Tvistemål

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Tvistemål är den juridiska benämningen på den typ av mål då allmän domstol handlägger och avgör en tvist där två eller flera parter inte kan komma överens. Den som väcker talan mot någon i ett tvistemål betecknas kärande, motparten betecknas svarande.

Några av de vanligaste tvisterna är tvist om pengar, konsumenttvister och tvist inom familjen.

Tvistemålen delas in i dispositiva och indispositiva mål. Trots att begreppsparet är vanligt i förarbeten, domar och doktrin används det inte i lagtext. Rättegångsbalken urskiljer de dispositiva tvistemålen på så sätt att om saken är sådan, att förlikning är tillåten, vilket omfattar i stort sett hela förmögenhetsrätten så är målet dispositivt.

Motsatsvis är indispositiva mål sådana som inte får förlikas. I dessa mål anser sig staten ha ett sådant intresse i själva sakfrågan att en enskild part inte kan avgöra tvisten. Ett exempel på detta är äktenskapsskillnad. Även om part efter stämning yrkar detta så är det endast en domstol som kan besluta. Ett annat exempel är adoption. I Sverige beslutas en adoption av tingsrätten efter ansökan av den eller de parter som vill adoptera. Domstolen prövar om den tilltänkta adoptionen är lämplig. Yttrande från socialnämnd tas alltid in i ärendet. Om barnet kommer från ett utomnordiskt land inhämtas också yttrande från Migrationsverket.

Se även

Externa länkar

[1] Tvistemål


Personliga verktyg
På andra språk