Polis

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
För andra betydelser, se Polis (olika betydelser).
Irakisk polis övar skytte.
Senegalesisk polisöverintendent.


Polis eller poliskår är en myndighet vars huvuduppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt bekämpa brott i en stat. Andra viktiga uppgifter är att se till att trafiken flyter på som den skall. Polisen är den huvudsaklige utövaren av statens inre våldsmonopol, det vill säga den maktutövning - ytterst med dödligt våld - som riktas mot inre fiender, medan försvarsmakten är den som utövar statens våldsmonopol mot yttre fiender.

Innehåll

Allmänt

Tysk och fransk polis 1959.

Polisen är det instrument med vilket staten ser till att de stiftade lagarna efterlevs. Polisen är ett organ, oftast för den verkställande makten, som har befogenhet att upprätthålla lagen och den offentliga och sociala ordningen genom laglig våldsanvändning. Befogenheterna bestäms av det juridiska eller geografiska ansvarsområdet ifråga. Ordet polis kommer via franska från det latinska politia ( "civil administration"), som i sin tur kommer från det grekiskans πόλις, för polis ( "staden").

Verksamheten är förebyggande, ett exempel är ”närpolisen” i en kommun eller stad, vars uppgift är att vara nära och ge en ökad säkerhet i det lokala polisdistriktet, genom sin bättre kunskap om staden där man utför sina olika uppgifter. Den kan vara undersökande, som de som biträder åklagare eller åklagarmyndighet i att lagföra brott, eller den kan vara övervakande för att garantera att lagar och bestämmelser efterlevs, som till exempel trafikpolis och utredande polis för att förhindra ekonomisk brottslighet.

I de flesta västerländska rättssystem är den viktigaste rollen för polisen att förebygga och utreda brott mot personer eller sådana som påverkar den allmänna ordningen och att gripa misstänkta, och informera de behöriga myndigheterna.

Brottsbekämpning har emellertid bara utgjort en liten del av den polisiära verksamheten. Polisarbete har inneburit en rad aktiviteter i olika sammanhang. Polis har ofta en larmtjänst som ger trygghet på allmänna vägar samt i nödsituationer, katastrofer och i situationer för eftersök och räddning.

För att kunna reagera snabbt på akuta situationer, samordnar polisen sin verksamhet med brandkår och ambulans. I många länder använder alla ett enda larmnummer vilket gör att polis, brandkår eller sjukvården kan agera samordnat i nödsituationer.

Polisen ansvarar också för rapportering av mindre överträdelser, och att utreda stämningar vilka ofta slutar med betalning av böter, vanligtvis för trafiköverträdelser. Polisen ansvarar för att upprätthålla lag och allmän ordning, det kan innebära att ta hand om störande och till exempel överförfriskade personer tills de återhämtat sig från effekterna av alkohol.

Historik

Parispoliser vid världsutställningen 1900.

Den första poliskår jämförbar med dagens polis inrättades 1667 under kung Ludvig XIV i Frankrike, även om den moderna polisen brukar spåra sina rötter till 1800-talets inrättande av marinpolisen i London, polisen i Glasgow, och Napoleons poliskår i Paris.

Den första moderna polisstyrkan sägs allmänt vara London Metropolitan Police, som inrättades 1829, och som främjat polisens förebyggande roll som ett avskräckande medel mot urbana brott och oordning.

I Europa finns det två polisiära traditioner. Dels en tradition med en lokalt förankrad, civil, polis, som från sitt medeltida ursprung var kommunal, men under 1900-talet allt oftare blev förstatligad. Dels en tradition med en centraliserad, militärt organiserad, statlig polis, med sitt ursprung i 1600- och 1700-talets polisstater. Nästan alla utomeuropeiska länder har upptagit en eller bägge av de europeiska traditionerna vid utformningen av sina polisväsenden.

Polis i Europa

Andorra

Andorra har en statlig poliskår, Cos de Policia d’Andorra.[1] Det fanns 1997 153 poliser i Andorra.[2] Polisen leds av en polisdirektion utnämnd av regeringen. Under direktionen lyder fyra avdelningar: kriminalpolisen, ordningspolisen (med närpolis och polisens ledningscentral), teknisk-administrativ avdelning samt gräns- och trafikpolisen. Sex funktionella insatsstyrkor med personal från de fyra avdelningarna ingriper vid extrema situationer: Personskyddsgrupp, ammunitionsröjningsgrupp, piketgrupp, katastrofgrupp, hundgrupp samt alpin grupp.[3]

Se även: Polisens grader i Andorra

Extern länk: Cos de Policia d’Andorra

Belgien

Belgien har sedan 2001 en lokalt organiserad statlig polis, Police locale/Lokale Politie som verkar inom 196 poliszoner.[4] Femtio av dessa poliszoner består av en kommun medan 146 består av flera. I varje poliszon finns en polisstyrelse med reprentanter för zonens kommuner. 2006 fanns det 28 550 lokala poliser i Belgien.[5] Det finns dessutom en central statlig polismyndighet, Police fédérale/Federale Politie.[6] Den federala ordningspolisen ansvarar för trafikövervakning på motorvägarna, sjöpolis, flygplatspolis, gränspolis och eskortpolis samt också för den beridna högvakten - L'Escorte Royale à cheval. Den federala kriminalpolisen har ansvar för utredning och brottsbekämpning av riksomfattande art.[7]

Extern länk: Politie Police

Danmark

Dansk polis griper en misstänkt.

Danmark har en enhetlig, lokalt organiserad, statlig polis, som samtidigt är åklagarmyndighet. Som åklagarmyndighet är polisen underställd riksadvokaten (riksåklagaren) och statsadvokaterna (statsåklagare).[8] Polisverksamheten utövas huvudsakligen inom ramen för poliskretsarna (polisdistrikten). Genom polisreformen 2006 ombildades de tidigare 54 poliskretsarna under polismästare, till 12 poliskretsar under polisdirektörer.[9] År 2006 hade den danska polisen ca 15 000 anställda. Av dessa var 640 polisjurister, 9 500 poliser, 1 240 poliser under utbildning, 2 200 civilanställda administratörer och 1400 civilanställda tekniker.[10]

Se även: Polisens grader i Danmark

Extern länk: Politi

Estland

Estland har en enhetlig, centralt organiserad, statlig polis under Inrikesministeriet. Under en rikspolisstyrelse lyder fyra polisprefekturer och tre centrala polismyndigheter (centrala ordningspolisen, centralkriminalpolisen och kriminaltekniska centralen).[11] År 2007 fanns det 3 237 poliser och 1 168 civilanställda. Gränsbevakningen - Piirivalveamet - är en militär myndighet som ansvarar för militär och polisiär gränsövervakning. I fredstid är ugränsbevakningen nderställd Inrikesministeriet.[12] Gränsbevakningen består av en stab, fem gränsbevakningsdistrikt, en sjöbevakningsgrupp och en flyggrupp.[13] Dessutom finns i Estland en separat organiserad säkerhetsmyndighet Kaitsepolitseiamet.

Extern länk: Eesti Politsei - English

Finland

Pansarfordon från den finländska polisen.
Suomen poliisin miekkatunnus.svg

Polisverksamheten i Finland utövas huvudsakligen av polisinrättningarna inom ramen för Finlands 90 härader. Det finns också riksomfattande enheter, som rörliga polisen, centralkriminalpolisen och skyddspolisen.[14] En ny central förvaltningsmyndighet, polisstyrelsen, skall från 2010 svara för styrningen av polisens operativa verksamhet samt för resultatstyrningen av polisinrättningarna och polisens riksomfattande enheter.[15] Ålands polismyndighet är en självständig enhet som lyder under Ålands landskapsregering.[16]

Till skillnad från de flesta andra europeiska länder leds förundersökningarna i Finland av polisen.[17] År 2003 fanns det ca 11 000 polisanställda i Finland. Av dessa var 8000 poliser och 3 000 civilanställda.[18]

Gränsbevakningsväsendet är en militär myndighet som ansvarar för militär och polisiär gränsövervakning.

Se även: Polisens grader i Finland

Extern länk: Polisen i Finland

Frankrike

Huvudartikel: Polisen i Frankrike

I Frankrike har två statliga poliskårer huvudansvaret för polisväsendet. Det finns dessutom kommunal polis med begränsade befogenheter i många kommuner.

Irland

Huvudartikel: Garda Síochána

Irland har en enhetlig, centralt organiserad, statlig polis, Garda Síochána.

Extern länk: An Garda Síochána

Island

Island har en enhetlig, lokalt organiserad, statlig polis, Lögreglan, som som samtidigt är åklagarmyndighet. Högsta chef för den isländska polisen är justitieministern, som utövar sina ledningsbefogenheter genom rikspolischefen. Island är indelat i 15 polisdistrikt. Sju av polisdistrikten, Reykjavik, Suðurnes, Akranes, Ísafjörður, Akureyri, Eskifjörður och Selfoss, leds av polismästare. De övriga, Borgarnes, Stykkishólmur, Blönduós, Sauðárkrókur, Húsavík,Seyðisfjörður, Hvolsvöllur och Vestmannaeyar, leds av en av sysselmännen inom polisdistriktet.

Se även: Polisens grader på Island

Extern länk: Lögreglan

Italien

Italienska carabinieri griper en misstänkt.
Huvudartikel: Polisen i Italien

Det italienska polisväsendet är organiserat på statlig, regional, provinsiell och lokal nivå. Huvudansvaret för polisväsendet åvilar de statliga poliskårerna.

Lettland

Polisväsendet i Lettland består av en enhetlig, centralt organiserad, statspolis, en säkerhetspolis samt gränsbevakningen. Dessa tre myndigheter är underställda inrikesministeriet. [19] Statspolisen består av centralkriminalpolisen, centrala ordningspolisen, kriminaltekniska centralen och säkerhetsavdelningen samt 28 polisdistrikt. Säkerhetspolisen ansvarar förutom för statens säkerhet även för att bekämpa organiserad brottslighet, korruption, falskmyntning, narkotikasmuggling och illegal vapenhandel.[20]

Vid sidan av det statliga polisväsendet har många kommuner börjat etablera en kommunal polis.[21]

Extern länk: Valsts policija

Liechtenstein

Liechtenstein har en statlig poliskår, Landespolizei Fürstentum Liechtenstein, med 83 poliser och 27 civilanställda år 2008.[22] Det fanns år 2008 dessutom kommunal polis med begränsade befogenheter i åtta av landets elva kommuner.[23] Den grundläggande polisutbildningen genomförs vid den schweiziska polisskolan i Amriswil.[24]

Extern länk: Landespolizei

Litauen

Litauen har en enhetlig, centralt organiserad, statspolis, som lyder under Inrikesministeriets polisavdelning. Statspolisen består av centralkriminalpolisen, trafikpolisen, kriminaltekniska centralen, vittnesskyddspolisen, antiterroriststyrkan "ARAS" och insatsstyrkan "VYTIS" samt 10 länspoliscentraler och 49 lokalpolisområden. Andra polisiära organ är Finansbrottsmyndigheten (FNTT), Gränsbevakningen - (VSAT), Tullkriminalen (MKT), Antikorruptionsmyndigheten (STT), Statssäkerhetstjänsten (VSD) och Militärpolisen.[25]

Extern länk: Policijos departementas

Luxemburg

Polisen i Luxemburg - Police Grand-Ducale - bildades 2000 genom en sammanslagning av gendarmeriet och polisen. Polisen lyder under justitieministeriet och myndighetschef är en generaldirektör.[26] Det finns sex centrala polisenheter: centrala kriminalpolisen, flygplatspolisen, centrala trafikpolisen, insatsstyrkan, centrala ordningspolisen och polisskolan. Sex polisdistrikt har sex primära och sju sekundära utryckningscentraler. Under polisdistrikten lyder också 49 närpolisstationer. I varje distrikt finns det också lokal trafikpolis, lokal kriminalpolis samt enheter för miljöskydd och näringsfrihet samt för infiltration.[27]

Polisens generalinspektion är en från polisen oberoende och fristående myndighet med uppgift att övervaka polisen samt utreda brott begångna av poliser.[28]

Extern länk: Police Grand-Ducale

Monaco

Huvudansvaret för att upprätthålla ordning och säkerhet i Monaco har den statliga polisen, Sûreté Publique. Den består av kriminalpolis, ordningspolis, hamn- och flygplatspolis samt utlänningspolis. Compagnie des Carabiniers du Prince har ansvaret för ordning och säkerhet vid det furstliga palatset.[29] Staden Monaco har också en kommunal polis med 32 anställda, som ansvarar för parkeringsövervakning, ordningshållning i de offentliga parkerna, justering av näringsidkares mått och vikt samt utfärdar tillstånd att utnyttja gatumark för demonstrationer, evenemang och näringsverksamhet.[30][31]

Extern länk: Sûreté Publique

Nederländerna

Nederländerna har en regionalt organiserad statlig polis. Polisverksamheten utövas inom ramen för 25 regionala polismyndigheter. Det finns också en tjugosjätte, central, polismyndighet med nationellt ansvar (Korps landelijke politiediensten). Det finns också en mindre paramilitär poliskår, Koninklijke Marechausse.

Norsk polisman.

Norge

Norge har en enhetlig, regionalt organiserad, statlig polis, som samtidigt är åklagarmyndighet. Polisverksamheten utövas huvudsakligen inom ramen för 27 polisdistrikt. Under polisdistrikten finns det sammanlagt 71 polisstationer. Polisdistrikten är indelade i sammanlagt 303 länsmansdistrikt. År 2006 fanns det ca 12 000 polisanställda i Norge.[32] Polisen i Norge är en av de få poliskårer i världen som i huvudsak uppträder obeväpnad, deras vapen förvaras på polisstationen eller i plomberad ask i polisbilen.

Se även: Polisens grader i Norge

Extern länk: Politi

Portugal

Portugal har tre statliga poliskårer. Det finns dessutom kommunal polis med begränsade befogenheter.

 • Guarda Nacional Republicana, Portugals paramilitära poliskår.
 • Polícia de Segurança Pública, Portugals civila statliga polis.
 • Polícia Judiciária, Portugals centrala statliga kriminal- och säkerhetspolis.
Portugisisk polisman från Polícia de Segurança Pública.

San Marino

San Marino har två statliga poliskårer, Corpo della Gendarmeria[33], en paramilitär poliskår, och Polizia Civile[34], den civila statliga polisen.

Externa länkar

Schweiz

Det schweiziska polisväsendet är organiserat på federal, kantonal och kommunal nivå. Huvudansvaret för polisväsendet tillkommer de 23 kantonala poliskårerna, utom i de större städerna, framförallt Bern, Zürich och Lausanne där det vilar på den kommunala stadspolisen.[35] Den federala polisen, Bundesamt für Polizei, har viktiga, men begränsade, uppgifter inom kriminal- och säkerhetspolisen.[36] Förslag om att upprätta en federal ordningspolis avvisades av de schweiziska väljarna 1978.[37] Polisen i Schweiz har ca 15 000 poliser och ca 3 000 civilanställda, vilket enligt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa gör det till en av Europas minst polistäta länder i förhållande till folkmängden.[38]

Extern länk: Bundesamt für Polizei

Fil:Gendarme-vaudois.jpg
Kantonspolis från Vaud, Schweiz.

Slovakien

Slovakien har en centralt organiserad statspolis. Statspolischef är en polispresident underställd inrikesministern. Statspolisen är sedan 2004 organiserad i åtta polisregioner och 41 polisdistrikt. Andra polisiära myndigheter är järnvägspolisen under trafikministeriet, militärpolisen under försvarsminiseriet, tullpolisen under finansministeriet och fängelse- och domstolspolisen under justitieministeriet.[39]

Det finns också en kommunal polis med begränsade befogenheter i vissa kommuner.[40]

Spanien

Huvudartikel: Polisen i Spanien

Det spanska polisväsendet är organiserat på tre nivåer, nationellt, regionalt och kommunalt. Huvudansvaret för polisväsendet åvilar de nationella poliskårerna. Vissa av de autonoma regionerna har dock regionala poliskårer med stora befogenheter. Den kommunala polisen har begränsade uppgifter.

Storbritannien

Storbritannien har ett polisväsende med regionala självständiga poliskårer vilka inte står i ett direkt lydnadsförhållande till centrala ämbetsverk eller statsdepartement, utan endast är ansvariga inför den regionala polismyndigheten. Det politiska ansvaret för polisen i England och Wales åvilar inrikesministeriet (Home Office) medan polisen i Skottland det är den skotska regeringen (Scottish Executive) som har ansvaret. Poliskårerna övervakas av två centrala myndigheter, HM Inspectorate of Constabulary för England och Wales och HM Inspectorate of Constabulary for Scotland. [41]

Det fanns 43 poliskårer i England och Wales år 2008, med 140 500 poliser, 75 000 civilanställda och 13 400 Police Community Support Officers (PCSO). Det finns dessutom över 14 000 frivilliga reservpoliser (Special Constables). [42] En PCSO är en hjälppolis med begränsade befogenheter.[43] Det fanns åtta poliskårer i Skottland år 2008. [44] De hade 16 164 poliser, 7 030 civilanställda och 1 196 reservpoliser år 2005. [45] Dessutom finns det åtta icke-regionala poliskårer, British Transport Police, Central Motorway Policing Group,Civil Nuclear Constabulary, Ministry of Defence Police, Port of Dover Police, Port of Liverpool Police, The National Crime Squad och Scottish Drug Enforcement Agency.[46] Den 1 april 2006 bildades Serious Organised Crime Agency (SOCA), som är en central myndighet under inrikesministeriet, inriktad mot att bekämpa grov organiserad brottslighet, framförallt narkotikahandel, flyktingsmuggling och grova bedrägerier.[47]

Polisen i Storbritannien är en av de få poliskårer i världen som i huvudsak uppträder obeväpnad.[48] [49]Detta gäller dock inte Nordirland, där polisen regelmässigt är beväpnad i självförsvarssyfte.[50]

Se även: Polisens grader i Storbritannien

Externa länkar:

Sverige

Huvudartikel: Svenska polisen
Svensk polis

Polisverksamheten utövas huvudsakligen inom ramen för 21 regionala polismyndigheter. Det finns också en nationella enheter som Rikskriminalpolisen (RKP). Överordnad statlig myndighet är Rikspolisstyrelsen (RPS). Vid sidan av den vanliga polisen finns Säkerhetspolisen som har som uppgift att bevaka politiska organisationer som kan tänkas ta till våld för att få sin politiska vilja fram samt att förse olika nyckelpersoner med skydd. Se även Ekobrottsmyndigheten och Riksenheten mot korruption. Extern länk: Polisen

Tjeckien

Statspolisens märke
Den kommunala Pragpolisens märke

Tjeckien har en enhetlig, centralt organiserad, statspolis. Den statliga polisen är organiserad i åtta polisregioner och 86 polisdistrikt som överensstämmer med landets civila territoriella indelning. Personalen består av ca 50 000 poliser och ca 12 000 civilanställda.[51]

Rikspolischef är en polispresident. Under honom lyder polisens centrala ledning med underställda centrala polisorgan såsom nationell insatsstyrka, central kriminalpolis, finanspolis, avdelning för bekämpning av organiserad brottslighet, central narkotikapolis och central kriminalteknisk verskamhet. Under polisdistrikten lyder ca 600 polissationer, ett tiotal järnvägspolisavdelningar, ett tiotal trafikpolisavdelningar och fyra flodpolisavdelningar.[52]

Vid sidan av den statliga polisen har många kommuner en kommunal polis med begränsade befogenheter för trafikövervakning och ordningshållning.[53]

Extern länk: Policie ČR

Tyskland

Bundesadler.bgs.JPG
Delstatspolis från Hamburg i den nya blå tyska polisuniformen.

Tyskland har ett polisväsende som är organiserat på både federal och delstatlig nivå.[54] Det finns tre federala polismyndigheter: den federala kriminalpolisen Bundeskriminalamt och den federala ordningspolisen Bundespolizei (tidigare Bundesgrenzschutz, samt Polizei beim Deutschen Bundestag som är det tyska parlamentets egen poliskår.[55] [56] Den delstatliga polisen är en enhetlig, regionalt organiserad, statlig polis.[57] Dessutom har viss kommunal ordningspolis börjat tillkomma, med mycket begränsade befogenheter.

Extern länk: Portal der Polizei der Länder


Vatikanstaten

Ansvaret för allmän ordning och säkerhet i Vatikanstaten åvilar Vatikanstatens gendarmeri (Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano)[58] tillsammans med Schweizergardet och ett särskilt kommando från den italienska statspolisen (Ispettorato di pubblica sicurezza presso il Vaticano).[59]

Åland

Ålands polismyndighet är en självständig åländsk myndighet som i enlighet med den finländska självstyrelselagen är oberoende av polisen i Finland. Dock verkar också den finska centralkriminalpolisen och skyddspolisen på Åland.

Österrike

I Österrike gör man en tydlig förvaltningsrättslig boskillnad mellan polismyndigheterna som juridiskt beslutande instanser - Sicherheitsbehörde - och poliskårerna som operativa organisationer - Exekutivorgane.

Polismyndigheter är inrikesministeriet, säkerhetsdirektionerna (en för varje delstat), länsstyrelserna och de 14 förbundspolisdirektionerna. Poliskårer är den federala polisen - Bundespolizei - och de kommunala poliskårerna i de 20 städer som har en egen stadspolis samt polisjuristerna (polismyndigheternas ämbetsmän) i den mån de direkt utövar polisiära befogenheter gentemot allmänheten.

Tidigare fanns det tre federala poliskårer, Bundesgendarmerie (gendarmeriet), Bundessicherheitswachekorps (civila polisen) und Kriminalbeamtenkorps (kriminalpolisen), men de bildar sedan 2005 en gemensam kår. År 2006 fanns det ca 20 000 poliser i Österrike.[60]


Extern länk: Bundespolizei

Polis i Afrika

Sydafrika

Polisen i Sydafrika har nio poliskårer, en för varje provins, som styrs av den nationella polisen. Under den nationella polisen står även tretton divisionsindelade polisverksamheter. Dessa anvarar för var sitt verksamhetsområde såsom underrättelsetjänst, skyddstjänst och gränskontroll.

Extern länk: South African Police Service

Polis i Amerika

Policía Federal Argentina
Polícia Militar da Bahia, Brasilien
Carabineros de Chile
Polícia Nacional de Colombia
Fil:US Secret Service officers.jpg
Uniformerade poliser från Secret Service, USA

Argentina

Polisen i Argentina är organiserad på tre nivåer: federal polis, provinspolis och kommunal polis. Den federala polisen består dels av den civila federala polisen – Policía Federal Argentina – som är en federal ordnings- och kriminalpolis, dels av det federala gendarmeriet - Gendarmería Nacional Argentina – som är en militär organisation med ansvar för gränsbevakning och militär ordning och säkerhet. Den har även ett särskilt uppdrag för att bekämpa narkotikasmuggling, terrorism och organiserad brottslighet, samt för att stödja andra polismyndigheter när deras resurser inte är tillräckliga för att upprätthålla allmän ordning. Prefectura Naval Argentina är en federal polisiär kustbevakningsorganisation. En federal flygplatspolis - Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) bildades 2005 för att upprätthålla ordning ocdh säkerhet vid Sistema Nacional de Aeropuertos (de federalt drivna flygplatserna).[61]

Belize

Belize har en enhetlig, centralt organiserad, civil statlig polis - Belize Police Department, som har sitt historiska ursprung i British Honduras Constabulary Force grundad 1886. Polisen i Belize är en av de få poliskårer i världen som i huvudsak uppträder obeväpnad.

Brasilien

Polisen i Brasilien är i organiserad på två nivåer: federal polis och delstatlig polis. Endast undantagsvis förekommer en kommunal polis. Den federala polisen - Departemento de Polícia Federal (DPF) – utreder brott begångna mot den federala regeringen, dess myndigheter och företag, bekämpar internationell narkotikahandel samt ansvarar för gräns-, flyg- och sjöpolis. Den federala trafikpolisen - "Policia Rodovária Federal (PRF) - ansvarar för ordning och säkerhet på de federala motorvägarna. De delstatliga poliskårerna består dels av civil kriminalpolis - Polícia Civil (PC) – dels av paramilitär ordningspolis - Polícia Militar (PM), som även ansvarar för brandförsvaret. Staden São Paulo är den enda större kommun som har en egen poliskår.

Bolivia

Bolivia har en enhetlig, centralt organiserad, paramilitär statlig polis - Policía Nacional de Bolivia, som lyder under inrikes- och justitieministeriet.[62]

Chile

Polisen i Chile är statlig. Det finns dels en civil kriminalpoliskår - Policía de Investigaciones de Chile (PICH) – dels en paramilitär ordningspoliskår – Carabineros de Chile - som administrativt lyder under försvardepartementet och operativt under inrikesministeriet.

Colombia

Polisen i Colombia är statlig. Det finns dels en säkerhetspolis - Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) – som ansvarar för säkerhetsunderrättelsetjänst, vissa brottsutredningar, migrationsfrågor och personskydd, dels en statspolis - Policía Nacional – med ett generellt ansvar för allmän ordning och säkerhet samt för brottsbekämpning.

Dominikanska republiken

Dominikanska republiken har sedan 1936 en enhetlig, centralt organiserad, statlig polis - Policía Nacional Dominicana.

Ecuador

Ecuador har en enhetlig, centralt organiserad, paramilitär statlig polis - Policía Nacional. Militären deltar i viss utsträckning i brottsbekämpningen genom att armén och polisen genomför gemensamma patrulluppdrag.

El Salvador

El Salvador har sedan 1993 en enhetlig, centralt organiserad, civil statlig polis, Policía Nacional Civil (PNC). PNC grundades som ersättare för de tre statliga poliskårer som upplöstes till följd av fredsavtalet efter inbördeskriget 1980-1992.

Guyana

Guyana har en enhetlig, centralt organiserad, statlig polis - Guyana Police Force, som har sitt historiska ursprung i en paramilitär styrka grundad i Brittiska Guyana 1891.

Haiti

Haiti har en enhetlig, centralt organiserad, civil statlig polis - Police Nationale d'Haïti (PNH) - vilken grundades 1995 som en del i demokratiseringen av Haiti efter att president Jean-Bertrand Aristide återvände till landet 1994. Till stöd för PNH arbetar FN:s civila poliskontingent (CIVPOL), som är en del av FN:s fredsbevarande styrka i landet. PNH erhåller också omfattande bilateralt stöd från USA och Kanada.

Honduras

Honduras har en centralt organiserad civil statlig polis - Policía Nacional Preventiva. Som en del av demokratiseringsprocessen efter militärdiktaturen efterträdde den 1997 den tidigare paramilitära Fuerza de Seguridad Pública (Fusep) som var en fjärde försvarsgren inom den honduranska försvarsmakten. På grund av den stora brottsligheten och bristande resurser hos den civila polisen deltar dock militären fortfarande i brottsbekämpningen, då stora delar av armén genomför gemensamma patrulluppdrag tillsammans med den civila polisen. Det finns även en narkotikapolis - Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN).

Kanada

Huvudartikel: Polisen i Kanada

Polisen i Kanada är i princip organiserad på tre nivåer: federal polis, provinspolis och lokal polis. Då den federala polisen genom avtal övertagit ansvaret för såväl provinspolis som lokal polis i stora delar av landet, har Kanada en ovanligt enhetlig polisorganisation för en förbundsstat. Det är bara i Ontario och Québec som det finns ett fullt utbyggt system med provinspolis och lokal polis.

Mexiko

Huvudartikel: Polisen i Mexiko

Polisen i Mexiko är i organiserad på tre nivåer: federal polis, delstatlig polis och kommunal polis. Därtill kommer polisen i Mexico City, som är ett federalt distrikt (Distrito Federal). Överordnande organ är det federala säkerhetsministeriet och samordnande organ är det nationella säkerhetssystemet (Sistema Nacional de Seguridad Publica).

Nicaragua

Nicaragua har en enhetlig, centralt organiserad, civil statlig polis - Policía Nacional. På grund av bristande anslag och personalbrist biträder armén polisen med att upprätthålla allmän och ordning och säkerhet på landsbygden.

Paraguay

Paraguay har en enhetlig, centralt organiserad, paramilitär statlig polis - Policía Nacional. Större delen av polispersonalen utgörs av värnpliktiga.

Peru

Huvudartikel: Polisen i Peru‎

Peru har sedan 1988 en enhetlig, centralt organiserad, statlig polis - Policía Nacional del Perú (PNP).

USA

Huvudartikel: Polisen i USA

USA är en förbundsstat där den federala och den delstatliga makten är strängt delad enligt konstitutionen. Därför är också den federala polisen rigoröst åtskild från den delstatliga och den federala polisen kan endast verka inom de områden som faller inom federal jurisdiktion, medan den delstatliga polisen saknar befogenhet att bekämpa federala brott.

De flesta poliser verkar inom den delstatliga jurisdiktionens område. År 2000 fanns det 88 496 federala poliser, men 708 023 poliser som verkade inom ramen för en delstatlig jurisdiktion. Inom den delstatliga jurisdiktionen finns det poliser på central delstatlig nivå (statspolis), countynivå (sheriffer) och lokal nivå (kommunal polis). Av dessa är den lokala nivån störst med 443 550 poliser år 2000. Detta gör också att det finns ett mycket stort antal polismyndigheter i USA. År 2000 fanns det 17 784 polismyndigheter inom den delstatliga jurisdiktionens område.

Extern länk: USACOPS

Uruguay

Uruguay har sedan 1829 en enhetlig, centralt organiserad, statlig polis - Policía Nacional.

Venezuela

Venezuela hade till 2008 två utredande federala polismyndigheter, dels den federala säkerhetspolisen - Direccion de Investigaciones de los Servicios de Inteligencia y Prevencion (DISIP) – dels den federala kriminalpolisen - Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalísticas (CICP). Dessa ersattes då av en federal uniformerad poliskår - Policía Nacional de Venezuela.[63] [64] Dessutom finns det över 450 delstatliga och kommunala poliskårer. Bland dessa kan nämnas Fuerza Armada Policial del Estado Lara (statspolisen i Lara), Policia Metropolitana (stadspolisen i Caracas) och Policia Municipal de Chacao (den kommunala polisen i Chacao).

Se även

Referenser

Noter

 1. http://www.policia.ad/
 2. Sixth United Nations Survey of Crime Trends and Operaqtions of Criminal Justice Systems, covering the period 1995 - 1997 http://www.uncjin.org/Statistics/WCTS/WCTS6/PublicationByCountry.pdf 2009-02-28
 3. OSCE POLIS Policing Profiles of Participating and Partner States (Andorra) http://polis.osce.org/countries/details?item_id=33 2009-02-28
 4. http://www.police.be/index_nl.htm
 5. OSCE POLIS Policing Profiles of Participating and Partner States (Belgium)http://polis.osce.org/countries/details?item_id=8 2009-02-28
 6. http://www.polfed-fedpol.be/pol_int_nl.php
 7. OSCE POLIS Policing Profiles of Participating and Partner States (Belgium) http://polis.osce.org/countries/details?item_id=8 2009-02-28
 8. http://www.politi.dk/da/ompolitiet/anklagemyndigheden/
 9. http://www.politi.dk/da/aktuelt/nyheder/2006/reform_020606.htm
 10. OSCE POLICE Policing Profiles of Participating and Partner States (Denmark) http://polis.osce.org/countries/details.php?item_id=15#dp-staff_data 2009-02-28
 11. http://www.politsei.ee/?id=1572
 12. OSCE POLIS Policing Profiles of Participating and Partner States (Estonia) http://polis.osce.org/countries/details?item_id=16 2009-02-28
 13. http://www.pv.ee/index.php?page=227 2009-02-28
 14. http://www.intermin.fi/poliisi/home.nsf/pages/DFEE5F074448BAFFC2256BB800280E30?opendocument
 15. Utredningsman föreslår att polisstyrelsens huvudkontor ska placeras i Helsingfors 17.02.2009 http://www.intermin.fi/intermin/home.nsf/pages/3ACD91F247E2C430C22575600032B458?OpenDocument 2009-03-11
 16. http://www.intermin.fi/poliisi/home.nsf/pages/21A1DF4F3C27D3CAC2256BB80025E1D1?opendocument
 17. http://www.interpol.int/Public/Region/Europe/pjsystems/Finland.asp
 18. OSCE POLIS Policing Profiles of Participating and Partner States (Finland) http://polis.osce.org/countries/details?item_id=18 2009-02-28
 19. http://polis.osce.org/countries/details?item_id=25
 20. OSCE POLIS Policing Profiles of Participating and Partner States (Latvia) http://polis.osce.org/countries/details?item_id=25
 21. http://www.interpol.int/public/Region/Europe/pjsystems/Latvia.asp#21
 22. http://www.landespolizei.li/Dassindwir/tabid/885/Default.aspx
 23. http://www.landespolizei.li/Adressen/Gemeindepolizei/tabid/1036/Default.aspx
 24. http://www.landespolizei.li/Portals/6/docs/pdf-Files/Bericht%20Esther.pdf
 25. OSCE POLIS Policing Profiles of Participating and Partner States (Lithuania) http://polis.osce.org/countries/details?item_id=27
 26. url=http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1999/0870507/0870507.pdf#page=2 | title=Mémorial A, 1999, No. 87 2006-08-28
 27. OSCE POLIS Policing Profiles of Participating and Partner States (Luxembourg) http://polis.osce.org/countries/details?item_id=32 2009-02-28
 28. OSCE POLIS Policing Profiles of Participating and Partner States (Luxembourg) http://polis.osce.org/countries/details?item_id=32 2009-02-28
 29. OSSE POLIS Policing Profiles of Participating and Partner States (Monaco) http://polis.osce.org/countries/details?item_id=55 2009-03-01
 30. http://www.monaco-mairie.mc/w3c/03_services_communaux/admin/police.php 2009-03-01
 31. http://www.vivremaville.mc/dossier.php?numNum=16&numDos=58 2009-03-01
 32. OSCE POLIS Policing Profiles of Participating and Partner States (Norway) http://polis.osce.org/countries/details?item_id=41 2009-02-28
 33. http://www.interni.segreteria.sm/index.php?id=288
 34. http://www.interni.segreteria.sm/index.php?id=44
 35. http://polis.osce.org/countries/details?item_id=72
 36. http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/fedpol.html
 37. http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20043273
 38. http://polis.osce.org/countries/details?item_id=72
 39. OSCE POLIS Policing Profiles of Participating and Partner States (Slovak Républic) http://polis.osce.org/countries/details?item_id=29 2009-02-28
 40. http://www.cepol.europa.eu/index.php?id=slovakia 2009-02-27
 41. http://police.homeoffice.gov.uk/about-us/
 42. http://police.homeoffice.gov.uk/about-us/
 43. http://www.policecouldyou.co.uk/pcso/overview.html
 44. http://www.scottish.police.uk/mainframe.htm
 45. http://www.scotland.gov.uk/Publications/2003/07/17377
 46. http://www.police.uk/forces.htm
 47. http://www.soca.gov.uk/aboutUs/index.html
 48. "Protecting the police" Telegraph 12 June 2007 http://blogs.telegraph.co.uk/ukcorrespondents/johnsteele/default.htm/unarmed%20police
 49. Oisin Moonchild, "Should UK Police Carry Firearms?" http://www.2ampd.net/Articles/Moonchild/Should_UK_Police_Carry_Firearms.htm
 50. Police Service of Northern Ireland, Policy on Human Rights and Police Use of Force http://www.psni.police.uk/34-01_human_rights__police_use_of_force_1.doc
 51. http://polis.osce.org/countries/details?item_id=14
 52. http://www.czech.cz/de/Tschechien/sicherheit/sicherheitsgruppen/die-polizei-der-tschechischen-republik/
 53. http://www.czech.cz/de/Tschechien/sicherheit/sicherheitsgruppen/die-gemeindepolizei/
 54. http://polis.osce.org/countries/details?item_id=17
 55. http://polis.osce.org/countries/details?item_id=17
 56. http://www.bundestag.de/parlament/verwalt/polizei/index.html
 57. http://polis.osce.org/countries/details?item_id=17
 58. http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/sp_ss_scv/informazione_generale/gendarmeria_it.html
 59. http://www.poliziadistato.it/pds/operatorips/normative_circolari/normative/ordinamento/2001/dpr_208/index.htm
 60. OSCE POLIS Policing Profiles of Participating and Partner States (Austria)http://polis.osce.org/countries/details.php?item_id=9#fp-staff 2009-02-28
 61. http://www.psa.gov.ar/home.htm 2009-03-28
 62. Ley Orgánica de La Policia Nacional (Ley No. 734 de 8 de abril de 1985) http://www.fiscalia.gov.bo/fiscalia/modulos/legislacion/documentos/%5B14%5Dlopol.pdf 2009-02-27
 63. Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional http://www.scribd.com/doc/3188150/LeyPoliciaNacional 2009-03-27
 64. Se även spanska WP http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_de_Venezuela

Externa länkar

Personliga verktyg