VVS

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

VVS är en förkortning som står för värme, ventilation och sanitet. VVS betecknar dels en bransch i byggsektorn, dels de tekniska system i byggnader som planeras, projekteras och utförs av branschen, inklusive de produkter som då används.

VVS omfattar i första hand system i fastigheter för inomhusklimatet och för vattenförsörjning och avlopp samt styr-reglerutrustning samt övervakningssystem för detta. Till VVS räknas oftast även system för tryckluft, gaser inom sjukhus och industrier, vattensprinkler m.m.

Innehåll

VVS-branschen

VVS-branschen är en stor bransch i byggsektorn. Det finns omkring 1000 VVS-konsultföretag omkring 2000 VVS- entreprenadföretag. De installationer som är avsedda att styra inomhusklimat, värme, ventilation, klimatkyla, utgör numera, inte minst för exempelvis kontorsbyggnader, den största delen av en VVS-installation i en byggnad.

Svenska branschorganisationer är bland annat VVS-tekniska föreningen, VVS Företagen, VVS Fabrikanternas råd, Svenska rörgrossistföreningen VVS och Svensk Ventilation.

I USA används dels förkortningen HVAC (Heating, Ventilating, Air conditioning), dels plumbing för de två branscher som motsvarar VVS. I Storbritannien används termen "Building Services", som där även omfattar elinstallationer.

Historia

Olika, förhållandevis avancerade tekniker för uppvärmning, avkylning och ventilering av byggnader, samt för vattenförsörjning och avloppsavledning har funnits i alla tider, men en tydligt avgränsad VVS-bransch uppstod först med industrialismens genombrott i slutet av 1800-talet. Beteckningen VVS myntades först på 1920-talet.

Ingenjörsföretagen inom branschen (VVS-konsulter) är av tradition inriktade på hela VVS-området, men entreprenadföretagen (installatörerna) är delade i två delbranscher, ventilationsentreprenörer och rörentreprenörer. Rörledningsentreprenörer har funnits sedan mitten av 1800-talet. Ventilationsarbeten utfördes tidigast av plåtslagare, men under 1950-talet, när ventilationsinstallationerna började bli mer omfattande etablerades speciella ventilationsentreprenörer.

Arbetarna i rörföretagen kallades tidigast "rörarbetare" eller "rörläggare". I början av 1900-talet lanseras ordet rörmokare. Det var först stockholmsslang, men blev en etablerad yrkesbeteckning omkring 1930. Från 1970-talet förespråkas yrkesbeteckningarna "rörmontör" respektive "ventilationsmontör".

VVS-tekniska system

Bostäder har förhållandevis enkla system. I lokaler, kontor, större butikslokaler, sjukhus etc, är systemen för vatten och avlopp likartade, men systemen för inneklimatet kan vara avsevärt mer komplexa. Installationerna för värme, kyla och ventilation hänger nära samman och det förekommer många olika principlösningar.

Värme

För uppvärmning används ofta radiatorer ("element"), vilka normalt är placerade under fönster. I flerbostadshus är de anslutna via kopplingsledningar (tillopp och retur) till en stam, som ofta står synligt mot fasad. Stammarna ansluter till en huvudledning i exempelvis källarkorridoren. Där finns ventiler för avstängning och injustering av vattenflödet. Huvudledningen går vidare till värmecentralen, som i ett flerbostadshus numera ofta är ansluten till fjärrvärme. Andra vanliga värmekällor är värmepump, värmepanna för pellets, ved, och olja.

Ventilation

I nyare flerbostadshus ligger ventilationskanalerna ofta i samma schakt som vatten och avlopp. Kanalerna dras upp till vinden och ansluts till en frånluftsfläkt eller till ett aggregat med både till- och frånluftfläktar.

Ordförkalringar: Utefluft = Ren luft som hämtas utifrån. Tilluft = Uppvärmd/kyld luft som tjänar lokalerna. Frånluft = Returluft som ofta värmevexlas i ventilationsggregatet för att ge huset lägre enegrgiåtgång, då luft kräver mycket energi för att värma/kyla återanvänder man gärna redan uppvärmd luft, detta system kallas FTX (från och tilluftsystem med värmeåtervinning). Avluft = luft som efter genomförd värmeväxling lämnar systemet och huset.

Sanitet

Sanitet omfattar system för hantering av vätskor och gaser, i första hand installationer för tapp- och spillvatten.

Vattenförsörjningen har normalt tre rör, kallvatten (KV), varmvatten (VV) och varmvattencirkulation (VVC), den senare för att hålla rätt temperatur på varmvattnet. Om den inte fanns skulle temperaturen på varmvattnet sjunka under natten. Ledningarna för KV, VV och VVC följer normalt värmerören i exempelvis källarkorridoren i ett rörstråk, men stammarna ligger normalt i en slits i närheten av kök eller badrum eller tvättstuga. Ventiler för avstängning finns vid inkommande vattenmätare (ofta belägen i värmecentralen), vid stammen och där stammen ansluter till respektive lägenhet. Spillvattenrören ligger i samma slitsar och går vanligen ned under källargolvet och dras horisontellt i en samlingsledning ut till kommunens ledning med självfall.

VVS-produkter

Områden inom VVS

Personliga verktyg