Drama

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Claudio anklagar Hero. Målning av en scen ur William Shakespeares Mycket väsen för ingenting.
För staden Drama, se Drama (stad).

Drama är en av de tre litterära huvudgenrerna, en berättelseprosa eller vers som följer en eller flera personer, och som regel är tänkt att sättas upp som ett skådespel på en teater eller som ett tv-drama. De andra litterära genrerna är epik och lyrik.

De äldsta dramerna man känner till, kommer från antikens Grekland. Dramerna var indelade i undergenrerna tragedier och komedier, och innehöll körpartier och recitativ.

Drama kan också vara en benämning på en pedagogisk eller kommunikativ process där man i grupp använder sig av fiktiva rollspel eller lekar för att utveckla personen eller gruppen. En dramapedagog är särskilt utbildad för att arbeta med drama. Drama är ingen ny företeelse. Redan på 300-talet f. Kr förekom lek och dramatisering i undervisningen. Lärare har i århundraden använt drama som medel i undervisningen. Ordet drama härleds från grekiska ordet dráo som betyder handling. Drama kan också härledas från det grekiska verbet dramein som tolkas som ”att åskådliggöra genom handling”. Just handlingen är centralt i drama. Att dramatisera innebär att man gestaltar en fiktiv handling med hjälp av roller och rollspel. I drama används övningar och uttrycksformer som även tillämpas i teatern. Men i drama används dessa i ett pedagogiskt syfte snarare än ett konstnärligt. Förenklat sett kan man beskriva skillnaden att teater handlar om en kommunikation mellan skådespelare och publik medan drama handlar om deltagarnas upplevelse.

Riksförbundet Auktoriserade Dramapedagoger (RAD) använder följande beskrivning: ”Drama är upplevelsens pedagogik som tar med hela människan i en lärande process.

Drama är en konstnärlig och pedagogisk arbetsform där lekar, gruppövningar, rollspel och olika teaterformer ingår. I exempelvis rollspel återskapas situationer från det dagliga livet. Genom att pröva olika roller kan en ökad förståelse för andra människor utvecklas.

Drama utgår ifrån varje grupps och dess deltagares förutsättningar, intressen och sociala verklighet".

Drama finns inte som ett obligatoriskt ämne i grundskolan. Däremot finns ämnet rörelse och drama som ämne i specialskolan för döva och hörselskadade. Drama används ibland inom andra ämnen som en metod för att levandegöra undervisningen. Drama kan även finnas som lokal kurs i form av elevens val eller skolans val.

Inom film avser man med drama oftast en genre av spelfilm, så kallad dramafilm.

Se ävenPersonliga verktyg