Konstens historia

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Ej att förväxla med konsthistoria.
Portal Konstportalen

Kategoriseringen av konstens historia brukar ta fasta på förändringar som konsten genomgått i tiden, och en epok kallas sålunda för lång om få förändringar har ägt rum och kort om utvecklingen varit snabb. De ansatser till konsthistoriska analyser som föregick renässansen begränsade sig ofta till konstnärsbiografier, och det var egentligen först i och med 1800-talet som historiska konstverk började betraktas som uttryck för hela epoker eller än mer övergripande strömmningar. Idag använder man sig fortfarande av denna traditionella uppdelning i olika epoker fastän man aktar sig noga för att läsa in de grova generaliseringar som den ofta innebär.

Vanligen avses med "konstens historia" i första hand bildkonstens historia och ofta, i ett svenskt sammanhang, begränsas ämnet till ett eurocentriskt perspektiv. Naturligtvis ingår till exempel kinesisk konst i ämnet, och under senare tid, då olika kulturer allt lättare kommer i kontakt med varandra, har det etnocentriska perspektivet fått ge plats åt en mer inkluderande infallsvinkel.

När denna traditionella uppdelning används här är det för återge den terminologi som fortfarande används. Avsikten med upplägget är att, så långt som möjligt, beskriva det som förenar olika perioder, ismer och geografiska områden "högt upp" i artikelserien och det specifika för varje kategori "långt ned" i artikelserien. Det som är specifikt för den assyriska konsten beskrivs sålunda i artikeln assyrisk konst och sådant som den assyriska konsten delar med andra epoker beskrivs i till exempel antikens konst.


Denna artikel är en del i serien konstens historia som består av följande delar:
Förhistorisk konst
Antikens konst
Europas konsthistoria
Modernism
Samtidskonst
Utomeuropeisk konst
Se även:

Innehåll

Introduktion

Konst kan uppfattas som både abstraktioner av verkligheten och som uttryck för människans själsliv. Det första antyder en abstraktion av något konkret och det andra en konkretisering av något abstrakt. Historien kan på liknande vis beskrivas som en abstraktion av den verklighet som omger oss eller som en konkretisering av ett kontinuerligt flöde. Att beskriva konstens historia innebär sålunda ofrånkomligen en rad ställningstaganden, antaganden och förenklingar.

Vi kan försöka beskriva ett enskilt konstobjekt utifrån sina egna förutsättningar - som ett individuellt avtryck - eller som en representant för en epok, en folkgrupp eller allmänmänskliga storheter - dvs som en pusselbit i ett större sammanhang. Oavsett vilket vi väljer står konsten isolerad från oss antingen genom den tid som skiljer oss från deras eller genom de aspekter som går förlorade då vi läser in generella egenskaper i de individuella objekten.

Förhistorisk tid

Huvudartikel: Förhistorisk konst

Med förhistorisk konst avses konsten från cirka 35 000 f.Kr. fram till historisk tid som brukar förknippas med introduktionen av någon form av skriftspråk omkring 3 000-2 000 f.Kr.. Få samhällsbildningar från denna period uppvisar den grad av stratifiering som gör det meningsfullt att tala om konst i modern mening. Med andra ord studeras den förhistoriska konsten snarare av arkeologer än av konstvetare. Det är dessutom bra att hålla i huvudet att konst som starkt påminner om förhistorisk konst fortfarande skapas av kulturer på alla kontinenter.

Stenåldern

Om man med konst menar av människan tillverkade föremål som på något sätt utgör abstraktioner av den omgivande verkligheten kan man, om man vill, betrakta de 300 000 år gamla benbitar från Bilzingsleben med regelbundna streck som de första konstobjekten. Eller de enkla abstraktioner i rödockra som till exempel neandertalmänniskorna lämnat efter sig för 150 000 år sedan till 35 000 år sedan. Dessa markeringar uppfattas dock inte av alla arkeologer som medvetet gjorda markeringar. Konstens egentliga ursprung beror helt enkelt på vad man betraktar som konstföremål.

Beroende på vem man frågar hade de tidigaste konstverken olika huvuduppgifter: 1) att dekorera, 2) att förklara och 3) att bemästra eller besvärja. Märken i elfenbensämnen och ristningar i berghällar hade ofta flera av dessa funktioner, och mycket likartade konstnärliga uttryck förekommer hos kulturer i vitt skilda delar av världen.

Bronsåldern

Järnåldern

Antikens konst

Huvudartikel: Antikens konst

Mesopotamien

Huvudartikel: Mesopotamisk konst

Mesopotamien (i det som är dagens Irak) kallas ofta "civilisationens vagga". Här utvecklade de allra äldsta civilisationerna jordbruk och skriftspråk. Sumerer, hettiter, assyrier och perser lämnade efter sig en mycket mångfacetterad konstskatt - från de första sumeriska, stiliserade människoavbildningarna med sina stora ögon till de högt realistiska akkadiska härskarporträtten och de realistiska assyriska väggrelieferna. Det är under denna tid som arkitekturen utvecklas från tempelbergen till pelarhallarna och litteraturhistoriens första författare träder fram.

Se vidare: Forntida Mesopotamien

Egypten

Huvudartikel: Egyptisk konst

Lite konst kan som den egyptiska konsten ge intrycket av att ha existerat sedan tidernas begynnelse. Den starkt centraliserade makten och landets isolerade läge ledde till en konst som helt stod i faraonernas och prästerskapets tjänst. De återupphöll en tradition som till stora delar förblev identisk under flera tusen år. Den egyptiska konsten var nästan uteslutande av religiös art, och konsten från denna epok måste förstås som en del av den rådande dödskulten som har lite att göra med den europeiska konstens kontrapost och skönhetsideal. Den använder sig av rena ytor och enkla former för att uppnå en vanligen statisk och reliefartad verkan - där den grekiska konsten stod fritt i rummet var den egyptiska bunden till planet; den egeiska konstens ideal var den atletiska manskroppen, den egyptiska konstens var hieroglyfen och mumien.

Se vidare: Forntida Egypten

Grekland

Huvudartikel: Grekisk konst

Konsten under den grekiska antiken utvecklades från cirka 800 f.Kr. och upptog influenser från bland annat Egypten och Persien. Jämfört med mycket tidigare konst var den grekiska realistisk och naturtrogen. Grekerna lät människans kropp och dess proportioner bli konstens centrala tema och, skulle många säga, för första gången kliver individer fram ur konsthistorien. Dock var de grekiska skulpturerna fortfarande idealiserade, det är ingen vardag som beskrivs.

Se vidare: Greklands historia

Etrurien

Huvudartikel: Etruskisk konst
Den kultur som etruskerna utvecklade är identifierbar börjar vid 800-talet f.Kr. Hur högt konsten redan tidigt stod i Etrurien, visas såväl av gravkamrarnas väggmålningar, bland vilka flera är ett halvt årtusende äldre än målningarna i Pompeji, som av de i bränd lera och brons utförda konstverken (på sarkofagerna framställda bilder av de avlidna, statyer, statyetter, reliefer m.m.

Romerska riket

Huvudartikel: Romersk konst

I den tidiga romerska konsten var den etruskiska konstuppfattningen blev ett viktigt element. Den romerska konsten 100-talet f.Kr. och senare är ofta svår att skilja från den grekiska. Där Romarriket införlivade Grekland i imperiet uppslukades den italiska halvön av den grekiska kulturen. Ofta kan man tala om rena plagiat och till och med konststöld. Romarnas porträttbyster är dock ett exempel på en självständig romersk konstart. Under senantiken kom den romerska konsten gradvis att frångå de grekiska förebilderna och tog upp orientaliska influenser och började tillämpa bland annat värdeperspektiv.

I och med renässansen är det snarare den romerska kulturskatten som ”återupplivas” än den grekiska. Ända fram till 1900-talet var det till Rom som konstnärer for för att bilda sig.

Se vidare: Romerska riket

Europas konsthistoria

Huvudartikel: Europas konsthistoria

Medeltidens konst

Huvudartikel: Medeltidens konst

Nästan all konst som producerades under medeltiden beställdes av kyrkan, den enda samhällsinstitution som var tillräckligt rik för att kunna bekosta konst. Eftersom den mesta allmogen var illitterat användes bildkonsten för att förmedla det kristna budskapet vid sidan om de kristna ceremonierna. Mycket av den konstnärliga traditionen från antiken hade gått förlorad, och den medeltida konstens gestalter är nästan uteslutande tvådimensionella. Eftersom man saknade kunskap om perspektiv användes ett värdeperspektiv för att kommunicera med betraktarna. Förutom måleriet var gobelänger en viktig konstform som användes i slotten för att bevara värmen under de kalla vintrarna. Konstnärerna var under medeltiden anonyma.

Förkristen konst

Bysantinsk konst

Huvudartikel: Bysantinsk konst

Den bysantinska konsten var intimt förbunden med kulten kring kejsaren och kyrkan. Under sin tusenåriga historia genomgick den religiösa konsten flera utvecklingsfaser: Den första konsten var starkt beroende av det romerska arvet och ett orientaliskt inflytande, men under Justinianus I utvecklades arkitektur och konst i en distinkt bysantinsk stil med mosaikerna och Hagia Sofia som de mest berömda bedrifterna. Den bysantinska konsten fick mycket stor betydelse för konsten i bl.a. Italien, Ryssland och naturligtvis Grekland.

Se vidare: Bysantinska riket

Gotikens konst

Huvudartikel: Gotiken

Gotikens alla kännetecken hade redan utvecklats på olika håll i, i första hand, Frankrike när alla dessa erfarenheter av katedralbyggandet sammanställdes till en ny stil i klosterkyrkan Saint-Denis under Abbot Suger. Det blev inledningen på den första genuint kristna byggnadstraditionen. Den klassiska arkitekturens statiska karaktär och betoning av delarnas funktion fick ge vika för en organisk helhet där alla delar sammansmälte till konstruktiv princip som var helt ny. Gotiken grundelement - Spetsbågen, strävpelaren och kryssribbvalvet - samverkade i katedralerna och möjliggjorde enorma stenmonument vars skulpturala utsmyckning saknar motstycke i historien.

Se även: Gotikens konst, Gotikens arkitektur

Renässansen

Huvudartikel: Renässansen

Under medeltiden var måleriet och skulpturen av religiös art. I.o.m. renässansen återupplivades konstformerna från antikens Grekland och Rom vilket ledde till många förändringar såväl till formen som till innehållet. T.ex. blev konsten mer realistisk då konstnärerna började använda perspektivet för att mer korrekt återge den tredimensionella verkligheten på bildplanet, och konsten utvecklades också rent tekniskt då till exempel Tizian började använda fina nyanseringar av ljuskontraster, Leonardo sin måleriska sfumato och skulptörerna återupptäckte kontraposten. Som en följd av tidens humanistiska anda blev konstens motiv också mer sekulariserad: de kristna motiven fick dela plats med motiv ur de antikens mytologi.

Till renässansens mest kända konstnärer hör Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael och Jan van Eyck.

Barock

Huvudartikel: Barock

Barocken är benämningen på den epok eller stilriktning som främst inom konsten (måleri, skulptur, arkitektur, musik etc.) var dominerande i Europa från slutet av 1500-talet och in på 1700-talet. Stilen kännetecknas av en särpräglad svulstighet och storvulenhet i formen när det gäller bildkonst och arkitektur. Barocken delas vanligtvis in i ungbarock, högbarock och senbarock.

Rokoko

Huvudartikel: Rokoko

Rokoko (fr. rococo, efter rocaille, 'oregelbunden klippformation') är en stil inom konsten som hade sin glansperiod under första hälften av 1700-talet. Denna epok skulle kunna kännetecknas av den "lekande människan", picknick ute i naturen, lätthet etc. Under denna tid var detta en flykt från de jobbiga förhållanden som var då, och det var i detta syfte man målade dessa lättsamma och lekfulla motiv.

Upplysningstiden

1800-talets konst

Se vidare: Romantiken, Realism, prerafaeliterna, Arts and Crafts, impressionism, postimpressionism, neoimpressionism, pointillism, symbolism, jugend

Modernism

Huvudartikel: Modernism

Modernismen är den dominerande strömningen i konsten under större delen av 1900-talet. Begreppet rymmer dock så oförenliga ismer som å ena sidan dadaismen och COBRA-gruppen och å andra sidan konstruktivismen och funktionalismen.

Före andra världskriget

Se vidare: Fauvism, expressionism, kubism, futurism, dadaism, surrealism, suprematism, neoplasticism

Efter andra världskriget

Se vidare: Abstrakt expressionism, popkonst, opkonst, minimalism, jordkonst, performance, happenings, färgfältsmåleri, post-målerisk abstraktion, nyexpressionism, konkret konst

Samtida konst

Huvudartikel: Samtida konst

Med samtida konst menar många fortfarande all konst efter andra världskriget. Det är en disparat samling konst som innefattar slutet på modernismen men även den postmoderna konsten och konsten efter den. Det har sagts om den samtida konsten att den verkar både friare från de inomdisciplinära kriterier som tidigare konst varit bunden till och den är mer beroende av konstens egna uttrycksmedel än den någonsin varit, detta trots att konstnärerna har fler valmöjlighetern än de någonsin haft. Ofta väljer konstnärer idag helt egna referensramar och utgör inte, som tidigare generationer konstnärer, en del av en strömning eller ism.

Se vidare: Postmodernism, Neogeo, Konceptkonst, Minimalism, Graffiti

Utomeuropeisk konst

Huvudartikel: Utomeuropeisk konst

Den utomeuropeiska konsten nådde Europa först som exklusiva lyxprodukter och i.o.m. upptäcktsresorna som exotiska artefakter som förevisades på museer. När man talar om utomeuropeisk konst är det ofta antropologerna och konstnärerna i väst har tagit fasta på dessa föremål som just konst innan den behandlats inom till exempel konstvetenskapen. Ett välkänt exempel är de afrikanska maskerna som uppmärksammades som konstverk först efter att till exempel Picasso och Man Ray införlemmat dem i sina konstverk.

Afrikansk konst

Huvudartikel: Afrikansk konst

Afrikansk konst, konst från Västafrika och Centralafrika, domineras av skulptur. Kultfigurerna och maskerna spelar en central roll i de animistiska religionerna och är vanligen utförda i trä. Den afrikanska konsten har haft utomordentligt stort inflytande på den moderna västerländska konsten, inte minst Picasso.

Islamisk konst

Huvudartikel: Islamisk konst

Konsten i den muslimska världen låter sig inte lätt kategoriseras i konstarter, nationaliteter eller material. Istället är det just ett gemensamt kulturellt arv förbundet av språk och religion och sociala faktorer som utmärker denna konst. Mönster, ornamentik och kalligrafi är typiska element som utan besvär vandrar mellan konstarter och länder.

Se även: Islamisk arkitektur

Indisk konst

Huvudartikel: Indisk konst

Människan avbildades i den indiska konsten efter anatomiskt adekvata regler och med stor realism redan för mer än 3 000 år sedan. Även om till exempel hellenistisk och persisk påverkan finns, har jainism, buddhism, shivaism och olika former av hinduism alla, var för sig och tillsammans, skapat en i första hand religiös konsttradition som har gett avtryck över hela Asien, i synnerhet i.o.m. buddhismens spridning norr ut. Skulptur, arkitektur och dans sammansmälter i den indiska konsten till en ofta livfull och sensuell helhet där det ena inte kan existera utan det andra.

Kinesisk konst

Huvudartikel: Kinesisk konst

I den kinesiska konsten har den kinesiska bildskriften haft en utomordentligt stor betydelse för kalligrafin och måleriet som i sin tur har styrt utvecklingen inom såväl keramik, arkitektur som konsthantverk. Den konstnärliga uttryckskraften som de kinesiska konstnärerna hittat i linjen har i landskapsmåleriet kombinerats med luftperspektiv; endast i den buddhistiska konsten har människokroppen haft en framträdande roll.

Japansk konst

Huvudartikel: Japansk konst

Den japanska konsten har alltid varit starkt påverkad av den kinesiska, men människoskildringarna har haft en mer framträdande plats i den japanska bildtraditionen. En försmak för rent dekorativa detaljer och förgängliga material som trä och papper i arkitekturen är andra japanska särdrag.

Fornamerikansk konst

Huvudartikel: Fornamerikansk konst

Oceaniens konst

Huvudartikel: Oceaniens konst

Inuitisk konst

Huvudartikel: Inuitisk konst

Den inuitiska konsten emigrerade från Asien till Amerika omkring 2000 f.Kr. och har under tiden fram till den europeiska kolonisationen av Amerika och det norra polarområdets utforskning fungerat som en brukskonst med omväxlande vardagliga uppgifter och magiska funktioner. Masker och harpuner har dekorerats med vackra mönster utgör idag en egen stil på den globala konstmarknaden. Samtidigt som den inuitiska konsten har en ursprunglig och enkel prägel finns det i till exempel inuiternas kajaker och byggnader en funktionalitet som inte överträffas av mycket annan konst.

Se vidare: Inuiter

Rysk konst

Huvudartikel: Rysk konst

Den ryska konsten stod länge den bysantinska mycket nära och förblev sina doktriner trogen in i modern tid. Ikonmåleriet förändrades mycket lite under en period på 1000 år. Kyrkoarkitekturen mottog visserligen impulser från den italienska renässansen, men behöll sin stränga ryska prägel. Under Peter den store blev barocken den officiellt sanktionerade arkitekturen fram till revolutionen. Den modernistiska konsten före och efter revolutionen brukar fortfarande betraktas som mycket viktig för den moderna konsten.

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg