Ords 13

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

1917
1: En vis son hör på sin faders tuktan, men en bespottare hör icke på någon näpst.

2: Sin muns frukt får envar njuta sig till godo, de trolösa hungra efter våld.
3: Den som bevakar sin mun, han bevarar sitt liv, men den som är lösmunt kommer i olycka
4: Den late är full av lystnad, och han får dock intet, men de idogas hunger varder rikligen mättad.
5: Den rättfärdige skyr lögnaktigt tal, men den ogudaktige är förhatlig och skändlig.
6: Rättfärdighet bevarar den vilkens väg är ostrafflig, men ogudaktighet kommer syndarna på fall.
7: Den ene vill hållas för rik och har dock alls intet, den andre vill hållas för fattig och har dock stora ägodelar.
8: Den rike måste giva sin rikedom såsom lösepenning för sitt liv, den fattige hör icke av något
9: De rättfärdigas ljus brinner glatt, men de ogudaktigas lampa slocknar ut.
10: Genom övermod kommer man allenast split åstad, men hos dem som taga emot råd är vishet.
11: Lättfånget gods försvinner, men den som samlar efter hand får mycket.
12: Förlängd väntan tär på hjärtat, men en uppfylld önskan är ett livets träd.
13: Den som föraktar ordet hemfaller åt dess dom, men den som fruktar budet, han får vedergällning.
14: Den vises undervisning är en livets källa; genom den undviker man dödens snaror.
15: Ett gott förstånd bereder ynnest, men de trolösas väg är alltid sig lik.
16: Var och en som är klok går till väga med förstånd, men dåren breder ut sitt oförnuft.
17: En ogudaktig budbärare störtar i olycka, men ett tillförlitligt sändebud är en läkedom.
18: Fattigdom och skam får den som ej vill veta av tuktan, men den som tager vara på tillrättavisning, han kommer till ära.
19: Uppfylld önskan är ljuvlig för själen, men att fly det onda är en styggelse för dårar.
20: Hav din umgängelse med de visa, så varder du vis; den som giver sig i sällskap med dårar, honom går det illa.
21: Syndare förföljas av olycka, men de rättfärdiga få till lön vad gott är.
22: Den gode lämnar arv åt barnbarn, men syndarens gods förvaras åt den rättfärdige.
23: De fattigas nyodling giver riklig föda, men mången förgås genom sin orättrådighet.
24: Den som spar sitt ris, han hatar sin son, men den som älskar honom agar honom i tid.
25: Den rättfärdige får äta, så att hans hunger bliver mättad, men de ogudaktigas buk måste lida brist.

 

KJV
1: A wise son heareth his father's instruction: but a scorner heareth not rebuke.

2: A man shall eat good by the fruit of his mouth: but the soul of the transgressors shall eat violence.
3: He that keepeth his mouth keepeth his life: but he that openeth wide his lips shall have destruction.
4: The soul of the sluggard desireth, and hath nothing: but the soul of the diligent shall be made fat.
5: A righteous man hateth lying: but a wicked man is loathsome, and cometh to shame.
6: Righteousness keepeth him that is upright in the way: but wickedness overthroweth the sinner.
7: There is that maketh himself rich, yet hath nothing: there is that maketh himself poor, yet hath great riches.
8: The ransom of a man's life are his riches: but the poor heareth not rebuke.
9: The light of the righteous rejoiceth: but the lamp of the wicked shall be put out.
10: Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom.
11: Wealth gotten by vanity shall be diminished: but he that gathereth by labour shall increase.
12: Hope deferred maketh the heart sick: but when the desire cometh, it is a tree of life.
13: Whoso despiseth the word shall be destroyed: but he that feareth the commandment shall be rewarded.
14: The law of the wise is a fountain of life, to depart from the snares of death.
15: Good understanding giveth favour: but the way of transgressors is hard.
16: Every prudent man dealeth with knowledge: but a fool layeth open his folly.
17: A wicked messenger falleth into mischief: but a faithful ambassador is health.
18: Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction: but he that regardeth reproof shall be honoured.
19: The desire accomplished is sweet to the soul: but it is abomination to fools to depart from evil.
20: He that walketh with wise men shall be wise: but a companion of fools shall be destroyed.
21: Evil pursueth sinners: but to the righteous good shall be repayed.
22: A good man leaveth an inheritance to his children's children: and the wealth of the sinner is laid up for the just.
23: Much food is in the tillage of the poor: but there is that is destroyed for want of judgment.
24: He that spareth his rod hateth his son: but he that loveth him chasteneth him betimes.
25: The righteous eateth to the satisfying of his soul: but the belly of the wicked shall want.

 

PR33.38
1: Viisas poika kuulee isän kuritusta, mutta pilkkaaja ei ota nuhdetta kuullaksensa.

2: Suunsa hedelmästä saa nauttia hyvää, mutta uskottomilla on halu väkivaltaan.
3: Joka suistaa suunsa, se säilyttää henkensä, mutta avosuinen joutuu turmioon.
4: Laiskan sielu haluaa, saamatta mitään, mutta ahkerain sielu tulee ravituksi.
5: Vanhurskas vihaa valhepuhetta, mutta jumalattoman meno on iljettävä ja häpeällinen.
6: Vanhurskaus varjelee nuhteettomasti vaeltavan, mutta jumalattomuus syöksee syntisen kumoon.
7: Toinen on olevinaan rikas, omistamatta mitään, toinen olevinaan köyhä, vaikka on tavaraa paljon.
8: Rikkautensa saa mies antaa henkensä lunnaiksi, mutta köyhän ei tarvitse uhkauksia kuunnella.
9: Vanhurskasten valo loistaa iloisesti, mutta jumalattomien lamppu sammuu.
10: Ylpeys tuottaa pelkkää toraa, mutta jotka ottavat neuvon varteen, niillä on viisaus.
11: Tyhjällä saatu tavara vähenee, mutta joka vähin erin kokoaa, se saa karttumaan.
12: Pitkä odotus tekee sydämen sairaaksi, mutta täyttynyt halu on elämän puu.
13: Joka sanaa halveksii, joutuu sanan pantiksi; mutta joka käskyä pelkää, saa palkan.
14: Viisaan opetus on elämän lähde kuoleman paulain välttämiseksi.
15: Hyvä ymmärrys tuottaa suosiota, mutta uskottomien tie on koleikkoa.
16: Jokainen mielevä toimii taitavasti, mutta tyhmä levittää hulluutta.
17: Jumalaton sanansaattaja suistuu turmioon, mutta uskollinen lähetti on kuin lääke.
18: Köyhyys ja häpeä kuritusta vierovalle, kunnia nuhdetta noudattavalle!
19: Tyydytetty halu on sielulle suloinen, pahan karttaminen tyhmille kauhistus.
20: Vaella viisasten kanssa, niin viisastut; tyhmäin seuratoverin käy pahoin.
21: Syntisiä vainoaa onnettomuus, mutta vanhurskaat saavat onnen palkakseen.
22: Hyvä jättää perinnön lastensa lapsillekin, mutta syntisen tavara talletetaan vanhurskaalle.
23: Köyhien uudiskyntö antaa runsaan ruuan; mutta moni tuhoutuu, joka ei oikeudessa pysy.
24: Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan; mutta joka häntä rakastaa, se häntä ajoissa kurittaa.
25: Vanhurskas saa syödä kylläksensä, mutta jumalattomain vatsa jää vajaaksi.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg