Bahaikalendern

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Badíkalendern eller bahá'í-kalendern, de bahá'í-troendes kalender, konstruerades av Báb 1844, färdigställdes av Nabíl-i-'Azam och bekräftades av Bahá'u'lláh 1863, dvs 19 år efter Bábs första framträdande. Ordet badi betyder ungefär början, och al-badí och al-ákhir är motsvarigheter till Uppenbarelsebokens alfa och omega – beskrivningen av Gud som början och slutet. [1] Kalendern är en solkalender där året indelas i 19 enheter (som kallas månader, trots att de inte följer månens cykler), alla med 19 dygn som börjar vid solnedgången och inte vid midnatt. Därtill kommer fyra interkalendariska dygn (fem vid skottår) – Ayyám-i-Há – som skjutits in mellan den 18:e och 19:e månaden.

Året börjar vid vårdagjämningen, när dag och natt är lika långa över hela jorden och solen är synlig i tolv timmar. Badíkalendern har fastställt nyåret, Naw-Rúz, till den 21 mars, vilket alltså innebär att årets första dygn alltid börjar vid solnedgången den 20 mars och slutar vid solnedgången den 21 mars. Bahá'í-året 166 B.E. (Bahá'í Era). Den första aftonen i månaden, vid solnedgången, håller de bahá'í-troende nittondedagsfesten.

Innehåll

Bakgrund

Genom historien har årets månader och veckans dagar burit namn efter hedniska fester och romerska helgdagar. Báb ersatte dessa med namn på guden Guds egenskaper: Prakt, härlighet, skönhet, storhet, ljus, barmhärtighet, ord, fullkomlighet, namn, makt, vilja, kunskap, kraft, tal, frågor, heder, överhöghet, herravälde och upphöjdhet.

Bahá'í
Bahai star.svg
Centrala gestalter
Bahá'u'lláh
Báb · 'Abdu'l-Bahá
Heliga skrifter
Kitáb-i-Aqdas · Kitáb-i-Íqán
Axplock från B:s skrifter
Förborgade Ord · Sju Dalar
Övrig central litteratur
B. och Den Nya Tidsåldern
Civilisationens Förnyelse
Kallelse Till Nationerna
Anföranden I Paris
Institutioner
Beskyddarinstitutionen
Universella Rättvisans Hus
Nationella Andliga Råd
Lokala Andliga Råd
Tillbedjans Hus
Fester och helgdagar
Dagarna i Ridván · Naw-Rúz
Nittondedagsfesterna
Bábs deklaration 23 maj
Bahá'u'lláhs bortgång 29 maj
Bábs martyrskap 9 juli
Bábs födelse 20 oktober
Bahá'u'lláhs födelse 12 nov
Förbundets dag 26 nov
Bahais historia
Bahá'ís historia · Bábísm
Guds Saks Händer
Den Levandes Bokstäver
Bahá'u'lláhs Apostlar
Utmärkande personer
Shoghi Effendi
Martha Root · Táhirih
Fariborz Sahba
George Townshend
David Hofman
Övrigt
Bahá'í-kalendern
Pilgrimsfärden
Religiösa lagar
Bahá'í och Kristus
Bahá'í och Buddha
Bahá'í och Muhammed
Religiösa symboler

Badíkalendern är inte bara ett redskap för att hålla tiden utan har en djup andlig betydelse. Den är ett uttryck för att bahá'í-tron är en självständig religion med egna helgdagar och högtider. Talen 9 och 19 har enligt Báb – som konstruerade kalendern – en särskild betydelse. Kalendern, som är en solkalender, tar inte hänsyn till månens faser och är därför inte indelad i 12 månader, utan i 19 tidsperioder som alla består av 19 dygn. Kalendern var en av de innovationer i Bábs väckelserörelse som mest retade shahens hov och de shia-muslimska prästerna i Iran med en (hädisk) solkalender. En kalender är en av hörnpelarna i en religion. [2]Ur shia-muslimernas synvinkel försökte dessutom Báb med sina 19 månader och 19 månadsdagar, som han namngav efter Guds egenskaper, överglänsa shia-muslimerna vad gäller hängivenhet.

Kalendern väckte en sådan anstöt i Iran att den inte kunde användas officiellt av de babí-troende. Det var historikern och poeten Nabíl-i-'Azam som på 1860-talet färdigställde kalendern så att den fick sin nuvarande form. Först då bestämdes att de fyra interkalendariska dagarna skulle placeras mellan den 18:e och 19:e månaden och att kalenderns startår skulle vara 1844, då Báb offentliggjorde sin ställning som Guds sändebud och inte 1863 då Bahá'u'lláh proklamerade att han var Den-som-Gud-skall-uppenbara, som Báb hade profeterat om på 1840-talet. Bahá'u'lláh stadfäste kalendern på 1860-talet, och Shoghi Effendi slog på 1950-talet fast att 21 mars enligt den gregorianska kalendern alltid ska vara badíkalenderns första dag på året. Innan dess följde de troende alltid det exakta klockslaget för vårdagjämningen, vilken olika år inträffar vid olika tidpunkter den 20 - 21 mars. [3]

Bahá'u'lláh namngav kalendern efter en av sina apostlar, Mírzá Áqá Buzurg-i-Nishapuri som fått titeln Badí och lidit martyrdöden endast 17 år gammal år 1869. Badí hade bett Bahá'u'lláh, som vid den tiden hölls fängslad i 'Akká i ottomaska Palestina, om att få leverera en av de skrifter som Bahá'u'lláh riktade till världens härskare. Det tog Badí fyra månader att ta sig till fots till Teheran för att överlämna Lawh-i-Sultán till den persiske kungen Nasíri d-Din Shah, som befann sig i sitt sommarpalats. Badí greps och torterades i tre dygn innan han avled av skadorna. [4]


Året

Året i badíkalendern består av nitton månader om nitton dagar vardera (d.v.s. 361 dagar) med tillägg av inskjutna dagar (4 under vanliga och 5 under skottår). Bahá'í-nyåret och är sedan 1950-talet fixerat till den 21 mars. Bahá'íeran börjar med året för (men inte datumet för) Bábs förklaring, ett år som löper från den 21 mars 1844 till den 20 mars 1845 AD (1260 E.H.) Skrivet med siffror börjar detta första badí-år 0001-01-01 och slutar med 0001-19-19.

De 19 månaderna i badíkalendern har alla ett namn, och de 19 dagarna i varje månad har samma namn. Det innebär att datum kan beskrivas både i siffror och ord. Bahá'í-årets första dag (1/1) är 1:a Bahá'í eller Bahá'í i Bahá'í. Bábs tillkännagivande att han var "den utvalde" ägde rum på natten mellan 22 och 23 maj 1844 hemma i hans hus i Shiraz i Persien, 0001-04-07.

Trots att bahá'í-kalendern har tillkommit ganska sent i historien har Internationella Bahá'í-samfundet ännu inte kommit fram till om det ska vara år 0 eller -1 BBE (before the Bahá'í era) året före det första bahá'í-året. Visserligen skrivs dagen före bahá'í-nyåret 1844 som 0000-19-19, men det finns inget namn på året 0.


Månadernas respektive månadens dagar

I badíkalendern finns 19 namngivna månader, och varje månad består av 19 namngivna månadsdagar. Månaderna och månadsdagarna har samma namn. Bahá'í-årets sista dag (19/19) heter således 'Alá i 'Alá (Upphöjdhet i Upphöjdhet).

Månad/Månadsdag  Arabiskt namn  Översättning  Guds egenskap  Första dagen börjar ª
1 Bahá Prakt Storslagenhet 21 mars
2 Jalál Härlighet Härlighet 9 april
3 Jamál Skönhet Skönhet 28 april
4 'Azamat Storhet Storhet 17 maj
5 Núr Ljus Klarhet 5 juni
6 Rahmat Barmhärtighet Barmhärtighet 24 juni
7 Kalimát Ord Verklighet 13 juli
8 Kamál Fullkomlighet Fullkomlighet 1 augusti
9 Asmá' Namn Åkallbarhet 20 augusti
10 'Izzát Makt Befogenhet 8 september
11 Mashíyyat Vilja Beslutsamhet 27 september
12 'Ilm Kunskap Vishet 16 oktober
13 Qudrat Kraft Kraftfullhet 4 november
14 Qawl Tal Uttrycksfullhet 23 november
15 Masá'il Frågor Betydelsefullhet 12 december
16 Sharaf Heder Oförvitlighet 31 december
17 Sultán Överhöghet Överhöghet 19 januari
18 Mulk Herravälde Myndighet 7 februari
- Ayyam-i-Há Inskjutna dagar Uppmärksamhet 26 februari - 1 mars
19 'Alá Upphöjdhet Helighet 2 mars (fastemånaden)

ª) Det nya dygnet börjar i praktiken vid solnedgången i badi-kalendern. Det innebär att det nya året egentligen börjar vid solnedgången kvällen den 20 mars, och att nyårsdagen slutar vid solnedgången den 21 mars.


De inskjutna dagarna 26 - 1 mars mellan månaderna Mulk (herravälde) och 'Alá (upphöjdhet) kallas Ayyám-i-Há. Detta kan översättas som Guds essens dagar, och essens betyder här innersta natur. Dessa fyra dagar (fem vid skottår) har genom åren utvecklats till en period under vilken många bahá'íer festar med familj och vänner, ger varandra gåvor och ägnar sig åt välgörenhet. [5]. Att badíkalendern är en solkalender med skottår och fastställda datum för olika högtider innebär att den är synkroniserad med den gregorianska kalendern [6]

Den sista månaden - 'Alá består av 19 dagars fasta, då bahá'íer avhåller sig från mat och dryck från soluppgång till solnedgång.

Veckan

Badíkalendern har två system som löper parallellt med varandra för att namnge dagar. Förutom de 19 namnen på de 19 dagarna i varje månad har även de sju veckodagarna i varje vecka fått namn. Bahá'í-veckan börjar med lördagar, som döpts till Jalál (härlighet), och bahá'í-trons vilodag infaller liksom i Islam på fredagar. [7]

Dag  Arabiskt namn  Översättning  Veckodag
1 Jalál Härlighet Lördag
2 Jamál Skönhet Söndag
3 Kamál Fullkomlighet Måndag
4 Fidál Nåd Tisdag
5 'Idál Rättvisa Onsdag
6 Istijál Majestät Torsdag
7 Istiqlál Oberoende Fredag

Veckans första dag är lördag. Bahá'í-dygnet börjar och slutar vid solnedgången där man befinner sig, varför Universella Rättvisans Hus måste ange särskilda klockslag för när ett dygn ska övergå i ett annat för bahá'í-församlingar som är belägna norr och strax söder om polcirkeln.

19- och 361-årscyklerna

Bahá'í-kalendern har en cykel på 19 år som kallas för Vahid (arab. "enhet") och en supercykel på 361 (19×19) år, som kallas Kull-i-Shay (arab. "allting"). Den senaste Vahid i den nuvarande Kull-i-Shay påbörjades 1996, och eftersom det är den nionde Vahid och nio har en speciell innebörd enligt Bábs talmagi, kan 19-årscykeln 1996 – 2014 förmodas ha speciell betydelse enligt Báb. Vad har inte framgått än. Kull-i-Shay 1 började år 1844. Den andra Kull-i-Shay (361-årscykeln) kommer att påbörjas år 2205.

Det bahá'í-år som infaller mellan 21 mars 2009 och 20 mars 2010 kan antingen skrivas Vahháb i 9:e Vihad i 1:a Kull-i-Shay 1 eller helt kort 166 B.E (år 166 i bahá'í-eran).

.Torsdagen den 24 december 2009 (2009-12-24) är i badíkalendern

Istijlál (veckodagen Majestät)
Qudrat (månadsdagen Kraft)
Masáil (månaden Frågor)
Vahháb i 9:e Vihad i 1:a Kull-i-Shay (året Frikostig i 9:e cykeln i 1:a supercykeln).

Detta datum kan också skrivas som 1.9.14.15.13 (supercykel 1, cykel 9, år 14 "frikostig", månad 15 "frågor", månadsdag 13 "kraft") eller helt kort 166-15-13 B.E.

Nr. Arabiskt namn Arabiskt tecken Svensk översättning 1V 2V 3V 4V 5V 6V 7V 8V 9V 10V 11V 12V 13V 14V 15V 16V 17V 18V 19V
1 Alif أﻟﻒ A 1844 1863 1882 1901 1920 1939 1958 1977 1996 2015 2034 2053 2072 2091 2110 2129 2148 2167 2186
2 Bá’ باء B 1845 1864 1883 1902 1921 1940 1959 1978 1997 2016 2035 2054 2073 2092 2111 2130 2149 2168 2187
3 Ab أب Fader 1846 1865 1884 1903 1922 1941 1960 1979 1998 2017 2036 2055 2074 2093 2112 2131 2150 2169 2188
4 Dál دﺍﻝ D 1847 1866 1885 1904 1923 1942 1961 1980 1999 2018 2037 2056 2075 2094 2113 2132 2151 2170 2189
5 Báb باب Port 1848 1867 1886 1905 1924 1943 1962 1981 2000 2019 2038 2057 2076 2095 2114 2133 2152 2171 2190
6 Váv وﺍو V 1849 1868 1887 1906 1925 1944 1963 1982 2001 2020 2039 2058 2077 2096 2115 2134 2153 2172 2191
7 Abad أبد Evighet 1850 1869 1888 1907 1926 1945 1964 1983 2002 2021 2040 2059 2078 2097 2116 2135 2154 2173 2192
8 Jád جاد Generositet 1851 1870 1889 1908 1927 1946 1965 1984 2003 2022 2041 2060 2079 2098 2117 2136 2155 2174 2193
9 Bahá' بهاء Prakt 1852 1871 1890 1909 1928 1947 1966 1985 2004 2023 2042 2061 2080 2099 2118 2137 2156 2175 2194
10 Ḥubb حب Kärlek 1853 1872 1891 1910 1929 1948 1967 1986 2005 2024 2043 2062 2081 2100 2119 2138 2157 2176 2195
11 Bahháj بهاج Behaglig 1854 1873 1892 1911 1930 1949 1968 1987 2006 2025 2044 2063 2082 2101 2120 2139 2158 2177 2196
12 Javáb جواب Svar 1855 1874 1893 1912 1931 1950 1969 1988 2007 2026 2045 2064 2083 2102 2121 2140 2159 2178 2197
13 Aḥad احد Enkel 1856 1875 1894 1913 1932 1951 1970 1989 2008 2027 2046 2065 2084 2103 2122 2141 2160 2179 2198
14 Vahháb وﻫﺎب Frikostig 1857 1876 1895 1914 1933 1952 1971 1990 2009 2028 2047 2066 2085 2104 2123 2142 2161 2180 2199
15 Vidád وداد Kärlek 1858 1877 1896 1915 1934 1953 1972 1991 2010 2029 2048 2067 2086 2105 2124 2143 2162 2181 2200
16 Badí‘ بديء Början 1859 1878 1897 1916 1935 1954 1973 1992 2011 2030 2049 2068 2087 2106 2125 2144 2163 2182 2201
17 Bahí بهي Strålande 1860 1879 1898 1917 1936 1955 1974 1993 2012 2031 2050 2069 2088 2107 2126 2145 2164 2183 2202
18 Abhá ابهى Det mest strålande 1861 1880 1899 1918 1937 1956 1975 1994 2013 2032 2051 2070 2089 2108 2127 2146 2165 2184 2203
19 Váḥid واحد Enhet 1862 1881 1900 1919 1938 1957 1976 1995 2014 2033 2052 2071 2090 2109 2128 2147 2166 2185 2204

Se även: Báb, Vecka, Veckodag, Kalender, Almanacka, Era, Kronologi, Tidszon.

Källor

  1. Taylor, J. (2008) On Novelty in Ayyám-i-Há and the Badí Calendar. Artikel på portalen Bahá'í Library Online. [1]
  2. Effendi, S. (1973). Directives from the Guardian. India/Hawaii: Bahá'í publishing trust, ss. 30-34.
  3. Effendi S. (odaterad) Directives from the Guardian återgiven i Effendi, S. (1974) The World Order of Bahá'u'lláh, Wilmette: Bahá'í Publishing Trust.
  4. Francis, R (2001) Áqá Buzurg (Badí') the Pride of the Martyrs. Artikel på portalen Bahá'í Library Online. [2]
  5. Back, S. (2008) artikeln Ayyam-i-Ha – tidlösa dagar på Svenska Bahá'í-samfundets portal. [3]
  6. Walker, J. (2008) artikeln Calender Converter på CalendarHomes sajt.[4]
  7. Effendi, S. (1950) Bahá'í Faith, The: 1844-1950. Wilmette, IL: Bahá'í Publishing Committee.
Personliga verktyg