomfunktion Polära axeln Polära formen av komplext tal
Polära koordinater Positionssystem Positivt tal
Postulat Potens Potensfunktion
Potensserie Ppm Praktisk matematik
Prefix Prim Primfaktorer
Primitiv funktion Primtal Principalvärde
Prioritering Prisma Prismatoid
Problem Problemlösning Procent
Procentare Procentenhet Procentform
Produkt Produkten av polynomer Produktmängd
Produkttecken Progression Projektion
Promille Proportion Proportionalitet
Proportionalitetskonstant Proportionslära Ptolemaios sats
Punkt Punkterad omgivning Punktmängd
Punkts läge Pyramid Pyramidaltal
Pythagoras sats Påstående

Q

Q.E.D. Quatuor Species

R

Rad Radian Radie
Radikand Radius vektor Radmatris
Rak vinkel Randvinkel Rangen av en matris
Rationell funktion Rationella tal Rationellt uttryck
Realdel Reciprok Reducera
Reella axeln Reella tal Regelbunden polygon
Regula de tri Rektangel Rekursionsformel
Relation Relativa primtal Relativt fel
Ren matematik Resolution Rest
Restpolynom Restterm Resultant
Riemannintegralen Riktfas Riktning
Riktningskoefficient Riktningsvinkel Rolles sats
Romb Romboid Romerska siffror
Rot Rotationskropp Rotationsyta
Rotfunktion Rotindex Rotmärke
Rotutdrag Rum Rymddiagonal
Rymdgeometri Rymdområde Räknelära
Ränta Ränta på ränta Ränteformeln
Rät vinkel Räta linjens ekvation Rätblock
Rätlinig Rätvinklig triangel Rätvinkliga koordinater

S

Sammanläggning Sammansatt ränta Sammansatt tal
Sammansatta funktioner Sammansättning Satisfiera
Sats Secans Segment
Sekant Sektor Sekund
Semiperimeter Septiljon Serie
Sextiljon Sfär Sfärisk sektor
Sfäriska segment SI-enheter Sida
Sidokant Sidor Sidovinkel
Sidovinklar Sidoyta Siffersumma
Siffror Simpsons regel Sinus
Sinusformig växelstorhet Sinussatsen Skala
Skalär Skalärprodukt Skillnad
Skärningslinje Skärningspunkt Slutsats
Snedvinklig triangel Snett Snitt
Sort Spets Spetsig vinkel
Spetsigvinklig triangel Stambråk Stereometri
Storaxel Storcirkel Storhet
Storhetsbeteckningar Storhetsslag Storhetsvärde
Storlek Sträcka Sträckt vinkel
Stråle Stympad kon Styrlinje
Största gemensamma delaren Substitution Substitutionsmetod
Subtrahend Subtraktion Subtraktionsprov
Summa Summander Summatecken
Supplementenheter Supplementvinklar Supposition
Supremum Surjektiv avbildning Symboler
Symmetri Symmetrisk matris Synvinkel

T

Tal Talaxel Talbeteckningssytem
Talföljd Tallinje Talmängder
Talpar Talplan Talvärde av komplext tal
Tangens Tangenssatsen Tangent
Tangent till en cirkel Taylors formel Taylorserie
Tensor Teorem Teoretisk matematik
Term Tes Tetraeder
Tetragon Tidsperiodiska storheter Tillskott
Tillväxtfaktor Tilläggsenheter Tillämpad matematik
Tiopotens Tiopotensform Tiosystem
Topptriangelsats Toppvinkel Transcendenta ekvationer
Transponerade matris Transversal Transversalaxel
Transversalsats Trapets Trapetsoid
Trappa Trappfunktion Tredjegradsekvation
Triangel Triangelns area Triangelolikheter
Triangulärtal Trigonometri Trigonometrisk form
Trigonometriska funktionerna Triljon Trinom
Trippelrot Trubbig vinkel Trubbvinklig triangel
Tvärsumma Tvåpunktsform Tyngdpunkt
Tyngdpunktsformeln Täljare Tärning

U

Udda funktion Udda tal Undandragande
Underdeterminant Union Uppdela i faktorer
Uppfylla ekvationen Upphöjning Utsaga
Uttryck Uttrycks värde Utveckla

V

V.S.B. Variabel Variationer
Varv Vektor Vektorprodukt
Venn-diagram Vertex Vertikal
Vertikalvinklar Vidskriven cirkel Villkorsekvationer
Vinkel Vinkelben Vinkelfrekvens
Vinkelkoefficient Vinkelmått Vinkelrät
Vinkelspets Vinkelsumma Visare
Volymenhet Vridning Vägningstal
Vägt medelvärde Väntevärde Värdeförråd
Värdemängd Värdesiffra Värdetabell
Växande talföljd Vågrät

X

x-koordinat

Y

y-koordinat Yta Ytformeln
Yttervinkel Yttervinkelsats

Z

Zon

Ä

Äkta bråk Äkta delmängd Äkta ekvationer
Ändliga serier Ändpunkt

Ö

Öppen polygon Öppet påstående Överskott
Överslagsräkning
Personliga verktyg