Ideell förening

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Ideell förening är enligt svensk associationsrätt en juridisk person under förutsättning att den bildats av

  • tre personer
  • antagit kompletta stadgar
  • valt styrelse och revisorer.

Registrering är inte nödvändig till skillnad från vad som gäller för ekonomisk förening.

I Sverige saknas lagstiftning om ideella föreningar på grund av tyst motstånd från fackföreningar, LO och idrottsföreningar. Därför har de lagförslag som framförts ej blivit antagna.

Ideella föreningar kan delas in i två grupper;

  • de som syftar till att främja medlemmarnas ekonomiska intresse och
  • föreningar med annat syfte.

En ideell förening som syftar till att främja medlemmarnas ekonomiska intresse får inte göra detta genom ekonomisk verksamhet.

Exempel på ideella föreningar vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse är fackföreningar och Skattebetalarnas förening. Även om dessa föreningar syftar till att främja medlemmarnas ekonomiska intresse så sker detta inte genom ekonomisk verksamhet utan genom juridisk hjälp, opinionsbildning etcetera. Om en förening med sådant syfte likväl ägnar sig åt ekonomisk verksamhet, kan den betraktas som en oregistrerad ekonomisk förening. En oregistrerad ekonomisk förening uppfyller inte kraven för att vara ett rättssubjekt varvid medlemmar och styrelse kan bli personligt ansvariga för föreningens skulder och åtaganden.

En ideell förening som har ett annat syfte än att främja medlemmarnas ekonomiska intresse kan ägna sig åt ekonomisk verksamhet. Ett exempel på det är en idrottsförening som bedriver olika former av ekonomisk verksamhet, som att exempelvis ta inträde och driva servering. Då syftet med idrottsverksamhet är att betrakta som ideellt är en idrottsförening inte att betrakta som en ekonomisk förening.

För att betraktas som ideell förening ska sammanslutningen ha antagit stadgar av viss fullständighet och ha utsett styrelse. Detta får till följd att föreningen blir juridisk person och får rättskapacitet, det vill säga kan äga egendom, klaga, söka, kära och svara inför domstol samt ingå avtal som är bindande för föreningen. För föreningens skulder svarar i normalfallet endast föreningens egna tillgångar. Så länge styrelsen ej begått något fel så är den inte betalningsskyldig för inköp som gjorts för föreningens räkning.

Det finns som nämnts ingen speciell lag som reglerar ideella föreningar, utan annan lag och praxis tillämpas på dem. Det finns inte heller något obligatoriskt register över ideella föreningar. Eftersom en ideell förening är en egen juridisk person så kan den ansöka om organisationsnummer hos Skatteverket. Organisationsnummer inverkar dock inte på föreningens rättskapacitet.

Innehåll

Skatteregler i Sverige

Skattereglerna för ideella föreningar skiljer sig beroende på föreningens syfte och verksamhet. Skatteverket kallar de föreningar som drivs på idealistisk grund för allmännyttiga ideella föreningar, vilket gör att föreningen är skattemässigt gynnade (i praktiken betalar man ingen skatt på sin vinst).

En ideell förening är bokföringsskyldig om den

En ideell förening som inte behöver avsluta räkenskaperna med en årsredovisning och vars nettoomsättning normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor får bokföra enligt kontantmetoden. Kontantmetoden får användas om föreningen endast har ett mindre antal fakturor och dessa inte uppgår till avsevärda belopp. Kontantmetoden innebär att man får vänta med att bokföra affärshändelsen tills betalning sker. Vid räkenskapsårets utgång ska dock alla obetalda fordringar och skulder bokföras.

Ideologisk förankring

Svenskt föreningsliv har traditionellt sin grund i olika folkrörelser. De folkrörelser som historiskt sett betytt mest för framväxten av de ideella föreningarna är arbetarrörelsen, väckelserörelsen och nykterhetsrörelsen. Idag finns det även ideella föreningar inom idrottsrörelsen, scoutrörelsen, fredsrörelsen, gayrörelsen, studentrörelsen, hembygdsrörelsen, globala rättviserörelsen, kvinnorörelsen, körsångsrörelsen, och miljörörelsen. Det finns också ideella föreningar utanför dessa rörelser, främst välgörenhetsorganisationer, ordenssällskap och invandrarorganisationer.

Noter

  1. http://www.skatteverket.se/fordigsomar/forening/bokforingsskyldighetforideellaforeningar.4.18e1b10334ebe8bc8000697.html

Se även

Personliga verktyg