Ords 10

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

1917
1: Detta är Salomos ordspråk. En vis son gör sin fader glädje, men en dåraktig son är sin moders bedrövelse.

2: Ogudaktighetens skatter gagna till intet men rättfärdigheten räddar från döden.
3: HERREN lämnar ej den rättfärdiges hunger omättad, men de ogudaktigas lystnad avvisar han.
4: Fattig bliver den som arbetar med lat hand, men de idogas hand skaffar rikedom.
5: En förståndig son samlar om sommaren, men en vanartig son sover i skördetiden.
6: Välsignelser komma över den rättfärdiges huvud, men de ogudaktigas mun gömmer på orätt.
7: Den rättfärdiges åminnelse lever i välsignelse, men de ogudaktigas namn multnar bort.
8: Den som har ett vist hjärta tager emot tillsägelser, men den som har oförnuftiga läppar går till sin undergång.
9: Den som vandrar i ostrafflighet, han vandrar trygg, men den som går vrånga vägar, han bliver röjd.
10: Den som blinkar med ögonen, han kommer ont åstad, och den som har oförnuftiga läppar går till sin undergång.
11: Den rättfärdiges mun är en livets källa, men de ogudaktigas mun gömmer på orätt.
12: Hat uppväcker trätor, men kärlek skyler allt som är brutet.
13: På den förståndiges läppar finner man vishet, men till den oförståndiges rygg hör ris.
14: De visa gömma på sin kunskap, men den oförnuftiges mun är en överhängande olycka.
15: Den rikes skatter äro honom en fast stad, men de armas fattigdom är deras olycka.
16: Den rättfärdiges förvärv bliver honom till liv; den ogudaktiges vinning bliver honom till synd.
17: Att taga vara på tuktan är vägen till livet, men den som ej aktar på tillrättavisning, han far vilse.
18: Den som gömmer på hat är en lögnare med sina läppar, och den som utsprider förtal, han är en dåre.
19: Där många ord äro bliver överträdelse icke borta; men den som styr sina läppar, han är förståndig.
20: Den rättfärdiges tunga är utvalt silver, men de ogudaktigas förstånd är föga värt.
21: Den rättfärdiges läppar vederkvicka många, men de oförnuftiga dö genom brist på förstånd.
22: Det är HERRENS välsignelse som giver rikedom, och egen möda lägger intet därtill
23: Dårens fröjd är att öva skändlighet, men den förståndiges är att vara vis.
24: Vad den ogudaktige fruktar, det vederfares honom, och vad de rättfärdiga önska, del varder dem givet.
25: När stormen kommer, är det ute med den ogudaktige; men den rättfärdige är en grundval som evinnerligen består.
26: Såsom syra för tänderna och såsom rök för ögonen, så är den late för den som har sänt honom åstad.
27: HERRENS fruktan förlänger livet men de ogudaktigas år varda förkortade.
28: De rättfärdigas väntan får en glad fullbordan, men de ogudaktigas hopp varder om intet.
29: HERRENS vägar äro den ostraffliges värn, men till olycka för ogärningsmännen.
30: Den rättfärdige skall aldrig vackla men de ogudaktiga skola icke förbliva boende i landet.
31: Den rättfärdiges mun bär vishet såsom frukt, men en vrång tunga bliver utrotad.
32: Den rättfärdiges läppar förstå vad välbehagligt är, men de ogudaktigas mun är idel vrånghet.

 

KJV
1: The proverbs of Solomon. A wise son maketh a glad father: but a foolish son is the heaviness of his mother.

2: Treasures of wickedness profit nothing: but righteousness delivereth from death.
3: The LORD will not suffer the soul of the righteous to famish: but he casteth away the substance of the wicked.
4: He becometh poor that dealeth with a slack hand: but the hand of the diligent maketh rich.
5: He that gathereth in summer is a wise son: but he that sleepeth in harvest is a son that causeth shame.
6: Blessings are upon the head of the just: but violence covereth the mouth of the wicked.
7: The memory of the just is blessed: but the name of the wicked shall rot.
8: The wise in heart will receive commandments: but a prating fool shall fall.
9: He that walketh uprightly walketh surely: but he that perverteth his ways shall be known.
10: He that winketh with the eye causeth sorrow: but a prating fool shall fall.
11: The mouth of a righteous man is a well of life: but violence covereth the mouth of the wicked.
12: Hatred stirreth up strifes: but love covereth all sins.
13: In the lips of him that hath understanding wisdom is found: but a rod is for the back of him that is void of understanding.
14: Wise men lay up knowledge: but the mouth of the foolish is near destruction.
15: The rich man's wealth is his strong city: the destruction of the poor is their poverty.
16: The labour of the righteous tendeth to life: the fruit of the wicked to sin.
17: He is in the way of life that keepeth instruction: but he that refuseth reproof erreth.
18: He that hideth hatred with lying lips, and he that uttereth a slander, is a fool.
19: In the multitude of words there wanteth not sin: but he that refraineth his lips is wise.
20: The tongue of the just is as choice silver: the heart of the wicked is little worth.
21: The lips of the righteous feed many: but fools die for want of wisdom.
22: The blessing of the LORD, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it.
23: It is as sport to a fool to do mischief: but a man of understanding hath wisdom.
24: The fear of the wicked, it shall come upon him: but the desire of the righteous shall be granted.
25: As the whirlwind passeth, so is the wicked no more: but the righteous is an everlasting foundation.
26: As vinegar to the teeth, and as smoke to the eyes, so is the sluggard to them that send him.
27: The fear of the LORD prolongeth days: but the years of the wicked shall be shortened.
28: The hope of the righteous shall be gladness: but the expectation of the wicked shall perish.
29: The way of the LORD is strength to the upright: but destruction shall be to the workers of iniquity.
30: The righteous shall never be removed: but the wicked shall not inhabit the earth.
31: The mouth of the just bringeth forth wisdom: but the froward tongue shall be cut out.
32: The lips of the righteous know what is acceptable: but the mouth of the wicked speaketh frowardness.

 

PR33.38
1: Salomon sananlaskut. Viisas poika on isällensä iloksi, mutta tyhmä poika on äidillensä murheeksi.

2: Vääryyden aarteet eivät auta, mutta vanhurskaus vapahtaa kuolemasta.
3: Herra ei salli vanhurskaan nälkää nähdä, mutta jumalattomien himon hän luotansa työntää.
4: Köyhtyy, joka laiskasti kättä käyttää, mutta ahkerain käsi rikastuttaa.
5: Taitava poika kokoaa kesällä, kunnoton poika elonaikana nukkuu.
6: Siunaus on vanhurskaan pään päällä, mutta väkivaltaa kätkee jumalattomien suu.
7: Vanhurskaan muistoa siunataan, mutta jumalattomien nimi lahoaa.
8: Viisassydäminen ottaa käskyt varteen, mutta hulluhuulinen kukistuu.
9: Joka nuhteettomasti vaeltaa, vaeltaa turvassa, jonka tiet ovat väärät, se joutuu ilmi.
10: Joka silmää iskee, saa aikaan tuskaa, ja hulluhuulinen kukistuu.
11: Vanhurskaan suu on elämän lähde, mutta jumalattomien suu kätkee väkivaltaa.
12: Viha virittää riitoja, mutta rakkaus peittää rikkomukset kaikki.
13: Ymmärtäväisen huulilta löytyy viisaus, mutta joka on mieltä vailla, sille vitsa selkään!
14: Viisaat kätkevät, minkä tietävät, mutta hullun suu on läheinen turmio.
15: Rikkaan tavara on hänen vahva kaupunkinsa, mutta vaivaisten köyhyys on heidän turmionsa.
16: Vanhurskaan hankkima on elämäksi, jumalattoman saalis koituu synniksi.
17: Kuritusta noudattava on elämän tiellä, mutta nuhteet hylkäävä eksyy.
18: Joka salavihaa pitää, sen huulilla on valhe, ja joka parjausta levittää, on tyhmä.
19: Missä on paljon sanoja, siinä ei syntiä puutu; mutta joka huulensa hillitsee, se on taitava.
20: Vanhurskaan kieli on valituin hopea, jumalattomien äly on tyhjän veroinen.
21: Vanhurskaan huulet kaitsevat monia, mutta hullut kuolevat mielettömyyteensä.
22: Herran siunaus rikkaaksi tekee, ei oma vaiva siihen mitään lisää.
23: Tyhmälle on iloksi ilkityön teko, mutta ymmärtäväiselle miehelle viisaus.
24: Mitä jumalaton pelkää, se häntä kohtaa; mutta mitä vanhurskaat halajavat, se annetaan.
25: Tuulispään käytyä ei jumalatonta enää ole, mutta vanhurskaan perustus pysyy iäti.
26: Mitä hapan hampaille ja savu silmille, sitä laiska lähettäjillensä.
27: Herran pelko elinpäiviä jatkaa, mutta jumalattomien vuodet lyhenevät.
28: Vanhurskasten odotus koituu iloksi, mutta jumalattomien toivo hukkuu.
29: Herran johdatus on nuhteettoman turva, mutta väärintekijäin turmio.
30: Vanhurskas ei ikinä horju, mutta jumalattomat eivät saa asua maassa.
31: Vanhurskaan suu kasvaa viisauden hedelmän, mutta kavala kieli hävitetään.
32: Vanhurskaan huulet tietävät, mikä otollista on, mutta jumalattomien suu on sulaa kavaluutta.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg