1 Mos 5

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

[II]. Adams fortsatta historia (5:1--6:8). Sets släktavla.
1917
1: Detta är stycket om Adams släkt. När Gud skapade människor, gjorde han dem lika Gud.

2: Till man och kvinna skapade han dem; och han välsignade dem och gav dem namnet människa, när de blevo skapade.
3: När Adam var ett hundra trettio år gammal, födde han en son som var honom lik, hans avbild, och gav honom namnet Set.
4: Och sedan Adam hade fött Set, levde han åtta hundra år och födde söner och döttrar.
5: Alltså blev Adams hela levnadsålder nio hundra trettio år; därefter dog han.
6: När Set var ett hundra fem år gammal, födde han Enos.
7: Och sedan Set hade fött Enos, levde han åtta hundra sju år och födde söner och döttrar.
8: Alltså blev Sets hela ålder nio hundra tolv år; därefter dog han.
9: När Enos var nittio år gammal, födde han Kenan.
10: Och sedan Enos hade fött Kenan, levde han åtta hundra femton år och födde söner och döttrar.
11: Alltså blev Enos' hela ålder nio hundra fem år; därefter dog han.
12: När Kenan var sjuttio år gammal, födde han Mahalalel.
13: Och sedan Kenan fött Mahalalel, levde han åtta hundra fyrtio år och födde söner och döttrar.
14: Alltså blev Kenans hela ålder nio hundra tio år; därefter dog han.
15: När Mahalalel var sextiofem år gammal, födde han Jered.
16: Och sedan Mahalalel hade fött Jered, levde han åtta hundra trettio år och födde söner och döttrar.
17: Alltså blev Mahalalels hela ålder åtta hundra nittiofem år; därefter dog han.
18: När Jered var ett hundra sextiotvå år gammal, födde han Hanok.
19: Och sedan Jered hade fött Hanok, levde han åtta hundra år och födde söner och döttrar.
20: Alltså blev Jereds hela ålder nio hundra sextiotvå år; därefter dog han.
21: När Hanok var sextiofem år gammal, födde han Metusela.
22: Och Hanok vandrade i umgängelse med Gud i tre hundra år, sedan han hade fött Metusela, och han födde söner och döttrar.
23: Alltså blev Hanoks hela ålder tre hundra sextiofem år.
24: Sedan Hanok så hade vandrat i umgängelse med Gud, såg man honom icke mer, ty Gud tog honom bort.
25: När Metusela var ett hundra åttiosju år gammal, födde han Lemek.
26: Och sedan Metusela hade fött Lemek, levde han sju hundra åttiotvå år och födde söner och döttrar.
27: Alltså blev Metuselas hela ålder nio hundra sextionio år; därefter dog han.
28: När Lemek var ett hundra åttiotvå år gammal, födde han en son.
29: Och han gav honom namnet Noa, i det han sade: "Denne skall trösta oss vid vårt arbete och våra händers möda, när vi bruka jorden, som HERREN har förbannat."
30: Och sedan Lemek hade fött Noa, levde han fem hundra nittiofem år och födde söner och döttrar.
31: Alltså blev Lemeks hela ålder sju hundra sjuttiosju år; därefter dog han.
32: När Noa var fem hundra år gammal, födde han Sem, Ham och Jafet.

 

KJV
1: This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him;

2: Male and female created he them; and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.
3: And Adam lived an hundred and thirty years, and begat a son in his own likeness, after his image; and called his name Seth:
4: And the days of Adam after he had begotten Seth were eight hundred years: and he begat sons and daughters:
5: And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died.
6: And Seth lived an hundred and five years, and begat Enos:
7: And Seth lived after he begat Enos eight hundred and seven years, and begat sons and daughters:
8: And all the days of Seth were nine hundred and twelve years: and he died.
9: And Enos lived ninety years, and begat Cainan:
10: And Enos lived after he begat Cainan eight hundred and fifteen years, and begat sons and daughters:
11: And all the days of Enos were nine hundred and five years: and he died.
12: And Cainan lived seventy years, and begat Mahalaleel:
13: And Cainan lived after he begat Mahalaleel eight hundred and forty years, and begat sons and daughters:
14: And all the days of Cainan were nine hundred and ten years: and he died.
15: And Mahalaleel lived sixty and five years, and begat Jared:
16: And Mahalaleel lived after he begat Jared eight hundred and thirty years, and begat sons and daughters:
17: And all the days of Mahalaleel were eight hundred ninety and five years: and he died.
18: And Jared lived an hundred sixty and two years, and he begat Enoch:
19: And Jared lived after he begat Enoch eight hundred years, and begat sons and daughters:
20: And all the days of Jared were nine hundred sixty and two years: and he died.
21: And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah:
22: And Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters:
23: And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years:
24: And Enoch walked with God: and he was not; for God took him.
25: And Methuselah lived an hundred eighty and seven years, and begat Lamech:
26: And Methuselah lived after he begat Lamech seven hundred eighty and two years, and begat sons and daughters:
27: And all the days of Methuselah were nine hundred sixty and nine years: and he died.
28: And Lamech lived an hundred eighty and two years, and begat a son:
29: And he called his name Noah, saying, This same shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the LORD hath cursed.
30: And Lamech lived after he begat Noah five hundred ninety and five years, and begat sons and daughters:
31: And all the days of Lamech were seven hundred seventy and seven years: and he died.
32: And Noah was five hundred years old: and Noah begat Shem, Ham, and Japheth.

 

PR33.38
1: Tämä on Aadamin sukuluettelo. Kun Jumala loi ihmisen, teki hän hänet Jumalan kaltaiseksi.

2: Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi ja siunasi heidät ja antoi heille nimen ihminen, silloin kun heidät luotiin.
3: Kun Aadam oli sadan kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa, ja hän antoi hänelle nimen Seet.
4: Ja Aadam eli Seetin syntymän jälkeen kahdeksansataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
5: Niin oli Aadamin koko elinaika yhdeksänsataa kolmekymmentä vuotta; sitten hän kuoli.
6: Kun Seet oli sadan viiden vuoden vanha, syntyi hänelle Enos.
7: Ja Seet eli Enoksen syntymän jälkeen kahdeksansataa seitsemän vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
8: Niin oli Seetin koko elinaika yhdeksänsataa kaksitoista vuotta; sitten hän kuoli.
9: Kun Enos oli yhdeksänkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle Keenan.
10: Ja Enos eli Keenanin syntymän jälkeen kahdeksansataa viisitoista vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
11: Niin oli Enoksen koko elinaika yhdeksänsataa viisi vuotta; sitten hän kuoli.
12: Kun Keenan oli seitsemänkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle Mahalalel.
13: Ja Keenan eli Mahalalelin syntymän jälkeen kahdeksansataa neljäkymmentä vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
14: Niin oli Keenanin koko elinaika yhdeksänsataa kymmenen vuotta; sitten hän kuoli.
15: Kun Mahalalel oli kuudenkymmenen viiden vuoden vanha, syntyi hänelle Jered.
16: Ja Mahalalel eli Jeredin syntymän jälkeen kahdeksansataa kolmekymmentä vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
17: Niin oli Mahalalelin koko elinaika kahdeksansataa yhdeksänkymmentä viisi vuotta; sitten hän kuoli.
18: Kun Jered oli sadan kuudenkymmenen kahden vuoden vanha, syntyi hänelle Hanok.
19: Ja Jered eli Hanokin syntymän jälkeen kahdeksansataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
20: Niin oli Jeredin koko elinaika yhdeksänsataa kuusikymmentä kaksi vuotta; sitten hän kuoli.
21: Kun Hanok oli kuudenkymmenen viiden vuoden vanha, syntyi hänelle Metusalah.
22: Ja Hanok vaelsi Metusalahin syntymän jälkeen Jumalan yhteydessä kolmesataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
23: Niin oli Hanokin koko elinaika kolmesataa kuusikymmentä viisi vuotta.
24: Ja kun Hanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois.
25: Kun Metusalah oli sadan kahdeksankymmenen seitsemän vuoden vanha, syntyi hänelle Lemek.
26: Ja Metusalah eli Lemekin syntymän jälkeen seitsemänsataa kahdeksankymmentä kaksi vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
27: Niin oli Metusalahin koko elinaika yhdeksänsataa kuusikymmentä yhdeksän vuotta; sitten hän kuoli.
28: Kun Lemek oli sadan kahdeksankymmenen kahden vuoden vanha, syntyi hänelle poika.
29: Ja hän antoi hänelle nimen Nooa, sanoen: "Tämä lohduttaa meitä työssämme ja kättemme vaivoissa viljellessämme maata, jonka Herra on kironnut".
30: Ja Lemek eli Nooan syntymän jälkeen viisisataa yhdeksänkymmentä viisi vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
31: Niin oli Lemekin koko elinaika seitsemänsataa seitsemänkymmentä seitsemän vuotta; sitten hän kuoli.
32: Kun Nooa oli viidensadan vuoden vanha, syntyivät hänelle Seem, Haam ja Jaafet.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg