Stormaktstiden

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Sveriges historia

Stormaktstiden är en benämning på epoken i Sveriges historia mellan åren 1611 och 1721. Namnet kommer av att Sverige under denna period erövrade och upprätthöll en stormaktsställning i Europa. Stormaktstiden föregicks av Äldre vasatiden (1521-1611) och efterföljdes av frihetstiden (1719-1772). Den indelas i Yngre vasatiden (1611-1654) och Karolinska tiden (1654-1718). perioden kallas stundom, efter mönster av det långa 1800-talet, för Sveriges långa 1600-tal.

Perioden anses ofta inledas 1611 med att Gustav II Adolf bestiger den svenska tronen[1][2], även om det finns många som vill förlägga dess inledning så tidigt som till 1561, då Erik XIV startar den svenska Östersjöexpansionen genom att han sänder en här till Estland på anmodan av staden Reval.[3] Efter det Stora nordiska kriget slut, genom freden i Nystad år 1721, avslutas den svenska stormaktsepoken.[4]

Den svenska stormaktsställningen var relativt kort och alltid skör. Sveriges underliggande resursbas i fråga om befolkning och näringsliv var begränsad och genom att erövra områden från flera omgivande länder skaffade sig Sverige många fiender. När Ryssland moderniserades under Peter den store avslutades Sveriges period som stormakt. Efter att Karl XII stupat 1718 delades krigskassan ut och den stora armén upplöstes, därefter följde en kort men intensiv kamp om makten i Sverige mellan olika fraktioner och strax efter detta slöts freder i rask takt med de olika fiendenationerna.

Under stormaktstiden var Sverige ofta beroende av finansiellt och militärt stöd av mer utvecklade europeiska länder. Under det trettioåriga kriget erhöll Sverige betydande subsidier från Frankrike, som var intresserat av att se den dominerande tyska furstesläkten Habsburg försvagad. Vidare ville handelsnationerna Nederländerna och England inte att något enskilt land skulle dominera Östersjön och bistod därför Sverige då landet var i underläge mot Danmark. Exempelvis bistod Nederländerna år 1643 Carl Gustav Wrangels flotta i slaget vid Femren och år 1700 landsatte en engelsk-holländsk flotta 4 000 man ur den svenska armén i Humlebæk på danska Själland. Å andra sidan verkade Sverige bli alltför dominerande år 1659 i samband med Karl X:s belägring av Köpenhamn, vilket ledde till att en nederländsk flotta kom till stadens undsättning.

Innehåll

Grundläggandet av Sveriges stormaktsvälde

År 1611 befann sig Sverige i ett krig mot Danmark, Polen och Ryssland. De svårigheter som värnandet av Sveriges politiska och religiösa självständighet medförde framkallade hos det svenska folket en kraftutveckling som endast vikingatiden erbjuder ett motstycke till och som under ledning av målmedvetna ledare skaffade Sverige en stormaktsställning.

Gustav II Adolf (1594-1632) efterträdde sin far Karl IX på tronen 1611 och grundlade Sveriges stormaktsställning

Grundläggaren av Sveriges stormaktsställning var Karl IX:s son och efterträdare Gustav II Adolf (1611-1632). Sedan han, fastän han bara var en yngling, under stora svårigheter och mot en oerhörd penningutbetalning för Älvsborgs lösen lyckats uppnå freden i Knäred 1613 med Danmark och därmed bevarat rikets integritet, fullföljde han det ryska kriget med sådant resultat att Kexholms län och Ingermanland som tidigare tillhört Ryssland blev svenskt 1617. Hans kamp för avvärjandet av Sigismunds krav på Sveriges krona ledde till att Polen 1629 tillsvidare måste avträda Livland och en del för östersjöhandeln viktiga preussiska hamnar. Genom dessa ryska och polska förvärv togs ett stort steg till att Östersjön skulle bli ett svenskt innanhav – en tanke som inte var orimlig vid en tid då haven till följd av kommunikationsväsendets beskaffenhet snarare förband än skilde länderna åt, och då nationalitetsprincipen ännu inte fått en bestämmande betydelse för statsbildningen.

Trots att Sverige hade besegrat Polen hade Sigismund inte gett upp sina anspråk på den svenska kronan, och om den katolska reaktionen segrade i det 1618 utbrutna stora religionskriget i Tyskland, det trettioåriga kriget, kunde han påräkna dess understöd till Sveriges kuvande. Detta var orsaken till Gustav II Adolfs deltagande i trettioåriga kriget. De för eftervärlden delvis i dunkel höljda planer med avseende på Sveriges blivande ställning som han anknöt till sitt segerlopp, blev till följd av hans förtidiga död ofullbordade, men tack vare dem som fortsatte verket – Axel Oxenstierna och de stora fältherrarna ur hans krigarskola, som Johan Banér och Lennart Torstenson, Johan Lilliehöök, m.fl. - vanns i alla fall det för vars skull han sett sig nödsakad att ingripa i världsstriden: tryggandet av Sveriges nationella självständighet. Därmed vanns också det som var villkoret för detta och som Gustav II Adolf kände som en nådegåva för sig och sitt folk att få kämpa för: räddandet av protestantismens andliga frihet. Även landområden (en stor del av Pommern, Wismar och Bremen-Verden) tillföll Sverige i den fred, den Westfaliska freden, som under hans efterträderska Kristina (1632-1654) gjorde slut på det stora kriget 1648. Sverige kom även ut ur kriget som ledaren för all kontinental protestantism, vilket höll tills imperiumet föll 1721. Detta bidrog även till Sveriges ökade maktställning.

Stärkande och bevarande av stormaktsställningen

Sverige när det var som störst, efter freden i Roskilde 1658. Det röda område är Sverige före 1561. Med andra färger tecknas erövrade provinser.

Besittningen av de tyska landområdena medförde inte den politiska maktställning, som Gustav II Adolf kanske skulle skaffat Sverige om han själv fått avsluta det tyska verket. Men då Sverige genom dem blev medlem av det Tyska riket och även en av garanterna för Westfaliska freden, var det nu erkänt som en av det europeiska statssystemets mera framstående medlemmar. Två av de tyska landförvärven - Pommern och Wismar - hade också betydelse för det svenska östersjöväldets utveckling och gav en ersättning för det tillbakasteg med avseende på detta som måste tas vid uppgivandet av de preussiska hamnarna 1635 för att bereda möjlighet att efter Gustav II Adolfs död fortsätta det tyska kriget.

En vinst av stormaktsställningen som skulle komma att överleva denna var att det därigenom bereddes tillfälle att konsolidera det rent svenska området inom naturliga gränser mot Danmark-Norge. En direkt följd av framgångarna i det tyska kriget var nämligen freden i Brömsebro den 13 augusti 1645, i vilken Gotland, Jämtland och Härjedalen samt Halland på 30 år tillföll Sverige, och den i kriget förvärvade militära överlägsenheten blev förutsättningen för att drottning Kristinas efterträdare Karl X Gustav (1654-1660) senare genom freden i Roskilde den 26 februari 1658 kunde tvinga fram de dyrbara förvärven av Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslän och Trondheim i Norge. Hans plan att fullborda östersjöväldet – på Polens bekostnad med anledning av att de polske Vasarna inte hade gett upp sina krav på den svenska kronan, och sedan genom ett nytt danskt krig med hela Danmarks erövring som mål - blev visserligen inte realiserad, men till följd av det polska kriget skaffades dock - efter hans död - genom freden i Oliwa 1660 det nämnda kravet fullständigt ur världen och Sveriges rätt till Livland blev definitivt erkänd.

Under det skånska kriget 1675-1679, som till en början gick dåligt för Sverige, riskerade de sydsvenska landskapen att återgå till Danmark, speciellt då Sveriges flotta gjorde flera bleka insatser och inte kunde stödja de tyska besittningarna. Sverige hade dragits in i detta krig efter att ha lierat sig med Frankrike och gått med på dess sida i det europeiska krig som började 1672 med Ludvig XIV:s anfall på Nederländerna. Frankrike hjälpte dock senare Sverige militärt och diplomatiskt så att den följande freden inte ledde till några landavträdelser. Kriget hade dock visat att den svenska armén var långt ifrån tillräcklig för att behålla det som en gång tagits, och för att åtgärda detta skapades det yngre indelningsverket, med de tillgångar som tillföll staten genom den reduktion som samtidigt genomfördes som ekonomisk bas.

Skapandet av den moderna svenska ämbetsförvaltningen

1600-talet blev för Sverige en storhetstid inte blott i yttre, utan också i inre hänseende. Då löstes en uppgift av den allra största betydelse för statsskicket: skapandet av bestämda former för utövningen av den självständiga statsmyndighet som Gustav Vasa grundat och Karl IX räddat. Även detta storverk knyter sig i främsta rummet till Gustav II Adolfs namn.

Rikskanslern Axel Oxenstierna (1583-1654) skapade den moderna svenska ämbetsstat som var nödvändig för att upprätthålla Sveriges stormaktsställning

Den enda rättsliga representanten för statsmyndigheten hade under de äldre Vasarna varit kungen själv. Riksrådet, som var en i landslagen lagfäst riksinstitution, skulle väl också ha kunnat betraktas som en representant för denna, men till följd av de minnen som knöts till dess maktutövning under medeltiden, fick det, som redan antytts, till en början endast en undanskjuten ställning i det "nya riket". Härav vållades emellertid den ovan omtalade aristokratiska opposition mot kungamakten som framträdde efter Gustav Vasas död. I dess program, vars främste talesman var riksrådet Erik Larsson Sparre, ingick en ordnad ämbetsförvaltning, men underställt rådet såsom varande statsmaktens egentliga innehavare. Detta skulle antagligen ha medfört en återgång till medeltidens regerande aristokrati med dess följd den av Gustav Vasa undertryckta aristokratiska anarkin. Hans söner förhöll sig därför reserverade mot de högadliga organisationsförslagen, och sedan Karl IX i blod kvävt rådsaristokratins restaurationsplaner (bl.a. i Linköpings blodbad 1600), fortsatte han i det stora hela det rent personliga regemente vari Vasarnas kungadöme, frånsedt några ej fullföljda ansatser, dittills förmått finna sitt enda uttryck.

Drottning Kristina (1626-1689), här porträtterad av Sébastien Bourdon, abdikerade som regerande svensk drottning 1654

Det var Gustav II Adolf som försonade aristokratin med den på monarkisk grund vilande nya statsordningen och kunde så göra den politiska duglighet, som adeln mer än någon annan klass då var mäktig, tjänstbar åt denna. Rusttjänsten förlorade härigenom sin konstitutiva betydelse för adelskapet, och detta erhöll genom riddarhusordningen en ny grund. Adeln blev därmed den samhällsklass som framför allt skulle ägna sig åt högre statstjänst, inte bara blott militär utan också civil, och för att främja detta gav Gustav II Adolf den ökade privilegier. Det var från dessa förutsättningar han tillsammans med den svenska aristokratins största personlighet, Axel Oxenstierna, utförde det organisatoriska storverk som fick sin avslutning i 1634 års regeringsform.

Den föregående vasatidens sekreterarregemente upphörde, och det högadliga riksrådet blev en verklig regeringskonselj - inte egenmäktigt beslutande, inte parlamentarisk, men genom sin sociala maktställning ägnad att utgöra ett konstitutionellt band på kungamakten. Den kungliga domsrätten fick ett permanent organ i Hovrätten och riksrådet började få tjänstgöra även som en högsta instans för denna. En fast centralförvaltning upprättades i kollegiala former. Gustav Vasas stora reform av lokalförvaltningen fullbordades på ett sådant sätt att fogdarna underordnades landshövdingar, vilka i olikhet med medeltidens stora läntagare även de blev verkliga ämbetsmän. Visserligen mäktade den gamla folkliga självstyrelsen i landskap och härad inte bevara sin ställning vid sidan av den sålunda planmässigt organiserade kungliga ämbetsförvaltningen, men i stillhet lades grunden till en ny kommunal styrelse genom den självförvaltning som sockenmenigheterna utövade under prästerskapets ledning, och städernas självstyrelse undertrycktes inte utan ställdes endast i organiskt sammanhang med den kungliga lokalförvaltningen. Emellertid förlade Gustav II Adolfs och Axel Oxenstiernas stora organisationsverk ingalunda statsmaktens utövning endast till kung, råd och ämbetsverk. Det var tvärtom det som gjorde också ståndsriksdagen till ett effektivt och lagstadgat organ för detta. Ordnad samverkan av alla nationella krafter för att förverkliga statsändamålets var grundtanken i Gustav II Adolfs statsskick, och därför har senare tider statsmän kunnat söka en ledning i detta även för sitt statsliv.

Den andliga och materiella kulturen

Karl X Gustav (1622-1660), här porträtterad av Sébastien Bourdon, gav Sverige dess naturliga gränser åt söder och sydväst genom erövrandet av Bohuslän, Halland, Skåne och Blekinge

Även på den andliga och materiella kulturens område gjordes under stormaktstiden sådana insatser att perioden har gjort sig förtjänt av sitt namn. Vad som med avseende på den förra hade försummats under reformationstiden gottgjordes nu. Gymnasier inrättades, och Uppsala universitet, till vars återställande en svag början hade gjorts 1595, fick utvecklingsmöjligheter och ekonomisk trygghet genom Gustav II Adolfs storartade donation 1624 från de Gustavianska arvegodsen. Tartu universitet grundades 1632, Kungliga Akademien i Åbo 1640 och Lunds universitet 1666, för främjande av svensk odling i Finland och de skånska provinserna, och det folkbildningsarbete på protestantisk grund som denna tids svenska kyrka utövade kan inte värderas högt nog.

Deltagandet i trettioåriga kriget förde visserligen med sig rätt mycket överdåd i levnadssättet, men det var å andra sidan därigenom som Sverige öppnades för inflytanden från andra europeiska länders kulturliv. Först nu kunde det bli tal om verklig svensk konstpoesi och svensk vetenskap. I båda märktes nybörjarskapets famlande försök, men också den storvulna patriotiska kraften hos den tid vars barn de var.

Även med avseende på den materiella kulturen blev stormaktstiden epokgörande. Genom åtgärder i merkantilsystemets anda och genom inkallandet av utlänningar med större affärsvana eller yrkesskicklighet än dåtidens svenskar ägde sökte Gustav II Adolf och Kristinas förmyndarregering befordra denna. Sverige började nu få ett ordnat kommunikationsväsen, införandet av nya metoder i järntillverkningen grundlade den stormaktsställning landet sedermera länge intog i denna bransch, de första ansatserna till svensk fabriksindustri gjordes, handeln och i samband med denna stadsväsendet fick ett stort uppsving, som i synnerhet kom Stockholm till godo. Först genom detta och genom styrelsens centralisering blev denna plats rikets verkliga huvudstad. Inte ens för tanken att göra Sverige till en kolonialmakt var man främmande, vilket särskilt kolonin Nya Sverige i Nordamerika vittnar om, men den kraftutveckling som skulle fordrats för detta togs i anspråk av den europeiska stormaktsställningens krav.

Statsfinansiella problem

Karl XI (1655-1697) i slaget vid Lund den 4 december 1676 under skånska kriget, där han lyckades försvara sin far Karl X Gustavs erövringar från ett danskt återerövringsförsök. Målning av David Klöcker Ehrenstrahl

Stormaktstidens svenskar älskade att jämföra sina egna bedrifter med de svenska "götarnas" deltagande i folkvandringarna, om vilket tidens okritiska historieforskning gett dem förvirrade föreställningar. Om detta deltagande verkat upprivande på de inre förhållandena så skulle jämförelsen även i detta hänseende få en kärna av sanning. Under den äldre vasatiden hade ett nytt förläningsväsen uppkommit. Det innebar – frånsett hertigdömena samt grev- och friherreskapen - inte som under medeltiden ett utskiftande av själva statsmyndigheten, utan var rent ekonomiskt. Den bestod i bortförläning av kronogods eller rätt att inom ett område uppbära de på skattejorden vilande räntorna, d.v.s. skatterna, men det var i strid med landslagen ärftligt. Till följd av naturahushållningen fanns inte de nödvändiga penningtillgångar för att betala kostnaderna för den nya riksstyrelsens ökade behov av statstjänster, och då tillgreps det ekonomiska förläningsväsendet och gjordes ärftligt i analogi med adelns privilegier, som ju också betraktades som en ersättning för statstjänst.

En för riket fördärvlig utsträckning av detta förläningsväsen blev följden av den abnorma kraftansträngning som Sveriges deltagande i trettioåriga kriget gjorde nödvändig. Det användes ofta till att belöna adelns fosterländska offervillighet, utan vilket de stora uppgifterna inte hade kunnat lösas, men det användes också i form av förpantning och frälseköp för att skaffa statskassan medel till kriget. Det ena likaväl som det andra medförde att man för stundens behov offrade själva inkomstkällorna, och då drottning Kristina efter att hon blivit myndig även under fredstiden på det mest överdrivna sätt fortsatte med det som under kriget kunnat vara berättigat som en nödfallsåtgärd blev rikets finansiella ställning förtvivlad. Men gods- och ränteavsöndringarna verkade också socialt förryckande. De senare innebar en fara för böndernas odalfrihet, och båda gav åt högadeln, som vunnit mest genom dem, en övermakt på samhällslivets olika områden som väckte ovilja och farhågor inte bara hos de ofrälse stånden, utan också hos den lägre ämbetsadeln.

Yrkandet på en reduktion i kraft av landslagens förbud mot ärftliga förläningar blev samlingstecknet för den sociala oppositionens olika element, och med Karl X Gustavs trontillträde fick detta yrkande även stöd av kungamakten, för vilken det öppnade en möjlighet att råda bot på rikets finansiella nödläge. Den reduktion som genom detta kom till stånd 1655 fullföljdes dock inte så att detta mål vanns, och följden av detta blev att Karl XI:s förmyndare drevs till en äventyrlig subsidiepolitik och därigenom störtade riket i ett krig, det skånska kriget, som utan den unge kungens kraft och hjältemod skulle ha berövat landet frukterna av Karl X Gustavs segrar.

Det karolinska enväldet införs

Även själva styrelsesättet påverkades av den aristokratiska förskjutningen inom samhällslivet. Hos den nu socialt dominerande högadeln framträdde tendenser att låta dess politiska organ, riksrådet, undantränga kungen från den plats som vasatiden gett honom inom riksstyrelsen. De båda förmyndarregeringarna (Drottning Kristinas 1632-1644 och Karl XI:s 1660-1672) hade inneburit ett konungslöst stormannaregemente, och tanken låg nära att göra ett sådant i sak, om än inte formellt, permanent. Förutsättningen för att den fasta förvaltningsorganisation som trätt i stället för de äldre vasarnas personliga regemente skulle kunna fungera på ett tillfredsställande sätt var emellertid en kraftig regeringskontroll. Att åstadkomma en sådan var kungens uppgift, och om han inte kunde eller fick handha den hänvisades förvaltningsorganisationen till självkontroll genom sina egna till rådsregeringen hörande främsta ämbetsmän.

Tack vare Axel Oxenstiernas exceptionella ledaregenskaper utföll experimentet inte dåligt under Kristinas omyndighetstid, men under Karl XI:s ledde frånvaron av kontroll utifrån över administrationen till en förvaltningsanarki vars faror för riket det skånska kriget i början av Karl XI:s egen regering bragte i öppen dag. Därmed föll planerna på ett självständigt rådsvälde, men deras fall drog med sig det på maktfördelning och samverkan mellan kung, råd och ständer grundade statsskick som, rotat i uråldrig svensk statsuppfattning, av Gustav II Adolf bragts till större fulländning än någonsin förut. Med hjälp av riksdagsoppositionen mot den aristokratiska utveckling som både i socialt och politiskt hänseende visat sig så betänklig samlade kungen, fäderneslandets räddare, i sin hand hela statsmyndigheten och så uppstod det karolinska enväldet – en styrelseform som utmärktes av att den var monistisk, d.v.s. statsmyndighetens koncentrerades till ett enda statsorgan. Detta var en nyhet i svenskt författningsliv, men då hade det ett visst berättigande såsom en tillfällig diktatur för att lösa viktiga samhällsuppgifter.

Resultatet av det karolinska enväldets införande blev en ny omfattande reduktion som räddade den svenska bondefriheten och möjliggjorde att förvaltningskostnaderna tillgodosågs genom en fast avlöningsstat i stället för genom förläningar, skapandet av en ny härordning genom indelningsverket och införandet av reda och plikttrohet i förvaltningen. Denna berövades därvid sin aristokratiska självständighet och erhöll karaktären av en kunglig byråkrati, men Karl XI lät den arbeta i former från Gustav II Adolfs och Axel Oxenstiernas reform och gav åt dessa ännu större fasthet.

Stormaktsväldets undergång

När Karl XII tillträdde tronen i slutet av 1600-talet bestämde sig de riken som tidigare fått avträda land att tiden var inne att återta det de förlorat, och stora nordiska kriget inleddes. Den nya organisation av armén som Karl XI infört fungerade till en början utmärkt, och Danmark tvangs snabbt att dra sig ur kriget (genom freden i Traventhal), och en stor seger vanns över Ryssland vid Narva.[källa behövs] Karl XII bestämde sig därefter att invadera Polen, och efter flera års strider erövrades den polska kronan. Den svenska kungen fick blodad tand av alla segrar, och tog det överambitiösa beslutet att attackera Ryssland.[källa behövs] Under marschen på väg in mot Rysslands hjärta, utsattes svenskarna för den brända jordens taktik från ryssarnas sida. Kossacker gjorde gång på gång räder mot de svenska trupperna, som varje gång led förluster på många man. Även den ryska vintern hade negativ verkan på de svenska soldaterna. Till slut fick armén vända och tåga söderut mot det välmående Ukraina, och snart ställdes den utmagrade, trötta svenska hären mot den ryska, som, under åren som spenderats på att fånga Polens krona, kraftigt moderniserats, vid den lilla staden Poltava. Den svenska armén förlorade slaget stort, och nästan alla de svenska soldaterna blev dödade eller tillfångatagna. Karl XII lyckades dock fly till Turkiet och staden Bender (i nuvarande Moldavien), vars stöd han sökte. Till slut var han tvungen att lämna landet, och sökte sig tillbaka till Sverige. Med nästan halva den totala svenska armén förstörd, beslöt sig Karl att gå in i Norge. Där blev han skjuten, vilket satte punkt för Sverige som stormakt. Krigskassan delades ut till armén, som sökte sig tillbaka till Sverige. I den efterföljande freden fick Sverige lämna ifrån sig nästan allt det vunnit under de senaste hundra åren; endast Bohuslän, Halland, Skåne, Blekinge samt delar av Pommern kunde behållas.

Källor

  1. Andersson, Lars M. & Amurén, Lena: Sveriges historia i årtal, Historiska media, Lund 2003, sid. 87. ISBN 91-89442-71-7. 
  2. Nationalencyklopedin Multimedia, 2000. 
  3. Sundberg, Ulf - Svenska freder och stillestånd 1249 - 1814. (1997). s 203. ISBN 91-89080-98-X
  4. Bergström, Börje med flera - Alla tiders historia. (1985). s 135. ISBN 91-40-60101-3

Se även


Föregående:
Äldre vasatiden
Sveriges historia
Nästa:
Frihetstiden


Small Sketch of Owl.png Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926 (Not).
Personliga verktyg