Krigsmateriel

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Krigsmateriel är produkter avsedda för militärt bruk. Enligt lagen om krigsmateriel och Förordningen om krigsmateriel är det förbjudet att föra krigsmateriel ut ur landet eller tillverka krigsmaterial utan regeringens tillstånd.

Försvarsmaterial är ett synonymt begrepp som Inspektionen för strategiska produkter (ISP, f.d. Krigsmaterielinspektionen) använder i exportsammanhang. Man uppger som skäl att försvarsmateriel skulle vara ”ett mer rättvisande begrepp än krigsmateriel, eftersom produkterna kan användas i sammanhang som inte har med krigföring att göra”. I den svenska förvaltningen har ordstammen ”krigs” ändrats till ”försvars” med undantag för hänvisning till lagen (1992:1300) om krigsmateriel och förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.[1] Försvarsmateriel definieras därför i en bilaga till förordning om krigsmateriel enligt 1 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel.[2][3] Namnändringen har fått kritik för att vara ett försök att dölja att exporterade vapen är avsedda att kunna användas i krig, och för att det leder till onödig begreppsförvirring. Begreppet försvarsmateriel finns inte med i SAOL och är mindre vanlig i svenska språket. [4] I dagsläget finns ingen lag som definierar försvarsmaterial på annat sätt än krigsmaterial.

I bilagan finns bland annat dessa produkter upptagna som krigsmateriel:

Till sin hjälp vid klassificering av produkter har ISP ett Teknisk-vetenskapligt råd (TVR). Ledamöterna är utsedda av regeringen på förslag från ISP.[6]

Krigsmateriel får inte tillverkas här i landet utan tillstånd.[7] ISP prövar frågor om tillstånd. Om ärendet har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt ska ISP med eget yttrande lämna över ärendet till regeringens prövning.

Svenska myndigheter, svenska företag samt den som är bosatt eller stadigvarande vistas här får inte heller utom landet bedriva sådan verksamhet utan tillstånd. Krigsmateriel får inte föras ut ur landet utan tillstånd.[8]

Om en revisor i sin granskningsverksamhet har anmärkt på ett företags efterlevnad av bestämmelserna i revisionsberättelsen, ska han genast sända in en kopia av revisionsberättelsen till ISP. En revisor vid en svensk statlig myndighet har motsvarande skyldighet.[9]

Fotnoter

  1. Inspektionen för strategiska produkter http://www.isp.se/sa/node.asp?node=833
  2. Lagen (1992:1300) om krigsmateriel
  3. Förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
  4. Gemensamt remissvar; Reformerat regelverk för handel med försvarsmateriel SOU 2005:9. Amnesty International, Diakonia, Kristna Fredsrörelsen, Svenska FN-förbundet, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska Röda Korset 2005-06-03.
  5. Bilagan återfinns efter lagtexten https://lagen.nu/1992:1303
  6. Om Teknisk-vetenskapliga rådet (TVR) http://www.isp.se/sa/node.asp?node=455
  7. 3 § Lagen (1992:1300) om krigsmaterial
  8. 7 § Lagen (1992:1300) om krigsmaterial
  9. 23 § Lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Personliga verktyg
På andra språk