Kapitalet

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Den här artikeln ingår i serien om
Marxism
YoungerMarx.JPG
Litterära verk
Kommunistiska manifestet
Kapitalet
Louis Bonapartes
adertonde brumaire
Grundrisse
Den tyska ideologin
Ekonomisk-filosofiska
manuskript
Teser om Feuerbach
Sociologi och antropologi
Alienation  · Bourgeoisie
Exploatering
Ideologi · Kommunism
Proletariat  · Reifikation
Socialism
Varufetischism
Ekonomi
Arbetskraft
Marxistisk ekonomi
Produktionsmedel
Produktionssätt
Produktivkrafter
Mervärde
Förvärvsarbete
Historia
Klasskamp
Proletariatets diktatur
Proletär internationalism
Filosofi
Historisk materialism
Materialistisk dialektik
Analytisk marxism
Austro-marxism
Autonomism
Marxistisk feminism
Frihetlig marxism
Marxistiska teoretiker
Karl Marx  · Friedrich Engels
Karl Kautsky  · Georgij Plechanov
Rosa Luxemburg
Anton Pannekoek
Vladimir Lenin  · Lev Trotskij
Georg Lukács  · Guy Debord
Antonio Gramsci  · Karl Korsch
Jean-Paul Sartre
Louis Althusser
Med fler ...
Marxistisk teori
Projekt Arbetarrörelsen
Titelsidan

Kapitalet. Kritik av den politiska ekonomin, tysk titel Das Kapital, var Karl Marx viktigaste ekonomikritiska verk. Det första bandet utkom 1867 och senare (ofullständiga delar) redigerades och publicerades efter författarens död.

Innehåll

Om Marx projekt i huvuddrag

Marx försökte frigöra socialismen/kommunismen från moraliska och ideologiska trosläror och i stället grunda den i redan existerande eller framväxande materiella samhällsförhållanden.

De existerande kapitalistiska förhållandena var dock mycket mer komplexa än förkapitalistiska samhällen och krävde därför en alldeles särskild analys. För att lyckas med sitt projekt genomförde Marx en grundlig kritisk genomläsning av hela den klassiska politiska ekonomin (Smith, Ricardo m.fl.) samt producerade en rekonstruktion (se nedan) av begrepp som utvecklats inom denna tradition. Det marxitiska systemet var dock inte en ny politisk ekonomi utan, som verkets undertitel vittnar om, en kritik av ekonomin som sådan.


Marx syftade aldrig till att – i motsats till de politiska ekonomerna – föreslå någon särskild ekonomisk politik som till exempel frihandel eller protektionism, vare sig för proletariatet eller för bourgeoisien, utan istället påvisa det kapitalistiska produktionssättets inneboende och historiska utveckling mot sammanbrott. Det här sista har väldigt ofta missförståtts av både marxister och ickemarxister. Detta när man har sett på, eller närmare bestämt trott att Marx skulle ha sett på, ”ekonomin” som utgörande en särskild sfär (eller den ”viktigaste” sfären) i det kapitalistiska samhället. Tvärt om så vänder sig Marx emot ett sådant synsätt. För Marx var analysen av kapitalet en verklig analys av det kapitalistiska samhället, men utifrån en ekonomisk begreppsapparat. När Marx sålunda talar om det kapitalistiska produktionssättets förestående sammanbrott så är det inget annat än den sociala revolution som enligt Marx är den nödvändigt positiva utgången av kampen mellan klasserna – kampen mellan proletariat och bourgeoisie.

Rekonstruktion av begrepp och dialektikens plats i systemet

Reslutatet av Marx rekonstruktion av den politiska ekonomins begrepp är alla de olika begreppen, eller kategorierna, i Kapitalet, som till exempel abstrakt arbete, vara, penning, mervärde, konkurrens, profit etc. och deras förhållanden till varandra.

Som en följd av Kapitalets ofullständighet existerar en inkonsistens mellan bok ett och tre som har fått namnet transformationsproblemet. Problemet rör övergången från värden (uttryckta i samhälleligt nödvändigt abstrakt arbete) till priser (uttryckta i pengar) och har sysselsatt många teoretiker.

En annan fråga som rör kategorierna i Kapitalet och det teoretiska systemets uppbyggnad är vilken plats som Friedrich Hegel och dialektiken har i denna. En del menar att Marx blott har använt sig av Hegels systematik som ett framställningssätt och att detta inte har haft någon verklig betydelse för innehållet i verket. Andra lägger en mycket stor vikt vid Kapitalets dialektiska struktur, däribland Chris Arthur som i ett flertal arbeten har behandlat Marx relation till Hegel. Arthurs grundtanke är att den tyske filosofen Hegel (17701831), som Marx var starkt influerad av, själv hade upptäckt en verklig dialektisk rörelse i historien. Hegel tolkade denna dialektik som en egenskap hos historien själv och hela verklighetens rörelse. Enligt Arthur är det dock endast kapitalet som fungerar dialektiskt i Hegels mening. För att förstå kapitalets (inte Marx verk, men det existerande kapitalet) verkliga dialektiska karaktär krävs det enligt Arthur att man genomför en rekonstruktion av Hegels kategorier (i arbeten som Wissenschaft der Logik) liksom Marx tidigare hade rekonstruerat den politiska ekonomins begrepp.

Om böckerna I–IV

Marx själv hann endast ge ut det första bandet av Kapitalet (”Kapitalets produktionsprocess”). Bok II (”Kapitalets cirkulationsprocess”) och III (”Den kapitalistiska produktionens totalprocess”) gavs ut efter hans död av Friedrich Engels. Efter att också Engels hade dött redigerade Karl Kautsky det som Marx under titeln ”Till teorins historia” hade planerat som Kapitalets fjärde bok. (Det finns till exempel referenser till ”den fjärde boken” i delarna I–III.) Kautsky ville emellertid aldrig erkänna detta omfattande verk som en logisk del av Kapitalet och gav istället ut det separat under namnet ”Teorier om mervärdet”.

Utgivningar på svenska

På svenska finns Kapitalet I–III utgivna på Bo Cavefors bokförlag. Ett urval av ”Teorier om mervärdet” ingår i boken Skrifter i urval: Ekonomiska skrifter. Marx omfattande förarbete till Kapitalet, Grundrisse (”Grunddragen”) eller Rohentwurf, som skrevs 18571858 finns också det endast utgivet i urval. Detta under titlarna Grunddragen i kritiken av den politiska ekonomin samt Om förkapitalistiska produktionssätt.


Se även

Externa länkar

  1. REDIRECT Rilpedia:Problematiska kategorier/Amerikanska fotbollsspelare
Personliga verktyg