Sveriges riksdags talman

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Sveriges statsskick
Sveriges riksvapen
Grundlagarna
Regeringsformen
Tryckfrihetsförordningen
Yttrandefrihetsgrundlagen
Successionsordningen
Lagstiftande makt
Riksdagen
Riksdagens talman
Verkställande makt
Regeringen
Statsministern
Monarkin
Myndigheterna
Dömande makt
Domstolsväsen
Administrativ indelning
Län
Kommuner

Riksdagens talman är benämningen på det högsta ämbete som en person kan väljas till i Sverige. Talmannen är i rang efter konungen men före statsministern. Sveriges nuvarande talman är Per Westerberg, som tillträdde efter riksdagsvalet 2006.

Innehåll

Historik

Sverige har en lång tradition av talmän som går tillbaka till ståndsriksdagens tid. Dagens regler för talmannen kommer från 1974 års regeringsform där talmannen tog över flera av de uppdrag som tidigare åvilade statschefen.

Val av talman

Valet av talman sker efter det att riksdagens har samlats efter ett riksdagsval. Det finns inga regler om vilket parti som har rätt till talmansposten utan detta har varierat över tid. Kravet är emellertid att den som väljs till talman måste sitta i riksdagen. Under den borgerliga regeringen mellan åren 19761982 var det socialdemokrater som valdes till talmän, eftersom Socialdemokraterna var det största partiet. Denna ordning ändrades efter valet 1991moderaten Ingegerd Troedsson blev talman. Sedan dess har praxis varit att det största partiet inom Regeringen utsett talman.

Förutom talmannen utser riksdagen även tre vice talmän som av tradition tillfaller de tre största partierna som inte har utsett talmannen.

Fram till dess att riksdagen har utsett en talman leds riksdagens arbete av ålderspresidenten, vilket är den riksdagsledamot som har flest tjänstgöringsår.

Talmannens uppgifter

Uppdraget som talman är opolitiskt. Det innebär att talmannen inte deltar i det partipolitiska arbetet och inte heller röstar (vilket de vicetalmännen gör). Talmannen får en ersättare som går in i riksdagen i talmannens ställe. Talmannens har i huvudsak tre uppgifter: Att delta i bildandet av en ny regering, att leda kammarens arbete och att representera Sverige Riksdag.

Talmannens roll i regeringsbildandet

Talmannen har efter 1974 års regeringsform övertagit statschefens roll när det gäller regeringsbildandet. Detta är en uppgift som i de flesta andra länder fortfarande åvilar statschefen. Efter ett allmänt val, eller om regeringen avgår, är det talmannens uppgift att inleda samtal med partiledarna för samtliga riksdagspartier. Målet med samtalen är att undersöka om det finns möjlihet att bilda någon regering som har stöd av majoriteten av riksdagens ledamöter. Efter att ha samtalat med samtliga partiledare lägger talmannen fram ett förslag på ny statsminister till riksdagen för omröstning. Om riksdagen väljer att bifalla talmannens förslag är det talmannen som förordnar statsministern. Om riksdagen inte stödjer talmannens förslag kan talmannen lägga fram ytterligare tre förslag till statsminister. Om även dessa förslag röstas ned upplöses riksdagen och därefter ska ett extra val till riksdagen hållas inom tre månader.

Talmannens roll i kammaren

Talmannens huvudsakliga arbete är att tillsammans med de vice talmännen leda riksdagens arbete och leda diskussionerna i kammaren. Talmannen är ordförande av riksdagsstyrelsen som planerar det övergripande arbetet i kammaren. Talmannen är även ledamot i Utrikesnämnden.

Talmannens representationsuppdrag

Talmannen har en viktig uppgift i att representera Sveriges riksdag vid internationella statsbesök. Talmannen träder även in som tillförordnad statschef, kallad Riksföreståndare, ifall denne inte kan fullgöra sina plikter. Även för det fall att kungaätten, alltså Huset Bernadotte, dör ut så skall riksdagen utse en tillfällig riksföreståndare; om det sedan skall utses ett nytt kungahus eller om statsskicket skall ordnas på annat sätt är inte fastlagt i regeringsformen.

Se även

Källor

Personliga verktyg