Ords 30

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

1917
1: Detta är Agurs, Jakes sons, ord och utsaga. Så talade den mannen till Itiel - till Itiel och Ukal.

2: Ja, jag är för oförnuftig för att kunna räknas såsom människa, jag har icke mänskligt förstånd;
3: vishet har jag icke fått lära, så att jag äger kunskap om den Helige.
4: Vem har stigit upp till himmelen och åter farit ned? Vem har samlat vinden i sina händer? Vem har knutit in vattnet i ett kläde? Vem har fastställt jordens alla gränser? Vad heter han, och vad heter hans son - du vet ju det?
5: Allt Guds tal är luttrat; han är en sköld för dem som taga sin tillflykt till honom.
6: Lägg icke något till hans ord, på det att han icke må beslå dig med lögn.
7: Om två ting beder jag dig, vägra mig dem icke, intill min död:
8: Låt fåfänglighet och lögn vara fjärran ifrån mig; och giv mig icke fattigdom, ej heller rikedom, men låt mig få det bröd mig tillkommer.
9: Jag kunde eljest, om jag bleve alltför matt, förneka dig, att jag sporde: "Vem är HERREN?" eller om jag bleve alltför fattig, kunde jag bliva en tjuv, ja, förgripa mig på min Guds namn.
10: Förtala icke en tjänare inför hans herre; han kunde eljest förbanna dig, så att du stode där med skam.
11: Ett släkte där man förbannar sin fader, och där man icke välsignar sin moder;
12: ett släkte som tycker sig vara rent, fastän det icke har avtvått sin orenlighet;
13: ett släkte - huru stolta äro icke dess ögon, och huru fulla av högmod äro icke dess blickar!
14: ett släkte vars tänder äro svärd, och vars kindtänder äro knivar, så att de äta ut de betryckta ur landet och de fattiga ur människornas krets!
15: Blodigeln har två döttrar: "Giv hit, giv hit." Tre finnas, som icke kunna mättas, ja, fyra, som aldrig säga: "Det är nog":
16: dödsriket och den ofruktsammas kved, jorden, som icke kan mättas med vatten, och elden, som aldrig säger: "Det är nog."
17: Den som bespottar sin fader och försmår att lyda sin moder hans öga skola korparna vid bäcken hacka ut, och örnens ungar skola äta upp det.
18: Tre ting äro mig för underbara, ja, fyra finnas, som jag icke kan spåra:
19: örnens väg under himmelen, ormens väg över klippan, skeppets väg mitt i havet och en mans väg hos en ung kvinna.
20: Sådant är äktenskapsbryterskans sätt: hon njuter sig mätt och stryker sig så om munnen och säger: "Jag har intet orätt gjort."
21: Tre finnas, under vilka jorden darrar, ja, fyra, under vilka den ej kan uthärda:
22: under en träl, när han bliver konung, och en dåre, när han får äta sig mätt,
23: under en försmådd kvinna, när hon får man och en tjänstekvinna, när hon tränger undan sin fru.
24: Fyra finnas, som äro små på jorden, och likväl är stor vishet dem beskärd:
25: myrorna äro ett svagt folk, men de bereda om sommaren sin föda;
26: klippdassarna äro ett folk med ringa kraft, men i klippan bygga de sig hus;
27: gräshopporna hava ingen konung, men i härordning draga de alla ut;
28: gecko-ödlan kan gripas med händerna, dock bor hon i konungapalatser.
29: Tre finnas, som skrida ståtligt fram, ja, fyra, som hava en ståtlig gång:
30: lejonet, hjälten bland djuren, som ej viker tillbaka för någon,
31: en stridsrustad häst och en bock och en konung i spetsen för sin här.
32: Om du har förhävt dig, evad det var dårskap eller det var medveten synd, så lägg handen på munnen.
33: Ty såsom ost pressas ut ur mjölk, och såsom blod pressas ut ur näsan, så utpressas kiv ur vrede.

 

KJV
1: The words of Agur the son of Jakeh, even the prophecy: the man spake unto Ithiel, even unto Ithiel and Ucal,

2: Surely I am more brutish than any man, and have not the understanding of a man.
3: I neither learned wisdom, nor have the knowledge of the holy.
4: Who hath ascended up into heaven, or descended? who hath gathered the wind in his fists? who hath bound the waters in a garment? who hath established all the ends of the earth? what is his name, and what is his son's name, if thou canst tell?
5: Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him.
6: Add thou not unto his words, lest he reprove thee, and thou be found a liar.
7: Two things have I required of thee; deny me them not before I die:
8: Remove far from me vanity and lies: give me neither poverty nor riches; feed me with food convenient for me:
9: Lest I be full, and deny thee, and say, Who is the LORD? or lest I be poor, and steal, and take the name of my God in vain.
10: Accuse not a servant unto his master, lest he curse thee, and thou be found guilty.
11: There is a generation that curseth their father, and doth not bless their mother.
12: There is a generation that are pure in their own eyes, and yet is not washed from their filthiness.
13: There is a generation, O how lofty are their eyes! and their eyelids are lifted up.
14: There is a generation, whose teeth are as swords, and their jaw teeth as knives, to devour the poor from off the earth, and the needy from among men.
15: The horseleach hath two daughters, crying, Give, give. There are three things that are never satisfied, yea, four things say not, It is enough:
16: The grave; and the barren womb; the earth that is not filled with water; and the fire that saith not, It is enough.
17: The eye that mocketh at his father, and despiseth to obey his mother, the ravens of the valley shall pick it out, and the young eagles shall eat it.
18: There be three things which are too wonderful for me, yea, four which I know not:
19: The way of an eagle in the air; the way of a serpent upon a rock; the way of a ship in the midst of the sea; and the way of a man with a maid.
20: Such is the way of an adulterous woman; she eateth, and wipeth her mouth, and saith, I have done no wickedness.
21: For three things the earth is disquieted, and for four which it cannot bear:
22: For a servant when he reigneth; and a fool when he is filled with meat;
23: For an odious woman when she is married; and an handmaid that is heir to her mistress.
24: There be four things which are little upon the earth, but they are exceeding wise:
25: The ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer;
26: The conies are but a feeble folk, yet make they their houses in the rocks;
27: The locusts have no king, yet go they forth all of them by bands;
28: The spider taketh hold with her hands, and is in kings' palaces.
29: There be three things which go well, yea, four are comely in going:
30: A lion which is strongest among beasts, and turneth not away for any;
31: A greyhound; an he goat also; and a king, against whom there is no rising up.
32: If thou hast done foolishly in lifting up thyself, or if thou hast thought evil, lay thine hand upon thy mouth.
33: Surely the churning of milk bringeth forth butter, and the wringing of the nose bringeth forth blood: so the forcing of wrath bringeth forth strife.

 

PR33.38
1: Aagurin, Jaaken pojan, sanat; lauselma. Näin puhuu se mies: Minä olen väsyttänyt itseni, Jumala; olen väsyttänyt itseni, Jumala, ja menehdyn.

2: Sillä järjetön olen minä mieheksi, ei ole minulla ihmisymmärrystä;
3: enkä ole oppinut viisautta, tullakseni tuntemaan Pyhintä.
4: Kuka on noussut taivaaseen ja astunut sieltä alas? Kuka on koonnut kouriinsa tuulen? Kuka on sitonut vedet vaipan sisään? Kuka on kohdalleen asettanut maan ääret kaikki? Mikä on hänen nimensä ja mikä hänen poikansa nimi, jos sen tiedät?
5: Jokainen Jumalan sana on taattu; hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat.
6: Älä lisää hänen sanoihinsa mitään, ettei hän vaatisi sinua tilille ja ettet valhettelijaksi joutuisi.
7: Kahta minä sinulta pyydän, älä niitä minulta koskaan kiellä, kuolemaani saakka:
8: Vilppi ja valhepuhe pidä minusta kaukana. Älä köyhyyttä, älä rikkautta minulle anna; anna minulle ravinnoksi määräosani leipää,
9: etten kylläisenä tulisi kieltäjäksi ja sanoisi: "Kuka on Herra?" ja etten köyhtyneenä varastaisi ja rikkoisi Jumalani nimeä vastaan.
10: Älä kieli palvelijasta hänen herrallensa; muutoin hän sinut kiroaa, ja sinä saat siitä kärsiä.
11: Voi sukua, joka isäänsä kiroaa eikä siunaa äitiänsä;
12: sukua, joka on omissa silmissään puhdas, vaikka ei ole pesty liastansa!
13: Voi sukua - kuinka ylpeät ovatkaan sen silmät ja kuinka korskea silmänluonti -
14: sukua, jonka hampaat ovat miekkoja ja leukaluut veitsiä syödäksensä kurjat maasta pois ja köyhät ihmisten joukosta!
15: Verenimijällä on kaksi tytärtä: Anna vielä! Anna vielä! Kolme on, jotka eivät kylläänsä saa, neljä, jotka eivät sano: "Jo riittää":
16: tuonela, hedelmätön kohtu, maa, joka ei saa kylläänsä vedestä, ja tuli, joka ei sano: "Jo riittää".
17: Joka isäänsä pilkkaa ja pitää halpana totella äitiänsä, häneltä korpit puron luona hakkaavat silmän, ja kotkan poikaset syövät sen.
18: Kolme on minusta ylen ihmeellistä, ja neljä on, joita en käsitä:
19: kotkan jäljet taivaalla, käärmeen jäljet kalliolla, laivan jäljet keskellä merta ja miehen jäljet nuoren naisen tykönä.
20: Samoin ovat avionrikkoja-vaimon jäljet: hän syö, pyyhkii suunsa ja sanoo: "En ole pahaa tehnyt".
21: Kolmen alla järkkyy maa, ja neljän alla ei se jaksa kestää:
22: orjan alla, kun hän kuninkaaksi pääsee, houkan, kun hän saa kyllälti leipää,
23: hyljityn alla, kun hän miehen saa, ja palvelijattaren, kun hän emäntänsä syrjäyttää.
24: Neljä on maassa vähäisintä, mutta viisaan viisasta silti:
25: Muurahaiset ovat voimaton kansa, mutta he hankkivat leipänsä kesällä;
26: tamaanit ovat heikko kansa, mutta he laittavat majansa kallioihin;
27: heinäsirkoilla ei ole kuningasta, mutta koko lauma lähtee järjestyksessä liikkeelle;
28: sisiliskoon voi tarttua käsin, mutta kuitenkin se oleskelee kuninkaan linnoissa.
29: Kolmella on komea astunta, ja neljä komeasti kulkee:
30: leijona, sankari eläinten joukossa, joka ei vääjää ketään,
31: hevonen, solakkakylki, tai kauris, ja kuningas joukkonsa johdossa.
32: Jos ylpeilit - olipa se houkkamaisuutta tai harkittua - niin laske käsi suullesi.
33: Sillä maitoa pusertamalla saa voin, nenää pusertamalla saa veren, ja vihoja pusertamalla saa riidan.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg