Smuggling

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Smuggling är ett samlande begrepp för införsel och utförsel av varor från en stat som sker i strid mot statens lagstiftning.

Dessa varor kan vara belagda med tullavgift, ransonerade, förbjudna att föra över gränsen eller förbjudna att över huvud taget inneha i mottagarlandet. Exempel på smugglade varor kan vara vapen, narkotika, tobaksvaror, sprit, varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr eller produkter med dubbla användningsområden. I de flesta länder är det straffbelagt att smuggla och smuggling är därför i allmänhet ett brott.

I Sverige är det Tullverket som har till uppgift att bekämpa smuggling, som är definierat i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.[1]

Den som uppsåtligen till landet för in eller från landet för ut en vara ska dömas för smuggling till böter eller fängelse enligt 3 § lagen om straff för smuggling.[2] Om brottet är ringa döms till penningböter.[3]

Om smugglingen skett systematiskt och i större omfattning eller inneburit en allvarlig kränkning av ett betydande samhällsintresse så ska gärningsmannen dömas för grov smuggling till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.[4]

Smuggling har ansetts fullbordad i och med att gärningsmannen gått in i en fil för resande som inte har något att deklarera.[5]

Högsta domstolen har i en intressant dom, NJA 2007 s 941, frikänt ett antal personer som i strid mot 4 kap. 2 § första stycket alkohollagen importerat alkohol. I målet inhämtade HD yttrande från EG-domstolen som förklarade att den svenska bestämmelsen stred mot artiklarna 28 och 30 i EG-fördraget.[6]

Fotnoter

  1. https://lagen.nu/2000:1225
  2. https://lagen.nu/2000:1225#P3
  3. https://lagen.nu/2000:1225#P4
  4. https://lagen.nu/2000:1225#P5
  5. https://lagen.nu/dom/nja/2001s464
  6. https://lagen.nu/dom/nja/2007s941
Personliga verktyg