Förkortning

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Konsttermen förkortning hittas på förkortning (måleri)
För det heraldiska begreppet förkortning, se heraldisk förkortning

Förkortning är ett sätt att skriva ord eller hela uttryck med färre tecken. Vanligt är att ta med en eller två begynnelsebokstäver i orden. En förkortning som bildar och utgör ett nytt ord kallas akronym.

Innehåll

Konventioner

Följande grundregler gäller förkortningar i svenskspråkig text. I andra språk (exempelvis engelska) kan delvis andra regler gälla.

 • Avskurna ord avslutas med en punkt. Exempel: "exempel" blir "ex." och "till exempel" blir "t.ex." eller "t. ex.".
 • Sammandragningar av ord skrivs utan punkt. Exempel: "jämför" blir "jfr".
 • Internationella beteckningar för måttenheter skrivs utan punkt. Exempel: "minut" kan bli "min" eller "min.", beroende på vilken konvention som tillämpas. Som ett kuriosum kan nämnas att båda konventionerna har tillämpats vid programmeringen av de elektroniska informationsskyltarna i Stockholms tunnelbana, så att både tidsangivelser som "3 min" och "3 min." förekommer, och har delvis givits olika betydelser.

Huruvida man korrekt använder punkt eller inte kan vara viktigt; jämför "m.m." (med mera) och "mm" (millimeter).

I facklitteratur där vissa förkortningar används mycket flitigt kan ibland punkt utelämnas. Det är till exempel vanligt att i en ordbok till svenska från ett språk som skiljer på grammatiska genus som "maskulinum", "femininum" och "neutrum", dessa förkortas med "m", "f" respektive "n", utan punkt. I sådana fall bör dock boken i början eller i slutet ha en förteckning över använda förkortningar och vad de står för.

Ett par av de vanligaste orden i svenskan kan specialbehandlas. Ordet "och" kan förkortas till "o.", men kan också betecknas med ett litet o med ett kort streck under. Ordet "eller" förkortas oftast "l.". I detta enstaka fall anknyter förkortningen snarare till uttalet än till skriften; bokstaven l uttalas som början av ordet eller. Detta kan jämföras med de i dag spridda uttalshärmande engelskpråkiga internetförkortningarna; se nedan.

Förkortningar av rent skriftspråkliga uttryck

Förr användes ibland, särskilt i skrift, vissa ord eller idiomatiska uttryck från exempelvis latin insprängt i en text på ett annat språk. I en del fall kom dessa att förkortas, och förkortningarna kom att fortsätta att användas även när de fulla orden eller uttrycken i övrigt översattes. Speciellt i texter på engelska är det fortfarande ganska vanligt att använda förkortningar av latinska uttryck i skrift, men att återge dem på det egna språket när texten läses.

Exempelvis användes på en del språk latinets id est för det uttryck som i senare svenska blev det är, det vill säga det vill säga. Det är är den ordagranna översättningen till svenska av id est. Översättningen till engelska är "that is", vilket fortfarande ofta förkortas till "i.e.", "i e" eller "ie". Det engelska uttalet av "i.e." är alltså normalt detsamma som av "that is", även om i dag också ibland ett läsuttal förekommer, alltså ungefär "ai-ii".

Det i vissa sammanhang även på svenska vanliga tecknet "&" för "och" har ett liknande ursprung. Tecknet är en ligatur (sammandragning) av "Et", det latinska ordet för "och". I några fall uttalas det dock också som "et", som i förkortningen "&c" eller "&c." för "etcet(e)ra".

Övrigt

Vid kommunikation via chatt och sms används i dag inte bara akronymer flitigt utan även förkortningar som bygger på fonetiskt (företrädesvis engelskt) uttal, exempelvis den engelska avskedsfrasen "CU" – see you, engelska för vi ses. De förekommer även i namn på datorprogram avsedda för chatt, såsom i exempelvis "ICQ" – I seek you, engelska för jag söker dig. Denna sorts fonetiska förkortningar förekom skämtsamt även tidigare, exemplelvis i namn på musikgrupper som U2 (uttalat som you too, engelska för du också) eller Just D (uttalat som "just det").

 • cu = see you
 • icq = i seek you
 • ffs = for fuck's sake
 • wtf = what the fuck
 • lol = laughing out loud
 • omg = oh my god
 • omfg = oh my fucking god
 • rofl = rolling on the floor laughing
 • lmao = laughing my ass off
 • roflmao = rolling on the floor laughing my ass off
 • gtg = got to go
 • brb = be right back
 • afk = away from keyboard
 • im = instant message
 • wtt = want to trade
 • wts = want to sell
 • wtb = want to buy
 • y = yes/why
 • omgwtfbbq = oh my god what the fuck barbecue

Förkortningar

I samtliga fall nedan där flera ord efter varandra har avskurits, och varje ordförkortning markerats med en punkt, kan förkortningarna antingen förekomma med eller utan mellanslag (bl. a. "bl.a." eller "bl. a."). Detta gäller dock inte förkortningarna utan punkt av måttenheter; centigram förkortas alltid cg, aldrig c g.

 • adr. = adress (avskuren)
 • aug. = augusti (avskuren)
 • bl.a. = bland annat (avskuren)
 • ca = cirka (sammandragen)
 • cg = centigram (internationell)
 • dec. = december (avskuren)
 • d.v.s. = det vill säga (avskuren)
 • dr = doktor (sammandragen)
 • dyl. = dylikt (avskuren)
 • el. = eller (avskuren)
 • enl. = enligt (avskuren)
 • etc. = etcetera (avskuren)
 • ex. = exempel (avskuren)
 • febr. = februari (avskuren)
 • f.d. = före detta (avskuren)
 • f.n. = för närvarande (avskuren)
 • forts. = fortsätt (avskuren)
 • fr.o.m. = från och med (avskuren)
 • gm = genom (sammandragen)
 • h = timmar, (internationell) timme
 • ha = hektar (internationell)
 • hg = hektogram (sammandragen)
 • hr = herr (sammandragen)
 • i st.f. = i stället för (avskuren)
 • jfr = jämför (sammandragen)
 • kg = kilogram (internationell)
 • kl. = klockan (avskuren)
 • km = kilometer (internationell)
 • l. = eller (specialfall; se ovan)
 • m.fl. = med flera (avskuren)
 • m = meter (internationell)
 • min = minut (internationell)
 • min. = minst (avskuren)
 • m.m. = med mera (avskuren)
 • mm = millimeter (internationell)
 • mån. = månad (avskuren)
 • ngn = någon (sammandragen)
 • ngt = något (sammandragen)
 • nr = nummer (sammandragen)
 • o.dyl. = och dylikt (avskuren)
 • o.likn. = och liknande (avskuren)
 • o.s.v. = och så vidare (avskuren)
 • p.g.a. = på grund av (avskuren)
 • s.a.s. = så att säga (avskuren)
 • s.k. = så kallad (avskuren)
 • t.ex. = till exempel (avskuren)
 • t.o.m. = till och med (avskuren)
 • tfn = telefon (sammandragen)
 • trpt = transport (sammandragen)
 • vard. = vardag (avskuren)
 • v.g.v. = var god vänd (avskuren)

Rekommenderade skrivsätt

Se även

Personliga verktyg