Specialdomstol

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Rättsinstanser
i Sverige
Allmänna domstolar:

  Tingsrätt
  Hovrätt
  Högsta domstolen


Förvaltningsdomstolar:

  Länsrätt
  Kammarrätt
  Regeringsrätten


Specialdomstolar:

  Arbetsdomstolen
  Marknadsdomstolen
  Miljödomstol
  Migrationsdomstol
  Hyresnämnd
  Arrendenämnd
  Fastighetsdomstol
  Patentbesvärsrätten
  Tryckfrihetsdomstol


Skiljenämnd

Se även:

  Rättsväsen
  Domstol


Specialdomstol är en domstol som endast dömer i en eller ett fåtal förekommande mål- eller ärendetyper.

Innehåll


I Sverige finns för närvarande följande specialdomstolar:

Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen ligger i Stockholm och är inte knuten till någon annan domstol. Arbetsdomstolens beslut får inte överklagas.

Arbetsdomstolen prövar olika sorters tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare samt överklaganden från tingsrätten om arbetstvisten inletts där (gäller arbetstagare som inte är fackligt anslutna).

Marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen ligger i Stockholm och är inte knuten till någon annan domstol. Marknadsdomstolens beslut får inte överklagas.

Marknadsdomstolen handlägger mål gällande frågor om olika former av marknadsföring har skett på ett riktigt sätt samt överklaganden av beslut från tingsrätten gällande konkurrensmål. Privatpersoner kan inte väcka talan i marknadsdomstolen utan endast näringsidkare, Konsumentombudsmannen och vissa sammanslutningar av näringsidkare/konsumenter.

Miljödomstolar samt Miljööverdomstolen

Det finns fem miljödomstolar i landet och dessa är knutna till tingsrätterna i Umeå, Östersund, Nacka, Vänersborg och Växjö. Miljödomstolen i Umeå har verksamhet också i Luleå. Miljööverdomstolen är knuten till Svea hovrätt. Miljööverdomstolens beslut kan i vissa fall, men inte alla, överklagas till Högsta domstolen.

Miljödomstolarna handlägger mål och ärenden gällande bland annat tillstånd till vattenverksamhet tillstånd till miljöfarlig verksamhet och andra miljöskyddsfrågor, frågor om hälsoskydd, naturvård, renhållning, farligt avfall samt skadestånds- och ersättningsfrågor med miljöanknytning.

Migrationsdomstolar samt Migrationsöverdomstolen

Det finns tre migrationsdomstolar i landet och dessa är knutna till Länsrätten i Stockholms län, Länsrätten i Göteborg samt Länsrätten i Skåne län. Migrationsöverdomstolen är knuten till Kammarrätten i Stockholm. Migrationsöverdomstolens beslut får inte överklagas.

Migrationsdomstolarna handlägger överklaganden av beslut från Migrationsverket samt Rikspolisstyrelsen gällande utlänningars rätt till vistelse i landet med mera, samt gällande ansökningar om svenskt medborgarskap.

Hyresnämnd

Arrendenämnd

Fastighetsdomstolar

Det finns minst en fastighetsdomstol i varje län. Domstolen är en del av tingsrätten i residensstaden. Därtill finns sådana domstolar vid tingsrätterna i Mariestad, Vänersborg, Eskilstuna och Sundsvall. Fastighetsdomstolars beslut kan överklagas till den hovrätt som respektive tingsrätt sorterar under.

Fastighetsdomstolarna handlägger fastighetsbildningsmål, expropriationsmål, tomträttsmål och vissa övriga mål med fastighetsrättslig anknytning.

Patentbesvärsrätten

Se patentbesvärsrätten.

Tryckfrihetsdomstol


Personliga verktyg
På andra språk