1 Kor 16

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

1917
1: Vad nu angår insamlingen till de heliga, så mån I förfara på samma sätt som jag har förordnat för församlingarna i Galatien.

2: Var och en av eder må spara ihop vad han får tillfälle till, och på första dagen i var vecka må han lägga av detta hemma hos sig, så att insamlingen icke göres först vid min ankomst.
3: Men när jag kommer, skall jag sända åstad de män som I själva pröven vara lämpliga, med brev till Jerusalem, för att där frambära eder kärleksgåva.
4: Och om saken befinnes vara värd att också jag reser, så skola de få åtfölja mig.
5: Jag tänker nämligen komma till eder, sedan jag har farit genom Macedonien. Ty Macedonien vill jag allenast fara igenom,
6: men hos eder skall jag kanhända stanna något, möjligen vintern över, för att I därefter mån hjälpa mig till vägs, dit jag kan vilja begiva mig.
7: Jag vill icke besöka eder nu strax, på genomresa, ty jag hoppas att någon tid få stanna hos eder, om Herren så tillstädjer.
8: Men i Efesus vill jag stanna ända till pingst.
9: Ty en dörr till stor och fruktbärande verksamhet har öppnats för mig; jag har ock många motståndare.
10: Men när Timoteus kommer, så sen till, att han utan fruktan må kunna vistas hos eder. Han utför ju Herrens verk, han såväl som jag;
11: må därför ingen förakta honom. Hjälpen honom sedan till vägs i frid, så att han kommer åter till mig; ty jag väntar honom med bröderna.
12: Vad angår brodern Apollos, så har jag ivrigt uppmanat honom att med de andra bröderna begiva sig till eder. Han var dock alls icke hågad att komma just nu; men när det bliver honom lägligt, skall han komma.
13: Vaken, stån fasta i tron, skicken eder såsom män, varen starka.
14: Låten allt hos eder ske i kärlek.
15: Mina bröder, jag vill giva eder en förmaning: I kännen ju Stefanas' husfolk och veten att de äro förstlingen i Akaja, och att de hava ägnat sig åt de heligas tjänst;
16: därför mån I å eder sida underordna eder under dessa män och under envar som bistår dem i deras arbete och själv gör sig möda.
17: Jag gläder mig över att Stefanas och Fortunatus och Akaikus hava kommit hit, ty dessa hava givit mig ersättning för vad jag har måst sakna genom att vara skild från eder;
18: de hava vederkvickt min ande såväl som eder ande. Så lären eder nu att rätt uppskatta sådana män.
19: Församlingarna i provinsen Asien hälsar eder. Akvila och Priska, tillika med den församling som kommer tillhopa i deras hus, hälsa eder mycket i Herren.
20: Ja, alla bröderna hälsa eder. Hälsen varandra med en helig kyss.
21: Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand.
22: Om någon icke har Herren kär, så vare han förbannad. Marana, ta!
23: Herren Jesu nåd vare med eder.
24: Min kärlek är med eder alla, i Kristus Jesus.

 

KJV
1: Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye.

2: Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come.
3: And when I come, whomsoever ye shall approve by your letters, them will I send to bring your liberality unto Jerusalem.
4: And if it be meet that I go also, they shall go with me.
5: Now I will come unto you, when I shall pass through Macedonia: for I do pass through Macedonia.
6: And it may be that I will abide, yea, and winter with you, that ye may bring me on my journey whithersoever I go.
7: For I will not see you now by the way; but I trust to tarry a while with you, if the Lord permit.
8: But I will tarry at Ephesus until Pentecost.
9: For a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries.
10: Now if Timotheus come, see that he may be with you without fear: for he worketh the work of the Lord, as I also do.
11: Let no man therefore despise him: but conduct him forth in peace, that he may come unto me: for I look for him with the brethren.
12: As touching our brother Apollos, I greatly desired him to come unto you with the brethren: but his will was not at all to come at this time; but he will come when he shall have convenient time.
13: Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong.
14: Let all your things be done with charity.
15: I beseech you, brethren, (ye know the house of Stephanas, that it is the firstfruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints,)
16: That ye submit yourselves unto such, and to every one that helpeth with us, and laboureth.
17: I am glad of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus: for that which was lacking on your part they have supplied.
18: For they have refreshed my spirit and yours: therefore acknowledge ye them that are such.
19: The churches of Asia salute you. Aquila and Priscilla salute you much in the Lord, with the church that is in their house.
20: All the brethren greet you. Greet ye one another with an holy kiss.
21: The salutation of me Paul with mine own hand.
22: If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be Anathema Maranatha.
23: The grace of our Lord Jesus Christ be with you.
24: My love be with you all in Christ Jesus. Amen.

 

PR33.38
1: Mitä tulee keräykseen pyhiä varten, niin tehkää tekin samalla tavoin, kuin minä olen määrännyt Galatian seurakunnille.

2: Kunkin viikon ensimmäisenä päivänä pankoon jokainen teistä kotonaan jotakin talteen, säästäen menestymisensä mukaan, ettei keräyksiä tehtäisi vasta minun tultuani.
3: Mutta kun olen saapunut teidän tykönne, lähetän minä ne henkilöt, jotka siihen sopiviksi katsotte, kirjeet mukanaan, viemään teidän rakkaudenlahjanne Jerusalemiin;
4: ja jos asia on sen arvoinen, että minunkin on lähteminen, niin saavat he lähteä minun kanssani.
5: Aion nimittäin tulla teidän tykönne kuljettuani läpi Makedonian, sillä minä kuljen Makedonian kautta;
6: mutta teidän luonanne viivyn ehkä jonkin aikaa, kenties vietän talvenkin, että te sitten auttaisitte minua eteenpäin, minne matkustanenkin.
7: Sillä en tahdo nyt vain ohimennen käydä teitä katsomassa, toivon näet saavani viipyä jonkin aikaa teidän luonanne, jos Herra sallii.
8: Mutta Efesossa minä viivyn helluntaihin saakka;
9: sillä minulle on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön, ja vastustajia on paljon.
10: Mutta jos Timoteus saapuu, niin katsokaa, että hän pelotta voi olla teidän luonanne, sillä Herran työtä hän toimittaa niinkuin minäkin.
11: Älköön siis kukaan häntä halveksiko, vaan auttakaa häntä lähtemään rauhassa matkalle, että hän tulisi minun tyköni; sillä minä ja veljet odotamme häntä.
12: Mitä veli Apollokseen tulee, olen hartaasti kehoittanut häntä lähtemään veljien kanssa teidän tykönne; mutta hän ei ole ollenkaan halukas lähtemään nyt, vaan tulee, kun hänelle sopii.
13: Valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, olkaa väkevät.
14: Kaikki, mitä teette, tapahtukoon rakkaudessa.
15: Mutta minä kehoitan teitä, veljet: te tunnette Stefanaan perhekunnan ja tiedätte, että se on Akaian ensi hedelmä ja että he ovat antautuneet pyhien palvelukseen.
16: Olkaa tekin kuuliaisia heidän kaltaisilleen ja jokaiselle, joka heidän kanssaan työtä tekee ja vaivaa näkee.
17: Minä iloitsen Stefanaan ja Fortunatuksen ja Akaikuksen tännetulosta, koska he korvaavat minulle teidän poissaolonne;
18: he ovat virkistäneet minun henkeäni niinkuin teidänkin. Antakaa siis täysi tunnustus sellaisille miehille.
19: Aasian seurakunnat tervehtivät teitä. Monet tervehdykset Herrassa lähettävät teille Akylas ja Priska sekä heidän kodissaan kokoontuva seurakunta.
20: Kaikki veljet lähettävät teille tervehdyksen. Tervehtikää toisianne pyhällä suunannolla.
21: Tervehdys minulta, Paavalilta, omakätisesti.
22: Jos joku ei pidä Herraa rakkaana, hän olkoon kirottu! Maran ata.
23: Herran Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne.
24: Minun rakkauteni on teidän kaikkien kanssa Kristuksessa Jeesuksessa.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg