Revision

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
För revision som juridisk term för en viss typ av överklagande, se revision (juridik).

Revision är oberoende granskning och uttalande om information eller vissa förhållanden. Revision utförs av en revisor.

Innehåll

Regelverk

I Sverige finns regler för revision i flera lagar som till exempel Lag om revisorer, Aktiebolagslagen, Kommunallagen, Lag om ekonomiska föreningar och Stiftelselagen. Därutöver kan det finnas föreskrifter för revision i exempelvis ett företags bolagsordning, föreskrifter för offentlig förvaltning eller en förenings stadgar.

Revisionsprocessen

En revisor genomför normalt följande steg i sin revisionsprocess:

En revision utförs genom att revisorn utför vissa granskningsåtgärder enligt god revisionssed i den omfattning som krävs för att kunna göra ett uttalande i en revisionsberättelse. Normalt innebär en revisors uttalande inget absolut uttalande som sakers förhållanden utan ett uttalande som i rimlig grad torde vara korrekt. Av ekonomiska och praktiska skäl kan en revisor normalt inte granska alla händelser under ett år eller alla transaktioner i ett bolag utan måste förlita sig på ett urval och testa dessa.


Revisionsberättelse

Till årsstämman i Exempel AB

Org nr 556123-4567

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Exempel AB för år 2006. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncern¬redovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

A-Stad den 1 mars 200X

Anders Andersson Auktoriserad revisor

— Exempel på revisionsberättelse för aktiebolag


Revisionens grundpelare

I vissa sammanhang talar man om att revisionens tre grundpelare är oberoende, tystnadsplikt och kompetens.

Oberoende är en förutsättning för tilltro till revisorns uttalande. Revisorn ska inte stå i beroendeställning till någon av intressenterna i en organisation som granskas eller själv ha väsentliga ekonomiska intressen som påverkas av utfallet av revisionen. Finns det tvivel på revisorns oberoende minskar värdet av revisionen.

Tystnadsplikt är ofta en förutsättning för att revisionen ska kunna genomföras. Revisorn ska beredas tillgång till all information som behövs för att kunna utföra granskningen. Känslig information får då inte yppas till utomstående. Finns tvivel på revisorns tystnad kommer inte all information att lämnas ut vilket även det minskar värdet av revisionen.

Kompetens krävs av revisorn för att kunna dra korrekta slutsatser av den tillgängliga informationen. Revisorn måste dels vara kunnig i regelverksfrågor som redovisningsregler och skattelagstiftning men även behärska verktyg för att kunna testa och analysera tillgänglig information.


Revisionsbranschen

Företag som bedriver revisionsverksamhet kallas revisionsbyrå. I Sverige finns ett stort antal revisionsbyråer som står under tillsyn av Revisorsnämnden. Många revisionsbyråer erbjuder flera andra tjänster utöver ren revision såsom biträde med bokföring och upprättande av löpande redovisning, skatterådgivning och upprättande av deklarationer. Större revisionsbyråer har även avancerade rådgivningstjänster inom områden som corporate finance, verksamhetsutveckling och IT-säkerhet.

Den internationella revisionsbranschen domineras av fyra organisationer som gemensamt benämns Big Four. Dessa fyra; KPMG, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers samt Deloitte finns alla representerade i Sverige.

Revisorer organiserar sig i branschorganisationen FARSRS.

Inom den kommunala sektorn (kommuner, landsting och regioner) väljs revisorerna av resp. fullmäktigeförsamling. Dessa, förtroendevalda revisorer, måste enligt kommunallagen ha biträde av sakkunniga. En del har valt att själva anställa sakkunniga yrkesrevisorer, medan andra upphandlar hela eller delar av biträdet.

De sakkunniga yrkesrevisorerna som biträder de förtroendevalda revisorerna organiserar sig i yrkesföreningen SKYREV.

Den kommunala revisionen skiljer sig i många avseenden från den privata.

Personliga verktyg