1 Mos 9

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

[1]. Gud sluter förbund med Noa. [18]. Noa och sönerna Sem, Ham och Jafet. [29]. Noa dör.
1917
1: Och Gud välsignade Noa och hans söner och sade till dem: "Varen fruktsamma och föröken eder, och uppfyllen jorden.

2: Och må fruktan och förskräckelse för eder komma över alla djur på jorden och alla fåglar under himmelen; jämte allt som krälar på marken och alla fiskar i havet vare de givna i eder hand.
3: Allt som rör sig och har liv skolen I hava till föda; såsom jag har givit eder gröna örter, så giver jag eder allt detta.
4: Kött som har i sig sin själ, det är sitt blod, skolen I dock icke äta.
5: Men edert eget blod, vari eder själ är, skall jag utkräva. Jag skall utkräva det av vilket djur det vara må. Jag skall ock av den ena människan utkräva den andres själ;
6: den som utgjuter människoblod, hans blod skall av människor bliva utgjutet, ty Gud har gjort människan till sin avbild.
7: Och varen I fruktsamma och föröken eder; växen till på jorden och föröken eder på den."
8: Ytterligare sade Gud till Noa och till hans söner med honom:
9: "Se, jag vill upprätta ett förbund med eder, och med edra efterkommande efter eder,
10: och med alla levande varelser som I haven hos eder: fåglar, boskapsdjur och alla vilda djur hos eder, alla jordens djur som hava gått ut ur arken.
11: Jag vill upprätta ett förbund med eder: härefter skall icke mer ske att allt kött utrotas genom flodens vatten; ingen flod skall mer komma och fördärva jorden."
12: Och Gud sade: "Detta skall vara tecknet till det förbund som jag gör mellan mig och eder, jämte alla levande varelser hos eder, för eviga tider:
13: min båge sätter jag i skyn; den skall vara tecknet till förbundet mellan mig och jorden.
14: Och när jag härefter låter skyar stiga upp över jorden och bågen då synes i skyn,
15: skall jag tänka på det förbund som har blivit slutet mellan mig och eder, jämte alla levande varelser, vad slags kött det vara må; och vattnet skall då icke mer bliva en flod som fördärvar allt kött.
16: När alltså bågen synes i skyn och jag ser på den, skall jag tänka på det eviga förbund som har blivit slutet mellan Gud och alla levande varelser, vad slags kött det vara må på jorden."
17: Så sade nu Gud till Noa: "Detta skall vara tecknet till det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt kött på jorden."
18: Noas söner, som gingo ut ur arken, voro Sem, Ham och Jafet; men Ham var Kanaans fader.
19: Dessa tre voro Noas söner och från dessa hava alla jordens folk utgrenat sig.
20: Och Noa var en åkerman och var den förste som planterade en vingård.
21: Men när han drack av vinet, blev han drucken och låg blottad i sitt tält.
22: Och Ham, Kanaans fader, såg då sin faders blygd och berättade det för sina båda bröder, som voro utanför.
23: Men Sem och Jafet togo en mantel och lade den på sina skuldror, båda tillsammans, och gingo så baklänges in och täckte över sin faders blygd; de höllo därvid sina ansikten bortvända, så att de icke sågo sin faders blygd.
24: När sedan Noa vaknade upp från ruset och fick veta vad hans yngste son hade gjort honom, sade han:
25: "Förbannad vare Kanaan, en trälars träl vare han åt sina bröder!"
26: Ytterligare sade han: "Välsignad vare HERREN, Sems Gud, och Kanaan vare deras träl!
27: Gud utvidge Jafet, han tage sin boning i Sems hyddor, och Kanaan vare deras träl."
28: Och Noa levde efter floden tre hundra femtio år;
29: alltså blev Noas hela ålder nio hundra femtio år; därefter dog han.

 

KJV
1: And God blessed Noah and his sons, and said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth.

2: And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and upon every fowl of the air, upon all that moveth upon the earth, and upon all the fishes of the sea; into your hand are they delivered.
3: Every moving thing that liveth shall be meat for you; even as the green herb have I given you all things.
4: But flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat.
5: And surely your blood of your lives will I require; at the hand of every beast will I require it, and at the hand of man; at the hand of every man's brother will I require the life of man.
6: Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed: for in the image of God made he man.
7: And you, be ye fruitful, and multiply; bring forth abundantly in the earth, and multiply therein.
8: And God spake unto Noah, and to his sons with him, saying,
9: And I, behold, I establish my covenant with you, and with your seed after you;
10: And with every living creature that is with you, of the fowl, of the cattle, and of every beast of the earth with you; from all that go out of the ark, to every beast of the earth.
11: And I will establish my covenant with you; neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood; neither shall there any more be a flood to destroy the earth.
12: And God said, This is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you, for perpetual generations:
13: I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth.
14: And it shall come to pass, when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud:
15: And I will remember my covenant, which is between me and you and every living creature of all flesh; and the waters shall no more become a flood to destroy all flesh.
16: And the bow shall be in the cloud; and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth.
17: And God said unto Noah, This is the token of the covenant, which I have established between me and all flesh that is upon the earth.
18: And the sons of Noah, that went forth of the ark, were Shem, and Ham, and Japheth: and Ham is the father of Canaan.
19: These are the three sons of Noah: and of them was the whole earth overspread.
20: And Noah began to be an husbandman, and he planted a vineyard:
21: And he drank of the wine, and was drunken; and he was uncovered within his tent.
22: And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brethren without.
23: And Shem and Japheth took a garment, and laid it upon both their shoulders, and went backward, and covered the nakedness of their father; and their faces were backward, and they saw not their father's nakedness.
24: And Noah awoke from his wine, and knew what his younger son had done unto him.
25: And he said, Cursed be Canaan; a servant of servants shall he be unto his brethren.
26: And he said, Blessed be the LORD God of Shem; and Canaan shall be his servant.
27: God shall enlarge Japheth, and he shall dwell in the tents of Shem; and Canaan shall be his servant.
28: And Noah lived after the flood three hundred and fifty years.
29: And all the days of Noah were nine hundred and fifty years: and he died.

 

PR33.38
1: Ja Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa.

2: Ja peljätkööt ja vaviskoot teitä kaikki eläimet maan päällä ja kaikki taivaan linnut ja kaikki, jotka maassa matelevat, ja kaikki meren kalat; ne olkoot teidän valtaanne annetut.
3: Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi; niinkuin minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille myös tämän kaiken.
4: Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on.
5: Mutta teidän oman verenne minä kostan; jokaiselle eläimelle minä sen kostan, ja myöskin ihmisille minä kostan ihmisen sielun, toiselle toisen sielun.
6: Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa.
7: Ja te olkaa hedelmälliset ja lisääntykää, enentykää maassa ja lisääntykää siinä."
8: Ja Jumala puhui Nooalle ja hänen pojillensa, jotka olivat hänen kanssansa, sanoen:
9: "Katso, minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa
10: ja kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka luonanne ovat, lintujen, karjaeläinten ja kaikkien metsäeläinten kanssa, jotka luonanne ovat, kaikkien kanssa, jotka arkista lähtivät, kaikkien maan eläinten kanssa.
11: Minä teen liiton teidän kanssanne: ei koskaan enää pidä kaikkea lihaa hukutettaman vedenpaisumuksella, eikä vedenpaisumus koskaan enää maata turmele."
12: Ja Jumala sanoi: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä ikuisiksi ajoiksi teen itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä, jotka teidän luonanne ovat:
13: minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä.
14: Ja kun minä kokoan pilviä maan päälle ja kaari näkyy pilvissä,
15: muistan minä liittoni, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, eikä vesi enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa.
16: Niin kaari on oleva pilvissä, ja minä katselen sitä muistaakseni iankaikkista liittoa Jumalan ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, joka maan päällä on."
17: Ja Jumala sanoi Nooalle: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä olen tehnyt itseni ja kaiken lihan välillä, joka maan päällä on".
18: Ja Nooan pojat, jotka lähtivät arkista, olivat Seem, Haam ja Jaafet. Ja Haam oli Kanaanin isä.
19: Nämä kolme ovat Nooan pojat, ja heistä kaikki maan asukkaat polveutuvat.
20: Ja Nooa oli peltomies ja ensimmäinen, joka istutti viinitarhan.
21: Mutta kun hän joi viiniä, niin hän juopui ja makasi alasti majassansa.
22: Ja Haam, Kanaanin isä, näki isänsä hävyn ja kertoi siitä molemmille veljillensä ulkona.
23: Niin Seem ja Jaafet ottivat vaipan ja panivat molemmat sen hartioilleen ja menivät selin sisään ja peittivät isänsä hävyn; ja heidän kasvonsa olivat käännetyt toisaalle, niin etteivät he nähneet isänsä häpyä.
24: Kun Nooa heräsi päihtymyksestänsä ja sai tietää, mitä hänen nuorin poikansa oli hänelle tehnyt,
25: niin hän sanoi: "Kirottu olkoon Kanaan, olkoon hän veljiensä orjain orja".
26: Vielä hän sanoi: "Kiitetty olkoon Herra, Seemin Jumala, ja olkoon Kanaan heidän orjansa.
27: Jumala laajentakoon Jaafetin, ja asukoon hän Seemin majoissa, ja Kanaan olkoon heidän orjansa."
28: Ja Nooa eli vedenpaisumuksen jälkeen kolmesataa viisikymmentä vuotta.
29: Niin Nooan koko ikä oli yhdeksänsataa viisikymmentä vuotta; sitten hän kuoli.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg