Riksväg 40

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
40
Sträckning för riksväg 40 efter 1 april 2009.

Riksväg 40 är en 321 km lång riksväg som går mellan städerna Göteborg och Västervik via Borås, Ulricehamn, Jönköping, Nässjö, Eksjö och Vimmerby. Vägen väster om Jönköping är del av den huvudsakliga och snabbaste sträckan mellan Göteborg och Stockholm, och har mycket och tung trafik. Avståndet Göteborg - Stockholm är ungefär lika långt som om man kör E20. Riksväg 40 har störst antal kilometer motorväg bland de vägar i Sverige som inte är europaväg, nämligen 79 kilometer.

Fram till 1 april 2009 gick riksväg 40 endast mellan Göteborg och Jönköping. Sträckan Jönköping – Västervik hette då riksväg 33[1].

Innehåll

Beskrivning av sträckan

Riksväg 40 mellan Bollebygd och Borås. Bilden är tagen åt öster.
Riksväg 40 genom Borås, strax väster om Annelundsmotet. Överst i bild syns en bro som förbinder byggnaderna som ligger mycket tätt intill vägen på var sida. På detta ställe gick före motorvägsbygget ett järnvägsspår. När vägen byggdes hade byggnaden till vänster i bild en sedermera riven tillbyggnad som begränsade körbanan till ovanliga fem körfilers bredd, tre filer österut respektive två västerut
Riksväg 40 i östgående riktning vid Rångedalabron, mellan Borås och Ulricehamn. Denna väg invigdes i november 2007.

Riksväg 40 håller motorvägsstandard från Göteborg till Rångedala mellan Borås och Ulricehamn. Vägen håller också motorvägsstandard genom stadsdelen Haga i Jönköping (dock inte i "Göteborgsbacken"). En sträcka på cirka en mil väster om Ulricehamn är vanlig landsväg med dålig standard, medan sträckan från Ulricehamn till Jönköping är 2+1-väg med mitträcke. Genom Jönköping är det motorväg på den gemensamma sträckan med E4, och från Jönköping är det landsväg ända till Västervik.

Göteborg

Riksväg 40 har sin början vid Kallebäcksmotet, där rv 40 ansluts med E6/E20. Ska man färdas från rv 40 mot E6/E20 norr och vice versa sker detta utan avbrott på motorvägen. Ska man däremot färdas till/från E6/E20 syd måste man färdas på en gata med flera trafikljus. Från Kallebäcksmotet går vägen österut, stiger den första kilometern kraftigt i höjd. Hastigheten är begränsad till 70 km/h vid Kallebäcksmotet och 90 km/h i backen mellan Kallebäcksmotet och Delsjömotet. Öster om Delsjömotet är hastigheten 110 km/h och fortsätter vara så fram till västra utkanten av Borås.

Göteborg - Borås

Sträckan mellan Göteborg och Borås går genom relativt kuperade områden med relativt branta backar på vissa avsnitt. Vägen går mestadels genom skogslandskap. Från Göteborg till Göteborg-Landvetter flygplats är sträckan relativt hårt trafikerad.

Genom Borås

Motorvägen går igenom Borås på en stadsmotorväg som saknar motstycke i övriga delar av Sverige, med en väg som går nära centrum och mestadels ovanför markplan. Genom de centrala delarna av staden byggdes den upphöjda vägen direkt intill omgivande bebyggelse, på ett ställe direkt mot ett bostadshus där balkongerna fick tas bort då de annars skulle stuckit ut över vägbanan. De flesta byggnaderna i närheten av stadsmotorvägen är dock kommersiella fastigheter. (Ett annat liknande exempel i Sverige är Centralbron i Stockholm, som dock inte är skyltad motorväg, fast den är bredare och passerar gamla berömda byggnader.) Sträckningen mitt genom Borås anses av många ha förstört mycket av stadens karaktär men landskapsterrängen liksom militärens krav på övningsområden gav inte stora möjligheter till en förbiledning. Sträckan genom Borås har maxhastighet 70 km/h.

Borås - Jönköping

Öster om Borås höjs hastigheten åter igen till 110 km/h och fortsätter som motorväg genom skogslandskap. Vägen håller motorvägsstandard ungefär halvvägs till Ulricehamn, närmare bestämt till Dållebo, som är en gård vid Rångedala. Sträckan öster om Dållebo håller mycket låg standard och räknas som en av de farligaste vägarna i landet, med en hastighetsgräns på 80 km/h (från hösten 2008). Denna sträcka är fortfarande inte mötesseparerad och har fått det mindre smickrande epitetet "dödens väg". Strax väster om Ulricehamn övergår vägen till att bli mötesfri landsväg med mitträcke (2+1-väg), vilken den har på den resterande sträckan till Jönköping. På detta avsnitt är hastighetsgränsen 100 km/h (från hösten 2008), förutom i vissa korsningar. Vid Duvered cirka 6 km öster om Ulricehamn ligger vägens högsta punkt, cirka 330 m, och även den högst belägna riksvägen i Götaland. Vägen når över 320 m på fler ställen längs sträckan Ulricehamn-länsgränsen. Det finns ett antal långa backar längs sträckan som är besvärliga för tung trafik. Den svåraste är den väster om Jönköping (se kapitlet nedan), och efter det backen öster om Ulricehamn (120 m hög) och Kallebäcksbacken öster om Göteborg (70 m hög, 6 %). Det finns ytterligare minst 5 rejäla backar, vilket gör vägen till en av de mest kuperade huvudvägarna i landet.

Jönköping – Eksjö

I västra utkanten av Jönköping går rv 40 i en kraftig backe, den så kallade Göteborgsbacken. Detta är ett besvärligt vägavsnitt där lastbilarna åtminstone tidigare ofta fastnade på vintern i den långa branta backen (2,0 km lång, 130 m hög, 7 %). Backen har byggts ut till två körfält nerför och tre fält uppför med mitträcke. Vägen försågs under 2007 med ett tredje "uppvärmt" körfält, vilket gör att körfältet hålls isfritt. Vägen är motorväg mellan trafikplats Haga och trafikplats Ekhagen, där rv 40 är gemensam med E4.

I Jönköpings län har vägen en varierande standard. Idag går trafiken rakt igenom Tenhult men det är beslutat att trafiken skall flytta ut på en ny omfartsväg 2009, som då kommer att vara en 2+1-väg. Efter Tenhult fram till Nässjö är vägen just 2+1-väg. Mellan Nässjö och Eksjö är vägen 8-9 meter bred och har föreslagits bli ombyggd till 2+1-väg. Mellan Eksjö och Mariannelund håller vägen en bitvis låg standard med en bredd på 7-9 meter och genomkorsar många mindre samhällen samt Eksjö stad. Vid länsgränsen mellan Jönköpings och Kalmar län blir vägen påtagligt bättre.

Vimmerby – Västervik

Vägen mellan länsgränsen och Vimmerby är en teststräcka för en ny sorts säkerhetsåtgärd. Man har här valt att fräsa in räfflor mitt på vägen, något som gör att bilen börjar vibrera och skaka om man försöker köra över linjen. Avsikten är att på så vis väcka föraren om vederbörande skulle somna göra denne uppmärksam på att han håller på att köra in i den mötande filen, så att föraren inte skall köra in i ett mötande fordon.

Vägen mellan Vimmerby och E22 byggdes helt ny under 1960- och 70-talen och är på sträckan Vimmerby-Toverum bred "trettonmetersväg", i ett obebott landskap. Tidigare gick vägen långt norrut över Blackstad och innebar en rejäl omväg för den som skulle till Västervik och Ankarsrum. Topografin i området är ett sprickdalslandskap som är så karaktäristiskt för Tjust i nord-sydlig riktning, medan vägen går i öst-västlig riktning. Vägen korsar flera långsmala sjöar på olika broar, vilket vintertid ofta ställer till stora problem då det bildas speciella mikroklimat vid just broarna som ofta blir isiga och hala. Längs med vägen har Vägverket satt upp flera fartkameror då sträckan bjuder in till många fortkörningar.

Korsningen med E22 är en vanlig T-korsning vid Gladhammar. Just denna korsning är mycket olycksdrabbad, bland annat har långtradare ofta problem att köra ut på E22 p.g.a. en brant stigning och dålig sikt vilket ställt till med olyckor igenom årens lopp. Planer finns på att ersätta korsningen med en trafikplats. Vägen är sedan gemensam med E22 in till Västervik.

Planer


 • Sträckan från Rångedala och förbi Ulricehamn (Dållebo - Hester) ska byggas ut till motorväg med en bredd på 21,5 meter med ev. byggstart 2010[uppdatering behövs]. Hester ligger ovanför backen öster om Ulricehamn, och motorvägen kommer att sluta på cirka 300 m höjd, högsta motorvägen i Sverige. Det planeras bli tre trafikplatser varav en i Ulricehamn, och en tunnel [1]. En anledning till att man vill skynda på sträckan är trafikmängden, 12 000 per dygn, vilket är klart mer än de stäckor på E6 i Bohuslän som ska bli motorväg, och siffran ökar också och det börjar bli risk för köbildning.
 • Nästa steg enligt Vägverkets planer blir att bygga ut motorvägen från Hester till länsgränsen mot Jönköpings län vid Torhult, senare än 2015. När/om den cirka två mil långa vägen från länsgränsen till Jönköping kommer att byggas ut är en öppnare fråga då den inte finns med i Vägverkets nuvarande investeringslista. Vägen Hester-Jönköping är 2+1-väg med mitträcke och det kan hända att man nöjer sig med att bygga några planskilda korsningar. Några av korsningarna är relativt farliga idag då de har ganska mycket svängande trafik, i första hand de mot väg 26, 185 och macken/restaurangen vid Jära strax öster om 26:an.
 • Ny avfart i Jönköping byggs för väg 31 och 33 från E4 söderifrån, något längre söderut än dagens avfart. Den är ev. klar redan under 2005[uppdatering behövs].
 • Sträckan Nässjö-Eksjö var tidigare med i den nationella planen för 2010-2015, men har senarelagts till efter 2015[uppdatering behövs].


Historik

Vägen hette ursprungligen (1945-62) riksfemman. Mellan 1985 och 1990 var riksväg 40 (tillsammans med sträckan mellan Jönköping och Stockholm) enligt europavägskonventionen en del av E63, men den erkändes inte av Sverige under denna tid, och vägen blev aldrig skyltad som E63 i Sverige. Det finns inga planer idag att skylta om den till europaväg. Det skulle innebära ett 3-siffrigt nummer till exempel E241. Dessutom är genomfartstrafiken "tillräckligt hög", med tanke på vägens kapacitet. E45 i Sverige gjordes till europaväg för att locka mer trafik (liksom kommande E16).

Motorvägssträckan från Göteborg till korsningen med länsväg 156 byggdes på 1970-talet i samband med flygplatsbygget Landvetter flygplats. Anslutningen till E6 fick dock vänta till 1980-talet. Den gamla utfarten ur Göteborg är Korsvägen-Sankt Sigfridsgatan. Fortsättningen på den gamla 40:an var krokig 6-7 m bred väg som gick genom flera samhällen såsom Landvetter och Hindås.

I början av 1980-talet fortsatte utbyggnaden med motortrafikled mellan Landvetter flygplats och Borås. Denna motortrafikled var hårt olycksbelastad på grund av mycket trafik. Denna sträcka byggdes om till motorväg, klar för trafik 1997.

Dalsjöforsmotet öster om Borås. När bilden togs slutade/började motorvägen vid Dalsjöforsmotet, vilken den gjorde mellan november 2006 och november 2007.

Under första halvan av 1960-talet [2] byggdes en motorväg genom centrala Borås. Den drogs strax söder om centrum genom ett område som dominerades av textilindustrin men där även bostadshus fanns. Öster om centrum fanns det ett mindre antal villor som revs. Öster om Hultasjön var det landsbygd när motorvägen byggdes, men här har man senare byggt bostäder nära motorvägen.

År 2004 förlängdes motorvägen i östra delen av Borås någon kilometer, i samma sträckning som befintlig väg. I samband med denna förlängning byggdes Kyllaredsmotet. Den 25 november 2006 förlängdes motorvägen ytterligare några kilometer till Dalsjöforsmotet. Fortsättningen till Dållebo vid Rångedala på 10 km öppnades för trafik 24 november 2007. Denna sträcka ligger högre i terrängen än den gamla vägen och innehåller en bro över dalgången vid Rångedala.

1950-talet byggdes Riksväg 5 på sträckan Borås-Ulricehamn och den var visserligen en bred 13-metersväg, men var på många delsträckor bara breddning av äldre väg och hade många backkrön, korsningar, skymda kurvor och helt otillräckliga siktsträckor som medför att vägens inbjudande bredd inbjuder till för vägsträckningen alldeles för höga farter. Man fick begränsa mer och mer till 70 km/h. Dessutom fanns strax sydväst om Rångedala en svag och smal bro över den numera nedlagda Borås-Ulricehamns Järnväg (järnvägen öppnades 1917, och bron är troligen från då). Sträckan Dållebo-Brunn (11 km) är kvar sådan, nu med mestadels 80 km/h. Man satte upp hastighetskameror strax efter år 2000 som dämpat farten för de som inte känner till deras exakta läge. Längs hälften av sträckan Borås-Ulricehamn invigdes motorväg år 2006 och 2007.

På sträckan Ulricehamn-Jönköping och förbi Ulricehamn byggdes helt ny väg på 1960-talet. Den äldre vägen var mestadels alltför krokig för att använda.

Sträckan från Brunn väster om Ulricehamn ända till Jönköping har byggts om till 2+1-väg under perioden 1995-2005. Backen nära Jönköping byggdes under 2007 ut till 3 körfält uppför varav ett uppvärmt. Riksväg 40 har byggts ut till motorväg genom stadsdelen Haga i Jönköping (1 500 m), öppning 2007.

Numera avses "dödens väg" endast avsnittet väster om Ulricehamn på den del som inte är mötesseparerad. Tidigare inkluderades även de sträckor som numera är ersatta av mötesseparerad väg, exempelvis sträckan öster om Borås samt Ulricehamn - Jönköping. Fram till 1997 ingick även sträckan mellan Borås och Landvetter, vägen på den tiden var motortrafikled utan mitträcke. Den gamla vägen mellan Borås och Ulricehamn byggdes ut och rätades ut i slutet på 50-talet och i början på 60-talet. Sträckan Ulricehamn - Jönköping rätades ut och moderniserades på mitten av 60-talet. Man kan tydligt se skillnaden mellan dessa båda årtiondens skilda väguträtningar. Sträckan Ulricehamn-Jönköping har under 2000-talet helt blivit ombyggd till 2+1-väg, vilket gjort den säkrare. Sträckan Borås - Ulricehamn har inte byggts om till det utom närmast Ulricehamn. Det beror på att det är fler korsningar och att sträckan ska bli motorväg.

Vägen Jönköping – Västervik hette före 1962 länsväg 120 Jönköping-Nässjö(-Vetlanda), länsväg 131 Nässjö-Västervik. Mellan 1962 och 2009 hade den nummer 33.

Vägen går bitvis i samma sträckning som på 1940-talet. Det gäller Jönköping-Tenhult-Öggestorp och Nässjö-Pelarne (nära Vimmerby). På sträckan genom Vetlanda och till Västervik gick vägen då istället Frödinge-Blackstad och anslut till Rikshuvudväg 4 strax norr om Törnsfall.

Vägen Öggestorp-Nässjö är byggd på 1990-talet. Trafikplats Eksjö centrum är från 2000-talet. Vägen Pelarne-Vimmerby och förbifart Vimmerby är byggd i början på 1980-talet. Vägen Vimmerby-Gladhammar är från 1970-talet.

Län och kommuner

Riksväg 40 går genom följande kommuner och län (räknat från väster):

 • Västra Götalands län
  • Göteborgs kommun
  • Mölndals kommun
  • Härryda kommun
  • Bollebygds kommun
  • Borås kommun
  • Ulricehamns kommun
 • Jönköpings län
  • Jönköpings kommun
  • Nässjö kommun
  • Eksjö kommun
 • Kalmar län
  • Vimmerby kommun
  • Västerviks kommun

Sträckan genom Mölndals kommun skyltas inte. Den är bara 1 km och har ingen avfart.

Korsningar och trafikplatser

Nr   Namn   Skyltning
Motorväg: Göteborg (Kallebäck) - Rångedala (Dållebo)
Motorway DK S.svg 70 Kallebäcksmotet AB-Kreuz-blau.svg E6/E20 motorväg Oslo, Göteborg C, Malmö, Mölndal
Motorway DK S.svg 71 Delsjömotet Delsjöområdet, Helenevik
Motorway DK S.svg 72 Mölnlyckemotet Mölnlycke
Motorway DK S.svg 75 Landvettermotet Landvetter Bensinstation
Motorway DK S.svg 76 Björrödsmotet Landvetter Ö
Motorway DK S.svg 77 Flygplatsmotet Flygplats Landvetter flygplats, Härryda
Motorway DK S.svg 78 Ryamotet 156 Kinna, Skene, Hindås
Motorway DK S.svg 79 Grandalsmotet Rävlanda, Hindås
Motorway DK S.svg 80 Kullamotet Töllsjö, Bollebygd Bensinstation
Motorway DK S.svg 81 Grönkullenmotet Sandared, Hultafors, Olsfors
Motorway DK S.svg 82 Nabbamotet Viared V, Viareds sommarstad
Motorway DK S.svg 83 Viaredsmotet Sjömarken, Sandared, Viared
Motorway DK S.svg 84 Tullamotet 180 Alingsås
Motorway DK S.svg 85 Brodalsmotet 180 Alingsås, Borås C, Knalleland
Motorway DK S.svg 86 Annelundsmotet 27 Karlskrona, 41 Varberg, 42 Trollhättan, Borås C
Motorway DK S.svg 87 Hultamotet Hässleholmen, Bergsäter, Hulta Bensinstation
Motorway DK S.svg 88 Brämhultsmotet Brämhult, Hulta Bensinstation
Motorway DK S.svg 89 Kyllaredsmotet Svensgärde, Brämhult
Motorway DK S.svg 90 Dalsjöforsmotet Dalsjöfors, Äspered
AB-Brücke.svg Rångedalabron 440 m längd
Motorway DK S.svg 91 Rångedalamotet Nitta, Fristad, Rångedala
Delen Dållebo (vid Rångedala) - Hester (öster om Ulricehamn), 16 km, är planerad att byggas ut till motorväg med ev. byggstart 2010[uppdatering behövs].
Landsväg Rångedala - Jönköping. Nedanstående trafikplatser finns sedan tidigare i Ulricehamn och nära Jönköping
Avfart.JPG Trafikplats Karlsnäs 157 Tranemo, Ulricehamn
Avfart.JPG Trafikplats Svensholm 46 Falköping, Ulricehamn Bensinstation
Bensinstation Strängsered
1 1 22 1.svg 185 Mullsjö
1 1 22 1.svg 26 Halmstad
Bensinstation Jära 2 st bensinstationer
Avfart.JPG Trafikplats Hedenstorp 26 Mariestad, 47 Trollhättan, 195 Hjo, Flygplats Jönköping flygplats
Motorväg genom Haga, Jönköping
Motorway DK S.svg Trafikplats Haga Haga
Motorway DK S.svg 95 Trafikplats Ljungarum AB-Kreuz-blau.svg E4 motorväg Helsingborg, 30 motorväg Växjö
Motorway DK S.svg 96 Trafikplats Ryhov Ljungarum, Ryhov
Motorway DK S.svg 97 Trafikplats A6 Jönköping C, A6-center
Motorway DK S.svg 98 Trafikplats Ekhagen E4 motorväg Stockholm (Riksväg 40 svänger)
Landsväg Jönköping – Västervik
1 4 14.svg Tenhult
Avfart.JPG - nära Forserum Forserum
Avfart.JPG - väster om Nässjö Äng
Avfart.JPG - Trafikplats Nässjö västra Nässjö
Avfart.JPG - Trafikplats Nässjö norra Nässjö
1 1 21.svg   Nässjö (Riksväg 40 svänger)
1 1 21.svg   nära Gisshultasjön 31 Kalmar 47 Oskarshamn
1 1 22 1.svg   128 Sävsjö
1 1 21.svg   Trafikplats Eksjö Södra 32 Vetlanda
Avfart.JPG Trafikplats Eksjö centrum Eksjö S, 32 Motala (Riksväg 40 svänger)
1 1 22 1.svg   Hult
1 4 14.svg Bruzaholm
1 4 14.svg Ingatorp
1 4 14.svg Mariannelund
1 1 22 1.svg   129 Hultsfred
1 1 21.svg   nära Vimmerby 23/34 Linköping, 23 Växjö, 34 Kalmar
Avfart.JPG Trafikplats Ankarsrum Ankarsrum
1 1 23.svg   E22 Norrköping Kalmar

Se även

Referenser

 1. http://www.vv.se/templates/Pressrelease____33282.aspx
 2. källa http://www.boras.se/download/18.633e5e10039748abd7fff53191/p-2003-02-20.pdf från början av 60-talet, och www.lantmateriet.se klicka på historiska kartor. På 1961 års karta finns den inte.


Personliga verktyg
På andra språk