Motståndsrörelse

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Motståndsrörelse är en term med något olika innebörder men generellt avses en mer eller mindre välorganiserad sammanslutning av personer som verkar mot något, med eller utan våld som metod.

Innehåll

Situationer

Som exempel på situationer där motståndsrörelser kan uppstå kan nämnas

  • ockupation av hela eller en del av en stats territorium av en annan stat (moståndsrörelsen består då framför allt av den ockuperade statens egna medborgare vilka med våld som medel söker motverka ockupationsmaktens syften i avsikt att befria sitt eget territorium. Ofta samarbetar motståndsrörelsen med ockupationsmaktens motståndare, om sådan finns)
  • statsmakten eller dess representanter står för en åsikt, åtgärd eller ett beslut som inte delas av en grupp av statens egna invånare, vilka bildar eller deltar i en motståndsrörelse avsedd att förhindra eller försvåra åtgärden.

Stöd

Motståndsrörelser kan erhålla stöd i juridisk, ekonomisk, moralisk och/eller materiell form från andra stater, allianser av stater eller organisationer i andra stater än den i vilken motståndsrörelsen verkar. Deltagare i motståndsrörelse kan verka från annan stat än den motståndsrörelsen avser.

Rättslig status

Folkrättsligt sett regleras deltagande i motståndsrörelser i väpnade konflikter inte av Genèvekonventionerna i de fall motståndsrörelsens deltagare anses utgöra kombattanter men de skyddas naturligtvis (som alla människor) av folkrättens förbud mot tortyr, summarisk avrättning osv. FN:s generalförsamling slog 1973 fast i resolution 3070 [1] att alla folk har rätt att, med alla till buds stående medel (inklusive väpnad kamp) göra motstånd mot koloniala regimer, utländsk ockupation och andra former av utländskt förtryck. Denna rättighet bekräftades senare i resolution A/RES/42/22 [2] 1987, alla folk har rätt att göra motstånd mot utländska ockupationstyrkor och rasistiska regimer i enlighet med principerna i FN-stadgan om allas rätt till frihet, självständighet och självbestämmande. Dessa motståndsrörelser erhåller dessutom rätt att söka stöd utomlands för sin sak.

Politiska konsekvenser

Deltagare i motståndsrörelse i en ockuperad stat kan komma i ledande politisk ställning i sin egen stat efter befrielsen av staten ifråga.

Historik

Motståndsrörelser har i princip funnits så länge det funnits ockupationsmakter, antikens seloter (ofta stämplade som de första terroristerna) som kämpade mot Romarrikets ockupation kan ses som ett tidigt exempel. Väpnade motståndsrörelser är ofta gerillarörelser och ordet gerilla ("litet krig") myntades under den spanska befolkningens kamp mot de franska ockupationstrupperna under napoleonkrigen. Repressalier från ockupationsmakten är ofta våldsamma till exempel så avrättades 35 000 serber som hämnd för motståndsrörelsens aktioner under ockupationen av Serbien under första världskriget [3] och cirka 1 500 personer dog genom israeliska bombningar av Gaza under några veckor i slutet av 2008 och början av 2009, efter att södra Israel beskjutits av tusentals raketer från Gaza i flera veckors tid.

Ett urval deltagare i motståndsrörelser

Personer som blev politiska ledare

Personer som fick betala med sina liv

Personer som gjorde andra karriärer efter motståndet

  • Jan Karski, Polen, redogjorde under andra världskriget för tyska brott begångna i Polen under andra världskriget. Sedermera akademiker och forskare i USA.
  • Edith Piaf

Se även

Personliga verktyg