Trossamfund

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Trossamfund är ett samlingsbegrepp för människor som bekänner sig till en gemensam livsåskådning. I många länder har det genom lagstiftning kommit att begränsas till organisationer med religiös verksamhet.

Innehåll

Trossamfund i Sverige

I Sverige genom lagtexternas krav på att "gudstjänst" ska anordnas (Gudstjänst skall i detta sammanhang förstås i vid bemärkelse så att exempelvis sammankomster för gemensam bön och meditation normalt innefattas., Prop 1997/98:116 s 20). I Sverige är till skillnad mot grannlandet Norge ingen skyldig att tillhöra trossamfund och dess medlemmar kan på eget initiativ fritt lämna samfundet. Barn som fyllt 12 år kan i Sverige ej in- eller utträda ur trossamfund utan eget samtycke. Konfessionslösa livssynsorganisationer har kommit att behandlas olika i de båda länderna.

Enligt Sveriges lag är ett trossamfund en gemenskap för religiös verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst. Ordet "gemenskap" skall tolkas mer extensivt än ordet "sammanslutning". Till trossamfund i rättslig mening räknas Svenska kyrkan och de samfund som registrerat sig enligt "Lag om trossamfund" (se registrerat trossamfund).

Regeringen kan därtill godkänna vissa trossamfund som bidragsberättigade enligt "Förordningen om statsbidrag till trossamfund". Bidrag ges till samfund som ägnar sig åt "gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg". Enligt lagen får bidrag bara ges till "trossamfund som bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på". Samfund med under 3000 betjänade anses inte ha den egna livskraft som lagen fordrar, såvida de ej gått samman med andra trossamfund för fördelning av medel, alternativt hör samman med en större organisation i utlandet.

De statliga bidragen till trossamfunden delas ut av Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST). SST delar årligen ut c:a 50 miljoner svenska kronor till för närvarande (2008) 22 st godkända samfund. Det senast (juli 2005) godkända samfundet blev Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd, SBR.

SBR blev därmed efter över 10 års avslagna försök det första samfundet som inte har koppling till de abrahamitiska religionerna. Svårigheten har legat i att definiera begreppet "gudstjänst". Det kan noteras att livssynsorganisationer som har sekulär humanism som ledstjärna ännu inte har befunnits bidragsberättigade.

Bidragsberättigade trossamfund enl SST:s webbplats, 2008-02-18

Externa länkar

Se även

Personliga verktyg
På andra språk