Historisk materialism

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Den här artikeln ingår i serien om
Marxism
YoungerMarx.JPG
Litterära verk
Kommunistiska manifestet
Kapitalet
Louis Bonapartes
adertonde brumaire
Grundrisse
Den tyska ideologin
Ekonomisk-filosofiska
manuskript
Teser om Feuerbach
Sociologi och antropologi
Alienation  · Bourgeoisie
Exploatering
Ideologi · Kommunism
Proletariat  · Reifikation
Socialism
Varufetischism
Ekonomi
Arbetskraft
Marxistisk ekonomi
Produktionsmedel
Produktionssätt
Produktivkrafter
Mervärde
Förvärvsarbete
Historia
Klasskamp
Proletariatets diktatur
Proletär internationalism
Filosofi
Historisk materialism
Materialistisk dialektik
Analytisk marxism
Austro-marxism
Autonomism
Marxistisk feminism
Frihetlig marxism
Marxistiska teoretiker
Karl Marx  · Friedrich Engels
Karl Kautsky  · Georgij Plechanov
Rosa Luxemburg
Anton Pannekoek
Vladimir Lenin  · Lev Trotskij
Georg Lukács  · Guy Debord
Antonio Gramsci  · Karl Korsch
Jean-Paul Sartre
Louis Althusser
Med fler ...
Marxistisk teori
Projekt Arbetarrörelsen

Historisk materialism är en teori om samhällets utveckling, utvecklad av Karl Marx och Friedrich Engels inspirerad av Friedrich Hegels dialektik (tes-antites-syntes).

Teorin hävdar att tonvikten vid förklarandet av historiska skeenden skall läggas på materiella faktorer. Motsatsen till den materialistiska historiesynen är den idealistiska, som betonar enskilda personers och gruppers handlingar, samt idéers och ideologiers inverkan, då det gäller att förklara historiska skeenden. Den kan också ses riktandes en udd mot ahistorisk materialism, som exempelvis Ludwig Feuerbachs [1] Här citeras Marx i en kommentar om Feuerbach: "I den mån han är materialist är han inte historiker, och i den mån han är historiker är han inte materialist." Materialism förfäktades på något sätt av bland annat Karl Marx och Friedrich Hegel, men är inte uteslutande ett socialistiskt resonemang.

Marx menade att samhällets utveckling hade genomgått ett antal olika historiska perioder, där varje period har karakteriserats av en intressekonflikt grundad i en uppdelning av arbetet. Denna konflikt är det som driver historien framåt som en utveckling av tes, antites och syntes (se dialektik). De senaste historiska perioderna i västerlandet har varit slavsamhället som efterträddes av feodalism och slutligen kapitalism (där imperialismen av Lenin deklarerades vara kapitalismens högsta stadium).

Den här historiesynen möjliggjorde för Marx att uttala sig om samhällets framtida utveckling. Den nuvarande tesen, kapitalismen, innebär bourgeoisiens (kapitalisternas) förtryck av arbetarklassen. Denna skall först övergå i dess antites, proletariatets diktatur, där det är en naturnödvändighet att arbetarklassen i sin tur förtrycker kapitalisterna.[källa behövs] Proletariatets diktatur skall sedan övergå i sin syntes, socialismen eller kommunismen. Till skillnad från de tidigare perioderna skall dock inte någon ny maktkonflikt uppstå i kommunismen, utan detta samhälle skall bli historiens slut genom att man avskaffar all uppdelning av arbetet och därmed upplösningen av sociala klasser.

Friedrich Engels definierade den historiska materialismen som:

den uppfattning av världshistoriens förlopp, som ser den yttersta orsaken och den avgörande drivkraften till alla viktiga historiska händelser i samhällets ekonomiska utveckling, i de förändringar som produktions- och utbytessättet undergår, i den därav uppkommande splittringen av samhället i olika klasser och i dessa klassers strider med varandra. (Engels, Socialismens utveckling från utopi till vetenskap)

Den historiska materialismen som Karl Marx utvecklade var i mångt och mycket en reaktion på den idealistiska synen på historien bland de tyska unghegelianerna. I "Den tyska ideologin" så kontrastade Marx och Friedrich Engels vad som skiljde deras syn på historien från den idealistiska, vilken de ansåg resultera i en sorts frasradikalt maskerad konservativism. Bakgrunden var Tysklands sena start i den industriella revolutionen och i den efterföljande diskussionen vad som kunde göras för att landet skulle komma att utvecklas i samma nivå som de mer industriellt utvecklade länderna Frankrike och England.[2] Unghegelianerna framhävde medvetandets roll i samhället, då föreställningar, idéer och allmänbegrepp utövade stort inflytande på hur samhället formades. Att då bekämpa de illusioner människor kunde tänkas ha, vilket även framfördes som en moraliskt krav, skulle då underlätta människornas förhållanden.

Marx var själv mycket inspirerad av Hegels kunskapsteorietiska holism, men sätter istället för "andens bildningsgång" istället människors aktiva verksamhet för grunden till hur man kunde få kunskap.[3]Han menade att teori och praktik därmed inte går att skiljas från varandra, vilket innebär att det är människan som ska undersökas när man studeras historien.[4] Människans verklighet har sin grund i det materiella, den "jordiska basen" i och med att man för att över huvud taget vara i stånd att leva och "göra historia" måste kunna producera de medel som krävs för att använda naturen till att nå behovstillfredsställelse.[5] För att studera samhällen och historiska epoker måste man därför utgå från människornas "objektiva ställning i den materiella produktionen".[6]

Begreppet "produktivkrafter" refererar till hur denna produktion under en viss historisk epok bearbetar naturen på ett visst sätt. Det kan röra sig om viss nivå av kunskap, vetenskap, arbetsorganisation och teknik. Dessa krafter står i relation till "produktionsförhållanden", som syftar på den sociala och samhälleliga organisationen som kringgärdar denna. Begreppet "produktionssätt" syftar till hur produktivkrafterna samspelar med produktionsförhållandena. [7] Marx betecknade dessa som "progressiva epoker av den ekonomiska samhällsformationen",[8] och skiljde mellan asiatiskt, antikt, feodalt, borgerligt och kommunistiskt produktionssätt. Människors tänkande kan ofta förstås mot denna bakgrund, då den ekonomiska basen i samhället, "summan av produktionsförhållandena", stod i relation med den samhälleliga överbyggnaden, som refererade till de politiska, juridiska och medvetandemässiga förhållandena.[9] Dessa reste sig som en konsekvens från de rådande materiella maktförhållandena, och visar vad man kan säga är Marx version av idealismens roll i samhället.

Samhällsutveckling sker genom en social omvanling från en historisk epok till en annan. Detta beror enligt den "teknologiska historiesynen" på att produktionsförhållandena sätter käppar i hjulen för produktivkrafternas utveckling, vilket leder till stagnation som kan följas av social omvanling och revolution. "Klasskampssynen" menar att det istället är motsättningar i produktionsförhållandena mellan kapitalister och proletärer som leder till revolution.[10]Dessa revolutioner kommer dock inte av sig själva, utan måste föregås genom spridandet av ett sorts kommunistiskt medvetande. Denna konflikt skulle dock upphöra i den kommunistiska epok som skulle följa på revolutionen mot kapitalismen. Människor gör alltså sin egen historia, men dom föds in i omständigheter dom inte själva har valt. Denna historia kan studeras genom att analysera vilka dessa omständigheter faktiskt är.[11]

Innehåll

Kritik

Historiematerialismen har kritiserats både från liberalt (exempelvis Karl Poppers kritik om falsifierbarhet) och socialistiskt håll. Rudolf Rocker skrev i sin Anarcho-syndicalism (1938) om historiematerialismen:

Under the influence of this theory people came to regard the different forms of the state and all other social institutions as a 'juridicial and political superstructure' on the 'economic edifice' of society, and thought that they had found in that theory the key to every historic process. In reality every section of history affords us thousands of examples of the way in which the economic development of a country has been set back for centuries and forced into prescribed forms by particular struggles for political power.[12]

Han går vidare och tar Spanien som exempel på ett land där den ekonomiska utvecklingen var långt framåtskriden men avstannades av den kristna monarkins "triumf". Han menar att många fler exempel kan hittas där den politiska arenan har påverkat den ekonomiska strukturen mer än vice versa.

Se även

Referenser

Noter

 1. Månson, Per, Karl Marx - en introduktion. s. 57.
 2. Anders Boglind. Kapital, rationalitet och sammanhållning, s. 38
 3. Anders Boglind. Kapital, rationalitet och sammanhållning, s. 50
 4. Anders Boglind. Kapital, rationalitet och sammanhållning, s. 70
 5. Karl Marx. Den tyska ideologin, s. 133
 6. Anders Boglind. Kapital, rationalitet och sammanhållning, s. 71
 7. Anders Boglind. Kapital, rationalitet och sammanhållning, s. 67
 8. Anders Boglind. Kapital, rationalitet och sammanhållning, s. 66
 9. Anders Boglind. Kapital, rationalitet och sammanhållning, s. 68
 10. Anders Boglind. Kapital, rationalitet och sammanhållning, s. 68
 11. Anders Boglind. Kapital, rationalitet och sammanhållning, s. 73
 12. Rocker, Rudolf, Anarcho-syndicalism (1938), Phoenix Press, London

.Arnold Ljungdahl.Marxismens Världsbild,1947


Personliga verktyg