Rättegångsbalken

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Rättegångsbalken var en av nio balkar i 1734 års lag. I Sverige antogs en ny rättegångsbalk år 1942. Den trädde sedan i kraft den 1 januari 1948.

I Finland är den fortfarande gällande rätt, även om den reviderats kraftigt för att anpassas till moderna förhållande; författningsnumret är 1.1.1734/4.

Rättegångsbalken innehåller alla grundläggande bestämmelser för rättegångar i såväl tvistemål som brottmål i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen.

Rättegångsbalken i Sverige är indelad i sju avdelningar, vilka i sin tur är uppdelade på 59 kapitel.

Innehåll

Första avdelningen

Om domstolsväsendet

 • 1 Kap. Om allmän underrätt.[1]

Tingsrätt är allmän underrätt och första domstol, det vill säga första instans, i alla allmänna mål och domstolsärenden. Dess territoriella område betecknas domkrets. Det är Sveriges riksdag som bestämmer indelningen i domsagor. Här finns lista över alla domsagor.[2] Individuell sökning kan ske här.[3] Allmänna domstolar handlägger brottmål och tvister, som inte handläggs av specialdomstolarna.

För en enskild arbetstagare som inte är medlem i eller inte har stöd av någon facklig organisation gäller att talan ska väckas vid tingsrätt. Detsamma gäller en arbetsgivare som inte har stöd av en arbetsgivarorganisation.

Om en part är missnöjd med tingsrättens dom i ett arbetsrättsligt mål kan överklagande ske till arbetsdomstolen.

I tingsrätt ska det finnas lagman. Denne kan i vissa fall vara gemensam lagman med länsrätten om de finns på samma ort.

I tingsrätt ska även finnas en eller flera rådmän och ibland en eller flera chefsrådmän.

Lagman, chefsrådman och rådman skall vara lagfarna.

Tingsrätt får vara delad i avdelningar. Ordförande på avdelning är lagmannen eller en chefsrådman.

Vid tingsrätt ska det finnas ett kansli, som hålls öppet för allmänheten på bestämda tider.[4]

Tingsrätten ska vid huvudförhandling i brottmål bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän.[5]

 • 2 Kap. Om hovrätt [6]
 • 3 Kap. Om högsta domstolen[7]
 • 4 Kap. Om domare[8]
 • 5 Kap. Om offentlighet och ordning m.m. vid domstol[9]
 • 6 kap. Om registrering av uppgifter och handlingar[10]
 • 7 Kap. Om åklagare och om jäv mot anställda inom polisväsendet m.fl.[11]
 • 8 Kap. Om advokater[12]
 • 9 Kap. Om straff, vite och hämtning[13]

Andra avdelningen

Om rättegången i allmänhet

I. Om rättegången i tvistemål

 • 10 Kap. Om laga domstol[14]
 • 11 Kap. Om part och ställföreträdare[15]
 • 12 Kap. Om rättegångsombud[16]
 • 13 Kap. Om föremål för talan och talans väckande[17]
 • 14 Kap. Om förening av mål och tredje mans deltagande i rättegång[18]
 • 15 kap. Om kvarstad m.m.[19]
 • 16 Kap. Om omröstning[20]
 • 17 Kap. Om dom och beslut[21]
 • 18 Kap. Om rättegångskostnad[22]

II. Om rättegången i brottmål

 • 19 Kap. Om laga domstol[23]
 • 20 Kap. Om rätt till åtal och om målsägande [24]
 • 21 Kap. Om den misstänkte och hans försvar[25]
 • 22 Kap. Om enskilt anspråk i anledning av brott[26]
 • 23 Kap. Om förundersökning[27]
 • 24 Kap. Om häktning och anhållande[28]
 • 25 Kap. Om reseförbud och anmälningsskyldighet[29]
 • 26 kap. Om kvarstad[30]
 • 27 kap. Om beslag, hemlig teleavlyssning[31]
 • 28 Kap. Om husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning[32]
 • 29 Kap. Om omröstning[33]
 • 30 Kap. Om dom och beslut[34]
 • 31 Kap. Om rättegångskostnad[35]

III. Gemensamma bestämmelser

 • 32 Kap. Om frister och laga förfall[36]
 • 33 Kap. Om inlaga i rättegång och om delgivning[37]
 • 34 Kap. Om rättegångshinder[38]

Tredje avdelningen

Om bevisning

 • 35 Kap. Om bevisning i allmänhet[39]
 • 36 Kap. Om vittne[40]
 • 37 kap. Om förhör med part och med målsägande som inte för talan[41]
 • 38 Kap. Om skriftligt bevis[42]
 • 39 Kap. Om syn[43]
 • 40 Kap. Om sakkunnig[44]
 • 41 Kap. Om bevisning till framtida säkerhet[45]

Fjärde avdelningen

Om rättegången i underrätt

I. Om rättegången i tvistemål

 • 42 kap. Om stämning och förberedelse och om avgörande av mål utan huvudförhandling[46]
 • 43 Kap. Om huvudförhandling[47]
 • 44 kap. Om parts utevaro m. m.[48]

II. Om rättegången i brottmål

 • 45 kap. Om väckande av allmänt åtal, om förberedelse och om avgörande av mål utan huvudförhandling[49]
 • 46 Kap. Om huvudförhandling i mål, vari allmänt åtal föres[50]
 • 47 Kap. Om väckande av enskilt åtal och huvudförhandling i mål, vari sådant åtal föres[51]
 • 48 Kap. Om strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot[52]

Femte avdelningen

Om rättegången i hovrätt

 • 49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd[53]
 • 50 kap. Om överklagande av domar i tvistemål[54]
 • 51 kap. Om överklagande av domar i brottmål[55]
 • 52 Kap. Om överklagande av beslut[56]
 • 53 Kap. Om mål som tas upp omedelbart[57]

Sjätte avdelningen

Om rättegången i högsta domstolen

 • 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd[58]
 • 55 kap. Om överklagande av domar[59]
 • 56 kap. Om överklagande av beslut och om hänskjutande av prejudikatfrågor[60]
 • 57 Kap. Om mål som tas upp omedelbart[61]

Sjunde avdelningen

Om särskilda rättsmedel

 • 58 Kap. Om resning och återställande av försutten tid[62]
 • 59 Kap. Om klagan över domvilla m.m.[63]

Fotnoter

 1. 1 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 2. Lista över Sveriges domsagor
 3. Domstolsverkets söktjänst http://www.dom.se/templates/DV_ContactSearch____518.aspx
 4. https://lagen.nu/1942:740#K1P2
 5. https://lagen.nu/1942:740#K1P3b
 6. 2 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 7. 3 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 8. 4 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 9. 5 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 10. 6 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 11. 7 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 12. 8 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 13. 9 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 14. 10 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 15. 11 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 16. 12 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 17. 13 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 18. 14 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 19. 15 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 20. 16 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 21. 17 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 22. 18 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 23. 19 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 24. 20 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 25. 21 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 26. 22 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 27. 23 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 28. 24 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 29. 25 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 30. 26 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 31. 27 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 32. 28 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 33. 29 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 34. 30 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 35. 31 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 36. 32 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 37. 33 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 38. 34 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 39. 35 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 40. 36 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 41. 37 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 42. 38 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 43. 39 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 44. 40 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 45. 41 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 46. 42 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 47. 43 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 48. 44 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 49. 45 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 50. 46 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 51. 47 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 52. 48 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 53. 49 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 54. 50 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 55. 51 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 56. 52 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 57. 53 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 58. 54 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 59. 55 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 60. 56 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 61. 57 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 62. 58 kap. rättegångsbalken (1942:740)
 63. 59 kap. rättegångsbalken (1942:740)

Externa länkar

Personliga verktyg