1 Mos 11

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Babels torn och språkförbistringen. 10 (V. Sems forts. historia, 1026). 27. (Teras forts. historia, 27-25:11).
1917
1: Och hela jorden hade enahanda tungomål och talade på enahanda sätt.

2: Men när de bröto upp och drogo österut, funno de en lågslätt i Sinears land och bosatte sig där.
3: Och de sade till varandra: "Kom, låt oss slå tegel och bränna det." Och teglet begagnade de såsom sten, och såsom murbruk begagnade de jordbeck.
4: Och de sade: "Kom, låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himmelen, och så göra oss ett namn; vi kunde eljest bliva kringspridda över hela jorden."
5: Då steg HERREN ned för att se staden och tornet som människobarnen byggde.
6: Och HERREN sade: "Se, de äro ett enda folk och hava alla enahanda tungomål, och detta är deras första tilltag; härefter skall intet bliva dem omöjligt, vad de än besluta att göra.
7: Välan, låt oss stiga dit ned och förbistra deras tungomål, så att den ene icke förstår den andres tungomål."
8: Och så spridde HERREN dem därifrån ut över hela jorden, så att de måste upphöra att bygga på staden.
9: Därav fick den namnet Babel, eftersom HERREN där förbistrade hela jordens tungomål; därifrån spridde ock HERREN ut dem över hela jorden.
10: Detta är berättelsen om Sems släkt. När Sem var hundra år gammal, födde han Arpaksad, två år efter floden.
11: Och sedan Sem hade fött Arpaksad, levde han fem hundra år och födde söner och döttrar.
12: När Arpaksad var trettiofem år gammal, födde han Sela.
13: Och sedan Arpaksad hade fött Sela, levde han fyra hundra tre år och födde söner och döttrar.
14: När Sela var trettio år gammal, födde han Eber.
15: Och sedan Sela hade fött Eber, levde han fyra hundra tre år och födde söner och döttrar.
16: När Eber var trettiofyra år gammal, födde han Peleg.
17: Och sedan Eber hade fött Peleg, levde han fyra hundra trettio år och födde söner och döttrar.
18: När Peleg var trettio år gammal, födde han Regu.
19: Och sedan Peleg hade fött Regu, levde han två hundra nio år och födde söner och döttrar.
20: När Regu var trettiotvå år gammal, födde han Serug.
21: Och sedan Regu hade fött Serug, levde han två hundra sju år och födde söner och döttrar.
22: När Serug var trettio år gammal, födde han Nahor.
23: Och sedan Serug hade fött Nahor, levde han två hundra år och födde söner och döttrar.
24: När Nahor var tjugunio år gammal, födde han Tera.
25: Och sedan Nahor hade fött Tera, levde han ett hundra nitton år och födde söner och döttrar.
26: När Tera var sjuttio år gammal, födde han Abram, Nahor och Haran.
27: Och detta är berättelsen om Teras släkt. Tera födde Abram, Nahor och Haran. Och Haran födde Lot.
28: Och Haran dog hos sin fader Tera i sitt fädernesland, i det kaldeiska Ur.
29: Och Abram och Nahor togo sig hustrur; Abrams hustru hette Sarai, och Nahors hustru hette Milka, dotter till Haran, som var fader till Milka och Jiska.
30: Men Sarai var ofruktsam och hade inga barn.
31: Och Tera tog med sig sin son Abram och sin sonson Lot, Harans son, och sin sonhustru Sarai, som var hans son Abrams hustru; och de drogo tillsammans ut från det kaldeiska Ur på väg till Kanaans land; men när de kommo till Haran, bosatte de sig där.
32: Och Teras ålder blev två hundra fem år; därefter dog Tera i Haran.

 

KJV
1: And the whole earth was of one language, and of one speech.

2: And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar; and they dwelt there.
3: And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them throughly. And they had brick for stone, and slime had they for morter.
4: And they said, Go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven; and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth.
5: And the LORD came down to see the city and the tower, which the children of men builded.
6: And the LORD said, Behold, the people is one, and they have all one language; and this they begin to do: and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do.
7: Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech.
8: So the LORD scattered them abroad from thence upon the face of all the earth: and they left off to build the city.
9: Therefore is the name of it called Babel; because the LORD did there confound the language of all the earth: and from thence did the LORD scatter them abroad upon the face of all the earth.
10: These are the generations of Shem: Shem was an hundred years old, and begat Arphaxad two years after the flood:
11: And Shem lived after he begat Arphaxad five hundred years, and begat sons and daughters.
12: And Arphaxad lived five and thirty years, and begat Salah:
13: And Arphaxad lived after he begat Salah four hundred and three years, and begat sons and daughters.
14: And Salah lived thirty years, and begat Eber:
15: And Salah lived after he begat Eber four hundred and three years, and begat sons and daughters.
16: And Eber lived four and thirty years, and begat Peleg:
17: And Eber lived after he begat Peleg four hundred and thirty years, and begat sons and daughters.
18: And Peleg lived thirty years, and begat Reu:
19: And Peleg lived after he begat Reu two hundred and nine years, and begat sons and daughters.
20: And Reu lived two and thirty years, and begat Serug:
21: And Reu lived after he begat Serug two hundred and seven years, and begat sons and daughters.
22: And Serug lived thirty years, and begat Nahor:
23: And Serug lived after he begat Nahor two hundred years, and begat sons and daughters.
24: And Nahor lived nine and twenty years, and begat Terah:
25: And Nahor lived after he begat Terah an hundred and nineteen years, and begat sons and daughters.
26: And Terah lived seventy years, and begat Abram, Nahor, and Haran.
27: Now these are the generations of Terah: Terah begat Abram, Nahor, and Haran; and Haran begat Lot.
28: And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees.
29: And Abram and Nahor took them wives: the name of Abram's wife was Sarai; and the name of Nahor's wife, Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah.
30: But Sarai was barren; she had no child.
31: And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran his son's son, and Sarai his daughter in law, his son Abram's wife; and they went forth with them from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan; and they came unto Haran, and dwelt there.
32: And the days of Terah were two hundred and five years: and Terah died in Haran.

 

PR33.38
1: Ja kaikessa maassa oli yksi kieli ja yksi puheenparsi.

2: Kun he lähtivät liikkeelle itään päin, löysivät he lakeuden Sinearin maassa ja asettuivat sinne.
3: Ja he sanoivat toisillensa: "Tulkaa, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi". Ja tiiltä he käyttivät kivenä, ja maapihkaa he käyttivät laastina.
4: Ja he sanoivat: "Tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan".
5: Niin Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet.
6: Ja Herra sanoi: "Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä.
7: Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä."
8: Ja niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta.
9: Siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen; ja sieltä Herra hajotti heidät yli kaiken maan.
10: Tämä on kertomus Seemin suvusta. Kun Seem oli sadan vuoden vanha, syntyi hänelle Arpaksad kaksi vuotta vedenpaisumuksen jälkeen.
11: Ja Seem eli Arpaksadin syntymän jälkeen viisisataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
12: Kun Arpaksad oli kolmenkymmenen viiden vuoden vanha, syntyi hänelle Selah.
13: Ja Arpaksad eli Selahin syntymän jälkeen neljäsataa kolme vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
14: Kun Selah oli kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle Eeber.
15: Ja Selah eli Eeberin syntymän jälkeen neljäsataa kolme vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
16: Kun Eeber oli kolmenkymmenen neljän vuoden vanha, syntyi hänelle Peleg.
17: Ja Eeber eli Pelegin syntymän jälkeen neljäsataa kolmekymmentä vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
18: Kun Peleg oli kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle Regu.
19: Ja Peleg eli Regun syntymän jälkeen kaksisataa yhdeksän vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
20: Kun Regu oli kolmenkymmenen kahden vuoden vanha, syntyi hänelle Serug.
21: Ja Regu eli Serugin syntymän jälkeen kaksisataa seitsemän vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
22: Kun Serug oli kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle Naahor.
23: Ja Serug eli Naahorin syntymän jälkeen kaksisataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
24: Kun Naahor oli kahdenkymmenen yhdeksän vuoden vanha, syntyi hänelle Terah.
25: Ja Naahor eli Terahin syntymän jälkeen sata yhdeksäntoista vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
26: Kun Terah oli seitsemänkymmenen vuoden vanha, syntyivät hänelle Abram, Naahor ja Haaran.
27: Ja tämä on kertomus Terahin suvusta. Terahille syntyivät Abram, Naahor ja Haaran. Ja Haaranille syntyi Loot.
28: Ja Haaran kuoli ennen isäänsä Terahia synnyinmaassansa, Kaldean Uurissa.
29: Ja Abram ja Naahor ottivat itsellensä vaimot; Abramin vaimon nimi oli Saarai, ja Naahorin vaimon nimi oli Milka, Haaranin tytär; Haaran oli Milkan ja Jiskan isä.
30: Mutta Saarai oli hedelmätön, hänellä ei ollut lasta.
31: Ja Terah otti poikansa Abramin ja poikansa pojan Lootin, Haaranin pojan, ja miniänsä Saarain, poikansa Abramin vaimon, ja he lähtivät heidän kanssaan Kaldean Uurista mennäksensä Kanaanin maahan, ja he saapuivat Harraniin asti ja asuivat siellä.
32: Ja Terahin ikä oli kaksisataa viisi vuotta; sitten Terah kuoli Harranissa.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg