Populärvetenskap

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Populärvetenskap har ambitionen att förmedla vetenskaplig kunskap till lekmän på det aktuella området. I dagligt tal jämställs lekmän ofta med den bredare allmänheten, och vi får därmed en uppdelning mellan lekmän och specialister, mellan allmänkultur och vetenskap. De senaste decenniernas forskning på området har emellertid understrukit att denna dikotomisering är en grov förenkling av i själva verket mycket komplicerade relationer. Vetenskapen har exempelvis många olika publiker, publiker med radikalt olika förutsättningar och intressen. En forskare specialiserad på ett område är lekman på ett annat. Vissa representater för allmänheten har avancerade högskoleutbildningar i botten, andra inte. Dessa förhållanden svarar också mot olika populärvetenskapliga tilltal och uttryck. Genren kan därför ses som ett spektrum av uttrycksformer som sträcker sig från det mycket avancerade, vetenskapsnära, till det mycket förenklade och tillrättalagda. Gemensamt har de olika uttrycken just att de förmedlar vetenskaplig kunskap till lekmän.

Termen populärvetenskap introducerades i svenska efter sekelskiftet 1900. Dessförinnan hade man länge använd adjektiven populär och populärvetenskaplig som ett sätt att annosera ett mer publikt uttryck (exv. populär vetenskap, populärvetenskapliga avhandlingar). När genrebeteckningen börjar användas så signalerar detta också att genren började finnas sina former. Definitivt etablerad kan den sägas vara mot slutet av 1920-talet.

Innehåll

Kända spridare av populärvetenskap

Populärvetenskapliga tidskrifter

Se även

Litteratur

Populärvetenskapen som sådan beskrivs i:

Den svenska populärvetenskapens historia diskuteras utförligt i:

  • Johan Kärnfelt, Mellan nytta och nöje: ett bidrag till populärvetenskapens historia i Sverige (2000) ISBN 91-7139-499-0
  • Johan Kärnfelt, Till stjärnorna: studier i populärastronomins vetenskapshistoria under tidigt svenskt 1900-tal (2004) ISBN 91-85359-01-7


Personliga verktyg