1 Mos 1:7

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

(Dag 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6) | 1 Världens skapelse | 3 Ljuset | 6 Fästet | 9 Torrt land | 11 Växter | 14 Solen månen och planeterna | 16 Stjärnorna | 20 Vattendjur och fåglar | 24 Landdjur | 26 Människan
1917
7: Och Gud gjorde fästet, och skilde vattnet under fästet från vattnet ovan fästet; och det skedde så.
 
KJV
 7: And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.
PR33-38
7: Ja Jumala teki taivaanvahvuuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaanvahvuuden alla, vesistä, jotka olivat taivaanvahvuuden päällä; ja tapahtui niin.
 

Rymdens utvidgning | 1 Mos 1:7 | Ps 148:4 | Job 9:8 | Job 26:7 | Jes 40:22 | Jes 42:5 | Jes 44:24 | Jes 45:12 | Jes 51:13 | Jer 10:12 | Jer 51:15 | Sak 12:1 |


Russel Humphreys kosmologiska modell (2007). Observera att universum är INNANFÖR "vattenskalet" samt att merparten (7/8) av universums massa ligger längst ut! Se original ICR-artikel.

Himlar ovanför: | 1 Mos 1:7 | Job 26:7 | Ps 148:4 | Jes 40:22 | Jes 44:24 | Sak 12:1


 • NASB - ... expanse in the midst of the waters, ... God made the expanse, and separated the waters which were below the expanse from the waters which were above the expanse; and it was so.
 • vattnet ovan fästet - i en tänkbar biblisk kosmologi skulle vatten (ovan fästet) kunna finnas längst ut vid rymdens yttersta gräns[1], (se bild samt Ps 148:4 ("......I vatten ovan himmelen."). Vattenmängderna placerade ytterst (~90%) skulle ge utåtverkande gravitationseffekter (att jämföra med "inåt" med merparten av massan innanför). En sådan kosmologisk modell (har föreslagits av Russel Humphrey[2]) skulle inte behöva extra påhängsteorier som "mörk materia" och "mörk energi" som i Big Bang-modellen.
  Modellen vill förklara även tidsproblemet med avlägset stjärnljus om jorden bara funnits i 6 000 år.
  Modellen utgår ifrån att jorden är ca 6 000 år gammal, men med annan tideräkning i rymden under den fas då tidrummet snabbt expanderade, se Dag 4 då "himlarna sträcktes ut" Jes 40:22, och gravitationseffekter "utåt" (modellen har alltså endast ca 1/8 av universums massa innanför vattenhöljet).
 • Viktigt är också att påpeka att ingen vet hur universum skapats (i fysikaliska termer). Sekulära modeller skapar dock fler problem än de löser, och bara få bibelställen finns som ger uppslag för tankar att undersöka vidare.
 • Diskutera modellen på vårt forum!

In English

 • waters... above the firmament - in a thinkable biblical cosmoloy it could exist big amounts of water at the outermost borders of space[1] (see the picture, and Ps 148:4 ("......waters that be above the heavens"). The water volumes located farthest out in space (~90% of all water) would give an outward-acting gravitational effect, as opposed to an "inward" effect, if most of the mass were located inside as presently assumed. The cosmological model proposed by Russel Humphrey[2] does not need any extra semi theories such as "dark matter" and "dark energy" like the Big Bang model does.
  This new cosmological model by R. Humphrey would also explain the so called "distant starlight problem" (how could light possible have made it from so far distances to us, that is, more than 6000 light years, if the earth only have existed for 6 000 years).
  The model assumes that the earth is about 6 000 years old, but with a different time measure in space during the stage when the time-space expanded rapidly on Day 4 when "the heavens were stretched out" Isaiah 40:22, and gravitational effects "outwards" (since this model has only approximately 1/8 of the universe's mass of water inside the "water shell").
 • It is important to note that none knows exactly how the universe was created (in physical terms). Secular models creates more problems than they solve though, and only a few verses in the Bible suggests ideas about how God did it.

Discuss the model on our forum!

Referenser

 1. 1,0 1,1 Humphreys, D. R. 2007. Creation Cosmologies Solve Spacecraft Mystery. Acts & Facts. 36 (10): 10., ICR.
 2. 2,0 2,1 D. Russel Humphreys, Ph.D.
Personliga verktyg