1 Mos 10

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

IV. Noa söners fortsatta historia ( 10:1–11:9 ). Släkttavla
1917
1: Detta är berättelsen om Noas söners släkt. De voro Sem, Ham och Jafet; och åt dem föddes söner efter floden.

2: Jafets söner voro Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek och Tiras.
3: Gomers söner voro Askenas, Rifat och Togarma.
4: Javans söner voro Elisa och Tarsis, kittéerna och dodanéerna.
5: Från dessa hava inbyggarna i hedningarnas Havsländer utbrett sig i sina länder, var efter sitt tungomål, efter sina släkter, i sina folk.
6: Hams söner voro Kus, Misraim, Put och Kanaan.
7: Kus' söner voro Seba, Havila, Sabta, Raema och Sabteka. Raemas söner voro Saba och Dedan.
8: Men Kus födde Nimrod; han var den förste som upprättade ett välde på jorden.
9: Han var ock en väldig jägare inför HERREN; därför plägar man säga: "En väldig jägare inför HERREN såsom Nimrod."
10: Och hans rike hade sin begynnelse i Babel, Erek, Ackad och Kalne, i Sinears land.
11: Från det landet drog han sedan ut till Assyrien och byggde Nineve, Rehobot-Ir och Kela,
12: och därtill Resen mellan Nineve och Kela; detta är "den stora staden".
13: Och Misraim födde ludéerna, anaméerna, lehabéerna, naftuhéerna,
14: patroséerna, kasluhéerna, från vilka filistéerna hava utgått, och kaftoréerna.
15: Och Kanaan födde Sidon, som var hans förstfödde, och Het,
16: så ock jebuséerna, amoréerna, girgaséerna,
17: hivéerna, arkéerna, sinéerna,
18: arvadéerna, semaréerna och hamatéerna. Sedan utgrenade sig kananéernas släkter allt vidare,
19: så att kananéernas område sträckte sig från Sidon fram emot Gerar ända till Gasa, och fram emot Sodom, Gomorra, Adma och Seboim ända till Lesa.
20: Dessa voro Hams söner, efter deras släkter och tungomål, i deras länder och folk.
21: Söner föddes ock åt Sem, Jafets äldre broder, som blev stamfader för alla Ebers söner.
22: Sems söner voro Elam, Assur, Arpaksad, Lud och Aram.
23: Arams söner voro Us, Hul, Geter och Mas.
24: Arpaksad födde Sela, och Sela födde Eber.
25: Men åt Eber föddes två söner; den ene hette Peleg, ty i hans tid blev jorden fördelad; och hans broder hette Joktan.
26: Och Joktan födde Almodad, Selef, Hasarmavet, Jera,
27: Hadoram, Usal, Dikla,
28: Obal, Abimael, Saba,
29: Ofir, Havila och Jobab; alla dessa voro Joktans söner.
30: Och de hade sina boningsorter från Mesa fram emot Sefar, emot Östra berget.
31: Dessa voro Sems söner, efter deras släkter och tungomål, i deras länder, efter deras folk.
32: Dessa voro Noas söners släkter, efter deras ättföljd, i deras folk. Och från dem hava folken efter floden utbrett sig på jorden.

 

KJV
1: Now these are the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth: and unto them were sons born after the flood.

2: The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.
3: And the sons of Gomer; Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.
4: And the sons of Javan; Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim.
5: By these were the isles of the Gentiles divided in their lands; every one after his tongue, after their families, in their nations.
6: And the sons of Ham; Cush, and Mizraim, and Phut, and Canaan.
7: And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabtah, and Raamah, and Sabtecha: and the sons of Raamah; Sheba, and Dedan.
8: And Cush begat Nimrod: he began to be a mighty one in the earth.
9: He was a mighty hunter before the LORD: wherefore it is said, Even as Nimrod the mighty hunter before the LORD.
10: And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Accad, and Calneh, in the land of Shinar.
11: Out of that land went forth Asshur, and builded Nineveh, and the city Rehoboth, and Calah,
12: And Resen between Nineveh and Calah: the same is a great city.
13: And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,
14: And Pathrusim, and Casluhim, (out of whom came Philistim,) and Caphtorim.
15: And Canaan begat Sidon his firstborn, and Heth,
16: And the Jebusite, and the Amorite, and the Girgasite,
17: And the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,
18: And the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite: and afterward were the families of the Canaanites spread abroad.
19: And the border of the Canaanites was from Sidon, as thou comest to Gerar, unto Gaza; as thou goest, unto Sodom, and Gomorrah, and Admah, and Zeboim, even unto Lasha.
20: These are the sons of Ham, after their families, after their tongues, in their countries, and in their nations.
21: Unto Shem also, the father of all the children of Eber, the brother of Japheth the elder, even to him were children born.
22: The children of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram.
23: And the children of Aram; Uz, and Hul, and Gether, and Mash.
24: And Arphaxad begat Salah; and Salah begat Eber.
25: And unto Eber were born two sons: the name of one was Peleg; for in his days was the earth divided; and his brother's name was Joktan.
26: And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,
27: And Hadoram, and Uzal, and Diklah,
28: And Obal, and Abimael, and Sheba,
29: And Ophir, and Havilah, and Jobab: all these were the sons of Joktan.
30: And their dwelling was from Mesha, as thou goest unto Sephar a mount of the east.
31: These are the sons of Shem, after their families, after their tongues, in their lands, after their nations.
32: These are the families of the sons of Noah, after their generations, in their nations: and by these were the nations divided in the earth after the flood.

 

PR33.38
1: Tämä on kertomus Nooan poikien, Seemin, Haamin ja Jaafetin, suvusta. Heille syntyi poikia vedenpaisumuksen jälkeen.

2: Jaafetin pojat olivat Goomer, Maagog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiiras.
3: Ja Goomerin pojat olivat Askenas, Riifat ja Toogarma.
4: Ja Jaavanin pojat olivat Elisa, Tarsis, kittiläiset ja doodanilaiset;
5: heistä haarautuivat pakanoiden saarten asukkaat maittensa, eri kieltensä, heimojensa ja kansakuntiensa mukaan.
6: Ja Haamin pojat olivat Kuus, Misraim, Puut ja Kanaan.
7: Ja Kuusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Ja Raeman pojat olivat Saba ja Dedan.
8: Ja Kuusille syntyi Nimrod. Hän oli ensimmäinen valtias maan päällä.
9: Hän oli mahtava metsämies Herran edessä. Siitä on sananparsi: "Mahtava metsämies Herran edessä niinkuin Nimrod".
10: Ja hänen valtakuntansa alkuna olivat Baabel, Erek, Akkad ja Kalne Sinearin maassa.
11: Siitä maasta hän lähti Assuriin ja rakensi Niiniven, Rehobot-Iirin ja Kelahin,
12: sekä Resenin Niiniven ja Kelahin välille; se on tuo suuri kaupunki.
13: Ja Misraimille syntyivät luudilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset,
14: patrokselaiset, kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähteneet, sekä kaftorilaiset.
15: Ja Kanaanille syntyivät Siidon, hänen esikoisensa, ja Heet,
16: sekä jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset,
17: hivviläiset, arkilaiset, siiniläiset,
18: arvadilaiset, semarilaiset ja hamatilaiset. Sittemmin hajaantuivat kanaanilaisten heimot.
19: Ja kanaanilaisten alue ulottui Siidonista Gerariin päin aina Gassaan asti sekä Sodomaan, Gomorraan, Admaan ja Seboimiin päin aina Lesaan asti.
20: Nämä olivat Haamin pojat heimojensa, kieltensä, maittensa ja kansakuntiensa mukaan.
21: Myöskin Seemille, Jaafetin vanhimmalle veljelle, josta tuli kaikkien Eeberin poikien kantaisä, syntyi poikia.
22: Seemin pojat olivat Eelam, Assur, Arpaksad, Luud ja Aram.
23: Ja Aramin pojat olivat Uus, Huul, Geter ja Mas.
24: Arpaksadille syntyi Selah, ja Selahille syntyi Eeber.
25: Ja Eeberille syntyi kaksi poikaa: toisen nimi oli Peleg, sillä hänen aikanansa jakaantuivat maan asukkaat, ja hänen veljensä nimi oli Joktan.
26: Ja Joktanille syntyi Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah,
27: Hadoram, Uusal, Dikla,
28: Oobal, Abimael, Saba,
29: Oofir, Havila ja Joobab. Kaikki nämä olivat Joktanin poikia.
30: Ja heidän asumasijansa ulottuivat Meesasta aina Sefariin, Itävuorelle asti.
31: Nämä olivat Seemin pojat heimojensa, kieltensä, maittensa ja kansakuntiensa mukaan.
32: Nämä olivat Nooan poikien heimot sukukuntiensa ja kansakuntiensa mukaan; ja niistä haarautuivat kansat maan päälle vedenpaisumuksen jälkeen.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg