Eskilstuna

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Eskilstuna
Siffrorna avser orten
SWE-Map Rike.svg
Eskilstuna vapen.svg
Läge 59°22′N 16°31′O / 59.367, 16.517
Landskap Södermanland
Län Södermanlands län
Kommun Eskilstuna kommun
Församling Eskilstuna Fors och Eskilstuna Klosters församling
Folkmängd(2005) 60 185
Area(2005) 2 975 hektar
Befolknings- och arealfakta från SCB[1] (uppdaterad 10 maj 2008)

Eskilstuna är en tätort i Södermanland och centralort i Eskilstuna kommun i Södermanlands län, tidigare Eskilstuna stad. Igenom Eskilstuna rinner Eskilstunaån.

Innehåll

Historia

Två handelsplatser kallades under hednatiden för Tuna och Fors, och var då ett handelscentrum för Rekarnebygden, belägen där sjövägen från Mälaren upphörde och handelsvägen genom skogen till Hjälmarebygden vidtog. På 1000-talet blev handelsläget mindre förmånligt till följd av landhöjningen, som skapade nya fall vid Torsharg, idag Torshälla. Handelsplatsen hade nu fått anseende som en kristen huvudort genom den engelske missionärsbiskopen Eskils (efter sin död Sankt Eskil) verksamhet där. Detta tryggade dess fortbestånd, även sedan biskopssätet på 1100-talet flyttats till Strängnäs. Kring S:t Eskils gravkyrka (den gamla domkyrkan) i Eskilstuna, byggdes på 1100-talet Johannitordens svenska huvudkloster, vilket gav Eskilstuna betydelse som hantverksort. Vid reformationen indrogs klosteregendomarna, som gjordes till kungsgård, klosterbyggnaden revs, och istället uppfördes ett slott, Eskilstunahus, som var ett av Hertig Karls residens. Hertig Karl gynnade näringslivet i Eskilstuna, som han önskade göra till en industristad, särskilt för smide. Eskilstuna lämpade sig för detta genom sitt centrala läge i landet, närheten till Bergslagen, krafttillgången från fallen, kolskogarna i söder, och jordbruksproduktöverskottet från Rekarneslätterna i nordöst. Genom Eskilstuna kanal gav han orten sjöförbindelse. Eskilstuna vid tiden vanligen kallat Tunafors, hade vid denna tid spik- och vapensmedjor, såg- och mjölkvarnar, vadmalsväveri och liknande, men förvägrades stadsprivilegier till följd av närheten till Torshälla. Karl X Gustav, som bott i Eskilstuna, sökte emellertid där skapa en stor industristad, Karl Gustavs Stad, och utrustade livländaren från landskapet Svenska Livland Reinhold Rademacher med stora privilegier för ditflyttande av dennes verkstäder vid Kirkholm. Planerna genomfördes endast till en femtedel. Eskilstuna blev stad år 1659, alltså långt senare än många andra städer i landskapet som Nyköping, Södertälje och Strängnäs. Först 1833 förenades Eskilstuna och Karl Gustavs Stad till en enhet.

Eskilstunahus vid slutet av 1600-talet ur Suecia antiqua et hodierna

Eskilstuna växte och blev en av Sveriges viktigaste industristäder. Under 1970-talet hade dock Eskilstuna en kraftig tillbakagång då många industrier lades ner. Befolkningstillväxten har varit negativ under lång tid men i slutet av 1990-talet då Svealandsbanan mellan Valskog och Södertälje tillkom vände den åter. Idag överstiger inflyttningen utflyttningen. En bidragande faktor kan vara Mälardalens högskola samt läget i Mälardalen. Detta har gjort Eskilstuna till ett logistikcentrum. Planer har också funnits på att öka flygfraktstrafiken från Kjula Flygplats, belägen mellan Eskilstuna och Strängnäs.

Eskilstunas äldsta byggnad är Fors Kyrka vilken troligen härstammar från 1100-talet. Andra äldre byggnader är Rademachersmedjorna från 1600-talet, samt bebyggelsen längs Köpmangatan mellan Stadsparken och stadsdelen Tunafors.

Eskilstuna har alltid varit en viktig industristad och detta har synts genom historien. Det nuvarande Eskilstuna är ett resultat av flera olika samväxta samhällen; Gamla Staden med Fors kyrka, Fristaden, Karl Gustavs Stad, Kloster och Nyfors municipalsamhälle.

Industrier som genom olika epoker varit viktiga för Eskilstuna är Rademachersmedjorna, Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori (Nuvarande Saab Bofors Dynamics AB), Bolinder-Munktell (senare Volvo BM, nuvarande Volvo CE), August Stenman (senare ASSA) och CE Johansson (Mått-Johansson).

I Eskilstuna uppfördes under första världskriget ett av nio spannmålslagerhus vilka fungerade som beredskapslager för livsmedel. Lagerhuset i Eskilstuna revs på 1980-talet.

Eskilstunas invånarantal är numera uppe i ca 90 000 invånare. Daterat den 25 Januari 2009

Parker

 • Eskilsparken: Belägen i stadsdelen Söder anlades år 1914. Här finns många trädslag planterade, som som turkisk hassel, manna-ask, rödbladig skogslönn, blodbok, persisk ek, vitbladigt päron, vitbrokig rödask, hängask, rödblommig hästkastanj, blågran och coloradogran. Den för landsdelen ovanliga platanen finns också. Här finns även ett konstverk i form av Carl Eldhs "Flicka med gloria" från år 1953.
 • Hamnparken med Smörtorget: Trädplanteringssällskapet bekostade och anlade Hamnparken under åren 1883 – 1885. Här finns ett mångfald träd planterade bok, lind, lönn, pelarek, vitoxel blodbok och inte minst ett korkträd som inte ska förväxlas med korkeken.Del av parken överläts av sällskapet till staden år 1886 och resterande del 10 år senare. I överlåtelsen ingick också stadens första offentliga konstverk fontänen kallad ”Kvinna med ymnighetshorn ” Konstverket är daterat till 1897 och är utfört av bronserat gjutjärn.
  En del av parken innehåller även en minipark med perenner nya träd och belysning. Arbetet färdigställdes år 2005. Carl Eldh:s ”Dansen” ingår som en del i ombyggnationen.
 • Nybroparken: En ny park har skapats mellan Hamngatan och ån västerut. Genom anläggningen rinner en bäckfåra. Ombyggnaden av Hamngatan har belönats med Vackra Vägars Pris år 2002.
 • Rinmansparken: Intill Rinmansgymnasiet ligger Rinmansparken anlagd 1920 då under namnet Fristadsparken. Innan skolan byggdes låg det gamla epidemiska sjukhuset här och som gammal lasarettspark har parken ett artrikt trädbestånd bestående av alm, avenbok, rödbok, blodlönn, ek, kastanj lind, turkisk hassel med flera. När sjukhuset revs togs beslut att marken skulle vara orörd, men trots detta byggdes Rinmangymnasiet på platsen. Ett monument föreställande fristadsdirektören är hitflyttad 1942 från Fristadstorget och är en gåva från brukssocieteten till staden.
 • Rothoffsparken: Rothoffsparken ligger söder om Eskilstunaån i det nordvästra hörnet av centrala Eskilstuna. Parken härstammar ursprungligen från Reinhold Rademachers tillämningar i samband med att han etablerar sig i Eskilstuna på 1660-talet. På 1700-talet kom dock Fredrik Rothoffs att ta över området där han byggde en herrgård i karolinerstil 1786, han kom också att ge namnet till den engelska parken han anlade på området. Rothoffsparken är i stort oförändrad från denna tid och innehåller bla Karpdamm och en Kryddträdgård, i stort sett samtliga i Sverige växande lövträd finns också representerade i parken. Parken har blivit vald som en av Sveriges 10 vackraste parker 2004.
  Fredrik Rothoffs hus i karolinerstil revs på 1880-talet och ersattes av nuvarande hus, vanligen benämnd "Rothoffsvillan" trots att Rothoff var död långt före huset byggdes. Under större delen av 1800-talet av fram till 1966 ägdes parken och byggnaderna i parken av Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori. Rofhoffsvillan beboddes av VD och Tullgatan 6 av chefsingenjören, husen längs Hamngatan var arbetarbostäder.
  År 1966 köptes hela parken med byggnader av Eskilstuna kommun, under 1990-talet och framåt har byggnader sålts av och nu äger kommunen endast själva Rothoffsvillan. Övriga hus är privatvillor och bostadsrättsförening.
Klosters kyrka bakom stadsparken.
 • Stadsparken: Parken anlades år 1877 och omfattade på den tiden sex hektar. Stadsparken har idag ett omfatande uppväxt trädbestånd, samt öppna gräsytor, utbyggda parkvägar med sittplatser, blomsterrabatter, lekplatser och en fågeldamm. Parken delas av Nybron med Västergatan.
  En musikpaviljong, byggd 1943, fanns tidigare i parken och utnyttjades flitigt för underhållning av skiftande slag. Paviljongen förföll dock under senare år och revs hösten 2007. I Stadsparken finns även en sommarservering kallad Åbryggan. Tidigare har det också funnits en minigolfbana i anslutning till denna.
  Här finns ett fyrtiotal olika trädslag där lönn och lind dominerar. Bland övriga träd hittar vi cembratall, bok, hästkastanj, ek, prydnadskörsbär och olika björkarter. I parken finns också konstverk, bland annat originalskulpturen "Guds Hand" av Carl Milles.
 • Strömsholmen: Östra delen av Faktoriholmarna har haft många benämningar under årens lopp Fårkättelholmen en gammal benämning som förtäljer om fårbete på holmen. År 1867 beslutade stadsfullmäktige att arrendera ut holmen varvid namnet åter ändrades då till Havretäppan. År 1899 uppfördes ett värdshus, vilket stängdes och revs tidigt under 1950- talet.
  Under krigsåren 1940-45 stängdes Strömsholmen tillsammans med övriga faktoriholmar till förmån för rikets försvar. Hela Strömsholmen restaurerades i sin helhet tidigt 1980-tal och används idag som plats för olika typer av nöjesarrangemang. Nya träd och häckar planterades. Holmen var dock fortfarande svår att nå. Tillgängligheten och holmens värde förbättrades i samband med Hamngatans ombyggnad och en ny gångbro byggdes ungefär i samma läge som den gamla.

Stadsdelar, förorter, gator och broar

Stadsdelar:

 • Centrum/Fristaden
 • Nyfors
 • Tunafors
 • Gamla Staden
 • Norr
 • Brunnsbacken
 • Fröslunda
 • Råbergstorp
 • Lagersberg
 • Viptorp
 • Årby
 • Slagsta
 • Valhalla
 • Östermalm
 • Djurgården
 • Söder
 • Skogsängen
 • Snopptorp
 • Mesta
 • Borsökna
 • Ekeby
 • Lundby
 • Slottsbacken
 • Gredby
 • Flacksta
 • Brottsta
 • Stenby
 • Västermalm
 • Myrtorp
 • Eskilshem
 • Helgestahill
 • Måsta
 • Sahl
 • Skiftinge
 • Hagnestahill

Förorter:

Gator:

Broar:

Sverigefinnar

Eskilstunaån rinner igenom centrala Eskilstuna

Eskilstuna är en av de svenska orter som har störst sverigefinsk befolkning. I och med den lag om rätten att använda finska och meänkieli som trädde i kraft den 1 april 2000 fick fem kommuner i Norrbottens län, Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå, bli finska förvaltningsområden, där särskilda språkrättigheter gäller. År 2004 tillsattes en utredning för att analysera om det fanns förutsättningar att utvidga lagstiftningen om rätt att använda finska språket hos förvaltningsmyndigheter och domstolar till att gälla ett område inom Stockholms- och Mälardalsregionen där Eskilstuna skulle ingå.

Under hösten 2004 lämnade Eskilstuna kommun ett yttrande till "Utredningen om finska språket" där man ställer sig positiv till att ingå i ett utvidgat finskt förvaltningsområde och där lämnade man besked om sin beredskap att hantera ett förvaltningsområde för finska språket. I yttrandet beskrivs den service som redan kan ges på finska i de kommunala verksamheterna.

Idag finns en del information på finska på Eskilstuna kommuns webbplats. Ett eventuellt beslut om att göra Mälardalen - inklusive Eskilstuna - till finskt förvaltningsområde väntas under 2007. Omkring 10 000 personer bosatta i Eskilstunaområdet har finländska rötter. Huvuddelen är barn eller barnbarn till arbetskraftsinvandrare som kom till staden i slutet av 1960-talet. Av dessa omkring 10 000 invånare med rötter i Finland uppskattar, docent Eric De Geer vid Uppsala universitet, att cirka 80 % härstammar från den finskspråkiga folkgruppen i Finland (finnarna) och cirka 20 % härstammar från den svenskspråkiga folkgruppen i Finland (finlandssvenskarna). Den relativt höga andelen finlandssvenskar av invandrarna från Finland beror på att tröskeln att utvandra har varit på grund av språkfrändskapen lägre för dem än för deras landsmän finnarna.[2]

Kultur och nöje

Eskilstuna river.jpg

Museer

I Eskilstuna finns tio museer. Den 3 juni år 2006 nyinvigdes Eskilstuna konstmuseum efter en flytt till Munktellstaden i centrala Eskilstuna. Eskilstuna konstmuseum har på kort tid fått rykte om sig som ett av Sveriges bästa konstmuseer, främst inom design och konsthantverk, men även inom konst. Det har även funnits ett vapenmuseum och ett teatermuseum men dessa har tyvärr försvunnit ur stadsbilden.

Andra Sevärdheter

Musik

Rockbandet Kent kommer från Eskilstuna. Numera är de bosatta i Stockholm. Namnet på en av deras skivor, Hagnesta Hill, syftar på villaområdet Hagnestahill som ligger i nordöstra Eskilstuna. Även Jettie, Pain of Salvation och Yvonne kommer ifrån Eskilstuna. Under åren 1949-52 bodde ABBA-medlemmen Benny Andersson i Eskilstuna. En annan ABBA-medlem, Anni-Frid Lyngstad, är uppvuxen i Torshälla utanför Eskilstuna.

Kommunikationer

Busstrafik

Eskilstunas busstrafik går under namnet CityBussen. Stadsbussarna är gröna till färgen och körs av Veolia Transport sedan 2002, och deras avtal sträcker sig fram till år 2011 [3]. I Eskilstuna finns runt 70 bussar, varav 14 drivs på miljövänlig biogas[4]. Arbete pågår för att få busshållplatser i Eskilstuna så handikappanpassade som möjligt. Med bland annat upphöjd kantsten och asfalterade ramper ska människor med rullatorer, barnvagnar, rullstolar, med mera få det enklare att ta sig till bussen. Även synskadade får hjälp av taktila plattor och kontrastplattor.

CityBussen utgörs av 14 stycken linjer, varav linje 1 och 2 är de största, som oftast körs av ledbussar. Linje 2 (Torshälla-Centrum-Borsökna) förbinder Eskilstuna med tätorten Torshälla och linje 1 kör mellan Hällbybrunn och stadsdelen Skiftinge. Under speciella evenemang körs specialbussar. När Smederna har hemmamatcher körs exempelvis specialinsatta speedwaybussar. Samma sak gäller när det är travSundbyholms travbana.

CityBussarna beflaggas ofta med svenska flaggan under officiella flaggdagar.

Elever får varje år ett busskort från kommunen för att underlätta resa till och från skolan. På detta busskort får man resa 4 gånger per dag, inte nattbuss.

Järnväg

Vägar

Utbildning

Högskola

Gymnasiekolor

Kommunala

Friskolor

Högstadieskolor

 • Stålforsskolan
 • Skogstorpskolan
 • Skogsängsskolan
 • Slottsskolan
 • Sverigefinska skolan (Tidigare Norra Skolan)
 • Djurgårdsskolan
 • Odlarskolan (Tidigare Vårdgymnasiet)
 • Hammargärdets skola
 • Edvardslundsskolan
 • Tegelvikens skola
 • Fröslundaskolan
 • Lagersbergsskolan
 • Skiftingehusskolan
 • Ärstaskolan
 • Årbyskolan
 • Gökstensskolan
 • Internationella Engelska Skolan (Tidigare Nyforsskolan)
 • Slagstaskolan

Kända personer med anknytning till Eskilstuna

Kända svenskar födda och/eller uppvuxna/bosatta i Eskilstuna med omnejd.

Sport

Musik

Film/TV

Politik

Övrigt

Sport

Ett urval av händelser i Eskilstunas historia

1900-talet

 • 1902, december - Sveriges första elektriska brandbil levereras till staden, gjord efter ritningar av eskilstunabon, ingenjör Hadar Hallström och till ett pris av 10 000 kronor.[5]


2000-talet

 • Natten till den 25 februari 2009 så var det en stor brand på Quality Hotel Statt, vilket var en av dom största bränderna i Eskilstuna genom tiderna. [6]

Referenser

 1. Statistik från SCB: Tätorter; arealer, befolkning 2005
 2. Den finska närvaron i Mälarregionen, Mälardalens högskola
 3. Veolia Transport "Sörmlands län" Hämtat: 25 november 2008
 4. ”Miljösatsning med biogas”. Eskilstuna.se. http://www.eskilstuna.se/templates/Page____107269.aspx. Läst 21 mars 2009. 
 5. Aftonbladet, 15 december 1902
 6. Storbrand på hotell http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4498498.ab

Externa länkar

Personliga verktyg