Kungliga Musikaliska Akademien

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Kungliga Musikaliska Akademiens lokaler i Utrikesministerhotellet

Kungl. Musikaliska Akademien (även förkortat KMA), är en fri och oberoende akademi under kungligt beskydd, som huserar i UtrikesministerhotelletBlasieholmstorg 8 i Stockholm.

Innehåll

Historik

Gamla "Ackis", KMA:s tidigare lokaler på Nybrokajen 11

Stiftad 1771, kunglig stadfästelse av grundreglerna den 8 september 1771. KMA hade tidigare huvudmannaansvar för den högre musikutbildningen i Sverige, vilken dock 1971 bröts ut som Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Akademien hade tidigare även myndighetsansvar för Musikmuseet, vilket tillsammans med KMA:s bibliotek (senare Statens musikbibliotek), 1981 överfördes till Statens musiksamlingar.

Huset på Nybrokajen 11 inrymmer "Musikaliska Akademiens stora sal" som invigdes i slutet på 1800-talet och anses som en av landets vackraste konsertsalar. I stora salen ägde den första utdelningen av Nobelpriset rum. På Nybrokajen fanns också Musikaliska Akademien, dvs. där bedrevs den högre musikundervisningen fram till 1960-talets början då lokalerna övertogs av Musikaliska Akademiens bibliotek. I stora salen hade Sveriges Radios Symfoniorkester sin verksamhet innan Berwaldhallen byggdes. Biblioteket flyttade sedermera och i huset finns nu Rikskonserter och flera andra svenska musikinstitutioner. Huset benämns alltjämt av musiker "Gamla Ackis".

Stadgar och matrikel

1771

I de stagar som Gustaf III den 8 september 1771 fastställde står att ”Academien kommer att bestå, dels af Ledamöter, hwartil ej andre kunna intagas, än sådane, som äro kände för grundelig insigt och färdighet uti Composition, eller ock den Skaldekonst, som till Musique är lämpelig; dels av andre Musique-kännare, som eljest vunnit skicklighet och öfning uti Sång och på Musicaliska Instrumenter, hwilka alla af Academien wäljas, och utgöra sjelfwa Academiska Samhället, samt uti de vid Academien förekommande ärenden, äga hwar sin röst.”

1772

I den äldsta förteckningen över ledamöter, MATRICKEL, från 1772 har ledamöterna själva skrivit sina namn, men därefter förekommer också att sekreteraren fört in ledamöternas namn.

1802

I stadgarna från den 9 mars 1802 fastställdes antalet ledamöter till 66 svenska, 20 utländska, ett obestämt antal av ”Förste ledamöter” (kungliga och furstliga personer), 30 associéer, samt ett obestämt antal agréer enligt följande disposition:

 • Förste ledamöter - obestämt antal
 • Hedersklassen - 8
 • Fruntimmersklassen - 8
 • Första klassen (musikaliska teoretiker, tonsättare, sklader etc.) - 30
 • Andra klassen (musikkännare och musikälskare) - 20
 • Utrikes ledamöter - 20
 • Associerade i Stockholm - 20
 • Associerade i landsorten - 10
 • Agrées - obestämt antal

1814

1814 togs akademiens NYA MATRIKEL i bruk. Då var ledamöterna ordnade i följande kategorier:

 • Förste ledamöter (kungliga personer)
 • Inrikes ledamöter
  • Heders Classen
  • Första Classen
  • Andra Classen
 • Associerade
  • i Stockholm
  • i landsorten
 • Agrées
 • Utrikes ledamöter
 • Utrikes associerade

Det fanns alltså ett slags rangordning i akademien. De som invaldes i den lägsta klassen ”agrées” kunde avancera till ”associerade” och sedan till ”ledamöter”. Frågan om antalet ledamöter verkar ha varit en ständigt pågående diskussion.

1856

1856 justerades stadgarna igen och antalet ledamöter ökades. ”Första klassen” bestod av 40 ledamöter: ”musikaliske theoretici, litteratörer, kompositörer och synnerligen utmärkte exekutörer, lyriska skalder, eller uti musikaliska instrumenters förfärdigande utmärkt kunnige män”. ”Andra klassen” bestod av 40 ”förtjente musik-amatörer och exekutörer”. Därtill kunde man kala 20 personer emot vilka akademien ville visa sin aktning eller betyga sin erkänsla. ”Dessutom kan Akademien till hedersledamöter, likwäl utan omröstningsrättighet wid Akademiens sammankomster, inkalla 10 fruntimmer af utmärkt musikalisk konstfärdighet eller förtjenst i lyrisk skaldekonst.” Därtill ett obestämt antal utländska ledamöter och 50 svenska associerade.

1864

Akademiens matrikel för åren 1864-1917 har följande indelning:

 • Beskyddare
 • Förste ledamöter
 • Svenske och Norske ledamöter
 • Inländske associerade
 • Utrikes ledamöter

1964

Från 1964 stadgar akademien att den består av högst 80 ledamöter utöver dem som fyllt sjuttio år, högst 50 utländska personer samt högst 40 svenska eller utländska associéer, vilka akademien vill betyga sitt erkännande.

1971

Vid stadgerevisionen 1971 beslutades att associéerna skulle bli ledamöter och att det sammanlagda antalet svenska ledamöter skulle vara 100 under sjuttio år och de utländska 50. Associéer utses sedan 1971 inte längre.

2000

I de senaste stagarna fastställda av regeringen den 27 april 2000 står under rubriken ”Akademiens sammansättning” i paragraf 3, Antal ledamöter:

Akademien består, utöver de ledamöter som fyllt 70 år, av

 • högst 100 svenska ledamöter
 • högst 70 utländska ledamöter
 • högst 8 hedersledamöter

Inom akademien skall skilda områden inom musiklivet vara företrädda på ett sätt som väl svarar mot akademiens inriktning och verksamhet.

Verksamhet

Akademien verkar på de konstnärliga, musikvetenskapliga, musikpedagogiska och kulturpolitiska områdena; den delar ut priser och stipendier, och förvaltar flera fonder för musiklivets främjande (till exempel Stiftelsen Stråkinstrumentfonden). Tillsammans med Svenska Akademien, Kungliga Akademien för de fria konsterna och Samfundet De Nio ger KMA ut tidskriften ARTES. Akademiens medlemmar benämns Ledamot av Musikaliska Akademien, LMA.

Akademien består av ett presidium, en styrelse samt Förvaltningsnämnden, Stipendienämnden, Forsknings- och publikationsnämnden, Biografi-projektets redaktion, Nämnden för utgivning av äldre svensk musik, Kommittén för Franz Berwalds Sämtliche Werke, Kommittén för Monumenta Musicae Svecicae, Programråd, Kammarmusiknämnden samt Valberedningen.

Akademien förvaltar ett stort antal stipendiefonder.

Akademiens preses (ordförande) är hovkapellmästaren Kjell Ingebretsen.

Ledamotskap

Akademien består, utöver de ledamöter som fyllt 70 år, av högst 100 svenska ledamöter, högst 70 utländska ledamöter samt högst 8 hedersledamöter. Inom akademien skall skilda områden inom musiklivet vara företrädda på ett sätt som väl svarar mot akademiens inriktning och verksamhet.

Ur stadgarna:

 • Till svensk ledamot kan väljas svensk medborgare vilken ägnar sin verksamhet åt musiken, som konst eller vetenskap, eller som eljest gjort framstående insatser för tonkonsten och musiklivet.
 • Utländsk medborgare som sedan en längre följd av år är bosatt i Sverige och verksam i det svenska musiklivet, men som behållit sitt utländska medborgarskap kan, efter bedömning av styrelsen, inväljas som svensk ledamot.
 • Till utländsk ledamot kan väljas utländsk medborgare som inom något av akademiens områden gjort betydande insatser och befinns angelägen att knyta till akademien. Kontakter med det svenska musiklivet skall därvid anses vara en merit.

Stiftare 1771

"Förste ledamöter"

 • 1771 Carl, hertig av Södermanland, Karl XIII
 • 1771 Fredrik Adolf, hertig av Östergötland
 • 1801 Carl Ludwig Friedrich, arvprins av Baden
 • 1801 Amélie Friederique, arvprinsessa av Baden
 • 1801 Carl Ludwig, prins av Baden
 • 1801 Marie Elisabeth Wilhelmine, prinsessa av Baden
 • 1813 Carl Johan, Sveriges kronprins, Karl XIV Johan
 • 1813 Joseph Frans Oscar, hertig av Södermanland, Oscar I
 • 1840 Friedrich Wilhelm Hermann Constantin, furste av Hohenzollern-Hechingen
 • 1844 Carl Ludvig Eugène, kronprins, Karl XV
 • 1844 Oscar Fredrik, hertig av Östergötland, Oscar II
 • 1857 Nikolaus August, Prins August, hertig av Dalarna
 • 1858 Sophia Wilhelmina Mariana Henrietta, hertiginna av Östergötland, drottning Sophia
 • 1858 Wilhelmina Fredrika Alexandra Anna Lovisa, kronprinsessa, drottning av Sverige och Norge
 • 1859 Josefina (Joséphine) Maximiliana Eugenia Napoleona, drottning av Sverige och Norge
 • 1859 Eugenia Bernhardina Desideria (Désirée), drottning av Sverige
 • 1859 Charlotta Eugenia (Eugénie) Augusta Amalia, prinsessa
 • 1864 Teresia (Thérèse) Amalia Karolina Josefina Antoinetta, hertiginna av Dalarna
 • 1878 Oscar Gustaf Adolph, kronprins, hertig av Värmland, Gustaf V
 • 1885 Sofia Maria Victoria, kronprinsessa, hertiginna av Värmland, drottning Sofia
 • 1893 Oscar Carl Wilhelm, hertig av Västergötland, prins Carl
 • 1895 Eugen Napoleon Nicolaus, hertig av Närke, prins Eugen
 • 1898 Ingeborg Charlotta Carolina Fredrika Lovisa, prinsessa av Danmark, hertiginna av Västergötland
 • 1904 Oscar Fredrik Wilhelm Olof Gustaf Adolf, hertig av Skåne, Gustaf VI Adolf
 • 1905 Margaret Victoria Augusta Charlotta Norah, Margaret av Connaught, hertiginna av Skåne, kronprinsessa
 • 1905 Carl Wilhelm Ludvig, hertig av Södermanland, prins Wilhelm
 • 1908 Maria Pavlovna, hertiginna av Södermanland
 • 1925 Louise Alexandra Marie Irène, kronprinsessa, drottning Louise
 • 1940 Gustaf Adolf Oscar Fredrik Arthur Edmund, hertig av Västerbotten
 • 1940 Sibylla Calma Marie Alice Bathildis Feodora, hertiginna av Västerbotten
 • 1968 Carl Gustaf Folke Hubertus, hertig av Jämtland, kronprins, Carl XVI Gustaf
 • 1969 Christian Fredrik Franz Michael Carl Valdemar Georg, kung av Danmark, Fredrik IX av Danmark

Sekreterare

Nuvarande svenska ledamöter

 1. Folke Abenius, professor, regissör
 2. Sven Ahlbäck, professor, fiolspelman
 3. Benny Andersson, professor, kompositör (2007)
 4. Greger Andersson, professor
 5. B. Tommy Andersson, dirigent, tonsättare
 6. Laila Andersson-Palme, hovsångerska
 7. Britt Marie Aruhn, hovsångerska
 8. Gunilla von Bahr, rektor, flöjtist
 9. Robert von Bahr, skivproducent
 10. Bengt Belfrage, valthornist
 11. Ingemar Bergfelt, pianist
 12. Mats Bergström, gitarrist
 13. Leo Berlin, professor, violinist
 14. Herbert Blomstedt, professor, dirigent
 15. Lars-Gunnar Bodin, tonsättare
 16. Esther Bodin-Karpe, professor, pianist
 17. Folke Bohlin, professor em.
 18. Bertil Bokstedt, f.d. operachef
 19. Anders Bondeman, professor, organist
 20. Victoria Borisova-Ollas, tonsättare (2008)
 21. Erik Boström, musikdirektör, organist
 22. Malin Broman, violinist (2008)
 23. Gunnar Bucht, professor, tonsättare
 24. Daniel Börtz, tonsättare
 25. André Chini, tonsättare, dirigent
 26. Gert Crafoord, professor, violinist
 27. Lars Edlund, tonsättare
 28. Lennart Ehrenlood, professor, flöjtist
 29. Anders Eliasson, tonsättare
 30. Håkan Elmquist, grammofonproducent
 31. Bengt Olof Engström, fil.dr
 32. Eric Ericson, professor, kördirigent
 33. Greta Erikson, professor, pianist
 34. Gunnar Eriksson, professor, kördirigent
 35. Hans-Ola Ericsson, professor
 36. Malena Ernman, operasångerska
 37. Jan Eyron, pianist
 38. Hans Fagius, professor, organist
 39. Birgit Finnilä, sångerska
 40. Bengt Forsberg, pianist
 41. Lars Fresk, violinist
 42. Martin Fröst, klarinettist (2008)
 43. Alf Gabrielsson, professor
 44. Ingemar Gabrielsson, professor
 45. Nicolai Gedda, hovsångare
 46. Hans Gefors, professor, tonsättare
 47. Håkan Hagegård, professor, hovsångare
 48. Bengt Hall, kulturdirektör
 49. Lennart Hall, professor
 50. Bengt Hallberg, pianist, tonsättare
 51. Margareta Hallin, professor, hovsångerska, tonsättare
 52. Sten Hanson, tonsättare
 53. Håkan Hardenberger, professor
 54. Rosemary Hardy, sångerska
 55. Åse Hedström, tonsättare
 56. Lennart Hedwall, docent, tonsättare
 57. Ingemar von Heijne, producent
 58. Frans Helmerson, professor
 59. Anders Hillborg, tonsättare
 60. Ole Hjorth, spelman
 61. Anna Lena Holm, 1:e bibliotekarie
 62. Åke Holmquist, fil.dr, ständig sekreterare
 63. Bengt Holmstrand, musikdirektör
 64. Kjell Ingebretsen, professor, dirigent, operachef
 65. Dorothy Irving, professor, sångerska
 66. Anna Ivarsdotter, professor
 67. Helén Jahren, oboist
 68. Thomas Jennefelt, tonsättare, vice preses
 69. Bo Johansson, körledare
 70. Johannes Johansson, rektor, tonsättare, kyrkomusiker
 71. Bengt Emil Johnson, programdirektör
 72. Anders Jormin, professor, kontrabasist
 73. Maurice Karkoff, tonsättare
 74. Henrik Karlsson, docent
 75. Sölve Kingstedt, professor, klarinettist
 76. Erik Kjellberg, professor
 77. Ib Lanzky-Otto, solovalthornist
 78. Käbi Laretei Bergman, pianist
 79. Gunnar Larsson, fil.lic.
 80. Dan Laurin, professor, blockflöjtist
 81. Elemér Lavotha, cellist
 82. Hans Leygraf, professor, pianist
 83. Ingvar Lidholm, professor, tonsättare
 84. Catarina Ligendza, kammersängerin
 85. Michael Lind, kammarmusiker
 86. Anna Lindal, violinist, vice preses
 87. Christian Lindberg, trombonist
 88. Pär Lindgren, tonsättare, professor
 89. Berit Lindholm, hovsångerska
 90. Jan Ling, professor
 91. Anders Loguin, professor, kammarmusiker
 92. Elisif Lundén-Bergfelt, pianist
 93. Erik Lundkvist, musikdirektör, organist
 94. Bernt Lysell, konsertmästare, violinist
 95. Torleif Lännerholm, oboist
 96. Tomas Löndahl, VD, konserthuschef
 97. Anders Lönn, överbibliotekarie
 98. Krister Malm, docent
 99. Lars af Malmborg, professor, dirigent
 100. Göran Malmgren, musikdirektör
 101. Karl-Ove Mannberg, professor, violinist
 102. Irène Mannheimer, professor, pianist
 103. Miklós Maros, tonsättare
 104. Hillevi Martinpelto, operasångerska
 105. Kerstin Meyer-Bexelius, professor, hovsångerska
 106. Joakim Milder, saxofonist, kompositör (2008)
 107. Ingemar Månsson, musikdirektör, kördirigent
 108. Lucia Negro, pianist
 109. Alf Nilsson, professor, oboist
 110. Gunnar Nordenfors, f.d. domkyrkoorganist
 111. Hans Nordmark, direktör
 112. Eva Nässén, professor
 113. Gösta Ohlin, professor, kördirigent
 114. Åke Olofsson, konsertmästare, violoncellist
 115. Anne Sofie von Otter, hovsångerska
 116. Stefan Parkman, professor, dirigent
 117. Åke Parmerud, tonsättare
 118. Clas Pehrsson, professor
 119. Gunnar Petri, f.d. generaldirektör, preses
 120. Hans Pålsson, professor, pianist
 121. Roland Pöntinen, pianist
 122. Märta Ramsten, docent
 123. George Raymond, konsertmästare, violinist
 124. Karin Rehnqvist, tonsättare
 125. Lennart Reimers, professor, musikförläggare
 126. Georg Riedel, kompositör
 127. Mats Rondin, cellist, dirigent
 128. Susanne Rydén, sångerska (2007)
 129. Cecilia Rydinger Alin, dirigent
 130. Erik Saedén, professor, hovsångare
 131. Mikael Samuelson, sångare
 132. Marie Samuelsson, tonsättare
 133. Jan Sandström, professor, tonsättare
 134. Sven-David Sandström, professor, tonsättare
 135. Gérard Schaub, professor, flöjtist
 136. Staffan Scheja, professor, pianist
 137. Märta Schéle, professor, sångerska
 138. Kristine Scholz, pianist
 139. Thomas Schuback, professor, dirigent
 140. Alice Babs Sjöblom, hovsångerska
 141. Gustaf Sjökvist, professor, dirigent, domkyrkoorganist
 142. Gunnar Sjöqvist, professor
 143. Gunnar Sjöström, professor, pianist
 144. Janos Solyom, pianist
 145. Nils-Erik Sparf, violinist
 146. Nina Stemme, sångerska
 147. Dan-Olof Stenlund, professor, kördirigent
 148. Bobo Stenson, pianist
 149. Henrik Strindberg, tonsättare (2007)
 150. Johan Sundberg, professor
 151. Birgitta Svendén, hovsångerska
 152. Elisabeth Söderström-Olow, professor, hovsångerska
 153. Göran Söllscher, professor, gitarrist
 154. Knut Sönstevold, fagottist
 155. Martin Tegen, docent
 156. Gunnar Ternhag, docent
 157. Harald Thedéen, professor, violinist
 158. Torleif Thedéen, professor, violoncellist
 159. Christer Thorvaldsson, konsertmästare, violinist
 160. Christina Tobeck, fil.dr, musikdirektör
 161. Sara Trobäck-Hesselink, violinist (2008)
 162. Fredrik Ullén, pianist (2007)
 163. Paula af Malmborg Ward, tonsättare (2008)
 164. Gunnar Wennberg, kammarmusiker, valthornist
 165. Erik Westberg, dirigent (2008)
 166. Anders Wiklund, professor
 167. Inger Wikström, pianist, tonsättare
 168. Lena Willemark, sångerska, spelman (2007)
 169. Ingvar Wixell, hovsångare
 170. Endre Wolf, professor, violinist
 171. Mats Zetterqvist, konsertmästare, violinist
 172. Lennart Åberg, jazzmusiker
 173. Carl-Gunnar Åhlén, fil.dr
 174. Hans Åstrand, professor
 175. Anders R. Öhman, advokat
 176. Anders Öhrwall, professor, kördirigent
 177. Arnold Östman, dirigent

Nuvarande utländska ledamöter

 1. Kalevi Aho, tonsättare
 2. Marie-Claire Alain, organist
 3. Leif Ove Andsnaes, pianist (2008)
 4. Erling Bløndal Bengtsson, professor
 5. Paavo Berglund, dirigent
 6. Barbara Bonney, operasångerska
 7. Pierre Boulez, tonsättare
 8. Jens Brincker, universitetslektor, cand. mag.
 9. Sergiu Comissiona, dirigent
 10. Péter Csaba, tonsättare
 11. Thomas Dausgaard, dirigent
 12. Peter Maxwell Davies, Sir, tonsättare
 13. James DePreist, dirigent
 14. Peter Eötvös, dirigent, kompositör
 15. Dietrich Fischer-Dieskau, Kammersänger
 16. Alan Gilbert, dirigent
 17. Philip Gossett, musikforskare (2008)
 18. Monica Groop, operasångerska
 19. Sofia Gubaidulina, tonsättare
 20. Cristóbal Halffter, tonsättare
 21. Nikolaus Harnoncourt, professor
 22. Mikko Heiniö, tonsättare
 23. Barbara Hendricks, sångerska
 24. Heinz Holliger, oboist
 25. Manfred Honeck, dirigent
 26. Keith Jarrett, pianist
 27. Graham Johnson, pianist
 28. Neeme Järvi, dirigent
 29. Tönu Kaljuste, kördirigent
 30. Okko Kamu, dirigent
 31. John-Edward Kelly, saxofonist
 32. Berislav Klobuçar, dirigent
 33. Friedhelm Krummacher, professor
 34. Tellef Kvifte, musikforskare, professor
 35. Gustav Leonhardt, cembalist
 36. Magnus Lindberg, tonsättare
 37. Andrew Manze, Violinist, dirigent
 38. James Massengale, professor
 39. Lars-Ulrik Mortensen, cembalist, dirigent (2008)
 40. Riccardo Muti, dirigent
 41. Susanna Mälkki, dirigent (2008)
 42. Jón Nordal, tonsättare
 43. Arne Nordheim, tonsättare
 44. Per Nørgård, tonsättare
 45. Jorma Panula, professor
 46. Krzysztof Penderecki, tonsättare
 47. Arvo Pärt, tonsättare
 48. Einojuhani Rautavaara, professor
 49. Steve Reich, tonsättare (2008)
 50. Helmuth Rilling, professor
 51. Gennadij Rozjdestvenskij, dirigent
 52. Poul Ruders, tonsättare
 53. George Russell, tonsättare
 54. Kaija Saariaho, tonsättare
 55. Aulis Sallinen, tonsättare
 56. Esa-Pekka Salonen, dirigent
 57. Peter Schreier, Kammersänger
 58. Heinrich W. Schwab, Prof. Dr Phil.
 59. Leif Segerstam, hovkapellmästare
 60. Thorkell Sigurbjörnsson, tonsättare
 61. Leon Spierer, konsertmästare
 62. Atli Heimir Sveinsson, tonsättare
 63. Bent Sørensen, tonsättare
 64. Arve Tellefsen, professor
 65. Olav Anton Thommessen, tonsättare
 66. Pēteris Vasks, tonsättare

Nuvarande hedersledamöter

 1. Ingrid Welin, fru
 2. Per Welin, direktör
 3. Jan-Erik Wikström, f.d. landshövding

Se även

Externa länkar

Källor


Personliga verktyg