Ords 3

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

1917
1: Min son, förgät icke min undervisning, och låt ditt hjärta bevara mina bud.

2: Ty långt liv och många levnadsår och frid, mer och mer, skola de bereda dig.
3: Låt godhet och sanning ej vika ifrån dig; bind dem omkring din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla;
4: så skall du finna nåd och få gott förstånd, i Guds och i människors ögon.
5: Förtrösta på HERREN av allt ditt hjärta, och förlita dig icke på ditt förstånd.
6: På alla dina vägar må du akta på honom, så skall han göra dina stigar jämna.
7: Håll dig icke själv för vis; frukta HERREN, och fly det onda.
8: Det skall vara ett hälsomedel för din kropp och en vederkvickelse för benen däri.
9: Ära HERREN med dina ägodelar! och med förstlingen av all din gröda,
10: så skola dina lador fyllas med ymnighet, och av vinmust skola dina pressar flöda över.
11: Min son, förkasta icke HERRENS tuktan, och förargas icke, när du agas av honom.
12: Ty den HERREN älskar, den agar han, likasom en fader sin son, som han har kär.
13: Säll är den människa som har funnit visheten, den människa som undfår förstånd.
14: Ty bättre är att förvärva henne än att förvärva silver, och den vinning hon giver är bättre än guld.
15: Dyrbarare är hon än pärlor; allt vad härligt du äger går ej upp emot henne.
16: Långt liv bär hon i sin högra hand, i sin vänstra rikedom och ära.
17: Hennes vägar äro ljuvliga vägar, och alla hennes stigar äro trygga.
18: Ett livets träd är hon för dem som få henne fatt, och sälla må de prisa, som hålla henne kvar.
19: Genom vishet har HERREN lagt jordens grund, himmelen har han berett med förstånd.
20: Genom hans insikt bröto djupens vatten fram, och genom den låta skyarna dagg drypa ned.
21: Min son, låt detta icke vika ifrån dina ögon, tag klokhet och eftertänksamhet i akt;
22: så skola de lända din själ till liv bliva ett smycke för din hals.
23: Då skall du vandra din väg fram i trygghet, och din fot skall du då icke stöta.
24: När du lägger dig, skall intet förskräcka dig, och sedan du har lagt dig, skall du sova sött.
25: Du behöver då ej frukta för plötslig skräck, ej för ovädret, när det kommer över de ogudaktiga.
26: Ty HERREN skall då vara ditt hopp, och han skall bevara din fot för snaran.
27: Neka icke den behövande din hjälp, är det står i din makt att giva den.
28: Säg icke till din nästa: "Gå din väg och kom igen; i morgon vill jag giva dig", fastän du kunde strax.
29: Stämpla intet ont mot din nästa, när han menar sig bo trygg i din närhet.
30: Tvista icke med någon utan sak, då han icke har gjort dig något ont.
31: Avundas icke den orättrådige, och finn ej behag i någon av hans vägar.
32: Ty en styggelse för HERREN är den vrånge, men med de redliga har han sin umgängelse.
33: HERRENS förbannelse vilar över den ogudaktiges hus, men de rättfärdigas boning välsignar han.
34: Har han att skaffa med bespottare, så bespottar också han; men de ödmjuka giver han nåd.
35: De visa få ära till arvedel, men dårarna få uppbära skam.

 

KJV
1: My son, forget not my law; but let thine heart keep my commandments:

2: For length of days, and long life, and peace, shall they add to thee.
3: Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart:
4: So shalt thou find favour and good understanding in the sight of God and man.
5: Trust in the LORD with all thine heart; and lean not unto thine own understanding.
6: In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.
7: Be not wise in thine own eyes: fear the LORD, and depart from evil.
8: It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones.
9: Honour the LORD with thy substance, and with the firstfruits of all thine increase:
10: So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine.
11: My son, despise not the chastening of the LORD; neither be weary of his correction:
12: For whom the LORD loveth he correcteth; even as a father the son in whom he delighteth.
13: Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding.
14: For the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold.
15: She is more precious than rubies: and all the things thou canst desire are not to be compared unto her.
16: Length of days is in her right hand; and in her left hand riches and honour.
17: Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace.
18: She is a tree of life to them that lay hold upon her: and happy is every one that retaineth her.
19: The LORD by wisdom hath founded the earth; by understanding hath he established the heavens.
20: By his knowledge the depths are broken up, and the clouds drop down the dew.
21: My son, let not them depart from thine eyes: keep sound wisdom and discretion:
22: So shall they be life unto thy soul, and grace to thy neck.
23: Then shalt thou walk in thy way safely, and thy foot shall not stumble.
24: When thou liest down, thou shalt not be afraid: yea, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet.
25: Be not afraid of sudden fear, neither of the desolation of the wicked, when it cometh.
26: For the LORD shall be thy confidence, and shall keep thy foot from being taken.
27: Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it.
28: Say not unto thy neighbour, Go, and come again, and to morrow I will give; when thou hast it by thee.
29: Devise not evil against thy neighbour, seeing he dwelleth securely by thee.
30: Strive not with a man without cause, if he have done thee no harm.
31: Envy thou not the oppressor, and choose none of his ways.
32: For the froward is abomination to the LORD: but his secret is with the righteous.
33: The curse of the LORD is in the house of the wicked: but he blesseth the habitation of the just.
34: Surely he scorneth the scorners: but he giveth grace unto the lowly.
35: The wise shall inherit glory: but shame shall be the promotion of fools.

 

PR33.38
1: Poikani, älä unhota minun opetustani, vaan sinun sydämesi säilyttäköön minun käskyni;

2: sillä pitkää ikää, elinvuosia ja rauhaa ne sinulle kartuttavat.
3: Laupeus ja uskollisuus älkööt hyljätkö sinua. Sido ne kaulaasi, kirjoita ne sydämesi tauluun,
4: niin saat armon ja hyvän ymmärryksen Jumalan ja ihmisten silmien edessä.
5: Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi.
6: Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa.
7: Älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa.
8: Se on terveellistä sinun ruumiillesi ja virkistävää sinun luillesi.
9: Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta,
10: niin sinun jyväaittasi täyttyvät runsaudella, ja viini pursuu sinun kuurnistasi.
11: Poikani, älä pidä Herran kuritusta halpana äläkä kyllästy hänen rangaistukseensa;
12: sillä jota Herra rakastaa, sitä hän rankaisee, niinkuin isä poikaa, joka hänelle rakas on.
13: Autuas se ihminen, joka on löytänyt viisauden, ihminen, joka on saanut taidon.
14: Sillä parempi on hankkia sitä kuin hopeata, ja siitä saatu voitto on kultaa jalompi.
15: Se on kalliimpi kuin helmet, eivät mitkään kalleutesi vedä sille vertaa.
16: Pitkä ikä on sen oikeassa kädessä, vasemmassa rikkaus ja kunnia.
17: Sen tiet ovat suloiset tiet, sen polut rauhaisat kaikki tyynni.
18: Elämän puu on se niille, jotka siihen tarttuvat; onnelliset ne, jotka siitä pitävät kiinni.
19: Herra on viisaudella perustanut maan, taivaat taidolla vahvistanut.
20: Hänen toimestansa syvyydet kuohuivat esiin, ja pilvet pisaroivat kastetta.
21: Poikani, nämä älkööt häipykö näkyvistäsi, säilytä neuvokkuus ja taidollisuus,
22: niin ne ovat elämä sinun sielullesi ja kaunistus sinun kaulaasi.
23: Silloin sinä kuljet tiesi turvallisesti etkä loukkaa jalkaasi.
24: Kun menet maata, et pelkää mitään, ja maata mentyäsi on unesi makea.
25: Pääset peljästymästä äkkikauhistuksia ja turmiota, joka jumalattomat yllättää.
26: Sillä sinä saat luottaa Herraan, hän varjelee sinun jalkasi joutumasta kiinni.
27: Älä kiellä tarvitsevalta hyvää, milloin sitä tehdä voit.
28: Älä sano lähimmäisellesi: "Mene nyt ja tule toiste, huomenna minä annan", kun sinulla kuitenkin on.
29: Älä mieti pahaa lähimmäistäsi vastaan, kun hän luottavaisesti luonasi asuu.
30: Älä riitele kenenkään kanssa syyttä, kun ei toinen ole sinulle pahaa tehnyt.
31: Älä kadehdi väkivallan miestä äläkä hänen teitänsä omiksesi valitse;
32: sillä väärämielinen on Herralle kauhistus, mutta oikeamielisille hän on tuttava.
33: Herran kirous on jumalattoman huoneessa, mutta vanhurskasten asuinsijaa hän siunaa.
34: Pilkkaajille hänkin on pilkallinen, mutta nöyrille hän antaa armon.
35: Viisaat perivät kunnian, mutta tyhmäin osa on häpeä.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg