Gårdsten

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Förstaden Gårdsten ligger på Gårdstensberget i Angered cirka 13 km nordost om centrum av Göteborg. Stadsdelen har ca 7 500 invånare, varav en stor del med utländsk bakgrund. Området har genomgått omvälvande sociala och arkitektoniska förändringar från 1997 och framåt och har vunnit många nationella och internationella utmärkelser för sitt positiva förändringsarbete. År 2006 vann Gårdsten Sveriges mest prestigefyllda pris i byggbranschen – "Stora Samhällsbyggarpriset 2006" – för renoveringarna och ombyggnationerna i Östra Gårdsten. Det var i Gårdsten delar av Sveriges mest långlivade TV-serie Hem till byn spelades in mellan åren 1971 och 2006.

Innehåll

Historia

Gårdsten byggdes initialt 1969-72 helt enligt den tidens rådande stilideal med krav på enkelhet, saklighet och geometri, och var en del av miljonprogrammet. Arkitekter var Arne Nygård för Västra Gårdsten samt Rune Falk och Gunnar Werner från White Arkitekter för Östra Gårdsten. Området löste initialt sin del av 1970-talets stora bostadskris. Med åren utvecklades Gårdsten allt mer negativt med många tomma lägenheter, hög omflyttning och social oro; 1996 ansågs Gårdsten som en av Sveriges mest problemtyngda förorter med höga ohälso- och arbetslöshetstal. Med anledning av detta bildades 1997 Gårdstensbostäder på uppdrag av Fastighetskoncernen Förvaltnings AB Framtiden, helägd av Göteborgs Stad. Uppdraget var att utveckla hela stadsdelen, socialt såväl som bostadsmässigt. Gårdstensbostäder satte upp en tydlig målsättning: att med en helhetssyn på samhällsbyggande engagera de boende till delaktighet i utvecklingen av området, samt att stimulera och driva på utbudet av arbetstillfällen samt offentlig och kommersiell service. År 2000 kom Gårdsten att ingå i den så kallade Storstadssatsningen som stöttade dessa målsättningar. Det samhällsbyggande förändringsarbetet, som fortgår, har resulterat i omfattande och prisbelönta förändringar för området Gårdsten. Men det har blivit mer kriminellt många vågar inte gå ut efter de omfattande skottlossningar som har drabbat området.

Omgivning

Gårdsten ligger på Gårdstensberget cirka 100 meter över havet med en milsvid utsikt över Göta Älvdalen. Hela området omges av en ringled, innanför vilken de flesta av Gårdstens hus återfinns. Stadsdelen är vidare uppdelad i västra och östra Gårdstensbergen samt en dalgång mellan dessa. I Västra Gårdsten ligger de ekologiska Solhusen samt i Östra Gårdsten de prisade Terrasshusen och Salviaterrassen med sina parhus. I Dalgången finns endast bebyggelse i den nordligaste delen, medan resten är ett rekreations- och parkområde kallat Dalen med tennisbanor, minigolfbana och lekplats för barnen. Gårdstens gator är i likhet med de i Lövgärdet uppkallade efter olika kryddor. Vid Muskotgatan ligger ett mindre köpcentrum med en kort innegata. Här finns det mesta av områdets service samlad, övriga Gårdsten hyser ett växande antal butiker och verksamheter. Precis söder om Gårdsten passerar Norrleden i en tunnel, för att sedan övergå i högbron Angeredsbron med utsikt över Göta älvdalen. Längst i öster ligger Gårdstens vattentorn, vilket är byggt 1969, och rymmer 15 000 000 liter vatten. Det är därigenom ett av de större i Sverige, och kan i kraft av sin storlek och högt belägna position ses ända från skärgården.

Samhällsbyggnation i Gårdsten

I förändringsarbetet som startades 1997 sattes Gårdstensbornas livssituation och möjlighet till delaktighet direkt i fokus. Gårdstensbostäders styrelse bestod från första början huvudsakligen av de boende själva. Parallellt med att utveckla boendet med förbättrad service, renoveringar och ombyggnationer startade Gårdstensbostäder arbetsförmedlande Gårdstensbyrån. Fram till idag har byrån förmedlat mer än 900 nya arbeten till Gårdstens invånare. Yrkesutbildningar anordnades och fritidsaktiviteter till barnen. Fritidsområdet Dalen byggdes upp med lekplats, minigolfbana, tennisplaner och stora gräsmattor för evenemang och rekreation. Alla förändringar genomfördes i samråd med de boende.

Den stora vändpunkten för Gårdsten blev Gårdstensbostäders ombyggnation till de ekologiska Solhusen år 2000, bestående av tio bostadshus med sammanlagt 255 lägenheter. I samråd med de boende togs en bostadslösning fram med genomtänkta energilösningar som solvärme, växthus, kompostering och individuell energimätning. Med det gick Gårdsten i bräschen för en utveckling som var nödvändig för hela samhället. Omvärldens blickar riktade sig mot Gårdsten som blev belönad med en strid ström besökare från hela världen, samt nationella och internationella utmärkelser. Projektet genomfördes i samarbete med fem europeiska bostadsprojekt som med stöd från den Europeiska Kommissionen fått stöd för genomförande av de energi- och kretsloppsrelaterade åtgärderna. Nutek och Formas bidrog med nationell finansiering.

Det klart avgörande steget in i framtiden kom när Gårdstensbostäder beslöt sig för att renovera och riva delar av det nedgångna Östra Gårdsten och öppna upp för helt nya boendemöjligheter i attraktiva terrasshus, samt parhus i form av äganderätter och bostadsrätter uppförda av Egnahemsbolaget. Återigen var det de boende som fick komma med idéer, samtidigt som man involverade all möjlig kompetens och resurser från området i renoveringsarbetet. För detta arbete fick Gårdstensbostäder den svenska byggbranschens finaste utmärkelse: Stora Samhällsbyggarpriset 2006.

Idag samarbetar och lever svenskar av olika ursprung sida vid sida i Gårdsten och förändringsarbetet fortsätter enligt Gårdstensmodellens hållbara helhetssyn, med de boende fullt delaktiga i utvecklingen. Egnahemsbolaget, HSB och Riksbyggen fortsätter att nyinvestera i området.

Utmärkelser i Gårdsten

Gårdstensbostäder har under åren fått ta emot flera utmärkelser. Priserna har delats ut både för hårda och mjuka värden som tillförts boendet i Gårdsten:

 • Stora Samhällsbyggarpriset 2006 – Östra Gårdsten
 • Årets byggen 2005 – Östra Gårdsten
 • BSHF:s och FN:s World Habitat Award 2005 till Christer Nordström Arkitektkontor AB för för Solhusområde 1
 • Rospriset 2005 av Kvinnors Byggforum
 • SABO:s miljöpris för ungdomsarbetet 2004
 • SEAS Solenergipris – Hedersomnämnande för Årets anläggning 2003 - Solhusområde 2
 • Årets Stadsdelscentrum 2002 – diplom som finalist för Gårdstens centrum
 • Nordiska Målaremästarnas pris för bästa färgmiljö 2001 – Solhusområde 1
 • Årets byggen 2000 – diplom för Solhusområde 1

Gårdsten i siffror

 • Antal invånare: ca 7 500
 • Läge: 13 km nordost om Göteborgs centrum
 • Höjd över havet: 100 meter
 • Antal bostäder: 3 086
 • Varav kommunala bostäder: 2 698
 • Under byggnation: 42 bostadsrätter
 • Under planering: 120 äganderätter

De ekologiska Solhusen

Västra Gårdsten byggdes i början av 1970-talet och omfattar ca 1 000 lägenheter. Husen består av 5-vånings loftgångshus och 3-vånings lamellhus vilka är grupperade i 11 kvarter. Projektet ”Solhusen” omfattar tre av dessa kvarter. Arkitekt för projektet är Christer Nordström Arkitektkontor AB - www.cna.se

Solvärmt varmvatten

Varje kvarter avgränsas av ett loftgångshus mot söder samt två lamellhus mot öster och väster. Loftgångshusens tak har försetts med prefabricerade solfångarelement vilka används för att förvärma tappvarmvatten till kvarterets lägenheter. Det solvärmda vattnet lagras i ackumulatortankar i loftgångshusens källare.

Luftsolvärme

I ett av lamellhusen har ytterväggarna isolerats utvändigt med en luftspalt mellan isoleringen och ytterväggen. Luft som värms upp i solfångare som integrerats i söderfasaden får cirkulera genom luftspalten där värmen lagras i de tunga betongväggarna. De tidigare kalla ytterväggarna får högre temperatur vilket ger både minskad värmeförbrukning och bättre komfort.

Förvärmd tilluft

I Loftgångshusen tas tilluften till lägenheterna in genom nybyggda glasade balkonger på söderfasaden. Luften förvärms dels genom solvärme i balkongerna, dels genom att värmeförluster genom ytterväggen ”dras tillbaks” till lägenheterna via ventilationsluften. I lamellhusen har de befintliga till- och frånluftsystemen kompletterats med värmeåtervinning.

Energieffektivisering och individuell mätning

I samtliga hus har taken isolerats och försetts med nya tätskikt. Loftgångshusens gavlar har isolerats. Fönster har antingen bytts mot nya lågenergifönster eller renoverats med byte av den inre rutan till lågenergiglas. Ett system för individuell mätning och debitering av värme, varm- och kallvatten samt el för varje lägenhet bidrar till ökat energimedvetande och lägre kostnader för de boende.

Gemensamma växthus och kompostering

Längs loftgångshusens södra fasader har stora gemensamma växthus byggts för de boende. I växthusen som ligger i direkt anslutning till de nybyggda tvättstugorna har varje lägenhet en odlingslott. I entrén till växthusen finns kvarterets gemensamma kompost som tillsammans med en nyanlagd återvinningsgård ersatt de tidigare sopnedkasten.

Målning av fasader

Samtliga fasader har målats. Färgsättningen gjordes av IO designstudio som belönades med Nordiska Målaremästarnas pris för bästa färgmiljö 2001 för färgsättningen av Solhusen i Gårdsten.

Energi

Genom ombyggnaden har energianvändningen för uppvärmning (fjärrvärmeanvändningen) minskat från 270 kWh/kvm till 160 kWh/kvm, dvs. med 40 %. Elanvändningen har minskat med ca 30%.

Boendeinflytande

Hyresgästerna har på ett aktivt sätt deltagit i och påverkat hela ombyggnadsprocessen. Samtliga hyresgäster har på ett tidigt stadium tyckt till om såväl speciella önskemål i den egna bostaden som området i sin helhet. Åtta arbetsgrupper – valda av hyresgästerna – har i planerings- och byggskedet deltagit i allt från utformningen av den yttre miljön, till avfallshantering, utformning av och utrustning i tvättstugor, färgsättning, belysning, låssystem m.m. Efter färdigställandet fortgår detta arbete i förvaltningsskedet tillsammans med områdets huschefer.

Skola och fritid

I Gårdsten finns 9 förskolor med inriktning på glädje, nyfikenhet och engagemang: Almgårdens förskola, Björkbackens förskola, Förskolan Lillmosse, Gårdstens Montessoriförskola, Kanelgårdens förkola, Saffransbackens förskola, Timjansdalens förskola och Trollmosse förskola. Gårdsten har även en öppen förskola: Öppna förskolan i Gårdsten.

Skolorna i Gårdsten heter ISG Långmosseskolan som är en grundskola för elever från förskola till årskurs 4, ISG Gårdstensskolan, som vänder sig till elever från årskurs 5 till 9, samt Römosseskolan som är en muslimsk friskola som vänder sig till elever från förskola till årskurs 9.

På fritiden erbjuder Gårdsten många olika möjligheter till idrott och rekreation. Ungdomspalatset i Gårdsten är en naturlig mötesplats för unga i stadsdelen där man kan möta andra ungdomar för gemenskap, oavsett kulturell bakgrund. Pojkar och flickor delat på lika villkor och skapar goda relationer till andra ungdomar och vuxna. Man har också speciella grupper för tjejer och unga kvinnor för att stärka dem i sin roll och ge utrymme för diskussioner.

Man kan träna på Idrotts- och föreningsförvaltningens gym på Kaneltorget, som ligger med en motionsslinga inpå knuten, träna fotboll med Marieholm BoIk, lära sig att spela keyboard eller piano med Gårdstensbostäders musikundervisning. I fritidsområdet Dalen finns tennisplaner, lekplatser, minigolf och stora gräsmattor för rekreation och evenemang. På fredagar klockan 15 är det filmvisning i Gårdstensbostäders samlingslokal på Kaneltorget. På sommaren drivs seglarskola för ungdomar i ett samarbete med GKSS, Rotary Långedrag och Gårdstensbostäder.

I närliggande Angered Centrum ligger Angereds Kulturskola som blev årets Musik- och Kulturskola 2006. Där erbjuds barn och ungdomar möjligheter att lära sig allt från att spela instrument, måla, dansa, spela teater och träna cirkuskonster. Varje vår är det utställningar, konserter, dansuppvisningar, teater och cirkusföreställningar där eleverna får visa vad de lärt sig under året. Undervisningen sker efter skoltid och är frivillig.

Näringsliv

I Gårdstens Centrum finns kött & chark-butik, fiskaffär, klädbutik, café, pizzeria, post och ATG, närbutik, privat läkare och tandläkare samt solarium och frisör. Innan midsommar 2007 öppnar Netto helt ny butik. Förutom centrumbutikerna finns färgbutik, glasmästeri, låssmed, barnvagnsaffär, gym, bensinmack, hissföretag, närbutik och många andra verksamheter som servar Gårdsten och områdena runtomkring. I Gårdsten/Timjansgatan finns också en servicebutik som heter Bawan Livs.

Kommunikation

Med direktbussen 173 tar man sig vardagar morgon, eftermiddag och tidig kväll mellan Nils Ericsonsplatsen och Gårdsten. Se Västtrafiks hemsida för tidtabell och avvikelser under sommaren. Man kan också kombinera 4:ans, 8:ans eller 9:ans spårvagn med buss 73. Resan tar cirka en halvtimme från stan.

Personliga verktyg