E18 (Sverige)

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
E 18

E18 är svensk stamväg som ingår i Europaväg 18. E18 är en viktig väg både nationellt och internationellt då den förbinder Oslo med Stockholm och vidare till hamnen i Kapellskär i Roslagen. Vägen har varierande standard; kring städer och på vissa sträckor på landsbygden är det bitvis motorväg, i övrigt landsväg och motortrafikled.

Innehåll

Sträckning

Årjäng - Karlstad - Örebro - Arboga - Köping - Västerås - Stockholm - Norrtälje - Kapellskär

Anslutande vägar

E18 möter följande vägar i Sverige:

     

Tätorter

E18 passerar genom ett antal tätorter i Sverige. I samtliga fall utom ett är vägen skild från gående mm. Vägen går genom Töcksfors, Årjäng, Segmon, Grums, Karlstad, Kristinehamn, Karlskoga, Örebro, Köping, Västerås,Enköping,Bålsta, Järfälla, Stockholm, Solna, Danderyd, Täby och Norrtälje. Oftast är hastighetsgränsen 70 eller 90 km/h genom dem. I ett fall, nämligen Hummelsta blandas gående mfl direkt med genomgående biltrafik. En ny motorväg förbi Hummelsta har börjat byggas år 2006.

Alternativa vägar

Mellan Stockholms centrum och Arboga kan man åka E20 istället, vilket är cirka 10 km kortare. Stockholms centrum ligger dock inte direkt vid E18. Mellan Danderyd (vid E18) och Arboga är E18 kortare och snabbare. E18 rekommenderas även för den som ska till platser norr Stockholms mitt såsom Frihamnen, Lidingö, Valhallavägen.

Vägstandard och vägmiljö

E18 öster om Kristinehamn.
E18 öster om Karlskoga.

E18 är landsväg mellan norska gränsen och Örebro, undantaget två motorvägssträckor förbi Segmon och genom Karlstad. Genom Karlskoga är det fyrfilig väg med trafikljus. Mellan Lekhyttan (mellan Örebro och Karlskoga) och Norrtälje är det motorväg större delen av sträckan, undantaget Köping-Västjädra och Västerås (östra)-Enköping. Genom Västerås är det dock motorväg. De sträckor som inte är motorväg mellan Örebro och Norrtälje är istället motortrafikleder, undantaget Sagån-Enköping som är landsväg med en tätortsgenomfart. Sträckan genom norra Stockholmsregionen (Tensta-Danderyd) är fyrfilig väg med trafikljus, medan Norrtälje-Kapellskär är bred landsväg.

Planer

Målet på lång sikt är bygga motorväg eller så kallad högklassig fyrfältsväg Segmon-Norrtälje och 2+1-väg i övrigt. Detta kommer att ta många år. Samtliga nybyggen ska ha denna standard. På några håll byggs mitträcke i befintlig väg vilket inte räknas som nybygge. När samtliga sträckor som är vanlig landsväg är ombyggda så kommer E18 ha en standard som varierar mycket med längre motorvägar som avlöses av bitar med motortrafikled, vilka kommer att vara kvar i många år. Motortrafikledsträckorna byggdes före 1990 då det var målstandard längs större delen av vägen.

Norska gränsen–Karlstad

Från norska gränsen till öster om Töcksfors är det en 2+1-väg. Denna väg byggdes på 2000-talet och trafikeras av många norska shoppingbesökare. Mellan Töcksfors och Segmon kan det bli på sikt bli mer 2+1-väg men vägen måste breddas eller nybyggas i så fall och det är inte så aktuellt för närvarande. Sträckan kommer inom överskådlig framtid inte byggas ut till motorväg. Detta framförallt på grund av vägens måttliga trafikmängd.

Man har dessutom långtgående planer på att bygga ut sträckorna längs E18 vid Vänern till bättre standard. Idag är enbart sträckorna förbi centrala Karlstad och Segmon utbyggda till motorväg. Ett av alternativen, längs åtminstone några av delsträckorna, är att bygga ut till motorväg. Bl a kommer sträckan från Björkås väster om Karlstad och in till Karlstad att byggas ut till en 21.5 meter bred motorväg, byggstart efter 2015 [uppdatering behövs].

Det blir en ny trafikplats öster om Segmon, troligen 2010 [1]. [uppdatering behövs]

Karlstad–Örebro

Sträckan Karlskoga - Lekhyttan planeras att bli en 1+1-väg och 2+2-väg 2009 - 2010. Här så ska det även på långsikt bli fyrfilig väg. En av sträckorna längs E18 som nu byggts ut till motorväg är sträckan mellan Lekhyttan och Adolfsberg (nära Örebro). Vägens bredd är mellan 18,5 meter och 21,5 meter. Vägen har fått en helt ny sträckning och är totalt 18,5 km lång. Vägen har i sin östliga ände knytits ihop till den befintliga motorvägen vid trafikplats Adolfsberg där E18 ansluter till E20. Vägen började byggas i december 2005, och blev klar december 2008.

Örebro–Enköping

Även sträckorna som idag är inte motorväg mellan Köping och Enköping beräknas på sikt byggas om till motorväg. Sträckan Västjädra-Västerås blev klar hösten 2008, medan Sagån-Enköping började byggas september 2006, klar troligen 2010 [uppdatering behövs]. I båda fallen har kommuner förskotterat en stor del av kostnaden. Efter det fattas Köping-Västjädra och Västerås Östra-Sagån. Dessa vägsträckor kommer troligen att förbli som de är i ganska många år eftersom de är 2+1 motortrafikled, vilket godtas om trafikmängden är acceptabel. Andra sträckor kommer före. Samma gäller Rosenkälla - Söderhall. Västjädra-Västerås är också av denna typ men byggs just nu om till motorväg på grund av mycket hög trafikmängd. Västerås stad har sagt att de är villiga att förskottera pengar till sträckan Västerås-Sagån, som också har hög trafikmängd. När den sträckan börjar byggas är dock oklart än, knappast före 2015 enligt ordinarie planering. För att en kommun eller län ska vilja förskottera måste det vara inplanerat inom ett fåtal år, de vill inte ligga ute med pengarna i 20 år.

Enköping–Kapellskär

E18 från Hjulsta till Kista i nordvästra Stockholm, dvs fram till E4, skall byggas ut till stadsmotorväg. Den ska använda länsväg 279:s körbanor mellan Rinkeby och Kista. Den sistnämnda sträckan har liksom dagens E18 fyra körfält och trafikljus. Ombyggnaden innebär i stort sett att man bygger trafikplatser, samt en liten genväg vid Rinkeby, och bättre bullerskydd. Regeringen godkände ombyggnadens utformning 2004. Detta projekt har fördröjts gång på gång, senast till runt 2012, men tidigarelades igen 2008 och kan påbörjas 2009-2010[2] [uppdatering behövs]

Jämför artikeln Motorvägsprojekt i Sverige.

Sträckan Rosenkälla - Söderhall är 2+1 motortrafikled och kommer troligen att förbli det i ganska många år, eftersom detta godtas om trafikmängden är acceptabel. Andra sträckor kommer före. Sträckan Norrtälje-Kapellskär är vanlig bred landsväg och ska inte byggas om, däremot ska en trafikplats byggas söder om Norrtälje.

Motorväg

Motorway DK S.svg
Stadsmotorvägen genom Västerås

Motorvägen går tillsammans med E20 rakt igenom Örebro och fortsätter till Arboga där vägarna skiljs åt. E18 fortsätter längs norra Mälardalen medan E20 fortsätter längs södra delen. Motorvägen upphör vid Köping för att åter börja vid Västjädra väster om Västerås. Sträckan däremellan är en motortrafikled (2+1) med vajerräcken. Efter Västerås blir det åter igen motortrafikled (2+1) ända till länsgränsen till Uppsala län. Där börjar en landsväg mot Enköping som tillhör de farligaste vägsträckorna i landet. Hösten 2006 började den sträckan att byggas om till motorväg tack vare att Västerås och Enköpings kommuner förskotterade en del av summan.

Bygget beräknas vara klart 2010. Vid Enköping börjar motorvägen igen och fortsätter så till Hjulsta i utkanten av norra Stockholm. Det är en mycket vacker väg som passerar igenom det uppländska landskapet och förbi Mälaren. Igenom norra Stockholm behåller visserligen vägen bredden av en motorväg men har plankorsningar och trafikljus. Det är en ködrabbad sträcka förbi E4 och som är en av landets mest trafikerade sträckor. Först vid Danderyd börjar motorvägen igen och fortsätter ut ur Stockholm som motorväg mot Norrtälje med undantag för en sträcka motortrafikled. Efter att motorvägen börjat på nytt upphör motorvägen helt vid Norrtälje och slutar som landsväg mot Kapellskär.

Motorvägssträckor på E18

Trafikplatser längs E18 i Sverige

Se: Lista över trafikplatser längs E18

Historia

E18, vägen mellan norska gränsen och Kapellskär hette före 1962 Riksväg 9 från gränsen till Örebro, Riksväg 6 Örebro-Arboga, Riksväg 11 Arboga-Enköping, Riksväg 12 Enköping-Solna och Länsväg 275 Danderyd-Norrtälje. Solna-Danderyd och Norrtälje-Kapellskär hade inget skyltat nummer. Från 1962 hette den E18 från norska gränsen till Solna samt Riksväg 76 Danderyd-Norrtälje. Från slutet av 1970-talet hette sträckan (Stockholm -) Danderyd - Kapellskär E3. 1992 infördes dagens sträckning på E18.

Sträckan Töcksfors-Segmon går i gammal sträckning men har breddats efterhand, och vissa planskilda korsningar har byggts kring Årjäng på 1990-talet. Förbi och väster om Töcksfors byggdes ny väg klar 2008 (närmast gränsen några år innan). Motorvägen på 6 km förbi Segmon invigdes 1995, och en förbifart med vanlig landsväg förbi Grums byggdes några år innan. På sträckan Ed-Slottsbron väster om Grums byggdes 3 km mitträcke under hösten 2007 så det blivit 2+1-väg. Motorvägen förbi Karlstad blev färdig 1967. I september 2008 invigdes sträckan från Kronoparken i östra Karlstad till Skattkärr, i form av 4 km motorväg och 1 km 2+2-motortrafikled. Vägen byggdes med hjälp av förskotterade pengar från Karlstad kommun för att sluta en olycksdrabbad "lucka" mellan en motorvägssnutt och en motortrafikled i Värmland. [3]. Motortrafikleden Skattkärr-Väse och motortrafikleden genom norra Kristinehamn byggdes under 1970-talet och stod färdig 1977. Vägen Kristinehamn-Örebro är landsväg. Delarna Skattkärr - Väse och Kristinehamn - Karlskoga byggdes om till 2+1 väg i början av 2000-talet. Sträckan Väse-Ölme är en 2+1-väg, blev klar hösten 2007. Den fyrfiliga vägen med plankorsningar genom Karlskoga stod färdig 1969. Motorvägen Lekhyttan - Örebro invigdes december 2008. Motorvägen genom Örebro tillsammans med E20 (västerledsmotorvägen) invigdes 1973. [4]

Motorvägen Örebro-Arboga invigdes 2000, och Arboga-Köping 1995. Sträckan Västjädra-Västerås, som blev motorväg 2008, var en av landets allra första motortrafikleder när den byggdes på 1960-talet. Fortsättningen västerut i form av motortrafikleden Köping-Västjädra är även den från 1960-talet och Västerås-Sagån är från 1980-talet, och motorvägen genom Västerås invigdes 1976. Motorvägen förbi Enköping är invigd 1980, motorvägen Enköping-Bålsta är från 1992, en ombyggd motortrafikled från 1989, medan motorvägen Bålsta-Bro är från 1976, Bro-Kungsängen från 1971, och Kungsängen-Hjulsta invigdes i samband med högertrafikomläggningen 1967. Motorvägen Danderyd-Ullna invigdes 1957. Motortrafikleden Rosenkälla-Söderhall är från 1982 och motorvägen Söderhall-Norrtälje från 1995 (Sträckan är motorväg eftersom principen var 1995 att det skulle vara motorväg till Norrtälje. 1982 räckte motortrafikled, som dock är av så hög standard att ombyggnad till motorväg inte planeras ännu). Sträckan Norrtälje-Kapellskär är bred landsväg och stod färdig 1979.

Vägen är som framgår byggd etappvis under lång tid, och med olika standardkrav. I princip är allt som byggts efter 1990 motorväg. Finns inte nog med pengar till det byggs inget, det skjuts upp. Under perioden 1960-1990 byggdes oftast motortrafikleder istället och motorväg bara nära städer, där trafikmängden var högre.

Se även

Källor

  1. http://www.vv.se/templates/page3____24866.aspx
  2. http://www.regeringen.se/sb/d/10902/a/110747
  3. Vägverkets hemsida
  4. http://www.na.se/artikel.asp?intId=679170].


Personliga verktyg
På andra språk