Stockholms läns landsting

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Stockholms läns landsting
Huvudort Stockholm
Inrättat 1971
Landskap Uppland, Södermanland
Län Stockholms län
Antal kommuner 26
Fullmäktigeledamöter 149
Antal valkretsar 12
Webbplats www.sll.se

Stockholms läns landsting omfattar Stockholms län, med 1,9 miljoner invånare. Länet har 26 kommuner. Stockholms läns landsting ansvarar, som alla landsting, främst för samhällets offentligt finansierade hälso- och sjukvård. Landstinget står också för allmänna kommunikationer i länet. Dessutom har landstinget även ett visst ansvar för den regionala utvecklingen i länet, och bedriver även kulturell verksamhet. Stockholms läns landsting omsätter cirka 67 miljarder kronor per år (beräknat som intäkter i budget 2009) och har drygt 40 000 anställda, främst inom sjukvården. Landstingsskatten är 12,10 kronor (2009, oförändrat jämfört med 2008).

Innehåll

Historik

Landstingshuset i Stockholm
Södersjukhuset i Stockholm
Danderyds sjukhus, april 2009

När landstingen ursprungligen inrättades, 1863, ingick Stockholms stad varken i länet eller i landstinget, utan utgjorde en separat enhet under Överståthållarämbetet och skötte själv sina landstingsangelägenheter. Under 1900-talet växte Storstockholm fram med en gemensam arbets- och bostadsmarknad. En samordning blev alltmer nödvändig. Ett förslag om ett "storlandsting" lades fram. 1966 inrättades Kommunalförbundet för Stockholms stads och läns regionala frågor och 1971 gick Stockholms kommun in i Stockholms läns landsting, som från och med detta datum omfattar hela länet. Den statliga regionalförvaltningen hade samordnats 1968 genom att Stockholm införlivats i Stockholms län.

Organisation

Stockholms läns landsting är, som alla landsting, en politiskt styrd organisation med landstingsfullmäktige som högsta beslutande organ. Landstingsstyrelsen har det verkställande politiska ansvaret och bereder ärenden som behandlas i landstingsfullmäktige. Landstingsråden för majoritetspartierna har ansvar för att förbereda ärenden och bildar tillsammans Landstingsrådsberedningen, som kan beskrivas som landstingets regering. Även oppositionspartierna har landstingsråd och arvoderade gruppledare men dessa ingår inte i landstingsrådsberedningen och saknar formella uppgifter.

Den centrala förvaltningsorganisationen, Landstingsstyrelsens förvaltning, leds sedan sommaren 2007 av landstingsdirektör Mona Boström. Hälso- och sjukvårdsfrågorna sköts av Hälso- och sjukvårdsnmämnden och dess förvaltning, där Catarina Andersson Forsman är chef (Hälso- och sjukvårdsdirektör).

Landstingets politiska ledning och ledningen för Landstingsstyrelsens förvaltning har sina kanslier vid Landstingshuset, f d Garnisonssjukhuset vid Hantverkargatan 45 på Kungsholmen i Stockholm. Där finns också sammanträdeslokaler för landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen. Landstinget har även administativa funktioner på flera andra adresser i Stockholm.

Politisk ledning

Landstingsfullmäktige har 149 ledamöter som sammanträder cirka en gång per månad. Efter valet 2006 är följande partier representerade i Stockholms läns landsting (gruppledare inom parentes):

De fyra borgerliga partierna (M, FP, Kd OCH C) bildar majoritet och har tillsatt följande landstingsråd:

Finansroteln:

Sjukvårdsroteln:

Trafikroteln:

Oppositionen har tillsatt dessa oppositionslandstingsråd:

Framträdande politiker

Finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting:

Landstingsstyrelsens (fram till 1992 kallat Förvaltningsutskottets) ordförande:

Beställare/utförare

Stockholms läns landsting tillämpar en ansvarsfördelning som innebär att man skiljer på rollerna som beställare, utförare och ägare. Det gäller både inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken.

De folkvalda politikerna sätter, med stöd av de centrala förvaltningarna i Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) och Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSN-f) upp ramarna för hur landstingets olika åtaganden ska uppfyllas. Det gäller till exempel skatteuttag, taxor, dimensionering och uppdragsformuleringar. Delar av verksamheten utförs sedan av landstingsägda bolag eller förvaltningar, medan andra delar utförs av externa entreprenörer. Inom hälso- och sjukvården är fördelningen att cirka 70 procent av kostnaderna för den totala ”sjukvårdsproduktionen” gäller landstingsägda verksamheter, medan cirka 30 procent gäller privata aktörer.

Relationerna mellan beställaren och utföraren regleras i avtal mellan parterna. Vissa verksamheter upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU. Då agerar landstingsägda och externa verksamheter på samma villkor. De lämnar anbud som utvärderats helt opartiskt, och tilldelningsbeslutet går till den verksamhet som på objektiva grunder (oavsett om det är en landstingsägd eller externt ägd verksamhet) bäst lever upp till upphandlingskriterierna.

Andra verksamheter arbetar med stöd av att landstinget har auktoriserat dem som vårdgivare. Det gäller till exempel husläkarverksamhet, samt barnavårds- och mödravårdscentraler som ingår i Vårdval Stockholm. Även här har landstingsägda och externt ägda verksamheter samma förutsättningar.

Landstingsägda bolag och förvaltningar

Allt fler av de landstingsägda verksamheterna är idag aktiebolag under ledning av en verkställande direktör. Styrelserna i dessa bolag består oftast inte av politiker, utan av personer som tillsatts på professionella meriter.

Följande verksamheter bedrivs som aktiebolag, under det regelverk som stadgas i Aktiebolagslagen: Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, Norrtälje sjukhus (drivs av TioHundra AB) som landstinget äger tillsammans med Norrtälje kommun, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB), fastighetsförvaltaren Locum AB, MediCarrier, Stockholm Care, S:t Eriks ögonsjukhus AB samt Folktandvården i Stockholm AB. Den 1 april 2009 blir även Södertälje sjukhus ett landstingsägt bolag.

AB Storstockholms lokaltrafik (SL) och Waxholmsbolaget är också aktiebolag, men styrelserna är politiskt tillsatta.

Följande verksamheter bedrivs i förvaltningsform, under ledning av landstingskommunala nämnder: Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje (Sjukvården SNS) samt Färdtjänsten. Sjukvårdsförvaltningarna drivs dock även de under bolagsliknande former, vilket bland annat betyder att det finns politiskt oberoende ledamöter även i deras styrelser.

Sjukvård

Delar av sjukvården (bland annat drygt hälften primärvården, samt akutsjukhuset Capio S:t Görans sjukhus) drivs av privata entreprenörer som arbetar på landstingets uppdrag.

Utbildning

Landstinget äger två gymnasieskolor:

  • Berga naturbruksgymnasium
  • Säbyholm naturbruksgymnasium

Länstrafik

Stockholms läns landsting har två länstrafikbolag, AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), som ansvarar för kollektivtrafiken till lands och Waxholms Ångfartygsaktiebolag (WÅAB) som ansvarar för person- och godssjötrafik i Stockholms skärgård. Bolagen upphandlar trafiktjänster på entreprenad. Landstinget har även ansvar för Färdtjänsten i länet.

Valkretsar

I landstingsvalet omfattar länet och landstinget tolv valkretsar, sex i Stockholms stad och sex i yttre länet.

Kultur

Stockholms läns landsting arbetar med kulturinsatser i vården är dessutom huvudfinansiär av Kungliga Filharmonikerna och verksamheten vid Stockholms Konserthus. Ett annat av landstingets kulturuppdrag gäller Stockholms läns museum.

Fastigheter

Landstingets stora fastighetsbestånd, som bland annat består av akutsjukhusen i länet, förvaltas av det landstingsägda bolaget Locum.

Externa länkar


Personliga verktyg
På andra språk