Befjädrade dinosaurier

Från Rilpedia

Version från den 8 oktober 2011 kl. 23.19 av RIL (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - låst, texten baserad på Wikipedialogo_12pt.gifWikipedia_letter_w.png
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Befjädrade dinosaurier anses av många paleontologer vara övergångsstadiet eller den "felande länken" mellan fåglar och dinosaurier. Det var länge känt att befjädrade urfåglar som exempelvis Archaeopteryx hade ett antal ödleliknande karaktärer som klor på "fingrarna" och tänder. Under en längre tid lades det fram hypoteser om att fåglar utvecklats från dinosaurier, men utan att man kunnat lägga fram några fossila bevis.

Upptäckter under senare delen av 1990-talet av fossil som man kallat för befjädrade dinosaurier trodde man gav det slutgiltiga beviset för kopplingen mellan fåglar och dinosaurier. Man har till och med börjat kalla fåglar för dinosaurier, vilket gör att många känner det som säkert att det skett en utveckling från dinosaurier till fåglar, eftersom det inte är så stora skillnader. När man upptäckt t ex att Archaeopteryx klor var fågelklor och inte ödleklor, att Archaeopteryx tänder ser ut som krokodiltänder och inte som dinosaurietänder, och att de befjädrade dinosaurier man hittat var misstag - då kan inte heller dessa argument tas som stöd för en utveckling. Det finns många andra problem i en tänkt utveckling från dinosaurier till fågel som man sällan eller aldrig nämner, eftersom de visar att hela utvecklingstanken vilar på mycket lös grund. Det gäller t ex flygförmågan.

Innehåll

Tidiga hypoteser

Strax efter att Charles Darwin 1859 hade publicerat sin Om arternas uppkomst, lade den brittiske biologen och evolutionsförespråkaren Thomas Henry Huxley fram en hypotes att dinosaurier skulle kunna vara fåglarnas ursprung. Han grundade detta på likheter i skelett mellan fossil från ödlehöftade dinosaurier, och då speciellt "den första fågeln" Archaeopteryx, och dagens fåglar. 1868 publicerade han On the Animals which are Most Nearly Intermediate between Birds and Reptiles, där han lade fram sin teori. Den ledande experten på dinosaurier vid denna tid, Richard Owen, motsatte sig denna teori och menade att Archaeopteryx istället var den första fågeln och att den inte tillhörde samma klad som dinosaurier. Under följande århundrade var påståenden och hypoteser kring fåglars koppling till dinosaurier få och istället lades det fram andra hypoteser, som exempelvis att fåglar skulle härstamma från thecodontia.

År 1964 fann John Ostrom fossil från en dinosaurie om han kom att kalla Deinonychus antirrhopus. Denna theropod tycktes ha omisskännliga likheter i sitt skelett med moderna fåglar. Sedan denna upptäckt har Ostrom varit en framträdande förespråkare för teorin att fåglar härstammar från dinosaurier. Fortsatta jämförande studier av skelett av fåglar och dinosaurier tillsammans med kladistisk analys stärkte teorin, speciellt för en klad av theropoder som kallas maniraptorer. Många anatomiska likheter mellan fåglar och theropoder kunde påvisas. Av likheter i skelett kan nämnas nacken, blygdbenet, handleden, armen, skulderbladen, nyckelbenet och bröstbenet. Men, det finns större likheter mellan krokodiler och Archaeopteryx när det gäller speciella lösningar i skelettets uppbyggnad, än mellan Archaeopteryx och olika dinosaurier.

Kring 1990-talet har många paleontologer börjat anse att fåglar (Aves) är överlevande dinosaurier och refererar till dem som "fågeldinosaurier" (avian dinosaurs) till skillnad från de andra dinosaurierna som kallades för "icke-fågeldinosaurier" (non-avian dinosaurs). Denna teori ger oreda i systematiken och är endast en hjälp för evolutionsbiologer så problemen med evolutionsteorin inte skall verka för omöjliga.

Fossila bevis

Fotografi av NGMC 91, eller "Dave", som är en avgjutning av ett fossil som troligen är en Sinornithosaurus, en befjädrad dinosaurie, American Museum of Natural History i New York.

Efter ett århundrade av hypoteser utan verifierbara bevis trodde många att man hittat välbevarade fossil av befjädrade dinosaurier under 1990- och 2000-talen. Fossilen var bevarade i en del av en lagerföljd som innehöll förvånansvärt många och väl bevarade fynd i provinsen Liaoning i nordöstra Kina. Området hade upprepade gånger täckts av vulkanisk aska från utbrott i Inre Mongoliet, under den geologiska epoken äldre krita. Det begravda organiska materialet blev på grund av askans finkornighet mycket väl bevarat och även de finaste detaljer går att urskilja. I området har man funnit enormt mycket fossil från exempelvis miljoner av löv, de äldsta kända gömfröväxterna, insekter, fiskar, grodor, salamandrar, däggdjur, sköldpaddor, ödlor och krokodiler.

De viktigaste upptäckterna i Liaoning har varit vad man trott varit en mängd spektakulära fossil av befjädrade dinosaurier. Fynden har dock misskrediterat de mindre seriösa paleontologer samt populära tidskrifter som National Geographic och även "halvpopulära" tidskrifter som Science och Nature, som mer vill presentera tro och tolkningar som fakta än rena fakta. Redan från första början upptäckte man att de strukturer som hade en ytlig mindre likhet med fjädrar, i stället liknade muskelfilament. Det fynd som gjorde hela teorin om befjädrade dinosaurier populär var hopsatt av två fynd, en del av en fågel och en del av en dinosaurie - alltså ett fake (se nedan Archaeoraptor). Sedan har flera forskare skrivit om fynd av dinosaurier med mycket "utvecklade" fjädrar - men där fjädrarna försvunnit så att man inte kan se dem på de fynd man gjort! Nyligen visade några seriösa paleontologer, mer noggrant, att det som har vissa enkla likheter med fjädra är bindväv till huden på dinosaurierna - och ingenting annat.

Den stadiga strömmen av nya fynd fyller ständigt på och förbättrar kunskapen om problemen för dem som tror på en utveckling mellan dinosaurier och fåglar och utvecklingen av fjädrar och fåglarnas flygförmåga.

Archaeoraptor-bluffen

1999 avslöjades ett fossil av en påstått befjädrad dinosaurie som kallades Archaeoraptor liaoningensis, funnen i Liaoning, som en bluff. Artefakten var sammansatt av nedre delen från en dromeosaurider numera känd som microraptor och överdelen från en urfågel numera känd som Yanornis (tidigare Archaeovolans).

Detta förfalskade fossil visar klart hur mycket känslor och hur lite seriös forskning som finns bland de forskare samt de tidskrifter som hittar och beskriver "befjädrade dinosaurier".

Rådande kunskapsläge

Lista på dinosaurier där man tolkat in fjädrar

Följande dinosaurier har man ansett ha fjädrar. Det finns dock inga bevis för befjädring hos dem, annat än de mindre seriösa tolkningar man gjort av fynden. Det är mycket enkla yttre likheter man hittat som inte ser ut som fjädrar om man ser närmare på fynden. Likheterna är i stället med den bindväv som reptiler har i huden, som binder samman huden. (Fynden listade efter publiceringsdatum.)

 1. Sinosauropteryx (1996)
 2. Shuvuuia (1998)
 3. Sinornithosaurus (1999)
 4. Beipiaosaurus (1999)
 5. Microraptor (2000)
 6. Epidendrosaurus (2002)
 7. Cryptovolans (2002)
 8. Scansoriopteryx (2002)
 9. Yixianosaurus (2003)
 10. Dilong (2004)
 11. Pedopenna (2005)

Ett antal fossil med bevarade fjädrar kategoriseras ofta som dinosaurier men de påvisar flera liknande karaktärer som fåglar (Aves) och är förmodligen fåglar.

 1. Protarchaeopteryx (1997)
 2. Caudipteryx (1998)
 3. Jinfengopteryx (2005)

Primitiva fjädertyper

Till dags datum är den äldsta kända dinosaurien som man trott haft fjädrar Sinosauropteryx (Jura/Krita), vars kropp var täckt av fjäderliknande strukturer som påminner om ihåliga rör eller hår. Dessa strukturer hade inga fanstrålar, likt dun utan det var bindväv i reptilens hud. Ett annat tidigt fossil, Dilong paradoxus (äldre krita), som av en del evolutionister anses vara en förfader till Tyrannosaurus rex, hade också liknade strukturer. Detta kan vara en anledning till att man fantiserat ihop fjädrar på en del bilder av Tyrannosaurus rex.

En del menar att fjädrar ursprungligen utvecklades som isolering för att hålla kroppstemperaturen vilket också skapar nya frågor kring dinosauriernas termoreglering. Flygförmågan skulle i så fall vara en sekundär effekt och en evolutionär anpassning (eller exaptation) av att dessa djur utvecklade fjädrar. Men, det är mycket stor skillnad på värmeisolering och flygförmåga. Det finns inga fakta bakom dessa spekulationer.

De äldsta fynd som man känner till som hade konturfjädrar, var Protarchaeopteryx och Caudipteryx. Dessa djur var fåglar och inte dinosaurier. En del tror att dessa fjädrar snarare användes för visuell markering och uppvisning än för flygning.

Slutsasen är att det inte finns några primitiva fjädrar. Däremot finns det olika sorters fjädrar för olika ändamål.

Taxonomi och spekulationer kring andra dinosauriers möjliga befjädring

Fossila fynd av det man av misstag tolkat som befjädrade dinosaurier tillsammans med kladistiska analyser har gjort att man ansett att många typer av theropoder kan ha varit befjädrade, även de som inte har övriga likheter med fåglar. Man har spekulerat att speciellt alla de mindre theropoderna kan ha varit fjäderklädda och kanske även de större, som exempelvis Tyrannosaurus rex i tidiga stadier i sin utveckling efter att den hade kläckts.

Fossila avtryck av fjädrar är vanliga på fåglar. Men, även om man hittar dem på fåglar så hittar man dem inte på så kallade befjädrade dinosaurier som ligger begravda i samma lager. Detta är helt osannolikt, dvs. att fjädrarna skulle ha bevarats på fåglarna men inte på dinosaurierna från samma lager. Den enkla slutsatsen är att dinosaurier inte var befjädrade. Genom en process som kallas fylogenetisk systematik försöker en del forskare spekulera huruvida befjädring kan ha förekommit även på fossila specimen som är dåligt bevarade. Premisserna man grundar dessa spekulationer på är att alla påstådda befjädrade fossil har haft vissa gemensamma anatomiska likheter och att fjäderstrukturen bara kan ha utvecklats ur en och samma struktur hos dinosaurier. Av detta kan man sluta sig till att den genetiska betingelsen att utveckla fjädrar måste ha förts vidare till senare utvecklade dinosaurier, medan andra kan ha förlorat förmågan att utveckla fjäderstrukturer. Om en dinosaurie befinner sig i ett kladogram inom en fjäderklädd klad så kan man dra slutsatsen att även den dinosaurien måste ha haft fjädrar så länge man inte finner motbevis. Denna teknik används också för att urskilja vilken sorts fjäderstruktur som dinosaurien måste ha haft eftersom fjäderns utvecklingshistoria idag är ganska välkänd.[1] Detta är som sagt bara spekulationer som bygger på andra spekulationer, som inte på något sätt bevisats, som dessutom motsägs av de verkliga fynd man gjort.

Kladogrammet nedan visar en evolutionistisk spekulation av vilka fynd man velat tolka som befjädrade dinosaurier och huruvida man funnit fossila bevis eller om man anser att dinosaurien är fjäderklädd på grund av slutsatser dragna genom fylogenetisk systematik. Kladogrammet nedan är således till bara för att visa hur mycket man kan spekulera utan fakta, när man har en stark tro på en viss teori.

Kladogram: Diagrammet nedan från Wikipedia, som det var publicerat där den 24 augusti 2007. Detta diagram var i sin tur byggd på en artikel på det engelska Wikipedia från november 2006. Diagrammet nedan är således inte rättat på något sätt utan kvarstår precis som på Wikipedia, t ex är det inte rättat att Caudipteryx och Protarchaeopteryx skulle vara ett slags oviraptorliknande i stället för Aves/fåglar.)

Coelurosauria
 ├─Tugulusaurus (kan ha haft eller inte haft fjädrar)
 │
 └───Tyrannosauroidea (primitiva fjädrar)
  │  ├──?Dilong paradoxus (fossila fjäderavtryck)
  │  └───Tyrannosaurus (fossila fjällavtryck, kan delvis ha förlorat fjädrar)
  │
  ├─Compsognathidae (primitiva fjädrar med två fjäderskaft)
  │        ├─?Sinosauropteryx (fossila fjäderavtryck)
  │        ├─Juravenator (fossila fjällavtryck, kan delvis ha förlorat fjädrar)
  │        └─Compsognathus (kan ha haft fjädrar)
  │
  └─Maniraptoriformes
     ├─Ornithomimosauria (troligen befjädrad)
     ├─Alvarezsauridae (fjäder med en central spole)
     │      └───Shuvuuia (bevarad tredimensionell fossil fjäder)
     │
     └───Maniraptora (vingpennor och dunliknande konturfjädrar)
       ├─Yixianosaurus (fossila fjäderavtryck)
       │
       ├─Oviraptoriformes (fjäderdräktsliknande fjädrar med fan)
       │  ├─Protarchaeopteryx (fossila fjäderavtryck)
       │  │
       │  ├─Oviraptorosauria
       │  │   ├─Caudipteryx (fossila fjäderavtryck)
       │  │   └───Oviraptoridae (mycket troligen befjädrad, skelettet anpassat för fjädrar)
       │  │
       │  └─Therizinosauria
       │      └─Beipiaosaurus (fossila fjäderavtryck)
       │
       └───Paraves (vingpennor och dunliknande konturfjädrar)
          ├─Pedopenna (fossila fjäderavtryck)
          │
          ├─Deinonychosauria (symmetriska vingpennor)
          │     ├─Troodontidae
          │     │   └─Jinfengopteryx (fossila fjäderavtryck)
          │     │
          │     └─Dromaeosauridae
          │        ├─Rahonavis (skelettet anpassat för fjädrar och flygning)
          │        ├─Cryptovolans (fossila fjäderavtryck)
          │        ├─Microraptor (fossila fjäderavtryck)
          │        ├─Sinornithosaurus (fossila fjäderavtryck)
          │        └───Velociraptor (mycket troligen befjädrad)
          │
          ├─Epidendrosaurus (fossila fjäderavtryck)
          │
          └───Aves (asymmetriska vingpennor)

Källor

 • Artikeln är kraftigt omarbetad av Rilpedia och baseras på en till stora delar översatt artikel från engelska Wikipedia Feathered dinosaurs från november 2006, där följande källa anges:
  Prum, R. & Brush A.H. (2002). The evolutionary origin and diversification of feathers. The Quarterly Review of Biology 77: 261-295.

Se även

Externa länkar


Referensfel: <ref>-taggar finns, men ingen <references/>-tagg hittades

Personliga verktyg