Corporate finance

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Corporate finance är en del av företagsekonomin och den finansiella ekonomin som är inriktad på beslut avseende dels anskaffandet av kapital (finansiering) och dels användningen av kapital till investeringar eller som rörelsekapital. Ordet företagsfinansiering är ett snävare begrepp i svenskan än engelskans begrepp corporate finance, och det har inte utvecklats något svenskt ord som helt och fullt motsvarar den engelska termen, varför det engelska begreppet används i dagligt tal. Corporate finance är alltså ett vidare begrepp än företagsfinansiering och omfattar i princip all form av hushållning med ett företags resurser.

Innehåll

Företagsfinansiering

Ett företag behöver finansiering för anskaffandet av anläggningstillgångar som maskiner eller fastigheter men även för att kunna betala ut lön till anställda eller ha råd att vänta på att få betalt av kunder och själv kunna betala leverantörer.

Det finns tre huvudsakliga finansieringsformer:

  • Ägarnas satsade medel och de medel som tjänas in av bolaget under åren som inte lämnas som utdelning, det vill säga eget kapital.
  • Olika former av lån
  • Rörelseskulder. Exempelvis kredit hos en leverantör.

De olika finansieringsformerna medför olika fördelar och nackdelar. Eget kapital är "gratis" i den mening att ägarna inte får någon explicit ränta på de pengar som står kvar i bolaget. Å andra sidan vill ägarna ha utdelning och se sitt kapital växa. Det är ofta effektivt att utnyttja de tillgångar som finns i bolaget som säkerhet för lån och på så sätt få en hävstångseffekt som ökar avkastningen på eget kapital.

Lån kan ha många olika former. Vissa former av tillgångar har särskilt stort värde som säkerhet. Exempelvis anses fartyg och fastigheter ha relativt låg risk vilket normalt ger lägre kostnad för lån med säkerhet i skeppshypotek eller fastighetshypotek. Finansieringskostnaden kan även hållas nere med andra former av garantier. Den risk som det innebär att ta ett lån och exponera sig mot ränterisk kan minskas med olika former av derivat.

Lån kan noteras på marknad varvid risken kan delas mellan olika kreditorer, exempelvis med ett obligationslån. Vissa lån är i gränslandet mot eget kapital, exempelvis konvertibla skuldebrev.

Investeringar

Huvudartikel Investering

Investeringar i form av förvärv av anläggningstillgångar eller förvärv av dotterbolag sker för att förbättra det köpande bolagets ställning och framtida intjäning. Inför ett investeringsbeslut görs normalt en investeringskalkyl. Nyttan av ett förvärv är dels värdet av det kassaflöde som förväntas genereras direkt av tillgången, dels eventuella synergier med existerande tillgångar.

En annan sida av investeringar är för en säljare att hitta en villig köpare. Vissa företag eller ägare vill sälja hela eller delar av en verksamhet.

Kapitalrationalisering

Huvudartikel Rationalisering (ekonomi)

I syfte att få så hög avkastning som möjligt undviker företag att binda för mycket kapital. Med en effektiv hantering av likvida medel, korta kredittider till kunder och långa till leverantörer kan behovet av extern finansierng hållas nere. Andra sätt att minska behovet av extern finansiering är att hyra eller leasa tillgångar istället för att äga dem själv.

Rådgivning inom corporate finance

Corporate finance är en vid sektor med ett stort antal specialiserade företag som erbjuder rådgivningstjänster. Aktörer är dels traditionella svenska och internationella affärsbanker som oftast har rådgivningsverksamhet inom corporate finance-området. De stora revisionsorganisationerna i big four har corporate finance-verksamhet. Många små och stora oberoende organisationer är enbart inriktade mot corporate finance, antingen hela spektrat av tjänster eller delar av det.

Externa länkar

http://www.corporate-finance.se - en informationsplats inom corporate finance relaterad information

Se även


Personliga verktyg