Ekonomisk förening

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Ekonomisk förening är i Sverige en förening vars mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar

 1. som konsumenter eller andra förbrukare,
 2. som leverantörer,
 3. med egen arbetsinsats,
 4. genom att begagna föreningens tjänster, eller
 5. på annat liknande sätt.[1]

Innehåll

Bildande

Bildande och styrning av ekonomiska föreningar regleras i föreningslagen.[2]

En ekonomisk förening ska ha minst tre medlemmar. Medlemmarna ska anta stadgar samt välja styrelse och revisorer.[3]

Föreningens stadgar ska ange

 1. föreningens firma,
 2. den ort i Sverige där föreningens styrelse ska ha sitt säte,
 3. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,
 4. den insats med vilken varje medlem ska delta i föreningen, hur insatserna skall fullgöras samt i vad mån en medlem får delta i föreningen med insats utöver vad han är skyldig att delta med,
 5. för det fall att regelbundna eller på särskilt beslut om uttaxering beroende avgifter till föreningen ska förekomma, avgifternas belopp eller de högsta belopp till vilka de får bestämmas,
 6. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter, tiden för deras uppdrag samt, om någon av dem skall utses på annat sätt än som anges i denna lag, hur det i så fall skall ske,
 7. för det fall att fullmäktige ska finnas, deras befogenhet, hur de skall utses och tiden för deras uppdrag,
 8. inom vilken tid och hur föreningsstämma ska sammankallas samt hur andra meddelanden skall bringas till medlemmarnas eller fullmäktiges kännedom,
 9. vilka ärenden som skall förekomma på ordinarie stämma,
 10. vilken tid föreningens räkenskapsår ska omfatta,
 11. grunderna för fördelning av föreningens vinst samt hur man skall förfara med föreningens behållna tillgångar när föreningen upplöses, samt
 12. för det fall att förlagsinsatser eller insatsemission ska förekomma, vad som skall gälla för dessa.[4]

Utmärkande för ekonomisk förening

För en ekonomisk förening är utmärkande att den uppfyller särskilda villkor i fråga om

Detta gäller till skillnad mot till exempel en ideell förening där inga normalt vinstintressen förekommer.

Registrering för att bli juridisk person

En ekonomisk förening ska för att bli juridisk person registreras hos Bolagsverket, vilket medför att den kan den förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.[8]

Föreningen ska anmälas för registrering senast sex månader efter det att beslut fattades om att bilda den.[9]

Ekonomiska förpliktelser

För en ekonomisk förenings förpliktelser svarar endast föreningens tillgångar. I tillgångarna inräknas insatser och avgifter som har förfallit till betalning, även om de ännu inte har betalts.[10]

Ledning

En ekonomisk förening ska ha en styrelse med minst tre ledamöter.[11]

I större föreningar med med mer än 200 anställda ska en verkställande direktör utses.[12]

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Verkställande direktören skall ha hand om den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.[13]

Inom styrelsen skall en av ledamöterna vara ordförande.[14] Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.[15]

Föreningsstämma

Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämman.

Varje medlem har en röst, om inte annat anges i stadgarna.[16] Varje medlem har en röst, om inte annat anges i stadgarna.

Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Vid sådan stämma skall styrelsen lägga fram

 • årsredovisningen och
 • revisionsberättelsen samt, i moderförening, *koncernredovisningen och
 • koncernrevisionsberättelsen.

Vid stämman skall beslut fattas

 1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i moderförening, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt
 4. i andra ärenden som ankommer på stämman enligt denna lag eller stadgarna.[17]

Medlemmar

Medlemmarna ska vara mer eller mindre aktiva själva såsom konsumenter eller producenter, till exempel genom egen arbetsinsats.

Särskilda former av ekonomiska föreningar

Ekonomiska föreningar drivs ofta som företag snarare än som föreningar. Det går att starta och registrera en ekonomisk förening på mer vardaglig basis, till exempel för stora gemensamma inköp av basvaror.

En särskild form av ekonomisk förening är bostadsrättsföreningen. En kooperativ hyresrättsförening är ännu ett exempel på en ekonomisk förening.

Särskilt inom jord- och skogsbruk har producentkooperativa ekonomiska föreningar varit framgångsrika i Sverige. På jordbrukssidan är till exempel de största mejerierna (till exempel Arla Foods, Skånemejerier och Milko) och slakterierna (till exempel Swedish Meats) ekonomiska föreningar medan det på skogssidan finns skogsägarföreningar i hela landet.

Noter

 1. https://lagen.nu/1987:667#K1P1
 2. https://lagen.nu/1987:667#K10
 3. https://lagen.nu/1987:667#K2P1
 4. https://lagen.nu/1987:667#K2P2
 5. https://lagen.nu/1987:667#K3
 6. https://lagen.nu/1987:667#K7
 7. https://lagen.nu/1987:667#K10
 8. https://lagen.nu/1987:667#K1P2
 9. https://lagen.nu/1987:667#K2P3
 10. https://lagen.nu/1987:667#K1P3
 11. https://lagen.nu/1987:667#K6
 12. https://lagen.nu/1987:667#K6P3
 13. https://lagen.nu/1987:667#K6P6
 14. https://lagen.nu/1987:667#K6P8
 15. https://lagen.nu/1987:667#K6P9
 16. https://lagen.nu/1987:667#K7P1
 17. https://lagen.nu/1987:667#K7P4

Se även

Personliga verktyg