Litteratur

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Denna artikel är en del i serien konst som består av följande delar:
Konstbegreppet
Konstarterna
Konstens historia
Konstverken
Konstnärerna

Litteratur är en samlingsbeteckning för texter, både nedskrivna och muntliga, som uppfyller vissa estetiska kriterier. Ordet litteratur kommer från latinets litteratura som i latinet används i tre betydelser: någonting skrivet, filologi eller lärdom eller vetenskap. Litteratura kommer av littera, som betyder bokstav.[1]

Under romantiken började litteratur betyda texter med vissa estetiska kvaliteter vilket ledde till att ordet blev synonymt med skönlitteratur.[2] Under de senaste decennierna har begreppet litteratur vidgats. Genregränserna har brutits ner av blandgenrer och författare har försökt komma ifrån det "finkulturella", subjektiva och fiktionalistiska.[2] Inom ämnet litteraturvetenskap studerar man nu även journalistik, talekonst och biografier.[2] Enligt litteraturkritikern Ezra Pound var litteratur "nyheter som förblir nyheter".

Litteratur återfinns numera tillgängligt att låna på bibliotek, till försäljning i bokhandlar och att läsa på internet. Det finns många priser och utmärkelser inom området litteratur, varav ett av de mest kända är Nobelpriset i litteratur.

Innehåll

Litteratur och dess typer

Litteratur är ett omfattande begrepp med vaga gränser mot åt ett håll vardagliga konversationer och åt ett annat håll andra typer av kultur. Några av de typer av skriftliga texter som ingår är:

Alla dessa typer kan delas in i flera undergrupper, bl.a. efter genre och målgrupp. Många författare har skrivit verk inom flera typer av litteratur. Det finns också verk av olika seriositet inom de olika typerna, även om vissa typer vanligtvis räknas som mer lättillgängliga och därmed mindre tillfredsställande.[3]

Litteraturvetenskap

Huvudartikel: Litteraturvetenskap

Litterturvetenskapen är den vetenskap som studerar de litterära texterna och hur de kommer till, utformas, sprids, mottas, verkar och värderas.[4] Under antiken studerades litteratur ur biografiska och språkliga perspektiv. Under renässansen återupptogs ämnet och blev mer historiskt inriktat. Under romantiken fördjupades det historiska intresset. Med positivismens började man alltmer se på psykologiska och biografiska aspekter av litteratur. Kring sekelskiftet utvecklades komparativ litteraturforskning som studerade förhållandet mellan olika kulturers litteratur, verkens relation till varandra, etc. Under efterkrigstiden tillkom ett stort antal inriktningar och den teoretiska basen för vetenskapen växte enormt. Bland annat tillkom litteratursociologi och litteraturdiktatik.

En lertavla med delar av Gilgamesheposet.

Litteraturens historia

Litteraturens historia är jämngammal med människans förmåga att kommunicera. De första litterära verken var muntliga och fördes vidare via muntlig tradering. Omkring 2100 f.Kr. - 2000 f.Kr. uppstod skriftspråket och nedteckningar på lertavlor av till exempel Gilgamesheposet har bevarats, och senare även verk på papyrus. Exempel på forntida kända bibliotek är Ashurbanipals bibliotek i Nineve och biblioteket i Alexandria. Den äldsta muntliga litteraturen, som vi fått den förmedlad, framfördes på vers, där rytm och rim hjälpte berättare att minnas. Genom att jämföra berättelser som vandrat olika vägar fram till nedtecknandet kan man se, att berättelerna hållit sig förvånansvärt oförändrade genom många led av tradenter. Dock är det mycket svårt att datera många av de äldsta verken.

Antikens litteratur

Huvudartikel: Grekisk litteratur

Den förste store författaren om militära strategier var Sun Tzu vars bok Krigskonsten fortfarande anses vara en del av den litterära kanon. Under 500-400-talet f.Kr. skrev Konfucius och Lao Zi filosofiska verk som är väsenskilda från de västerländska motsvarigheterna.

Homeros episka Illiaden och Odysseen räknas ibland som inledningen på den grekiska antiken. Bland de övriga författare som lämnat spår under antiken finns pjäsförfattaren Aiskylos som införde dialogen och därmed uppfann dramat, Sofokles som med sin pjäs Kung Oidipus inlemmade ironi i berättandet, Euripides som använde sina pjäser för att förslå samhällsförändringar, och Sapfo som kan sägas ha definierat den lyriska poesin.

Inom den del av litteraturen som numera kallas facklitteratur (tidigare fanns inga större skillnader mellan påhittat och dokumentärt material) införde Platon element av filosofi i sina skildringar av sin mentor Sokrates. Platons lärjunge Aristoteles utvecklade senare det vetenskapliga forskandet i litterär form och med sin Om diktkonsten utformade han en litterär teori som fortfarande används.

Latinsk litteratur

Huvudartikel: Latinsk litteratur

Mycket av den latiska litteraturen (omkring 100 f.Kr till omkring 500 e.Kr.) var varitioner på de teman som antikens greker utformade. Nytt var dock Horatius införande av satiren som retoriskt grepp och Juvenalis utvecklade satiren till att bli ett vapen. Under 100-talet e.Kr. kom Nya testamentet som blev en mycket inflytelserik text under närmare 2000 år.

Romantikens litteratur

Det råder stor osäkerhet om vilken som är den första romanen. Några av de verk som nämnts är Don Quijote av Cervantes (från 1605) och Genji monogatari av Murasaki Shikibu (från omkring 1010).

Olika historiska perioder har betonat olika delar hos litteraturen. Tidiga verk hade ofta religiösa eller didaktiska syften, såsom i medeltidens mysteriespel. Från och med medeltiden har romantiken använt sig av exotism och känslor som viktiga inslag. Upplysningen innebar ett ökat antal nationalistiska episka verk och filosofiska traktat. Under 1800-talet inleddes en era av realism och naturalism för att undersöka vad som var verkligt. 1900-talet innebar större betoning på symbolism och psykologiska insikter i rollfigurerna.

Indelning av litteratur

Litteratur brukar numera delas in i två större delar: skönlitteratur (fiktion, med påhittat innehåll) och facklitteratur (som ska vara dokumentär). Den uppdelning är historiskt sett relativt ny, och de första verken är svåra för litteraturforskare och historiker att avgöra sanningshalten i.

Sedan antiken har litteraturen även indelats i genrer, där tragedier, komedier och dramer/pjäser var de första. Också Science Fiction, fantasy och alternativhistoria.

I dagens bokhandlar finns flera underavdelningar: deckare / thrillers, böcker riktade till barn och tonåringar, poesi, journalistiska verk, m.fl.

Se även

Referenser

Källor

Artikeln är, helt eller delvis, en översättning från en annan språkversion av Wikipedia.

Noter

  1. Nationalencyklopedin. 
  2. 2,0 2,1 2,2 Nationalencyklopedin. 
  3. Strouf, Judie LH: "Literature lover's Book of Lists", Josey Bass, San Francisco [1998] "Literary Pyramid", (engelska), sid. 3. ISBN 0-7352-0121-8. 
  4. Nationalencyklopedin. 

Externa länkar

Litteratur

Libri books2.jpg Litteratur Open book nae 02.svg
Litteratur | Litteraturår | Litteraturpriser

Författare | Listor över författare | Litteraturportalen

Personliga verktyg