Amsterdamfördraget

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Amsterdamfördraget
Treaty of Amsterdam Ratification Map.svg

Signatärländernas ställningstaganden
Typ av fördrag Ändringsfördrag
Utkast 1718 juni 1997
Signerat 2 oktober 1997
Ikraftträdande 1 maj 1999
Signaturer EU:s 15 medlemsstater
Språk EU:s 11 officiella språk

Amsterdamfördraget är ett fördrag mellan Europeiska unionens medlemsstater som ändrar Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om Europeiska unionen. Det signerades den 2 oktober 1997 och trädde i kraft den 1 maj 1999. Amsterdamfördraget innebar att EU fick ett större inflytande i frågor om sysselsättning, miljö, jämställdhet, folkhälsa, konsumentfrågor, invandring och socialpolitik. Just sysselsättningspolitiken var ett kontroversiellt område där inte minst det relativt nya medlemslandet Sverige drev på, tillsammans med bland annat Europafacket. I Amsterdamfördraget infördes en särskild avdelning om sysselsättning där det slås fast att medlemsstaterna "ska betrakta främjandet av sysselsättningen som en fråga av gemensamt intresse och skall inom rådet samordna sina åtgärder i detta intresse". Därmed hade man gjort EU också till en så kallad jobbunion.

Amsterdamfördraget medför även att målet hållbar utveckling blir ett av unionens övergripande mål samtidigt som miljöfrågor lyfts upp och ges en plats i övriga direktorat, främst inom industri, jordbruk och transport. Ytterligare en viktig förändring var reformeringen av beslutsprocessen där samtycke av både ministerrådet och europaparlamentet numera krävs för godkännande av vissa lagförslag.

Till skillnad från Maastrichtfördraget och alla fördrag som tillkommit efter Amsterdamfördraget, antogs fördraget utan någon folkomröstning med negativt utslag. För att fördraget skulle kunna träda i kraft krävdes det att alla Europeiska unionens medlemsstater ratificerade - godkände - det. Detta skedde genom enbart parlamentariska förfaranden i alla länder utom Danmark och Irland, där man folkomröstade om fördraget.

Innehåll

Historia

Fördraget signerades i Amsterdam den 2 oktober 1997.

Fördraget var ett resultat av väldigt långa förhandlingar, som började i Messina, Sicilien, den 2 juni 1995, fyrtio år efter signerandet av Romfördraget. Förhandlingarna inom Europeiska rådet slutfördes på natten mellan den 17 juni och den 18 juni 1997 i Amsterdam, under det nederländska ordförandeskapet.

Efter det formella signerandet av fördraget den 2 oktober 1997, blev medlemsstaterna indragna i en lika lång och komplex ratificeringsprocess. Europaparlamentet godkände fördraget den 19 november 1997 med bred majoritet. I maj 1998 hölls två folkomröstningar, i Danmark respektive Irland, om fördraget.

Därefter fortsatte den utdragna ratificeringsprocessen i de tretton övriga medlemsstaterna som godkände fördraget i sina nationella parlament. Slutligen kunde medlemsstaterna fullfölja och avsluta sina ratificeringsförfaranden och fördraget trädde i kraft den 1 maj 1999.

Signaturer

Amsterdam Treaty FA Belgium.png Amsterdam Treaty FA Denmark.png Amsterdam Treaty FA Finland.png Amsterdam Treaty FA France.png Amsterdam Treaty FA Greece.png Amsterdam Treaty FA Ireland.png Amsterdam Treaty FA Italy.png Amsterdam Treaty FA Luxembourg.png Amsterdam Treaty FA the Netherlands.png
Mall:Landsdata Belgien Belgien Mall:Landsdata Danmark Danmark Mall:Landsdata Finland Finland Mall:Landsdata Frankrike Frankrike Mall:Landsdata Grekland Grekland Mall:Landsdata Irland Irland Mall:Landsdata Italien Italien Mall:Landsdata Luxemburg Luxemburg Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna
Nice Treaty FA Portugal.png Amsterdam Treaty FA Spain.png Amsterdam Treaty FA the United Kingdom.png Amsterdam Treaty FA Sweden.png Amsterdam Treaty FA Germany.png Amsterdam Treaty Austria.png
Mall:Landsdata Portugal Portugal Mall:Landsdata Spanien Spanien Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien Sverige Sverige Mall:Landsdata Tyskland Tyskland Mall:Landsdata Österrike Österrike

Innehåll

Viktiga ändringar

 • Förändring av institutionerna
— Antal beslutsvägar blir mindre och Europaparlamentets inflytande stärks inom flera områden.
 • Öppenhet och insyn
— Öppenhet och insyn blir ett mål för EU. EU-medborgarna har rätt att ta del av parlamentets, rådets och kommissionens handlingar.
 • Grundläggande rättigheter
— Unionen såväl medlemsstater förbinder sig att respektera grundläggande fri- och rättigheter.
 • Asyl- och invandringspolitik
— Delar av tredje pelaren förs över till första pelaren.
 • Utrikes- och säkerhetspolitiken
Västeuropeiska unionens krishanteringsppgifter överförs till EU:s ansvar och en hög utrikesrepresentantpost bildas.
 • Schengensamarbetet
— Unionen inkorporerar passunionen.

Med Amsterdamfördraget genomfördes en rad reformer, i huvudsak gällande institutionerna, asyl- och invandringspolitik, det polisiära och straffrättsliga samarbetet och den gemensamma utrikes- och säkerhetpolitiken.

Institutionella förändringar

Med Amsterdamfördraget förenklades beslutsprocessen genom att färre beslutsvägar infördes. Istället för en rad olika sätt att ta beslut på, introducerades ett mer enhetligt system med tre olika beslutsförfaranden: samråds-, medbeslutande- och samtyckesförfarandet.[1] Samtidigt infördes medbeslutandeförfarandet på fler politikområden, vilket utökade Europaparlamentets makt eftersom Europeiska unionens råd vid sådant förfarande delar den lagstiftande makten med parlamentet. Dessa områden omfattade miljö, folkhälsa, konsumentskydd, jämställdhet, etableringsrätt, samordning av sociala trygghetssystem, yrkesutbildning, regionalstöd, transporter, förbud mot diskriminering på grund av nationalitet och utvecklingsbistånd.[1]

Utrikes- och säkerhetspolitiken

EU:s makt ökade ytterligare inom det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet. Målet var att möjliggöra för EU att spela en större roll i internationell konfliktlösning, bland annat genom att kunna ingripa och hjälpa till i krisområden i områden utanför unionen.[1] Peterbergsuppgifterna, det vill säga humanitära, fredsbevarande och fredsskapande insatser, var syftet med att öka EU:s handlingsförmåga och effektivitet. Ursprungligen hade dessa uppgifter sköts av Västeuropeiska unionen (VEU), men genom Amsterdamfördraget överfördes större delen av VEU:s uppgifter till EU och en hög utrikesrepresentantpost bildas med ansvar för den nya utrikes- och säkerhetpolitiken inom unionen.

Polisiära och straffrättsliga samarbetet

Genom att Europeiska kommissionen och Europaparlamentet fick mer makt inom polissamarbetet utökades den överstatliga karaktären inom området.[1] Det polisiära och straffrättsliga samarbetet var de politikområden som kvarstod inom tredje pelaren efter att asyl- och invandringspolitiken överfördes till första pelaren.

Asyl- och invandringspolitik

Fil:Schengen Monument.jpg
Med fördraget blev Schengensamarbetet en del av EU.

Amsterdamfördraget innebar att asyl- och invandringspolitiken förflyttades från den mellanstatliga tredje pelaren (rättsliga och inrikes frågor, sedermera polisiära och straffrättsliga frågor) till den överstatliga första pelaren (Europeiska gemenskapen). Detta innebar att beslut inom asyl- och invandringspolitiken började att tas med kvalificerad majoritet istället för med enhällighet. Danmark, Irland och Storbritannien fick varsitt undantag.[2] Samtidigt blev Schengensamarbetet en del av unionens politik. Tidigare hade samarbetet skett utanför ramarna för EU, eftersom Storbritannien motsatte sig att EU blev en passunion.

För Danmarks del innebär det att landet helt står utanför beslut inom dess områden, förutom vad gäller Schengenregelverket.[2] Irlands och Storbritanniens undantag innebär att länderna kan välja från fall till fall om de vill tillämpa ett beslut inom de överstatliga politikområden som tidigare omfattats av tredje pelaren.[2]

Ratificering

██ Slutgiltig deposition avklarad

██ Ratificeringsförfarandet avklarat

██ Ratificeringsförfarandet ej klart

██ Ratificeringsförfarandet stoppat

För att fördraget skulle kunna träda i kraft var det tvunget att bli godkänt, ratificerat, av alla medlemsstater inom unionen. Detta skedde genom enbart parlamentarisk ratificering bland alla medlemsstater utom i Danmark och Irland, som höll folkomröstningar.

Danmark och Irland

Irland var först med att folkomrösta. Detta ägde rum den 22 maj 1998 och resultatet var ett starkt ja till fördraget med 62 % för och 38 % emot.[3] Folkomröstningen var bindande eftersom grundlagsändring krävdes i och med godkännandet av fördraget. En månad senare kunde därför båda kamrarna inom Irlands parlament godkänna fördraget, som signerades den 6 juli samma år och deponerades hos den italienska regeringen i slutet av juli 1998.

Knappt en vecka efter Irlands folkomröstning höll Danmark den 28 maj 1998 som andra land en omröstning. Även den gav ett positivt resultat, med 55 % för och 45 % emot.[3] Det innebar att fördraget kunde godkännas av landet, signeras av drottningen den 6 juni 1998 och deponeras hos den italienska regeringen i slutet av juni samma år.

Ratificeringsförfarandet i detalj

I tabellen nedan visas vilka länder som ratificerat Amsterdamfördraget.

Stat/organisation Signerat Ratificerat Deponerat Status

Se även

Källor

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 ”Amsterdamfördraget”. EU-upplysningen. 2008-02-19. http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Om-fordragen/Amsterdamfordraget/. Läst 2008-10-09. 
 2. 2,0 2,1 2,2 ”Asyl och invandring”. EU-upplysningen. http://eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Asyl-och-invandring/. Läst 2008-08-09. 
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 ”Folkomröstningar” (på danska). EU-upplysningen. 1998-05-28. http://www.eu-upplysningen.se/Medlemskap-och-historik/Om-medlemslanderna/Medlemsavtal-och-undantag-/Folkomrostningar-/. Läst 2008-10-05. 
 4. 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 ”Fördrag och rätt”. Europeiska kommissionen. 1997-10-02. http://europa.eu/abc/treaties/index_sv.htm. Läst 2008-10-05. 
 5. 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 5,15 5,16 ”Ratification Details” (på engelska). Europeiska unionens råd. http://www.consilium.europa.eu/cms3_Applications/applications/Accords/details.asp?cmsid=297&id=1997118&lang=EN&doclang=EN. 
 6. ”Amsterdamfördraget (omröstning)”. Europaparlamentet. 1997-11-19. http://www.europarl.europa.eu/pv1/pv1?PRG=CALDOC&LANGUE=SV&TPV=DEF&FILE=971119&TYPE=PARTIE_29&LASTCHAP=37. Läst 2008-10-06. 
 7. ”Projet de loi portant assentiment au Traité d'Amsterdam modifiant le Traité sur l'Union européenne, les Traités instituant les Communautés européennes et certains Actes connexes, à l'Annexe, à divers Protocoles et à l'Acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997” (på franska). Belgiens representanthus. 1998-08-10. http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&leftmenu=no&language=fr&cfm=flwbn.cfm?lang=f&legislat=49&dossierID=1583&inst=K. Läst 2008-10-05. 
 8. ”Fiche du dossier” (på franska). Belgiens senat. 1998-06-04. http://www.senate.be/www/?MIval=dossier&LEG=1&NR=903&LANG=fr. Läst 2008-10-10. 
 9. ”Compte rendu analytique du 4/6/1998” (på franska). Belgiens senat. 1998-06-04. http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewTBlok&DATUM='06/04/1998'&TYP=crabv&VOLGNR=1&LANG=fr. Läst 2008-10-10. 
 10. ”Séance plénière” (på franska/nederländska) (PDF). Bryssels regionparlament. 1999-02-05. s.25. http://www.weblex.irisnet.be/Data/crb/Cri/1998-99/00010/images.pdf. Läst 2008-10-10. 
 11. ”Séance plénière du vendredi 5 février 1999” (på franska/nederländska) (PDF). Bryssels förenta församling. 1999-02-05. s.5. http://www.weblex.irisnet.be/Data/arccc/Cri/1998-99/00006/images.pdf. Läst 2008-12-13. 
 12. 12,0 12,1 ”Zitting 1998-1999 15 december 1998” (på nederländska) (PDF). Flamländska parlamentet. 1998-12-15. s.7. http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_plenaire/1998-1999/plen22.pdf. Läst 2008-10-09. 
 13. ”Projet de decret” (på franska). Franskspråkiga parlamentet. 1998-07-07. http://archive.pcf.be/99203RBEI169854?action=browse&page=73. Läst 2008-10-10. 
 14. ”Ausfürlicher bericht vom 30.11.1998” (på tyska) (PDF). Tyskspråkiga parlamentet. 1998-11-30. s.12. http://www.dgparlament.be/PortalData/4/Resources/Datenbank/1995_1999/14177doc.pdf. Läst 2008-10-10. 
 15. ”Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber” (på danska). retsinformation.dk. 1998-06-06. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=87363. Läst 2008-10-05. 
 16. ”Afstemning” (på danska). Folketinget. 1998-05-07. http://www.folketinget.dk/Samling/19972/salen/L1_BEH3_22_2_1.htm. Läst 2008-10-10. 
 17. ”RP 245/1997 rd”. Finlands riksdag. 1998-07-11. http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/vex3000.sh?kaanna=ru&TUNNISTE=HE+245/1997. Läst 2008-10-05. 
 18. ”RP 245/1997 rd Behandlingsinfo”. Finlands riksdag. 1998-06-15. http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/aax3000.sh?kieli=ru&VAPAAHAKU=(aanestysnro=8+and+aanestysvpvuosi=1998+and+istuntonro=90). Läst 2008-10-05. 
 19. ”Samspel med oppositionen stärker Ålands möjligheter”. Nya Ålands Tidningsaktiebolag. 1998-07-01. http://www.nyan.ax/nyheter/arkiv.pbs?news_id=4628. Läst 2008-10-12. 
 20. ”Ratification du traité d'Amsterdam” (på franska). Frankrikes nationalförsamling. 1999-03-23. http://www.assemblee-nationale.fr/11/dossiers/991365.asp. Läst 2008-10-05. 
 21. ”ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 MARS 1999” (på franska). Frankrikes nationalförsamling. 1999-03-04. http://www.assemblee-nationale.fr/11/cri/html/19990175.asp. Läst 2008-10-10. 
 22. ”Sur l'ensemble du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification du traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes” (på franska). Franska senaten. 1999-03-16. http://www.senat.fr/seances/s199903/s19990316/st19990316004.html. Läst 2008-10-10. 
 23. ”Νόμος 2691 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 47/12.03.1999” (på grekiska). Εθνικό Τυπογραφείο. 1999-03-12. http://www.et.gr/search_laws?b_start:int=0&fek_year:int=1999&law_type:int=1&number=&dosearch=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7. Läst 2008-10-10. 
 24. ”ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΒ’ Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 1999” (på grekiska) (PDF). Greklands parlament. 1999-02-17. s.49. http://www.parliament.gr/ergasies/praktika/pdf/ES0217.pdf. Läst 2008-10-11. 
 25. ”EUROPEAN COMMUNITIES (AMENDMENT) ACT, 1998” (på engelska). Oireachtas. 1998-07-06. http://www.acts.ie/plweb-cgi/fastweb?state_id=1223232150&view=s0052_english_view&docrank=2&numhitsfound=3&query=Amsterdam&query_rule=%28%28%28$query4%29%3C%3Dactyear%3C%3D%28$query5%29%29%20AND%20%28%28$query6%29%29%3Aactno%20AND%20%28%28$query7%29%29%3Asectionnumber%20AND%20%28%28$query1%29%29%3Alongtitle%20AND%20%28%28$query2%29%29%3Ashorttitle%20AND%20%28%28$query3%29%29%3Asidehead%20AND%20%28%28$query%29%29%29&docid=8726&docdb=s0052_english&dbname=s0052_english&sorting=none&operator=and&TemplateName=predoc.tmpl&setCookie=1. Läst 2008-10-05. 
 26. ”European Communities (Amendment) Bill, 1998 [ Seanad  : Committee and Remaining Stages”] (på engelska). Oireachtas. 1998-07-06. http://historical-debates.oireachtas.ie/D/0493/D.0493.199806250006.html. Läst 2008-10-11. 
 27. ”European Communities (Amendment) Bill, 1998: Committee and Remaining Stages” (på engelska). Oireachtas. 1998-07-06. http://historical-debates.oireachtas.ie/S/0156/S.0156.199806170005.html. Läst 2008-10-11. 
 28. ”Legge 16 giugno 1998, n. 209” (på italienska). Italiens parlament. 1998-06-16. http://www.parlamento.it/parlam/leggi/98209l.htm. Läst 2008-10-05. 
 29. ”Atto Camera n. 4500” (på italienska). Italiens senat. 1998-03-25. http://www.senato.it/leg/13/BGT/Schede/Ddliter/aula/4692_aula.htm. Läst 2008-10-11. 
 30. ”Atto Senato n. 3178” (på italienska). Italiens senat. 1998-06-03. http://www.senato.it/leg/13/BGT/Schede/Ddliter/aula/4693_aula.htm. Läst 2008-10-11. 
 31. ”Traité d'Amsterdam modifiant Traité sur l'Union européenne” (på franska). Legilux. 1998-08-03. http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1998/0065/index.html. Läst 2008-10-05. 
 32. ”The Amsterdam Treaty Ratification: Luxembourg” (på engelska). Universidad de Zaragoza. http://www.unizar.es/euroconstitucion/Treaties/Treaty_Amst_Rat_luxembourg.htm. Läst 2008-10-10. 
 33. ”Goedkeuring Verdrag van Amsterdam (25.922) (R1613)” (på nederländska). Nederländernas senat. 1998-12-24. http://www.eerstekamer.nl/9324000/1/j9vvgh5ihkk7kof/vgabhp2zh000. Läst 2008-10-10. 
 34. ”Goedkeuring van het op 2 oktober 1997 te Amsterdam tot stand gekomen Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met Protocollen (25922, R1613)” (på nederländska) (PDF). Nederländernas regering. 1998-11-05. http://overheid-op.sdu.nl/cgi-bin/showdoc/pos=4/session=anonymous@3A2372635724/query=6/action=pdf/HAN6637A06.pdf. Läst 2008-10-13. 
 35. ”het voorstel van (rijks)wet Goedkeuring van het op 2 oktober 1997 tot stand gekomen Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met Protocollen (25922) (R1613)” (på nederländska) (PDF). Nederländernas senat. 1998-12-21. s.24. http://www.eerstekamer.nl/9324000/1/j9vvgh5ihkk7kof/vf7kdl1sgbzq/f=x.pdf. Läst 2008-10-12. 
 36. ”Proposta de Resolução 118/VII” (på portugisiska). Portugals parlament. 1999-02-19. http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?ID=4686. Läst 2008-10-05. 
 37. ”REUNIÃO PLENÁRIA DE 6 DE JANEIRO DE 1999” (på portugisiska) (PDF). Portugals parlament. 1999-01-06. s.49. http://app.parlamento.pt/darpages/dardoc.aspx?doc=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c315a4a535578465279394551564a4a4c305242556b6c42636e463161585a764c7a517577716f6c4d6a42545a584e7a77364e764a5449775447566e61584e7359585270646d4576524546534d444d784c6e426b5a673d3d&nome=DAR031.pdf. Läst 2008-10-10. 
 38. ”Jefatura del Estado (BOE n. 301 de 17/12/1998)” (på spanska). Ministerio de la Presidencia. 1998-12-16. http://www.boe.es/t/eng/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/29119. Läst 2008-10-05. 
 39. 39,0 39,1 ”The Amsterdam Treaty Ratification: Spain” (på engelska). Universidad de Zaragoza. http://www.unizar.es/euroconstitucion/Treaties/Treaty_Amst_Rat_spain.htm. Läst 2008-10-10. 
 40. ”European Communities (Amendment) Act 1998” (på engelska). Office of Public Sector Information. 1998-06-11. http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1998/ukpga_19980021_en_1. Läst 2008-10-05. 
 41. 41,0 41,1 ”The Amsterdam Treaty Ratification: United Kingdom” (på engelska). Universidad de Zaragoza. http://www.unizar.es/euroconstitucion/Treaties/Treaty_Amst_Rat_UK.htm. Läst 2008-10-10. 
 42. ”Amsterdamfördraget om ändring av Fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och viss” (på danska). Regeringskansliet. 1998-06-06. http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/56047. Läst 2008-10-05. 
 43. ”Kammarens protokoll”. Sveriges riksdag. 2001-12-06. http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2001/02:42. Läst 2008-05-30. 
 44. ”Vertrag von Amsterdam” (på tyska). Bundesministerium der Justiz. 1998-04-08. http://www.gesetze-im-internet.de/euvtr_amst/BJNR038720998.html. Läst 2008-10-05. 
 45. 45,0 45,1 ”The Amsterdam Treaty Ratification: Germany” (på engelska). Universidad de Zaragoza. http://www.unizar.es/euroconstitucion/Treaties/Treaty_Amst_Rat_germany.htm. Läst 2008-10-10. 
 46. ”The Amsterdam Treaty Ratification” (på engelska). Universidad de Zaragoza. 1998-07-09. http://www.unizar.es/euroconstitucion/Treaties/Treaty_Amst_Rat.htm. Läst 2008-10-05. 
 47. ”Stenographisches Protokoll” (på tyska) (PDF). Österrikes nationalråd. 1998-05-12. s.86. http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00119/fname_114227.pdf. Läst 2008-10-10. 
 48. ”Stenographisches Protokoll” (på tyska) (PDF). Österrikes förbundsråd. 1998-06-04. s.85. http://www.parlament.gv.at/PG/DE/BR/BRSITZ/BRSITZ_00641/fname_113623.pdf. Läst 2008-10-10. 

Externa länkar


Europeiska unionens flagga EU-portalen — metasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.
Personliga verktyg