Risperidon

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Strukturformel för Risperidon
Risperdal

Risperidon (Risperdal®) är ett atypiskt antipsykotiskt läkemedel som främst används för att behandla psykotiska störningar som schizofreni sedan 1993. Risperidon, likt andra atypiska antipsykotika, används även för att behandla maniska och blandade stadier av bipolär sjukdom. Läkemedlet används också i låg dos, för att behandla vissa betendestörningar såsom svår oro, hos personer med olika demenssjukdomar.

2007 godkändes risperidon i USA som enda läkemedel för behandling av schizofreni hos barn i åldern 13-18 år; den godkändes samtidigt för behandling av bipolär sjukdom i ungdomar i åldern 10-18 tillsammans med litium. Risperidon innehåller de funktionella grupperna benzisoxazol och piperidin som en del av sin molekylära struktur.

Patentet för Risperdal upphörde i Sverige 29 december 2008, vilket öppnat marknaden för mycket billigare generiska preparat och efter drygt en vecka har priset gått ner c:a 70 %. Risperidon hörde 2004 till de tio mest sålda läkemedlen i Finland, räknat i euro.[1] I Sverige var medlet inte med bland de tjugo mest sålda läkemedlen 2004.[2]

Medicinen är receptbelagd.

Innehåll

Biverkningar

Vanliga biverkningar inkluderar akatisi, ångest, sömnsvårigheter, lågt blodtryck, muskelstelhet, muskelsmärta, trötthet, tremor och ökad salivation. Risperidon har associerats med minimal till moderat viktökning med en studie som fann att 26 till 38 procent av deltagarna på läkemedlet upplevde viktökning.[3] Den har också blivit känd för att orsaka sexuella störningar såsom retrograd ejakulation.

Ibland kan bröstömhet och eventuellt laktation hos både män och kvinnor uppträda. Många antipsykotika är kända för att öka prolaktin därför att de hämmar dopamin. Risperidon är känd för att öka prolaktin mer än andra antipsykotika, som quetiapin. Det funderas om att eftersom risperidon höjer prolaktin kan den orsaka tumörer i hypofysen. Detta kan återkomma även om patienten har bytt till ett annat antipsykotika [4]

Som alla antipsykotika, kan risperidon potentiellt orsaka tardiv dyskinesi (TD), extrapyramidala bieffekter (EPS) och maligna neuroleptikasyndromet (NMS), fastän risken är i allmänhet lägre än för äldre typiska antipsykotika.

Också, som alla atypiska antipsykotika kan risperidon utlösa diabetes och mer allvarliga tillstånd i glukosmetabolismen, inkluderande ketoacidos och hyperosmolärt koma.[5]

Beredningsformer

Risperidon är tillgängligt som vanliga tabletter om 0.5, 1, 2, 3 och 4 mg, som munsönderfallande tabletter om 1 och 2 mg, oral lösning 1 mg/ml, samt som injektionsvätska som håller i under lång tid, Risperdal Consta. Den senare är viktig på grund av den höga procenten med mentalt instabila (speciellt vid schizofreni) som inte kan eller inte vill ta medicinen oralt, dagligen, på grund av deras nedsatta förmåga att skilja på verklighet och fantasi. Risperidon har vidareutvecklats i och med att en aktiv metabolit paliperidon nu finns som läkemedlet INVEGA.

De konventionella tabletterna är märkta "RIS" samt "0.5", "1", "2", "3" eller "4" beroende på tablettstyrka. De frystorkade tabletterna är märkta "R1" eller "R2".

Farmakologi

Risperidon är en stark dopamin-blockerare (antagonist); t.ex. den inhiberar funktionen av postsynaptiska dopaminreceptorer.

Risperidon verkar också som en 5-HT2A antagonist och kan användas för att snabbt och effektivt blockera effekten av 5-HT2A agonist medel såsom LSD. Emellertid, användningen av antipsykotika vid LSD påverkan rapporteras vara extremt otrevlig med somliga som beskriver det som en "kemisk tvångströja" Därför rekommenderas ofta diazepam (Stesolid) för att reducera ångesten vid en dålig tripp.

Risperidon når toppplasma nivåer snabbt oavsett om den tillförs i form av lösning eller tablett. Den starka dopaminblockerande svaret är känd för att göra somliga att känna sig illamående om de gör saker som normalt triggar dopaminsvaret, som att äta en god måltid eller att uppleva orgasm. Risperidon metaboliseras ganska snabbt så dess potential för illamående försvinner vanligen inom två till tre timmar.

En intramuskulär preparation, marknadsförd som Risperdal Consta, kan ges en gång varannan vecka. Den frisätts långsamt från injektionsstället. Den kan vara användbar för patienter som har svårigheter att ta tabletter av olika orsaker. Några föredrar en injektion varannan vecka framför tablettbehandling varje dag. Den hjälper också läkaren med följsamheten mot behandlingen. Det är den enda atypiska antipsykotika tillgänglig i denna form. Doseringen varierar från 25 till 50 mg given som en intramuskulär injektion varannan vecka. I extrema fall kan också olanzapin tillföras som en intravenös injektion på 10 milligram.

Off label-förskrivning

Lägre doser av läkemedlet har också visat sig effektivt vid behandling av utagerande eller självskadande beteende hos personer med svårare former av Aspergers syndrom och autism, men bör i dessa fall endast användas av läkare med särskild kompetens beträffande barnneuropsykiatriska tillstånd.

Som andra atypiska antipsykotika har den också använts på icke godkända diagnoser för behandling av ångestsjukdomar, som tvångssyndrom, allvarlig, behandlingsresistent depression med eller utan psykotiska drag, Tourettes sjukdom och grava beteendestörningar hos barn.

I bla. USA använder man även läkemedlet mot ångest vid behandlingsresistent ätstörning, bla. anorexia nervosa[6]. Även effekt på indikationen bulimi har visats.

Evidensbaserat

Cochrane Collaboration utvärderar medicinska behandlingar evidenbaserat dvs strikt vetenskapligt för att kunna vägleda vården till den bästa behandlingen. En utvärdering av risperidon vid schizofreni gav följande slutsats:

Risperidon kan vara mer acceptabel för de med schizofreni än äldre antipsykotika och ha marginella fördelar i termer av begränsad klinisk förbättring. Dess biverkningsprofil kan vara bättre än haloperidol. Med fler studier till denna översikt utgör inte publikations bias ett signifikant problem. De marginella fördelar som detta läkemedel kan ha måste balanseras mot dess högre kostnad och ökande tendens att ge viktökning.

Nyliga viktiga långtidsdata som stöder risperidons effekt på återfall behöver upprepas av forskare som är oberoende av läkemedelstillverkaren.[7]

Referenser

  1. Risperidon bland 10 mest sålda läkemedlen, pressmeddelande från finska Läkemedelsverket.
  2. Statistik över läkemedelsförsäljningen 2004 från Socialstyrelsen
  3. {{cite journal It was reported on May 10 in the NY Times that Drs in Minnesota were paid by the drug producer to recommend this drug even though it may not have been appropriate for some people like children. In one case a young girl who had taken this medication was seriously impacted negatively after taking the drug for a period of time . | author = Vanina et al. | title = Body Weight Changes Associated With Psychopharmacology | journal = Psychiatric Services | volume = 53 | pages = 842-847 | date = July 2002 | publisher = American Psychiatric Association | url=http://psychservices.psychiatryonline.org/cgi/content/full/53/7/842#SEC2 }}
  4. Szarfman A, Tonning J, Levine J, Doraiswamy P (2006). "Atypical antipsychotics and pituitary tumors: a pharmacovigilance study.". Pharmacotherapy 26 (6): 748-58. PMID 16716128. 
  5. (April 19 2004) "FDA Warning Letter". Hämtat 2007-05-02. 
  6. [1]
  7. Hunter RH, Joy CB, Kennedy E, Gilbody SM, Song F. Risperidone versus typical antipsychotic medication for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 2. Art. No.: CD000440. DOI: 10.1002/14651858.CD000440

Externa länkar

Se även

Paliperidon

Källor

Artikeln är, helt eller delvis, en översättning från en annan språkversion av Wikipedia.
Neuroleptikum- redigera
Fentiaziner Klorpromazin, Flufenazin, Perfenazin, Proklorperazin, Tioridazin, Trifluoperazin, Haloperidol, Pimozid
Atypiska neuroleptika Olanzapin, Klozapin, Risperidon, Quetiapin, Ziprasidon, Aripiprazol, Sertindol, Paliperidon
Övriga Acetofanazin, Dixyrazin, Flupentixol, Klopentixol, Klorprotixen, Levomepromazin, Melperon, Molindon, Moperon, Periciazin, Tiotixen, Zuklopentixol
Personliga verktyg