Kyrkoåret

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Denna artikel är en del i serien
Kristendom
Kristendom

Skrifter
BibelnGTNT
Apokryferna
Psalmböcker

Personer
Jesus Kristus
Jungfru Maria
ApostlarnaPaulus, Petrus
Kyrkofäderna
Helgon

Tro
Jesu uppståndelse
Treenigheten
Frälsning
Trosbekännelserna
Eskatologi

Sakrament
Dop
Konfirmation
Bikt
Äktenskap
De sjukas smörjelse
Prästvigning
Eukaristi

Dagligt liv
SöndagBön
KyrkaGudstjänst
Präst
MissionPredikan

Böner
Herrens bön
Sinnesrobönen
Ave MariaGloria Patri

Helgdagar
Kyrkoåret
AdventJul
FastaPåskPingst
Tacksägelsedagen
Kristi himmelfärdsdag
Alla helgons dag

Reformationen
Stora schismen 1054
Jan HusMartin Luther
Jean CalvinZwingli

Riktningar
OrtodoxKatolsk
AnglikanskPresbyteriansk
LutherdomLiberalteologi
NyevangelismMetodism
BaptismEvangelikal
PentekostalismKarismatisk
TrosrörelsenAdventism
AntitrinitarismUnitarism

Övriga
Jehovas Vittnen
Mormoner
Arianer
Markioniter
Montanister

Portal Kristendom


Kyrkoåret i Svenska kyrkan enligt 2003 års evangeliebok. Kyrkoåret börjar med Första söndagen i Advent.


Firningsdagens namn Rubrik Infaller

LF

Första söndagen i advent Ett nådens år S 27 nov - 3 dec

V

Andra söndagen i advent Guds rike är nära S 4 - 10 dec

B

Tredje söndagen i advent Bana väg för Herren S 11 - 17 dec

B

Fjärde söndagen i advent Herrens moder S 18 - 24 dec

B

Julnatten Den heliga natten 24 dec

V

Juldagen Jesu födelse 25 dec

V

Annandag jul eller Den helige Stefanos dag Martyrerna 26 dec

R

Söndagen efter jul Guds barn S 27dec-31 dec

V

Nyårsdagen I Jesu namn 1 jan

V

Söndagen efter nyår Guds hus S 2 jan – 5 jan

V

Trettondedag jul Guds härlighet i Kristus 6 jan

V

Första söndagen efter trettondedagen Jesu dop S* 7-13 jan

G eller V

Andra söndagen efter trettondedagen Livets källa S*

G

Tredje söndagen efter trettondedagen Jesus skapar tro S*

G

Fjärde söndagen efter trettondedagen Jesus är vårt hopp S*

G

Femte söndagen efter trettondedagen Sådd och skörd S*

G

Sjätte söndagen efter trettondedagen Gud verkar nu S*

G

Septuagesima Nåd och tjänst S* 63 dagar före påsk

B

Sexagesima eller Reformationsdagen Det levande ordet S*

B

Fastlagssöndagen (Esto mihi) Kärlekens väg S

B

Askonsdagen Bön och fasta O efter Fastlagssönd

B

Första söndagen i fastan (Invocavit) Prövningens stund S*

B

Andra söndagen i fastan (Reminiscere) Den kämpande tron S*

B

Tredje söndagen i fastan (Oculi) Kampen mot ondskan S*

B

Midfastosöndagen (Laetare) Livets bröd S*

B

Femte söndagen i fastan (Judica) Försonaren S*

B

Palmsöndagen Vägen till korset S en vecka före påsk

B

Skärtorsdagen Det nya förbundet To före påsk

V

Långfredagen Korset F före påsk

S

Påsknatten Genom död till liv L före påsk

V

Påskdagen Kristus är uppstånden S efter första fullmånen efter vårdagjämningen

V

Annandag Påsk Möte med den uppståndne M

V

Andra söndagen i påsktiden (Quasimodogeniti) Påskens vittnen S

V

Tredje söndagen i påsktiden (Misericordias Domini) Den gode Herden S

V

Fjärde söndagen i påsktiden (Jubilate) Vägen till livet S

V

Femte söndagen i påsktiden (Cantate) Att växa i tro S

V

Bönsöndagen (Rogate) Bönen S

V (B efter 18)

Kristi himmelsfärds dag Herre över allting To 39 dagar efter påsk

V

Söndagen före pingst (Exaudi) Hjälparen kommer S

V

Pingstdagen Den heliga Anden S 49 dagar efter påsk

R

Annandag Pingst Andens vind över världen M – numer ej helgdag i Sverige

R

Heliga Trefaldighets dag (Trinitatis) eller Missionsdagen Gud - Fader, Son och Ande S 56 dagar efter påsk

V

Första söndagen efter trefaldighet Vårt dop S*

G

Andra söndagen efter trefaldighet Kallelsen till Guds rike S*

G

Tredje söndagen efter trefaldighet Förlorad och återfunnen S*

G

Fjärde söndagen efter trefaldighet Att inte döma S*

G

Apostladagen Sänd mig S*

R

Sjätte söndagen efter trefaldighet Efterföljelse S*

G

Kristi förklarings dag Jesus förhärligad S*

V

Åttonde söndagen efter trefaldighet Andlig klarsyn S*

G

Nionde söndagen efter trefaldighet Goda förvaltare S*

G

Tionde söndagen efter trefaldighet Nådens gåvor S*

G

Elfte söndagen efter trefaldighet Tro och liv S*

G

Tolfte söndagen efter trefaldighet Friheten i Kristus S*

G

Trettonde söndagen efter trefaldighet Medmänniskan S*

G

Fjortonde söndagen efter trefaldighet Enheten i Kristus S*

G

Femtonde söndagen efter trefaldighet Ett är nödvändigt S*

G

Sextonde söndagen efter trefaldighet Döden och livet S*

G

Sjuttonde söndagen efter trefaldighet Rik inför Gud S*

G

Artonde söndagen efter trefaldighet Att lyssna i tro S*

G

Nittonde söndagen efter trefaldighet Trons kraft S*

G

Tjugonde söndagen efter trefaldighet Att leva tillsammans S*

G

Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet Samhällsansvar S*

G

Tjugoandra söndagen efter trefaldighet Frälsningen S*

G

Tjugotredje söndagen efter trefaldighet Förlåtelse utan gräns S*

G

Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet Den yttersta tiden S*

G

Tjugofemte söndagen efter trefaldighet Den yttersta tiden S*

G

Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan S 13-19 nov

G (eller B)

Domsöndagen Kristi återkomst S 20-26 nov

G (eller B)

Förklaring: S* = infaller på en söndag, men utgår om annan helgdag infaller samtidigt.
LF=Liturgisk färg: V=vit, B=blå eller violett, R=röd, G=grön, S=svart
Anm: Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet har samma rubrik, då de aldrig kan inträffa samma år.

Övriga helgdagar:

Firningsdagens namn Rubrik Infaller

LF

Kyndelsmässodagen eller Jungfru Marie kyrkogångsdag Uppenbarelsens ljus S 2-8 feb eller S före Fastlagssönd

V

Jungfru Marie bebådelsedag Guds mäktiga verk S 22-28 mars eller S före Palmsönd

V (Violett efter kl 18)

Midsommardagen Skapelsen L 20-26 juni

G

Den helige Johannes Döparens dag Den Högstes profet S 21-27 juni

V

Den helige Mikaels dag Änglarna S 29 sep-5 okt

V

Tacksägelsedagen Lovsång S 8-14 okt

V

Alla helgons dag Helgonen L 31 okt-6 nov

V (Violett efter kl 18)

Söndagen efter Alla helgons dag eller Alla själars dag Vårt evighetshopp S 1 –7 nov

B eller S

Förklaring: LF=Liturgisk färg: V=vit, B=blå eller violett, R=röd, G=grön, S=svart

Referens: Kyrkoordningen 28 kap

Personliga verktyg